Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Скачати 262.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Дата24.05.2013
Розмір262.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання / Укладач М.М. Петрушенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 23 с.


Кафедра управління


ЗМІСТ

С.

1.1 Мета і завдання дисципліни 4

1.2 Зміст розділів дисципліни "Управління персоналом" 6

Тема 1.2 Персонал як об’єкт управління 7

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22

Основна література 221 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"

^
1.1 Мета і завдання дисципліни


Мета викладання дисципліни “Управління персоналом” полягає у вивченні студентами основних принципів і положень управління персоналом організацій (підприємств, фірм, установ), методів формування та розвитку персоналу.

Завдання викладання дисципліни:

- сприяння розумінню суті та соціальної значущості професії менеджера з людських ресурсів, місця і ролі курсу в системі менеджменту та формуванні якостей менеджера з людських ресурсів;

- розвиток здібностей, що дозволяють менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями з урахуванням розвитку й ефективності використання їх кадрового потенціалу;

- формування знання методологічних основ управління персоналом і навики використання соціально-психологічних методів управління.

Предметом курсу управління персоналом є система знань, пов’язаних з цілеспрямованим організованим впливом на людей, зайня­тих працею, (персоналом) для забезпечення ефективного функціонува­ння організації та задоволення потреб робітника та інтересів трудового колективу.

Зміст курсу – принципи та методи управління персоналом, теоретичні та практичні проблеми функціонування систем управління персоналом, шляхи реалізації кадрової політики, вибір макси­мально ефективної технології управління.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати знання про ефективне управління пер­соналом для повного використання можливостей людини до праці, зокрема: основні поняття управління персоналом; методологічні основи управління персоналом; еволюцію підходів в управлінні персоналом; методи управління персоналом; організаційні та психологічні аспекти управління людськими ресурсами; основи планування кадрової роботи в організації; методи підбору та відбору кадрів; методи оцінки та навчання персоналу; управління системами компенсації та розвитку кар’єри співробітників організації; основи кадрового діловодства.

Студент повинен вміти: розробляти кадрову політику організації; кваліфіковано проводити відбір персоналу; планувати необхідну чисельність персоналу; професійно розвивати та навчати кадри підприємства; правильно мотивувати та визначати заробітну плату й оцінювати трудову діяльність персоналу; працювати з резервом керівників; координувати діяльність всіх служб і підрозділів організації у сфері ефективного управління людськими ресурсами; формувати організаційну культуру підприємства на основі використання світового досвіду управління персоналом, особливостей національної ділової культури; планувати й організовувати особисту діяльність, поєднувати в ній основні принципи управління, застосовувати залежно від ситуації найбільш доцільні й ефективні стилі та методи роботи.

Навчальна дисципліна “Управління персоналом” є складовою комплексу управлінських дисциплін.

Перелік основних забезпечуючих дисциплін: основи менеджменту, загальна економічна теорія, економіка підприємства.

Крім того, сфера знань “Управління персоналом” спирається на ряд наукових теорій:

 • економічних (ринок праці, міжнародні відносини, теорія планування, економічні методи, економічна інформація, витрати на пер­сонал тощо);

 • психологічних (загальна психологія, теорія поведінки, конформізм, психологія праці та ін.);

 • соціальних (групова поведінка, психологія спілкування, теорія організації, трудове і соціальне право, політологія, конфліктологія тощо).^
1.2 Зміст розділів дисципліни "Управління персоналом"


Вступ до дисципліни

Управління персоналом. Предмет та метод дисципліни, її завдання, структура та взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Роль дисципліни в організаційно-економічній підготовці спеціалістів. Удосконалення методів та процесів управління персоналом.

^ Методичні вказівки. При вивченні цієї теми слід ознайомитися з метою, завданням, методологічними та теоретичними основами дисципліни, змістом і структурою дисципліни, виявити її зв’язок з іншими дисциплінами, що вивчаються у циклі економіко-управлінських наук. Студенти повинні чітко уявляти собі вимоги щодо обсягів та змісту знань, навичок, які стосуються дисципліни, що вивчається.

Література [1, с. 5-12; 2, с.4-8].


Розділ 1 Концептуальні основи управління персоналом


Тема 1.1 Концепція управління персоналом

Поняття та складові концепції управління персоналом: методологія, система та технологія управління персоналом. Функціональний і процесний підходи в управлінні персоналом. Мета, задачі та функції управління персоналом. Принципи управління персоналом і принципи побудови системи управління персоналом. Методи управління персоналом: адміністративні, організаційні, економічні, соціально-психологічні. Еволюція управління персоналом.

^ Методичні вказівки. Особливої уваги при вивченні даної теми потребує питання формування системи та методів управління персоналом організації, встановлення взаємозв’язку між принципами, метою, системою, функціями та методами управління людськими ресурсами організації.

Студенти повинні знати сутність і зміст основних складових концепції управління персоналом, а також основні етапи еволюції менеджменту персоналу.

Література [1, с. 30-42; 5, с. 21-40; 7, с. 13-22].
^

Тема 1.2 Персонал як об’єкт управління


Поняття “персонал”, “людські ресурси”, “трудові ресурси”, що розглядаються на макро- та мікрорівнях. Активні та потенційні трудові ресурси. Зайнятість як економічна категорія, види зайнятості: первинна, вторинна, неповна, тіньова. Безробітні. Фрикційне, структурне та циклічне безробіття. Визначення рівня безробіття. Інтегральні характеристики потенціалу співробітників організації: робоча сила, трудовий потенціал, “людський капітал” організації. Чисельність персоналу організації: фактична та планова. Постійні, тимчасові та сезонні робітники. Табельні записи. Оборот кадрів. Ступінь мобільності персоналу. Абсолютні та відносні показники обороту та плинності кадрів. Баланс руху кадрів. Соціальна структура персоналу: статистична й аналітична. Поняття категорії персоналу. Класифікація персоналу на робітників і службовців. Поняття адміністрації. Поняття професії та спеціальності. Класифікації персоналу за віком, стажем, формами та системами оплати праці, за рівнем освіти, статтю. Професійна компетентність і її різновиди: функціональна, інтелектуальна, ситуативна, соціальна. Професійна придатність. Компетенція. Специфіка людських ресурсів

^ Методичні вказівки. Вивчаючи цю тему, студенти повинні з’ясувати, чому персонал є основним організаційним ресурсом і найважливішим чинником розвитку підприємства; знати основні критерії та показники якісної, кількісної та структурної оцінок персоналу організації; розуміти сутність компетенції персоналу, а також інтегральних характеристик потенціалу співробітників організації: робоча сила, трудовий потенціал, “людський капітал” організації.

Література [1, с. 42-53; 3, с. 72; 4, с. 7-12].


Тема 1.3 Кадрова служба організації

Кадрова служба організації. Фактори ефективної роботи кадрової служби організації. Ефективність організації служби управління персоналом. Організаційна структура кадрової служби підприємства. Поняття посади. Посадова інструкція менеджеру з кадрів.

^ Методичні вказівки. Після ознайомлення з особливостями та специфікою людських ресурсів організації слід розглянути основну організаційно-функціональну ланку, що безпосередньо вирішує практичні проблеми менеджменту персоналу, – кадрову службу підприємства.

При вивченні структури кадрової служби підприємства слід звернути увагу на сукупність взаємозв’язків даного підрозділу з усіма підсистемами в організації. При визначенні посадових аспектів студенти повинні вміти наводити та аналізувати відповідні моменти в Кодексі законів про працю України.

Література [1, с. 61-89; 3, с. 318; 8, с. 107, 256-258, 687].


Тема 1.4 Планування персоналу

Суть процесу планування персоналу. Місце планування персоналу в загальному процесі управління персоналом. Етапи планування людських ресурсів. Кількісна і якісна оцінка потреби в персоналі. Прогнозування чисельності персоналу. Методи прогнозування потреб у людських ресурсах: метод екстраполяції, метод експертних оцінок, застосування комп’ютерних моделей. Методи планування персоналу у вітчизняній практиці управління: балансові методи, нормативні методи, математико-статистичні методи, методи лінійного програмування; номенклатурний метод та метод на основі насиченості. Балансове рівняння, баланс робочого часу. Норми: праці, часу, чисельності, виробітку, обслуговування. Номенклатура посад. Внутрішньоорганізаційні фактори, які впливають на потреби організації в персоналі. Розрахунок кількості відносин між керівником і його підлеглими. Можливості прогнозування чисельності персоналу. Зовнішні джерела зміни потреби організації в кадрах. Структура типового оперативного плану роботи з персоналом в організації. Інформація про персонал. Розрахунок чисельності персоналу: поточний або оперативний і довгостроковий або перспективний.

^ Методичні вказівки. Слід приділити увагу методам прогнозування (планування) людських ресурсів організації. При вивченні потреб організації в персоналі слід ознайомитися з відповідними внутрішньоорганізаційними факторами.

Студенти повинні вміти розраховувати кількість відносин між керівником і його підлеглими, а також чисельність персоналу; знати структуру типового оперативного плану роботи з персоналом в організації.

Література [1, с. 160-173; 3, с. 88; 8, с. 567].


^ Розділ 2 Процеси управління персоналом організації


Тема 2.1 Набір і відбір персоналу

Поняття прийому на роботу. Елементи процесу прийому на роботу. Процес набору персоналу. Набір персоналу зовні та в самій організації. Переваги та недоліки внутрішніх і зовнішніх джерел набору персоналу. Методи набору персоналу. Вербування персоналу. Набір персоналу в навчальних закладах. Місцеві центри зайнятості. Приватні агентства з відбору кадрів. Опосередковане вербування персоналу. Презентації та ярмарки вакансій. Використання засобів масової інформації. Реклама у пресі. Зміст оголошення про прийом на роботу. Паблісіті. Метод чекання осіб, які “навмання” пропонують свої послуги. Набір персоналу за допомогою співробітників організації. Вторинне наймання персоналу. Внутрішній ринок праці. Альтернатива найманню: понаднормова робота, структурна реорганізація, тимчасове наймання. Оцінка якості набору персоналу.

Сутність процесу відбору персоналу. Етапи процесу відбору персоналу. Первинний відбір кадрів. Методи збору інформації, яка використовується при процесі добору: іспити, співбесіди, центри оцінки. Методи первинного добору кадрів: аналіз анкетних даних, тестування, експертиза почерку. Вимоги до технології оцінки. Рекомендації щодо ефективного проведення співбесіди. Питання, які потрібно з’ясувати в ході попередньої співбесіди. Види інтерв’ю: за біографією кандидата, за ситуацією, за професійними й особистими якостями. Рішення про зарахування нового співробітника.

^ Методичні вказівки. Після вивчення даної теми студенти повинні знати зміст основних методів залучення та відбору персоналу; розуміти різницю між первинним та вторинним відбором людських ресурсів. Повинні вміти ефективно проводити інтерв’ю; грамотно формувати та ставити питання, які слід з’ясовувати в ході попередньої співбесіди з кандидатами на вакантні посади.

Література [1, с. 174-189; 3, с. 112; 4, с. 79, 98-99, 110].

Тема 2.2 Навчання персоналу, підготовка керівників

Суть процесу навчання персоналу. Основні вимоги, що забезпечують ефективність програм навчання. Особливості навчання персоналу організацій у різних країнах. Етапи ділової активності людини, які визначають її здатність до навчання. Питання, які потрібно враховувати під час підготовки до процесу навчання. Поради керівнику для ефективного проведення навчання. Методи індивідуального навчання: коачинг і наставництво, самостійне навчання, ротація. Методи групового навчання: лекції, ділові ігри, обговорення практичних ситуацій. Рекомендації щодо підготовки до проведення навчальних курсів.

Процес планування й підготовки резерву керівників організації. План розвитку. Спадкоємці або дублери. “Хай-по”. Методи підготовки і підвищення кваліфікації керівників: консультації, спеціальна розробка актуальної проблеми, метод дискусій, ділові ігри, методи аналізу ситуації, метод розбору інцидентів, метод програвання ролей, метод “розбирання пошти”, метод проекту, стажування, ознайомлювальні семінари, курси з управління. Розрахунок ефективності підготовки керівників.

^ Методичні вказівки. При вивченні цієї теми важливо звернути увагу на особливості проведення індивідуального і групового навчання персоналу та керівників за допомогою відповідних методів. Студенти повинні вміти складати план розвитку майбутніх керівників із резерву управлінського персоналу, а також розраховувати ефективність підготовки керівників організації.

Література [1, с. 214-223, 236-243; 3, с. 150; 8, с. 575-577].


Тема 2.3 Оцінка персоналу

Сутність процесу оцінки персоналу. Оцінка трудової діяльності, орієнтована на результати праці. Фактори, які впливають на оцінку результативності праці персоналу. Мета оцінки результатів діяльності персоналу. Оцінка результатів роботи працівників. Поняття атестації. Суть процесу атестації. Атестаційна співбесіда. Методи атестації: метод стандартних оцінок, порівняльні методи, управління за допомогою установки цілей. Бесіди зі співробітниками після атестації. Рекомендації організаторам програми атестації. Нетрадиційні методи оцінки персоналу: 360о атестація, психологічні методи оцінки, застосування комплексу методів центрами оцінки персоналу. Непрямі методи оцінки персоналу: оцінка характеру людини, оцінка зовнішності людини.

^ Методичні вказівки. Вивчаючи процеси оцінки персоналу, важливо в першу чергу ознайомитися з її завданнями, змістом, зокрема, зв’язком оцінки (атестації) з процесом управління компенсацією, насамперед, зарплатою на підприємстві. Слід пам’ятати про важливість розроблення заходів, що забезпечують об’єктивність і прозорість оцінювання персоналу. Особливу увагу необхідно приділити нетрадиційним методам оцінки людських ресурсів.

Література [1, с. 190-206, 224-235, 236-243; 3, с. 221].


Тема 2.4 Адаптація, профорієнтація, оптимізація персоналу

Поняття адаптації. Соціальна адаптація. Професійна орієнтація. Первинна та вторинна адаптація. Професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна адаптація. Професійна орієнтація в організаціях Японії та США. Аспекти адаптації робітників, закріплені законодавством України. Адаптація людини до роботи та адаптація роботи до людини. Стратегії адаптації. Мета системи управління адаптацією та профорієнтацією в організації.

Суть процесу оптимізації персоналу. Звільнення. Поради керівникові щодо звільнення підлеглого. Правила звільнення. Альтернативи звільненню. Плинність кадрів: фізична й психологічна. Обставини, які зумовлюють плинність кадрів. Підстави припинення трудового договору. Умови переведення працівника на іншу роботу.

^ Методичні вказівки. У вітчизняній та закордонній практиці менеджменту персоналу важливе значення в системі процесів управління людськими ресурсами мають адаптація і профорієнтація персоналу. Особливу увагу слід звернути на законодавчі аспекти даного питання. Також студенти повинні розуміти сутність “заключного” процесу управління кадрами – оптимізації персоналу, зокрема, йдеться про кількісну сторону людських ресурсів. Студенти повинні знати особливості, переваги та недоліки кожної з альтернатив звільнення працюючих, а також фізичні та психологічні аспекти плинності кадрів і відповідні законодавчі моменти.

Література [3, с.157; 5, с.340; 8, с.574-575].

^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


2.1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання


Важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх спеціалістів є навчально-дослідна курсова робота. Згідно з навчальним планом курсова робота з управління персоналом виконується студентами заочного відділення спеціальності "Менеджмент організацій".

Курсова робота з дисципліни "Управління персоналом" є закінченим рішенням наукової або прикладної організаційно-економічної задачі.

Тематика і зміст курсової роботи визначаються основними задачами вивчення дисципліни та відповідає темі дипломної роботи.

Курсова робота виконується на основі теоретичних знань та практичних навичок, що були одержані в процесі вивчення курсу. Курсова робота може виконуватись як частина дипломної роботи.

Курсова робота має сприяти не тільки більш повному засвоєнню та закріпленню теоретичних знань, а й набуттю студентами практичних навичок менеджменту персоналу. У процесі виконання курсової роботи студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою за вибраною темою, періодичними виданнями, матеріалами, зібраними на підприємствах та в установах.

Обсяг курсової роботи складає 40 - 45 сторінок рукописного тексту (35 - 40 друкованого) на стандартних аркушах білого паперу формату А4, не враховуючи списку літератури.

Під час виконання курсової роботи студент повинен:

 1. Вибрати тему та погодити її з викладачем.

 2. Підібрати необхідну для проведення досліджень та розкриття теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання, та спробувати дати їм критичну оцінку.

 3. Зібрати матеріал, необхідний для проведення дослідження, або підібрати ілюстративний матеріал, використовуючи для цього офіційні публікації та звітність підприємств або організацій.

 4. Виконати дослідження та оформити його у вигляді курсової роботи за встановленими вимогами.

За погодженням з викладачем студент розробляє план курсової роботи, який відображає основні напрямки дослідження. В ході роботи цей план може уточнюватись. Окремі розділи плану повинні бути логічно взаємопов'язані.

Після закінчення курсової роботи її необхідно захистити.


^ 2.2 Підбір літератури та збір вихідних даних


Підбір наукової літератури за темою є важливою складовою частиною курсової роботи і проводиться самостійно.

Студент повинен ознайомитися з основними теоретичними роботами (монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) за досліджуваною темою, рекомендується попередньо проконсультуватися з викладачем.

Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги обласної наукової бібліотеки імені Н.К.Крупської, наукової бібліотеки університету, бібліотеки за місцем проживання.

Рекомендується широко використовувати статті і конкретні дані, які публікуються у журналах "Персонал", "Проблеми теорії та практики управління", "Менеджмент в Росії та за кордоном", "Маркетинг в Україні", "Економіка України", "Фінанси України", "Актуальні проблеми економіки", "Проблеми науки", "Економіка, фінанси, право", "Бізнес-Інформ", "Бухгалтерский учет и аудит", "Бізнес", Галицькі контракти", "Економіст" та інших. Необхідно слідкувати за матеріалами про соціально-економічний розвиток країни, опублікованими на сторінках центральних і обласних газет. Важливо підібрати конкретні матеріали.

Особливе значення має залучення даних конкретного підприємства або організації. Підібраний матеріал необхідно використовувати не тільки для ілюстрації теоретичних положень теми, які розглядаються, а й як вихідну базу творчого вивчення досліджуваного явища та процесу, визначення узагальнюваних характеристик або пошуку закономірностей у розвитку.


^ 2.3 Обсяг та структура курсової роботи


Залежно від вибраної теми дослідження визначається основний напрямок роботи. Він може бути теоретичним або прикладним.

Типова структура курсової роботи передбачає наявність вступу, основної частини, висновків, переліку літературних джерел і додатків.

У вступі необхідно відзначити теоретичне і науково-практичне значення проблеми, що вивчається, обґрунтувати її актуальність у сучасному розвитку економіки.

Необхідно чітко і коротко сформулювати завдання, що вирішуються у даній курсовій роботі, дати стислу характеристику вихідної інформації. Обсяг вступу не повинен перевищувати десяти відсотків від загального обсягу курсової роботи.

В основній частині курсової роботи наводять, власне, результати теоретичного дослідження або дослідження на конкретних матеріалах. При цьому слід широко користуватися комплексом методів, пов'язаних з основною темою роботи. Реко­мендується застосовувати довідкові та оглядові таблиці, рисунки, оскільки це дозволяє більш наочно подати найбільш суттєве і тим самим полегшує сприйняття матеріалу.

Основна частина може складатися з двох-трьох розділів. У першому – висвітлюють теоретичні основи проблеми, визначають значення конкретного методу, який розглядається, в комплексній системі заходів і методів, що вивчаються. Другий і третій розділи присвячують аналізу суті методу і виконанню конкретного дослідження, формулюванню висновків на основі одержаних результатів.

У висновках формулюють основні результати вивчення конкретної теми або проведеного дослідження, визначають головні шляхи подальшого розроблення теми, що розглядається. Обсяг висновків – 5-10 відсотків загального обсягу роботи.

Всі розділи курсової роботи повинні бути логічно взаємопов'язаними, кожний попередній повинен становити базу для наступного. Цей зв'язок потрібно оформити і стилістично.

Працюючи над основною частиною курсової роботи, слід пам'ятати, що виконане дослідження може стати частиною подальшої науково-дослідної роботи.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, наводиться список використаної літератури.

У додатках до роботи можуть бути розміщені запозичені таблиці вихідного матеріалу, інструкції, результати досліджень тощо. Додатки не є обов'язковим розділом роботи.


^ 2.4 Порядок викладення матеріалу і оформлення курсової роботи


Курсова робота виконується на окремих стандартних аркушах білого паперу, які повинні бути зброшуровані. Писати слід тільки з одного боку аркуша, залишаючи справа поля для зауважень та запитань рецензента. Починати слід з титульного аркуша, оформленого відповідно до стандартних вимог. Зміст роботи повинен вміщувати назву її частин і додатків із зазначенням номерів сторінок. Розміщують його на другій сторінці роботи після титульного аркуша.

Курсова робота повинна бути акуратно оформлена, надрукована або написана чітким почерком, без виправлень, сторінки потрібно пронумерувати, роботу підписати із зазначенням дати її виконання.

Назву кожного розділу слід писати більшим шрифтом, ніж основний текст. Новий розділ слід починати з нової сторінки.

Цитати з офіційних документів та наукової літератури потрібно обов'язково брати в лапки, а в кінці, після цитати, робити посилання на першоджерела.

Надто багато цитат у курсовій роботі наводити не слід, хоча цитування – цілком допустимий засіб аргументації. Поряд із прямим цитуванням можна у разі необхідності висловлювати чужі думки своїми словами, але в цьому випадку потрібно робити посилання на першоджерело.

Графіки і таблиці слід виконувати, суворо дотримуючись відповідних вимог. Нумерують графіки, таблиці та всі інші ілюстрації (схеми, зображувальні діаграми тощо) арабськими цифрами, наскрізною нумерацією для всієї роботи. Всі ілюстрації іменують рисунками. Наприклад, "Рисунок 1", " Рисунок 2" і т.д. Якщо таблиця запозичена або розрахована за даними літературного джерела, необхідно обов'язково зробити посилання на першоджерело (за відповідними правилами).

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх більш великим шрифтом і окремим рядком, даючи докладне пояснення кожному символу (якщо він трапляється вперше). Кожна формула повинна послідовно нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому полі, на рівні нижнього рядка формули, до якого цей номер належить. При повторному зверненні до формули новий номер не присвоюється, а робиться посилання на номер, який був присвоєний їй раніше.

Висвітлювати матеріал курсової роботи слід чітко, застосовуючи наукову термінологію, одного виду терміни, символи і умовні скорочення.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, необхідно розмістити перелік літератури, який складають згідно з прийнятою в бібліографії послідовністю. При цьому іншомовні видання наводять в кінці загального переліку літератури.


^ 2.5 Порядок рецензування та захисту курсової роботи


Курсова робота подається на кафедру за затвердженим графіком, де вона рецензується викладачем кафедри.

У рецензії відзначають якість виконання роботи, ступінь її самостійності, а також позитивні моменти та недоліки. Відрецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту.

При підготовці до захисту студент повинен уважно ознайомитися з усіма зауваженнями і продумати відповіді на них. Якщо в роботі допущені арифметичні похибки і методичні неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в кінці роботи, після підпису викладача.

Роботи, які не відповідають вимогам за змістом або оформленням, до захисту не допускаються і повертаються студентам на доопрацювання або перероблення.

Захист складається з усного повідомлення про результати виконання роботи і відповідей на запитання викладача. Підтримується відкритий захист курсової роботи. Після захисту курсової роботи виставляється підсумкова оцінка, яку виставляють в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.


^ 3 ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Управління персоналом як наука і навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, тенденції становлення і розвитку.

 2. Визначення місця і ролі управління персоналом у науково-прикладній сфері “менеджмент організацій”.

 3. Поняття і сутність моделі управління персоналом організації.

 4. Японська модель управління персоналом.

 5. Особливості американської моделі менеджменту персоналу.

 6. Менеджмент персоналу в загальній системі управління підприємством.

 7. Організація і структурування кадрових служб в Україні (з урахуванням передового закордонного досвіду).

 8. Взаємозв’язок системи управління персоналом з іншими функціональними підрозділами організації.

 9. Планування трудових ресурсів регіону.

 10. Взаємозв’язок регіонального та локального рівнів управління людськими ресурсами.

 11. Управління людськими ресурсами неприбуткових організацій.

 12. Менеджмент банківського персоналу.

 13. Управління персоналом на малих підприємствах.

 14. Управління людськими ресурсами на підприємствах машинобудівної галузі.

 15. Управління людськими ресурсами на підприємствах хімічної галузі.

 16. Проблеми роботи кадрових служб в умовах формування ринку.

 17. Процеси управління персоналом організації в умовах розвитку ринку.

 18. Особливості підбору менеджерів в умовах України.

 19. Розроблення кадрової політики організації в умовах України.

 20. Функціонально-вартісний аналіз діяльності управлінського персоналу.

 21. Організаційне проектування системи управління персоналом.

 22. Методологічні основи оцінки ефективності роботи кадрових служб.

 23. Конфлікт як інструмент розвитку організації.

 24. Управління персоналом: погляд у майбутнє.

 25. Психологічні аспекти наймання та відбору персоналу.

 26. Соціально-економічні аспекти наймання та відбору персоналу.

 27. Соціально-економічні аспекти навчання персоналу.

 28. Соціально-економічні аспекти управління кар’єрою в організації.

 29. Психологічні аспекти навчання персоналу та розвитку кар’єри.

 30. Психологічні аспекти оцінки персоналу.

 31. Оптимізація персоналу: досвід закордонних організацій.

 32. Соціокультурні аспекти управління персоналом.

 33. Юридичні аспекти роботи кадрових служб.

 34. Соціально-економічні основи управління персоналом в умовах формування ринку.

 35. Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах.

 36. Поведінкові аспекти управління персоналом.

 37. Новітні теорії мотивації.

 38. Аспекти групової та міжгрупової поведінки в організації.

 39. Формальні та неформальні групи в організації.

 40. Оцінка організаційної ефективності роботи системи управління персоналом.

 41. Оцінка соціально-економічної ефективності роботи кадрових служб.

 42. Управління стресами.

 43. Управління часом.

 44. Взаємозв’язок внутрішніх змінних організації з її людськими ресурсами.

 45. Проектування умов праці персоналу організації.

 46. Різниця між керівником і лідером.

 47. Документи з персоналу.

 48. “Багатовимірні” стилі управління.

 49. Невербальні засоби управлінського спілкування.

 50. Мотиви людської діяльності та концепція стимулювання.

 51. Структури кадрових служб.

 52. Управління персоналом в різних галузях народного господарства.

 53. Управління персоналом на міжнародному рівні.

 54. Етичні аспекти роботи менеджера з персоналу.

 55. Управління організаційними змінами.

 56. Аналіз і планування витрат на персонал.

 57. Вибір ефективної моделі управління персоналом в українських умовах.

 58. Сучасні проблеми етики керівника.

 59. Організаційна культура як фактор ефективності.

 60. Організаційно-економічний механізм управління персоналом на підприємстві.

 61. Економічні методи менеджменту персоналу.

 62. Соціально-психологічні методи управління персоналом.

 63. Адміністративні методи управління персоналом організації.

 64. Організаційні методи управління кадрами.

 65. Системний підхід в організації процесів управління людськими ресурсами підприємства.

 66. Методи прийняття управлінських рішень у системі управління персоналом.

 67. Методи дослідження персоналу організації.

 68. Поняття та особливості моніторингу персоналу організації.

 69. Маркетинг персоналу.

 70. Удосконалення якості життя персоналу організації.

 71. Контроль за діяльністю кадрів організації.

 72. Управлінський персонал і функція контролінгу.

 73. Формування ефективної кадрової стратегії організації.

 74. Порівняння вітчизняної та закордонних систем управління персоналом на рівні організації.

 75. Ринок праці як зовнішній організаційний фактор.

 76. Сучасні проблеми комунікативних процесів в організації.

 77. Проблеми адаптації персоналу на вітчизняних підприємствах.

 78. Проблеми процесу профорієнтації в українських організаціях.

 79. Структура організаційного ефекту управління персоналом.

 80. Структура і розрахунок економічного ефекту управління персоналом.

 81. Соціальний ефект управління людськими ресурсами.

 82. Оптимізаційні процеси менеджменту персоналу.

 83. Оптимізація чисельності персоналу організації.

 84. Оптимізація структури управління персоналом на підприємстві.

 85. Поняття і сутність компетенції персоналу організації.

 86. Сутність і зміст категорії “трудовий потенціал підприємства”.

 87. Сутність і зміст категорії “людський капітал підприємства”.

 88. Екологічно орієнтоване управління персоналом організації.

 89. Класифікація та зміст функцій менеджменту персоналу.

 90. Методи вирішення соціально-економічного протиріччя в управлінні кадрами.^ ДОТАТОК А

(ОБОВ'ЯЗКОВИЙ)

Зразок титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


Факультет економіки та менеджменту


Кафедра управління


^ КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни "Управління персоналом"

на тему "_________________"


Студента групи____________

_________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Викладач________________

_________________________

(науковий ступінь, вчене звання)

_________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


СУМИ СумДУ 200_
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література


 1. Лук’янихін В.О. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 592 с.

 2. Управление персоналом организаций: Конспект лекций / С.Н. Козьменко, О.В. Козьменко, В.А. Лукьянихин, С.В. Науменкова. – Сумы: УАБД, 1996. – 188 с.

 3. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Управленско-практическое пособие. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998. – 352 с.
 4. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446 с.

 5. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 560 с.Додаткова література

 1. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

 2. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учеб. пособие для студентов экономических вузов и факультетов / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: “Издательство ПРИОР”, 1998. – 512 с.

 3. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.

 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

 5. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 832 с.

 6. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.Навчальне видання


Методичні вказівки

для виконання курсової роботи

з дисципліни "Управління персоналом"

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"

денної та заочної форм навчання


Укладач М.М. Петрушенко


Редактор Н.В. Лисогуб


Відповідальний за випуск О.М. ТеліженкоПідп. до друку __.__.200_, поз.

Формат 60х84 /16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заст. першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Управління персоналом"

для студентів спеціальності 6.050201

"Менеджмент організацій"

денної і заочної форм навчання

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам


Укладач асистент М.М. Петрушенко


Відповідальний

за випуск проф., д-р екон. наук О.М. Теліженко


Декан факультету

економіки та менеджменту проф., канд. екон. наук О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007

^ Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заст. першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Управління персоналом"

для студентів спеціальності 6.050201

"Менеджмент організацій"

денної і заочної форм навчання

Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам


Укладач асистент М.М. Петрушенко


Відповідальний

за випуск проф., д-р екон. наук О.М. Теліженко


Декан факультету

економіки та менеджменту проф., канд. екон. наук О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Управління персоналом"

для студентів спеціальності

6.050201 "Менеджмент організацій"

денної і заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Експлуатаційні властивості транспортних засобів“ / для студентів 2...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Управління персоналом\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи