Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання icon

Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання
Скачати 251.9 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання
Дата24.05.2013
Розмір251.9 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого

проректора – начальник

організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


Методичні вказівки

до виконання розрахунку
на ПОЕМ параметрів режиму різання
при напівчистовому та чистовому точінні

з курсу „Теорія різання”

для студентів машинобудівних спеціальностей
усіх форм навчанняУсі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам
.Укладачі: Д.В.Криворучко


Відповідальний за випуск В.А.Залога


Декан інженерного факультету А.О.Євтушенко


Суми

Вид-во СумДУ

2006

^ Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання розрахунку
на ПОЕМ параметрів режиму різання
при напівчистовому та чистовому точінні

з курсу „Теорія різання”

для студентів машинобудівних спеціальностей
усіх форм навчання


Укладач Дмитро Володимирович Криворучко

Відповідальний за випуск В.О.Залога

Редактор Н.В. Лисогуб


План 2006р., поз.

Підп. до друку Формат 6084/16. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Папір офс. Ум.-друк. арк. Собівартість вид. Друк офс. Замовлення №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру
ДК№2365 від 08.12.2005р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^ Методичні вказівки

до виконання розрахунку
на ПОЕМ параметрів режиму різання
при напівчистовому та чистовому точінні

з курсу „Теорія різання”

для студентів машинобудівних спеціальностей
усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання при напівчистовому та чистовому точінні/Укладач Д.В. Криворучко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.– 24 с.


Кафедра металорізальних верстатів та інструментів
^

Загальні положення


Визначення оптимального режиму обробки заготовки на металорізальних верстатах є одним з відповідальних етапів проектування технологічних процесів в машинобудуванні. Це складна техніко-економічна задача, яка потребує великої кількості розрахунків навіть для порівняно простих з точки зору технології випадків обробки.

Використання ПЕОМ для визначення режимів різання за цих умов дозволяє виконати детальні аналітичні розрахунки, які є неприйнятними через велику трудомісткість при використанні інших методів (табличному, графічному тощо).

Метою роботи є визначення раціонального (найвигіднішого) режиму різання для напівчистової та чистової обробки на токарних верстатах шляхом виконання розрахунку повним аналітичним методом.

Методика розрахунку та програма, що пропонуються для розрахунку раціонального режиму різання на ПЕОМ, можуть бути використані при проведенні науково-дослідних робіт, при курсовому та дипломному проектуванні, а також для виконання робіт на замовлення промислових підприємств.

^

Загальні методичні вказівки


Основні фізичні та технологічні закономірності продуктивного різання змушують у межах установленого припуску на обробку в першу чергу збільшувати глибину різання t як параметр, що найменше впливає на стійкість інструменту Т, та лише потім вибирати можливо більшу технологічно допустиму подачу S. Швидкість різання V варто призначати відповідно до різальних властивостей інструменту. Ці загальні положення визначають алгоритм розрахунку режиму різання для чистової та напівчистової токарної обробки:

1 Призначити параметри, що визначають різальний інструмент: матеріал різальної частини; розміри державки та виліт різця; геометричні параметри , , 1, , 1, , r.

2 Призначити глибину різання t.Рисунок 1 – Алгоритм визначення режиму з найбільшою продуктивністю

3 З усіх можливих варіантів режиму різання “подача ^ S - швидкість різання V”, які можуть бути реалізовані на заданому верстаті, вибрати ті, які задовольняють обмеження за шорсткістю обробленої поверхні і точністю обробки (деформації деталі та інструменту), потужністю верстата, стійкістю інструменту тощо (рис. 1).

4 Визначити проекції сили різання ^ R.

5 Визначити потужність різання Nр.

6 Визначити коефіцієнт використання верстата за потужністю KN.

 1. Визначити машинний час T0.

Система обмежень при токарній обробці має виглядде Np – потужність різання, кВт;

Nэл – потужність електродвигуна, кВт;

Pz – тангенціальна проекція сили різання, кН;

Pдоп.I – допустима величина проекції сили різання, кН;

^ Т – період стійкості, хв;

Тэк – економічний період стійкості, хв;

Py - радіальна проекція сили різання, кН;

Py. доп – допустима величина проекції сили різання, кН;

Pх - осьова проекція сили різання, кН;

Pдоп. ст – допустима величина проекції сили різання, яка допускається міцністю механізму подач верстата, кН;

- сумарна похибка обробки, мм;

Td – допуск на розмір, мм;

– похибка форми обробленої поверхні;

– допустима похибка форми обробленої поверхні;

Rzi, Rai – параметри шорсткості обробленої поверхні.

^

Основні розрахункові залежності
для визначення раціональних
режимів різання


Швидкість різання може бути обчислена за формулою

,

де ^ V – швидкість різання, м/хв;

D – діаметр оброблюваної поверхні, мм;

n - частота обертання заготовки або інструменту, об/хв.

Стійкість інструменту визначається фізико-механічними властивостями матеріалу його різальної частини та оброблюваного матеріалу, геометрією леза інструменту, розмірами перерізу зрізу, температурою різання, умовами обробки та іншими факторами. Емпірична формула для визначення стійкості інструменту має вигляд

,

де Сv – постійний коефіцієнт, що враховує умови обробки, у яких отримана формула;

Кv – поправковий коефіцієнт на змінні умови: властивості інструментульного матеріалу, оброблюваного матеріалу тощо;

s - подача, мм/об;

t - глибина різання, мм;

m, y, x - показники степеня, що враховують вплив відповідно стійкості інструменту, подачі та глибини різання.

Для зручності аналізу процесу різання прийнято розглядати тангенціальну Pz, радіальну Py та осьову Px (силу подачі) проекції сили різання R. Причому

.

У загальному випадку при точінні

Pz,y,x=10CptxsyvnKp,

де Ср – постійний коефіцієнт, що враховує умови обробки, у яких отримана формула;

Кр – поправковий коефіцієнт на змінні умови: властивості інструментульного матеріалу, оброблюваного матеріалу тощо;

x, y, n - показники степеня, що враховують вплив відповідно глибини різання, подачі та швидкості різання.

Потужність, що витрачається безпосередньо на процес точіння, визначається за формулою

.

Обмеження за жорсткістю різального інструменту

,

де Lp – виліт різця відповідно до рис. 1, мм;

^ B - ширина перетину державки, мм;

H - висота перетину державки, мм;

fp – припустима величина прогину, мм;

Ер – модуль пружності матеріалу державки різця, МПа.
Рисунок 2 – Схема деформації різця
При точінні на інструмент накладається також обмеження за його міцністю. У процесі точіння різець розглядається як консольна балка, що працює на вигин (рис. 2). У цьому випадку рівняння обмеження має вигляд:

,

де [σ]виг – допустиме напруження на вигин, МПа.

Обмеження за міцністю різальної частини інструменту (леза) накладається на інструмент, оснащений твер­дим сплавом. При цьому повинна виконуватися така умова

,

де t - глибина різання, мм;

С - товщина твердосплавної пластини, мм;

φ – головний кут у плані, градусів.

Обмеження за міцністю верстата зумовлене, як правило, міцністю механізму подачі верстата. Тому обмежувальним фактором є осьова сила, що повинна бути не вище зусилля, допустимого механізмом подачі:

PхPдоп.,

де Pх – осьова проекція сили різання, Н;

Pдоп – допустима величина проекції сили різання, яка допускається міцністю механізму подач верстата, кН.

Обмеження за жорсткістю системи «верстат - пристрій - інструмент - заготовка» регламентує похибку обробки, що виникає внаслідок деформацій технологічної системи і її елементів і характеризується допустимим значенням прогинів заготовки:

fmax ≤ fдоп,

де fmax – максимальний прогин оброблюваної заготовки, мм;

fдоп – припустиме значення прогину.

У випадку поздовжнього точіння одним різцем максимальний прогин оброблюваної заготовки можна визначити за відомими співвідношеннями [1].

При консольному закріпленні заготовки в патроні (рис. 3 a)

,

де Рвиг = Pz, Н;

L - виліт заготовки з патрона, мм;

Е - модуль пружності матеріалу деталі, МПа;

I – момент інерції поперечного перерізу, мм4.

При закріпленні заготовки в центрах (рис. 3 б)

.
Рисунок 3 – Схема закріплення деталі: a – консольно в патроні; б – в центрах; в – в патроні з підтискуванням заднім центром; г – в центрах з нерухомим люнетом


При закріпленні в патроні з підтискуванням заднім центром (рис. 3 в)

.

При закріпленні в центрах з нерухомим люнетом посередині заготовки (рис. 3 г)

.

Якщо заготовка закріплена в центрах з рухомим люнетом, то прогин дорівнює нулю.

Момент інерції поперечного перерізу при схемі закріплення деталі, наведеної на рис. 3а, визначається за формулою

,

де ^ D - діаметр заготовки.

При схемі закріплення деталі, наведеної на рис. 3 б - г:

,

де d - діаметр деталі.

Обмеження за шорсткістю оброблюваної поверхні визначає максимально допустиму для заданих умов обробки висоту мікронерівностей

Rz ≤ Rz тр.

де Rz – отримана шорсткість при заданих умовах обробки за шкалою Rz, мкм;

Rz тр– необхідна шорсткість за шкалою Rz, мкм;

Висота мікронерівностей визначається за формулою [1]:

Rz = cнtxsyru,

де Rz – середня висота мікронерівностей на ділянці вимірювання, мкм;

сн - коефіцієнт, що залежить від оброблюваного матеріалу;

r – радіус при вершині;

x, y, u- показники ступеня, що враховують ступінь впливу, глибини різання й подачі.

^

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ РАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ РІЗАННЯ


Алгоритм розрахунку реалізовано перебором частот обертання шпинделя та ступенів подач верстата. При цьому робиться розрахунок обмежень для кожного з варіантів режиму різання “подача S - швидкість різання V”. Результатом роботи програми є режим обробки, що задовольняє всі обмеження і забезпечує найбільшу продуктивність.

При використанні розробленої програми передбачено два типи розрахунку: проектувальний та перевірочний.

Проектувальний є основним типом розрахунку і має більш складний алгоритм, на виході якого одержуємо раціональний режим різання.

Перевірочний розрахунок може бути здійснено в тому випадку, коли існує необхідність одержати додаткові характеристики процесу різання при відомій подачі і частоті обертання шпинделя. Наприклад, потрібно підібрати перетин державки різця, товщину твердосплавної пластинки або сили різання при відомому режимі різання.

Алгоритм проектувального розрахунку має декілька етапів:

 1. введення вихідних даних;

 2. якщо регулювання подачі ступінчасте, то користувачем заповнюються масиви поздовжніх і поперечних подач; інакше, виконується ділення заданого діапазону безступінчастого регулювання подач на зазначену кількість ступенів і заповнюється масив подач;

 3. якщо регулювання швидкості обертання шпинделя ступінчасте, то користувачем заповнюється масив частот; інакше, виробляється ділення заданого діапазону безступінчастого регулювання частот обертання шпинделя на зазначену кількість ступенів і заповнюється масив частот обертання шпинделя;

 4. з бази даних зчитується коефіцієнт, що враховує вплив стану поверхні заготовки на стійкість інструменту, визначається вид інструментульного матеріалу (твердий сплав або швидкорізальна сталь) і номер формул для розрахунку поправкових коефіцієнтів Кмv і Кмр, що враховують вплив фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу на швидкість різання і силу різання;

 5. якщо номер формули не дорівнює нулю, то зчитуються показники ступенів і коефіцієнти для розрахунку Кмv і Кмр, інакше зчитуються безпосередньо Кмv і Кмр;

 6. з бази даних зчитуються коефіцієнти і показники ступенів, що не залежать від швидкості різання і подачі;

 7. приймається перша ступінь частот обертання шпинделя;

 8. розраховується швидкість різання;

 9. з бази даних зчитуються коефіцієнти і показники ступенів, що залежать від швидкості різання і не залежні від подачі;

 10. приймається перша ступінь із ряду подач, з огляду на напрямок подачі;

 11. якщо задана хвилинна подача, то робиться її перерахунок у обертову подачу;

 12. з бази даних зчитуються коефіцієнти і показники степенів, що залежать від швидкості різання і подачі;

 13. залежно від номера формул для визначення коефіцієнтів Кмv і Кмр виконується розрахунок за відповідними формулами; якщо номери формул «0», то ніякі розрахунки не виконуються;

 14. розраховуються: період стійкості інструменту; проекції сили різання; потужність різання; шорсткість обробленої поверхні; величина прогину різця; сила, допустима міцністю різця; сила, допустима міцністю пластинки; величина максимального прогину заготовки залежно від способу закріплення заготовки; хвилинна подача;

 15. виконується перевірка обмежень; якщо жодне з обмежень не порушено, то отриманий режим різання запам’ятовується у наступному вільному елементі масиву режимів різання, що задовольняють обмеження;

 16. береться наступна ступінь подач і повторюються дії, починаючи з пункту л) доти, поки не будуть перебрані всі ступені подач;

 17. береться наступна ступінь частот обертання шпинделя і повторюються дії, починаючи з пункту з) доти, поки не будуть перебрані всі ступені частот обертання шпинделя;

 18. отриманий масив режимів різання, що задовольняють обмеження, сортується за хвилинною подачею. Тепер перший елемент масиву містить режим різання з найбільшою продуктивністю;

 19. друкуються результати розрахунку.

Алгоритм перевірочного розрахунку для точіння аналогічний описаному. Він відрізняється лише тим, що перебір ступенів подач і частот обертання шпинделя не виконується (етапи (з)-(т)), а виконується лише етап (о). У результаті визначається лише характеристика введеного режиму різання. При цьому, якщо не дотримані які-небудь обмеження, то програма про це повідомить.
^

Вихідні дані для РОЗРАХУНКУ
РАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ РІЗАННЯ


Найменування

Позначення

Розмірність

Джерело

Параметри верстата

Модель верстата

-

-
Корисна потужність верстата

Nс

кВт

Паспорт верстата

Величина допустимої осьової сили верстата

Px, Po

кН

Ряд ступенів подач

S

мм/про

Ряд ступенів частот обертання шпинделя

n

об/хв

Характеристика інструменту

Матеріал різальної частини

-
Дотат. 3, [1]

Економічна стійкість

Тек

хв

Розд. 4.5,[1]

Радіус при вершині

r

мм

Дотат. 6, [1]


Каталог пластин

Головний кут в планіградус

Допоміжний кут в плані

1

градус

Задній кутградус

Передній кутградус

Товщина пластини

h

мм

Ширина державки різця

B

мм

Дотат. 5, [1]

Висота державки різця

H

мм

Виліт різця

l

мм

За умовою завдання

Модуль пружності матеріалу державки

Е

МПа

200000МПа
для сталі 40Х

Допустиме напруження
на вигин державки

і

МПа

490 МПа

для сталі 40Х

Припустимий
прогин різця

f

мм

0,05мм

Припустиме зношування по задній поверхні

hз

мм

0,02 мм

Характеристика заготовки

Оброблювана поверхня

Діаметр

D

мм

За умовою завдання

Довжина

L

мм

Стан

-

-

Група, до якої належить матеріал

-

-

Марка матеріалу

-

-

Межа міцності на розтягання

в

МПа

ГОСТ на матеріал

Твердість

НВ

-

Спосіб закріплення

-

-

Дотат. 2,

[1]

Характеристика технологічної операції

Тип

-

-

За умовою завдання

Напрямок подачі

-

-

Глибина різання

t

мм

Задана шорсткість
обробленої поверхні

Rz

мкм

Допустимий
прогин заготовки

f

мм

0. 2-0.4Td

Використання МОР

-

-

За умовою завдання

Параметри математичної моделі процесу різання

Формула для розрахунку сили різання

Стала

CPz

Н

Дотат. 14, [1]

Показник сте­піні при глибині різання

xPz

-

Показник степіні при подачі

yPz

-

Поправковий коефіцієнт

KPz

-

Формула для розрахунку швидкості різання

Стала

CV

м/хв

Дотат. 8, [1]

Показник степіні при глибині різання

x

-

Показник степіні при подачі

y

-

Показник степіні при стійкості

m

-

Поправковий коефіцієнт

KV

-

Формула подачі, що допускається шорсткістю обробленої поверхні

Постійна у формулі подачі, що допускає шорсткість

Cн

мкм

Табл. 1.10, [1]

Показник ступеня при глибині різання

x

-

Показник ступеня при подачі

y

-

Показник ступеня при r

u

-

Показник ступеня
при  і 1

z

-
^

Порядок використання програми для виконання проектувального розрахунку раціонального режиму різання


Для виконання розрахунку необхідно запустити програму Plodder.exe. У результаті на екрані відкривається головне вікно програми (рис. 4), у якому можна вибрати вид обробки, тип розрахунку, задати характеристики верстата.
Рисунок 4 - Головне вікно програми «Plodder.exe»


Для визначення раціонального режиму різання при точінні необхідно:

- у групі перемикачів «Вид обробки» вибрати точіння;

- у групі перемикачів «Тип розрахунку» вибрати тип розрахунку проектувальний. При цьому повинні стати доступними групи елементів введення «Подачі» й «Частоти обертання шпинделя»;

- у групі елементів введення «Характеристики верстата» необхідно зазначити:

а) модель верстата;

б) корисну потужність привода головного руху різання NC, кВт;

в) осьову силу, що допускає механізм подач верстата, кН;

г) одиниці виміру, у яких задається подача на верстаті, мм/об, або мм/хв;

д) характеристику приводів подач і шпинделя заданого верстата. Якщо регулювання привода подач та/або обертання шпинделя на заданому верстаті ступінчасте, то необхідно ввести відповідні ряди ступенів подач та/або частот обертання шпинделя. Кожна ступінь із ряду повинна записуватися в окремому рядку списку.

Якщо регулювання безступінчасте, то це необхідно зазначити, включивши відповідний прапорець. При цьому стануть видимими поля для введення діапазонів допустимих подач і частот обертання шпинделя. Також необхідно зазначити параметр дискретизації цих діапазонів - кількість віртуальних ступенів подач і частот обертання шпинделя, що буде використано програмою при розрахунку. Зі збільшенням кількості ступенів збільшується точність розрахунку. Як першу спробу варто брати кількість ступенів 100.

Після заповнення всіх необхідних полів необхідно натиснути кнопку «Далі». Програма переходить до наступного вікна
(рис. 5), в якому необхідно ввести дані про інструмент, заготовку, умови обробки.Рисунок 5 - Вікно введення вихідних даних

Числові значення відповідних параметрів вводяться безпосередньо із клавіатури. Вид операції, напрямок подачі, спосіб закріплення заготовки та наявність мастильно-охолодної рідини (МОР), група та марка оброблюваного матеріалу, стан поверхні заготовки, марка інструментального матеріалу вводяться шляхом вибору необхідного пункту зі списку, що випадає у відповідних полях.

Якщо задані умови не передбачені жодним пунктом відповідного списку, що випадає, то необхідно внести необхідні відомості в базу даних (див. далі).

Коли всі дані введені, то можна виконати розрахунок. Для цього необхідно нажати кнопку «Розрахувати».

Якщо програма не знаходить у базі даних необхідних їй відомостей, то з'являється вікно з інформацією про те, яких даних не вистачає, та пропозицією внести доповнення в базу даних (рис. 6).
Рисунок 6 - Приклад повідомлення про помилку, що виникає у разі відсутності необхідної інформації в базі даних


При натисканні кнопки «Так» відкривається редактор бази даних з активною вкладкою, що містить таблицю, у якій програма не знайшла потрібних їй даних. Тут за необхідності користувачем вносяться нові дані. Далі потрібно повернутися в головне вікно та повторно нажати кнопку «Розрахувати».

При виконанні розрахунку для великої кількості ступенів подач і частот обертання шпинделя процес розрахунку може зайняти декілька хвилин. Впродовж цього часу в нижній частині вікна будуть відображатися індикатор виконання розрахунку (рис. 7) і кнопка, натисканням на яку можна припинити розрахунок.
Рисунок 7 - Індикатор ходу виконання розрахунку


По закінченні розрахунку буде показане вікно з результатами (рис.8).
Рисунок 8 - Вікно результатів


У лівій частині вікна показані всі введені умови обробки та обмеження. У правій - результати розрахунку і величини, взяті з бази даних. Це дозволяє проводити контроль за правильністю введених даних у базу.


Знизу вікна розміщені кнопки для переходу в головне вікно та вікно введення вихідних даних.

Кнопка «Створити звіт» дозволяє сформувати документ із результатами розрахунку у форматі Microsoft Word, що далі може бути роздрукований на принтері.

^

Доповнення бази ДАНИХ новими даними


Для доповнення бази даних новими даними потрібно відкрити редактор бази даних (рис. 9), натиснувши кнопку меню «База даних», внести зміни, потім повернутися в головне вікно та натиснути кнопку «Обновити дані», розміщену внизу головного вікна. Після цього в списках, що випадають, будуть відображені нові дані.
Рисунок 9 - Вікно редактора баз даних


Редактор баз даних являє собою вікно, зверху якого є рядок меню із двома пунктами. Пункт «Закрити» закриває редактор і робить активним головне вікно програми. Пункт «Допомога» викликає вікно довідки до програми. Основну частину вікна займають вкладки. Перемикання між ними здійснюється за допомогою кнопок, розміщених зверху. Вкладки «Точіння» та «Свердління» мають вкладені вкладки. Перемикання між ними можливе за допомогою нижнього ряду плоских кнопок.

У кожній із вкладок є елементи для перегляду та редагування однієї таблиці бази. Дані для перегляду відображаються в табличному вигляді. Для зміни існуючих і внесення нових записів необхідно використати елементи введення, що розміщені внизу вікна. Кожен елемент пов'язаний з конкретним полем активного запису таблиці. Для зручності редагування кожна вкладка містить також елемент навігації за таблицею бази даних. Він має вигляд ряду плоских кнопок і розміщений знизу вікна редактора. Кнопки виконують такі функції:

 • переміщення на перший запис таблиці;

 • переміщення на попередній запис;

 • переміщення на наступний запис;

 • переміщення на останній запис таблиці;

 • додавання запису;

 • видалення запису;

 • редагування запису;

 • фіксація змін;

 • скасування змін;

 • відновлення даних.

Оскільки деякі поля одних таблиць залежать від полів інших таблиць, елементи для внесення змін у залежні таблиці є списками, що випадають. У списках відображаються лише рядки, наявні в батьківських таблицях. Тому спочатку необхідно заповнювати батьківські таблиці.

^

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ


Отримані результати дозволяють провести процес різання з максимальною для заданих умов продуктивністю при забезпеченні заданої якості поверхні заготовки. Для того щоб оцінити повноту завантаження верстата, необхідно обчислити коефіцієнт

,

де - розрахована потужність різання, кВт.

Якщо цей коефіцієнт низький, то можливо використати верстат з меншою потужністю.

У випадку виникнення повідомлення «Розрахунок режимів не дав результатів» варто вибрати або більш жорсткий різець, або змінити схему закріплення заготовки та повторити розрахунок.

Після одержання задовільного результату необхідно розрахувати машинний час виконання операції

,

де - довжина робочого ходу різця; - розрахована частота обертання шпинделя; - розрахована подача;

,

де - величина врізання; - величина перебігу.

Приклад розрахунку наведено в додатку А.

^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Залога В. О. Розрахунок режимів різання при точінні, свердлінні, фрезеруванні: Навчальний посібник. -К.: ІСІО, 1994. -168 c.

2. Косилова А. Г., Мещеряков Р. К. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т./Под ред. А. Г. Косиловой. -4 изд., доп. -М.: Машиностроение, 1986. -Т.2. -496 c.


Додаток А(довідковий)

Результати розрахунку режиму різання

^ Умови обробки

(Роздруківка з програми Plodder.exe)

Операция

Наружное продольное и поперечное точение

Станок

1М63Ф101

Мощность станка, кВт

15

Осевая сила, допустимая станком, Н

10000

Глубина резания, мм

3,5

Диаметр поверхности, мм

50

Требуемая шероховатость Rz, мкм

50

Допустимый прогиб детали, мм

0,05

Направление подачи

Продольная

Способ закрепления

В патроне

Длина/вылет детали, мм

100

Группа материала

Сталь конструкционная

Материал

Сталь 45

Предел прочности, МПа

500

Твердость HB

200

Состояние поверхности

Без корки

СОЖ

Есть

Материал режущей части

Т15K6

Заданный период стойкости, мин

60

Допустимый прогиб, мм

0,05

Главный угол в плане, °

93

Передний угол, °

10

Угол наклона режущей кромки, °

0

Вспомогательный угол в плане, °

10

Радиус при вершине, мм

2

Задний угол, °

6

Допустимый износ по задней поверхности, мм

0,2

Вылет, мм

40

Ширина сечения, мм

25

Высота сечения, мм

25

Модуль упругости материала державки, МПа

200000

Допустимое напряжение на изгиб, МПа

200

Толщина пластинки, мм

4


Продовження додатка А

Ряд поздовжніх подач верстата 1М63Ф101

0,018; 0,023; 0,027; 0,032; 0,036; 0,045; 0,054; 0,064; 0,072; 0,080; 0,109; 0,128; 0,143; 0,180; 0,217; 0,255; 0,286; 0,36;0,434;0,51;0,55;1,1


Ряд частот обертання шпинделя верстата 1М63Ф101

10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250


^ Розраховані елементи режиму різання та
показники процесу


(Роздруківка з програми Plodder.exe)

Подача, мм/об

0,360

Частота вращения, об/мин

1000,00

Скорость резания, м/мин

157,08

Минутная подача, мм/мин

360

Период стойкости, мин

163,7

Касательная составляющая силы резания, Н

2757,13

Осевая составляющая силы резания, Н

896,14

Радиальная составляющая силы резания, Н

604,30

Шероховатость Rz, мкм

47,14

Прогиб резца, мм

0,009

Максимальный прогиб детали, мм

0,000

Сила допустимая прочностью резца, Н

13020,83

Сила допустимая прочностью пластинки, Н

8224,07

Мощность резания, кВт

7,08


Подальші розрахунки:

,

мм,

хв.

Висновок

Режим різання становить:

V = 157 м/хв; n = 1000 об/хв; S = 0,36 мм/об; t=3,5мм; T0=0,29 хв.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи «дослідження температури різання при точінні» з курсу «Теорія різання» для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження температури різання при точінні» з курсу «Теорія різання» /Укладачі: В. О....
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМетодичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і...
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи «дослідження сил різання при точінні» з курсу «Теорія різання» для студентів спеціальностей
Устаткування, інструменти, апаратура й матеріали, які використовуються в роботі 4
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМетодичні вказівки до виконання домашнього завдання "Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини"
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Розрахунок параметрів фактичного розподілу і оцінка достовірності впливу ремонту...
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення оцінок І довірчих меж для параметрів нормального розподілу при вимірюванні...
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інноваційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей
В практичній частині по кожному завданню приведені методичні вказівки до роз'вязання завдань, а також приклади розрахунку задач
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconПитання до семестрового екзамену з дисципліни «Обробка матеріалів різанням» Провідний викладач – доцент Скирденко О.І
Швидкість різання та її значення. Вплив різних факторів на швидкість різання. Розрахунок швидкості різання при точінні
Методичні вказівки до виконання розрахунку на поем параметрів режиму різання iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни «Кошторисна справа» «Алгоритм розрахунку суми інвестицій» (для студентів 3-4 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи