С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 icon

С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27
Скачати 32.61 Kb.
НазваС. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27
Дата22.05.2013
Розмір32.61 Kb.
ТипДокументи
1. /01_Титул.doc
2. /02_авт_кол.doc
3. /03_Вступ.doc
4. /04_Р_01.doc
5. /05_Р_02.doc
6. /06_с_50.doc
7. /07_Р_03.doc
8. /08_Р_04.doc
9. /09_Р_05.doc
10. /10_Р_06.doc
11. /11_Р_07.doc
12. /12_Р_08.doc
13. /13_Р_09.doc
14. /14_Р_10.doc
15. /15_Р_11.doc
16. /16_Р_12.doc
17. /17_Р_13.doc
18. /18_Р_14.doc
19. /19_Р_15.doc
20. /20_Р_16.doc
21. /21_Р_17.DOC
22. /22_Р_18.doc
23. /23_Р_19.doc
24. /24_С_509.doc
25. /25_Р_20.doc
26. /26_в_дпов_д_.doc
27. /28_Словник.doc
28. /29_Л_тература.doc
29. /30_ЗМ_СТ.doc
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» // Урядовий кур’єр. 2001. 7 листопада. Законодавство України про страхування // Збірник нормативних актів. К.: Атіка, 1999. 464 с
Cловник страхових термінів
Strakhuvannia
Фінансова надійність страховика
Тест а, б, в, д а, в, д а. 4
Доходи, витрати І прибуток страховика 19 Доходи страховика
Розділ 18 визначення страхових тарифів
Перестрахування І співстрахування 17 Сутність І роль перестрахування
Автотранспортні засоби не лише завдають шкоди та збитків громадянам, але навіть шкоду навколишньому природному середовищу
Цивільної відповідальності
Розділ 14 страхування майна громадян
Страхування транспортних засобів та вантажів 13 Морське страхування Морське страхування — один із найдавніших видів страхування
Страхування кредитних та фінансових ризиків 12 Економічний зміст страхування кредитних ризиків
Майнове страхування розділ 11 страхування майна юридичних осіб
Медичне страхування 10 Обов’язкове медичне страхування
Страхування від нещасних випадків
Страхування життя та пенсій
Державне регулювання страхової діяльності
Розділ 6 договори страхування
Маркетинг у страхуванні
Страхова організація (компанія) Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України
Класифікація страхування
Страхування І його місце в управлінні ризиками
Strakhuvannia
Страхові ризики Поняття та види ризиків
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27
Авторський колектив
Минуло чотири роки відтоді, як вийшов у світ перший рекомендований Міністерством освіти І науки України підручник «Страхування» (К.: Кнеу, 1998)
Частина страхування І його місце в управлінні ризиками

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКА ШКОЛАпідручник


Видання друге, перероблене і доповнене

Керівник авторського колективу
і науковий редактор
доктор економічних наук,
професор С. С. Осадець


Затверджено
Міністерством освіти і науки УкраїниКИЇВ 2002

ББК 65.27 Розповсюджувати та тиражувати

С 83 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


Рецензенти:

В. І. Грушко, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Д. В. Полозенко, д-р екон. наук, проф., акад. АЕНУ
(Науково-дослідний фінансовий інститут при
Міністерстві фінансів України)


Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-161 від 17.01.02


С 83 Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

ISBN 966–574–374–0

Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни «Страхуван­ня». У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах рин­кової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкри­то зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’яза­них із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування.
У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхо­вих тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснен­ня державного нагляду за їхньою діяльністю.

Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни «Страхові послуги».

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.

ББК 65.27


© С. С. Осадець та ін., 2002

ISBN 966–574–374–0 © КНЕУ, 2002

Навчальне виданняПідручник

Видання друге, перероблене і доповнене

Керівник авторського колективу
і науковий редактор доктор економічних наук,
професор Осадець Семен Степанович


Редактор О. Бондаренко

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка О. Бабич


Підписано до друку 02.07.02. Формат 6090/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 35,11

Умов. фарбовідб. 35,55. Обл.-вид. арк. 41,71. Наклад 8500 прим. Зам. № 01-2186

Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 446-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Схожі:

С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconРецензенти В. Ф. Погорілко
Затверджено Міністерством науки і освіти України (лист від 3 червня 2002 р за №14/18. 2-1154)
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2002
Ф 59 Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська,...
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconПоложення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
На прийнятий конференцією трудового колективу від 22. 12. 2005 р та затверджений Міністерством освіти і науки України 27. 12. 2005...
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни київ, 2005р. Зареєстровано затверджено міністерством ІV (позачерговим) з’їздом юстиції України Профспілки працівників освіти І науки України
України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів,...
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconНавчальний посібник Київ 2007 ббк
Державний вищий навчальний заклад „запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconЗареєстровано в Міністерстві
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України 07. 08. 2002 n 450 ( z0698-02 )
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconЗареєстровано в Міністерстві
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України 07. 08. 2002 n 450 ( z0698-02 )
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconЗареєстровано в Міністерстві
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України 07. 08. 2002 n 450 ( z0698-02 )
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconЗакон України №2442-vi «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
Національна доктрина розвитку освіти (затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002)
С. С. Осадець Затверджено Міністерством освіти І науки України київ 2002 ббк 65. 27 iconГ. Мурашин Загальна теорія держави і права
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи