Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
НазваЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Сторінка6/7
Дата22.05.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7
Глава XI


^ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ І РОЗРАХУНКІВ


Стаття 66. Регулювання тарифів


1. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються

операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком

випадків, передбачених у частині другій цієї статті.


2. Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або

фіксованих тарифів підлягають:


1) тарифи на загальнодоступні послуги ( z1031-12 ) ;


2) тарифи на надання в користування каналів електрозв'язку

операторів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на

ринках певних телекомунікаційних послуг;

{ Пункт 2 частини другій статті 66 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 4910-VI ( 4910-17 ) від 07.06.2012 }


3) розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до

телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною

ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;

{ Частину другу статті 66 доповнено пунктом 3 згідно із Законом

N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно

із Законом N 4910-VI ( 4910-17 ) від 07.06.2012 }


4) тарифи на надання в користування кабельної каналізації

електрозв'язку операторів телекомунікацій ( z2093-12 ).

{ Частину другу статті 66 доповнено пунктом 4 згідно із Законом

N 2752-VI ( 2752-17 ) від 02.12.2010 }


Стаття 67. Принципи регулювання тарифів


1. Тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України

базується на таких принципах:


1) базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з

урахуванням отримання прибутку;


2) залежність рівня тарифів від рівня якості

телекомунікаційних послуг;


3) недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних

цін з боку окремих операторів, провайдерів телекомунікацій;


4) необхідність уникнення перехресного субсидування одних

телекомунікаційних послуг за рахунок інших;


5) стягнення почасової плати за фактичний час отримання

споживачем телекомунікаційних послуг.


Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги


1. Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на

умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між

оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без

договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі

одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої)

послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством.


2. У разі невикористання авансу протягом розрахункового

періоду залишок суми коштів переноситься на наступний

розрахунковий період, якщо інше не передбачено договором. Списання

оператором або провайдером телекомунікацій залишку суми коштів

абонента, в тому числі на свою користь, забороняється.

( Стаття 68 в редакції Закону N 3375-IV ( 3375-15 ) від

19.01.2006 )


Глава XII


^ НОМЕРНИЙ РЕСУРС


Стаття 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу

України


1. Номерний ресурс є технічно обмеженим ресурсом.


2. Розробку та реалізацію технічної політики у формуванні

номерного ресурсу здійснює ЦОВЗ.


3. Розподіл, присвоєння та облік номерного ресурсу, видачу і

скасування дозволів на його використання, державний нагляд за

використанням номерного ресурсу здійснюються національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації.

{ Частина третя статті 69 в редакції Законів N 2299-VI ( 2299-17 )

від 01.06.2010, N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


4. Основними засадами формування та розподілу номерного

ресурсу є:


1) відкритість, недискримінаційність та об'єктивність,

рівність прав на доступ до номерного ресурсу для усіх операторів

телекомунікацій;


2) користування номерним ресурсом на дозвільній та платній

основі;


3) створення резервної ємності номерів;


4) забезпечення раціонального використання номерного ресурсу;


5) приведення Національного плану нумерації України

( z1284-06 ) у відповідність із міжнародними вимогами.


5. В інтересах розширення і забезпечення достатньої ємності

номерного ресурсу та приведення його у відповідність із

міжнародними вимогами ЦОВЗ приймає рішення про зміну структури

номерного ресурсу та простору нумерації.


6. Рішення ЦОВЗ про зміну структури номерного ресурсу та

простору нумерації доводиться до національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та

публікується в її офіційному бюлетені.


7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язана повідомити

операторів, провайдерів телекомунікацій про зміни структури та

простору нумерації присвоєного номерного ресурсу не менше ніж за

шість місяців до введення в дію зазначених змін.


Стаття 70. Розподіл, використання номерного ресурсу


1. Номерний ресурс надається оператору телекомунікацій

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, на підставі дозволу ( z0679-07 ) на

термін дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності не

ліцензується - на строк не менше п'яти років, для використання без

права передачі іншим особам, крім випадків, визначених цим

Законом, та випадків вторинного розподілу, відповідно до

законодавства.

{ Частина перша статті 70 в редакції Закону N 2392-VI ( 2392-17 )

від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI

( 3566-17 ) від 05.07.2011 }


2. Заява оператора телекомунікацій щодо виділення номерного

ресурсу розглядається національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом місяця з

моменту її реєстрації. Рішення національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо

виділення або відмови у виділенні номерного ресурсу приймається з

урахуванням ефективності використання раніше виділеного номерного

ресурсу і протягом трьох робочих днів доводиться до операторів

телекомунікацій. У рішенні про відмову зазначаються відповідні

підстави.


3. Дозвіл на використання номерного ресурсу видається

оператору телекомунікацій після надання документів, що

підтверджують оплату, протягом трьох днів.


4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, має право прийняти рішення щодо

вилучення (повністю або частково) в оператора телекомунікацій

номерного ресурсу у разі:


1) якщо номерний ресурс або його частина не задіяні в

терміни, встановлені в дозволі;


2) якщо номерний ресурс використовується не за призначенням,

у тому числі у разі незаконної передачі його іншим особам;


3) якщо відповідна ліцензія анульована, визнана недійсною або

закінчився термін її дії, або за заявою оператора телекомунікацій.


5. Розгляд питань про вилучення номерного ресурсу

здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням оператора

телекомунікацій або його представників.


6. Рішення про вилучення номерного ресурсу публікується

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, у десятиденний термін від дня набрання

ним чинності.


7. Дозвіл на використання номерного ресурсу підлягає

скасуванню, а присвоєний номерний ресурс - поверненню за рішенням

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, прийнятим відповідно до законодавства.


8. Оператори телекомунікацій зобов'язані надавати

національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, інформацію про стан використання

номерного ресурсу у визначеному законодавством порядку.

( Частина восьма статті 70 набирає чинності з 01.01.2005 року )


9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, визначає порядок розподілу і

використання номерного ресурсу ( z0679-07 ) та публікує його в

офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


10. З метою виконання міжнародних зобов'язань, а також

забезпечення достатньої доступності номерного ресурсу ЦОВЗ може

змінювати структуру, простір нумерації, а національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, -

відповідно присвоєння номерів з попередженням про це операторів

телекомунікацій не менше ніж за півроку до внесення змін.


11. Дія частин першої - десятої цієї статті не поширюється

на порядок відкриття номерного ресурсу, в якому утворюються

персональні номери абонентів.

{ Статтю 70 доповнено частиною згідно із Законом N 2392-VI

( 2392-17 ) від 01.07.2010 }


12. За видачу номерного ресурсу стягується плата у розмірі і

порядку ( 1147-2008-п ), встановлених Кабінетом Міністрів України,

та зараховується до Державного бюджету України.

( Дія частини статті 70 зупинялась на 2005 рік ( до

31.03.2005 ) в частині зарахування плати за видачу номерного

ресурсу до спеціального фонду Державного бюджету України згідно із

Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004; в редакції Закону

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )


Стаття 71. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу


1. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу України

для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій проводиться

відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс

України" ( 1770-14 ).


Глава XIII


^ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


Стаття 72. Мета і загальні принципи міжнародного

співробітництва


1. Метою міжнародного співробітництва у сфері телекомунікацій

є інтеграція телекомунікацій України у глобальні телекомунікації з

урахуванням політичних та економічних інтересів України.


2. Міжнародне співробітництво у сфері телекомунікацій

здійснюється шляхом:


1) укладання міжнародних договорів;


2) участі в роботі міжнародних організацій;


3) участі в реалізації міжнародних проектів, пов'язаних із

створенням глобальної і регіональних телекомунікаційних мереж, з

урахуванням інтересів національної безпеки України;


4) гармонізації стандартів, норм і правил з міжнародними

стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються

вимог до технічних засобів і телекомунікаційних мереж, взаємодії

операторів телекомунікацій, використання обмежених ресурсів,

якості і видів телекомунікаційних послуг;


5) взаємодії операторів телекомунікацій України з операторами

телекомунікацій інших держав.


3. Виконання функцій України як держави - члена Міжнародного

союзу електрозв'язку, відповідальність за виконання зобов'язань

України за Статутом Міжнародного союзу електрозв'язку ( 995_099 )

та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку ( 995_100 ) і

зобов'язань за адміністративними регламентами, а також взаємодія

і співробітництво з органами, які виконують функції адміністрацій

зв'язку іноземних держав, покладаються на Адміністрацію зв'язку і

радіочастот України, яка в установленому порядку також представляє

інтереси України в інших всесвітніх, європейських та регіональних

організаціях телекомунікацій та у Світовій організації торгівлі з

питань, що стосуються телекомунікацій.


Стаття 73. Міжнародні договори


1. Якщо міжнародним договором України встановлено інші

правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про

телекомунікації, застосовуються правила міжнародного договору.


Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України

з операторами телекомунікацій інших держав


Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами

телекомунікацій інших держав, розподіл між ними доходів від

надання послуг міжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж

телекомунікацій загального користування тощо здійснюються

відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку на

підставі міжнародних договорів України з відповідними державами

та/або договорів операторів телекомунікацій України з операторами

телекомунікацій інших країн.

( Стаття 74 в редакції Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від

24.06.2004 )


Стаття 75. Відповідальність за порушення законодавства

про телекомунікації


1. Особи, винні у порушенні законодавства про

телекомунікації, притягуються до цивільної, адміністративної,

кримінальної відповідальності відповідно до закону.


2. Прибуток, отриманий оператором, провайдером

телекомунікацій внаслідок діяльності без повідомлення національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, та/або ліцензії, дозволу на використання номерного

ресурсу, порушення встановлених національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, тарифів,

вилучається в судовому порядку і спрямовується до Державного

бюджету України.

{ Частина друга статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


Глава XIV


^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Статті 17, 20 набирають чинності в 2004 році.


Частина третя статті 53, частина п'ята статті 64, частина

восьма статті 70 набирають чинності з 1 січня 2005 року.


2. ЦОВЗ здійснює повноваження національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у

повному обсязі до 1 січня 2005 року. { Пункт 2 глави XIV в

редакції Законів N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004, N 2119-IV

( 2119-15 ) від 21.10.2004 }


3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із

цим Законом чинні нормативно-правові акти застосовуються в

частині, що не суперечить цьому Закону.


4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців від дня

набрання чинності цим Законом:


1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України

пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають

із цього Закону;


2) розробити та затвердити нормативно-правові акти,

передбачені цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти

у відповідність із цим Законом;


3) забезпечити приведення міністерствами та іншими

центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових

актів у відповідність із цим Законом.


5. Суб'єкти господарювання у сфері телекомунікацій повинні в

місячний термін від дня створення національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

направити повідомлення згідно із статтею 42 цього Закону.


6. Ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

та дозволи на використання номерного ресурсу, які були видані до

набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом

визначеного в них терміну.


7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення

( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,

додаток до N 51, ст. 1122):


а) статті 148-1, 148-2, 148-4, 243 викласти в такій редакції:


"Стаття 148-1. Порушення Правил надання та отримання

телекомунікаційних послуг


Здійснення дій, що призвели до зниження якості функціонування

телекомунікаційних мереж, або самовільне (без відома оператора

телекомунікацій) отримання телекомунікаційних послуг -


тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до

сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення

адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною


першою цієї статті, -


тягнуть за собою відшкодування збитків, завданих оператору,

та накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 148-2. Порушення порядку та умов надання послуг

зв'язку в мережах загального користування


Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах

загального користування -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі

від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.


Відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну

інформацію щодо змісту, якості та порядку надання

телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані

споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення

встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які

встановлюються операторами телекомунікацій самостійно, -


тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фізичних

осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до

десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


"Стаття 148-4. Використання технічних засобів та обладнання,

що застосовуються в мережах зв'язку загального

користування, без документа про підтвердження

відповідності


Використання технічних засобів та обладнання, що

застосовуються в мережах зв'язку загального користування

операторами зв'язку без документа про підтвердження

відповідності, -


тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


"Стаття 243. Органи національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, та Адміністрації зв'язку

та радіочастот України


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, розглядає справи про адміністративні

правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про

телекомунікації та поштовий зв'язок (стаття 148-5).


Органи Державної інспекції зв'язку національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

та Український державний центр радіочастот Адміністрації зв'язку

та радіочастот України розглядають справи про адміністративні

правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про

телекомунікації, про поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс

України (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-4).


Від імені органів Державної інспекції зв'язку національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, та Українського державного центру радіочастот

Адміністрації зв'язку та радіочастот України розглядати справи про

адміністративні правопорушення та накладати адміністративні

стягнення мають право керівники Державної інспекції зв'язку і

Українського державного центру радіочастот та уповноважені ними

посадові особи";


б) доповнити статтею 148-5 такого змісту:


"Стаття 148-5. Порушення правил про взаємоз'єднання

телекомунікаційних мереж загального

користування


Відмова в наданні необхідної інформації для взаємоз'єднання

телекомунікаційних мереж, доступу до цих мереж у всіх технічно
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи