Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) icon

Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)
Скачати 354.73 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)
Дата24.05.2013
Розмір354.73 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку і в світ дозволяю на підстві

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-

методичного управління В. Б. Юскаєв

Методичні вказівки

до практичного заняття

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)”

з дисципліни

^ Акушерство і гінекологія”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Всі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладач А. Б. Сухарєв

Відповідальний за випуск В. І. Бойко

Директор медичного інституту В.Е. Маркевич

Суми 2007


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Методичні вказівки

до практичного заняття

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)”

з дисципліни

^ Акушерство і гінекологія”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Методичні вказівки до практичного заняття

^ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)” з дисципліни „Акушерство і гінекологія”( згідно з умовами Болонського процесу) / Укладач А.Б. Сухарєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 28 с.


Кафедра акушерства і гінекології


Навчальне видання


Методичні вказівки до практичного заняття

„Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) з дисципліни „Акушерство і гінекологія” (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу спеціальності 7.110101 денноі форми навчання


Укладач А. Б. Сухарєв


Редактор Н.О. Кравченко

Відповідальний за випуск В.І.Бойко


Підп. до друку 2007, поз.

Формат 60×84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 125 пр. Собівартість вид.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.

Актуальність теми. Екстрагенітальна патологія у вагітних жінок займає основне місце серед причин материнської та перинатальної смертності. Частота захворювань внутрішніх органів у вагітних зростає з кожним роком і складає 25-30%. Вагітність і пологи на фоні екстрагенітальної патології значно погіршують стан здоров’я жінки, призводять до загострення та прогресування хвороби, до виникнення тяжких ускладнень, порушення стану плода та новонародженого.

Своєчасна діагностика екстрагенітальних захворювань, правильне ведення вагітності та пологів при них, профілактика ускладнень дозволяють зменшити материнську смертність та перинатальні втрати.

^ Загальна мета — ознайомити з діагностикою різних екстрагенітальних захворювань (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи), особливостями перебігу вагітності та пологів при них, особливостями диспансерного нагляду в умовах жіночої консультації та профілактики ускладнень.

Уміти

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня

1 Знати етіологію та патогенез, клініку, діагностику та лікування вад серця (кафедра терапії).


1 За даними об’єктивного обстеження діагностувати різні екстрагенітальні захворювання у вагітних і роділь (серцево-судинну патологію, захворювання крові, дихальної системи).


2 Знати етіологію та патогенез, клініку, діагностику та лікування гіпертонічної хвороби (кафедра терапії).

2 Складати план ведення вагітності та пологів. Передбачати можливі ускладнення та створювати умови для їх усунення у вагітних та роділь з екстрагенітальною патоло-гією (серцево-судинною патологією, захворювання-ми крові, дихальної сис-теми).

3 Знати етіологію та патогенез, клініку, діагностику та лікування анемії (кафедра терапії).

3 Складати план лікування вагітних з різними видами екстрагенітальної патології вагітних та роділь (серцево-судинною патологією, захворюваннями крові, дихальної системи).

4 Знати етіологію та патогенез, клініку, діагностику та лікування гіпотонічної хвороби (кафедра терапії).

4 Оцінювати дані лабораторних та інструментальних методів обстеження вагітних та роділь з екстрагенітальною патологією (серцево-судинною патологією, захворюваннями крові, дихальної системи).

5 Знати етіологію та патогенез, клініку, діагностику та лікування пневмонії (кафедра терапії).

5 Складати дієту вагітним та роділлям з екстрагенітальною патологією (серцево-судинною патологією, захворюваннями крові, дихальної системи).

6 Знати етіологію та патогенез, клініку, діагностику та лікування бронхіальної астми (кафедра терапії).

6 Давати рекомендації при виписуванні з пологового будинку вагітним та роділлям з екстрагеніталь-ною патологією (серцево-судинною патологією, захворюваннями крові, дихальної системи).

7 Написати клінічну історію хвороби.
8 Застосовувати деонтологічні навички спілкування з хворим.


Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, виконайте наступні завдання. Правильність розв’язання задач перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.


^ Завдання для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь


Завдання 1

Вагітна В. потрапила у відділення екстрагенітальної патології зі скаргами на задишку, біль у ділянці серця, втомлюваність, серцебиття, відчуття перебоїв у серці. Огляд: шкірні покриви бліді, акроціаноз, який поєднується з мітральним рум’янцем, при пальпації верхівковий поштовх обмежений, визначається діастолічне котяче муркотіння, перкуторно – збільшення відносної та абсолютної серцевої тупості вгору та вправо, при аускультації: І тон гучний, додатковий тон - відкриття мітрального клапана (ритм перепела), акцент ІІ тону над легеневою артерією, діастолічний шум на верхівці серця.

Попередній діагноз:

А Мітральна недостатність.

Б Аортальна недостатність.

В Мітральний стеноз.

Г Аортальний стеноз.

Д Немає правильної відповіді.


Завдання 2

Вагітна К., 30 років, потрапила у відділення екстрагенітальної патології зі скаргами на періодичні болі в ділянці серця, задишку, мітральний рум’янець, акроціаноз. При аускультації: І тон ослаблений, акцент ІІ тону на легеневій артерії, над верхівкою серця – грубий систолічний шум, який більше визначається в положенні на лівому боці та проводиться у ліву аксилярну ділянку, рентгенологічно – мітральна конфігурація серця.

Попередній діагноз:

А Мітральна недостатність.

Б Аортальна недостатність.

В Мітральний стеноз.

Г Аортальний стеноз.

Д Немає правильної відповіді.


Завдання 3

Вагітна Л., 25 років, потрапила у відділення екстрагенітальної патології зі скаргами на запаморочення при швидкій зміні положення тіла, серцебиття, перебої та біль у ділянці серця, задишку під час ходьби, напади ядухи вночі, при огляді відмічаються бліді шкірні покриви, виражена пульсація артерій шиї (танок каротид), позитивний капілярний пульс, позитивний симптом Мюссе (похитування голови). При аускультації І тон на верхівці та ІІ тон на аорті ослаблений, визначається діастолічний шум на аорті.

Попередній діагноз:

А Мітральна недостатність.

Б Аортальна недостатність.

В Мітральний стеноз.

Г Аортальний стеноз.

Д Немає правильної відповіді.


Завдання 4

Вагітна Г., 27 років, потрапила у відділення екстрагенітальної патології зі скаргами на головний біль, запаморочення, шум у вухах, мушки перед очима. В анамнезі – підвищення артеріального тиску. При об’єктивному обстеженні верхівковий поштовх зміщений вліво, під час перкусії виявлене розширення меж серця вліво, при аускультації акцент ІІ тону над аортою.

Попередній діагноз:

А Аортальний стеноз.

Б Гіпертонічна хвороба.

В Гестоз ІІ половини вагітності.

Г Гломерулонефрит.

Д Немає правильної відповіді.


Завдання 5

Вагітна М., 23 роки, потрапила у відділення екстрагенітальної патології зі скаргами на слабкість, швидку втомлюваність, запаморочення, шум у вухах, задишку, серцебиття, особливо при фізичному навантаженні, зрідка колючий біль у ділянці серця. При огляді: блідність шкірних покривів та слизових оболонок, при фізикальному обстеженні виявлено тахікардію, систолічний шум помірної інтенсивності на верхівці . Артеріальний тиск 160 мм рт. ст. Під час лабораторних досліджень виявлено значне зниження сироваткового заліза, різке зниження загальної залізозв’язувальної здатності, Нb - 82 г/л, еритроцити - 2,5 х 1012 .

Попередній діагноз:

А Анемія.

Б Фізіологічна гідремія.

В Гестоз ІІ половини вагітності.

Г Немає правильної відповіді.


Завдання 6

Вагітна М., 23 роки, потрапила у відділення екстрагенітальної патології зі скаргами на значну слабість, головний біль, підвищення температури до 39,80С, озноб, різкий біль у грудній клітці під лопаткою справа. Біль посилюється при кашлі та глибокому вдиху, на другий день з’явилося в’язке мокротиння “кольору іржі”. При огляді: гіперемія щок більше справа, акроціаноз, висипання Herpes Labialis. Дихання поверхневе, часте, правий бік грудної клітки відстає в акті дихання. При перкусії легень: укорочення перкуторного звуку справа під лопаткою, голосове тремтіння посилене, при аускультації: дихання над нижньою часткою справа послаблене, відмічається крепітація. Під час лабораторних досліджень виявлено нейтрофільний лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво.

Попередній діагноз:

А Гострий бронхіт.

Б ГРВІ.

В Крупозна пневмонія.

Г Немає правильної відповіді.


Завдання 7

Вагітна Н., 28 років, потрапила у відділення екстрагенітальної патології зі скаргами на кашель з невеликою кількістю слизово-гнійного мокротиння, що з’явився після переохолодження, задишку із затрудненим видихом, загальну слабість, пітливість, підвищену втомлюваність. В анамнезі протягом 5 років палить. У вагітної при об’єктивному обстеженні: субфебрильна температура, при перкусії: визначається коробковий звук, зменшення рухливості нижніх країв легень, при аускультації: жорстке дихання, розсіяні сухі хрипи.

Попередній діагноз:

А Хронічний бронхіт на стадії загострення.

Б Пневмонія.

В ГРВІ.

Г Немає правильної відповіді.


^ Відповіді до завдань

Завдання 1: В.

Завдання 2: А.

Завдання 3: Б.

Завдання 4: Б.

Завдання 5: А.

Завдання 6: В.

Завдання 7: А.

Інформацію, яка необхідна для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:


  1. Внутренние болезни / Под. ред. А.С.Сметнева, В.Г.Кукеса. - М.: Медицина,1982.- 495 с.

  2. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими: Подручник / За ред. А.О. Єпішина. - Тернопіль: Укрмед-книга, 2001.-512 с.

  3. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Основы клинической диагностики внутренних болезней (пропедевтика). - М.: Медицина,1987.-345 с.

  4. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. - К.: Здоров’я, 1993. - 215 с.

  5. Пропедевтика внутренних болезней / Под ред. В.Х. Васи-ленко, А.Л. Гребнева, Н.Д. Михайлова. - М.: Медицина, 1974.- 451 с.


Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть такий матеріал:

1. Медведь В.И. Введение в клинику экстрагенитальной патологии беременных: Монография. – К.: Авиценна, 2004. – 168 с.

2 Запорожан В.М. Акушерство і гінекологія. Книга І: Акушерство: Підручник. – К.: Здоров’я, 2000. – 432 с.

3. Маркiн Л.Б. та iн. Вагiтнiсть та пологи у неповнолiтнiх. - Львiв, 1996.-127 с.

4.Бенедиктов И.И., Шардин С.А., Бенедиктов Д.И. Акушерская фармакотерапия. - Свердловск: Изд-во Ураль-ского университета, 1988.- 152 с.

5.Гипертоническая болезнь у беременных / Коломийце- ва А.Г., Гутман Л.Б., Мельник Ю.В., Мелина И.М..-К.: Здоров’я, 1988. - 188 с.

6.Михайленко Е.Т. и соавт. Беременность и роды при хронических заболеваниях гепатобилиарной системы.-К.: Здоров’я, 1990. – 181 с.

7. Ведение беременности и родов высокого риска / Под ред. Т.Ю. Пестриковой, Т.В. Чичковой. - Москва, 1994.- 273 с.

8. Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А. Практическое акушерство: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1989.-512 с.

9.Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных.- М.: Триада-Х, 1999.-780 с.

10.Экстрагенитальная патология и беременность. Практическое руководство /Под ред. З.Ш. Гилязутдиновой.- Москва: ООО «МЕДпресс», 1998.- 410 с.

11. Наказ №582 від 15.12.2003 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

12. Наказ №675 від 31.12.2004 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

13. Наказ №782 від 29.12.2005 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

14. Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. Неотложная помощь при экстрагенитальных состояниях в гинекологии.- Н.Новгород:Изд-во НГМА, 2003.-184 с.

15. Ведение беременности и родов высокого риска. - М.: Медицина, 1994.- 258 с.

16.Ведение беременности с повышенным риском и интенсивная терапия новорожденного / С.Г. Бебсон, Д.К. Бензин, М.Л. Пернолл, Т.И. Бенда / Пер с англ.- М.: Медицина, 1979. - 476 с.

17.Шехтман М.М., Бурдули Т.М. Болезни органов пищеварения и крови у беременных.-М.: Триада-Х, 1997.- 304 с.

18.Шехтман М.М. Неотложная помощь при экстрагенитальной патологии у беременных.-М.: Медпресс-информ, 2004.- 203 с.

Якщо Ви пересвідчилися, що Ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає вимогам цілей початкового рівня, переходьте до засвоєння змісту навчання.


^ Перелік теоретичних питань до теми, що вивчається

1 Особливості гемодинаміки під час вагітності.

2 Ведення вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи у жіночій консультації. Особливості обстеження вагітних. Строки планової госпіталізації.

3 Протипоказання для виношування вагітності при захворюваннях серцево-судинної системи.

4 Показання для переривання вагітності у пізніх термінах при захворюваннях серцево-судинної системи.

5 Планова та екстрена госпіталізація вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи.

6 Гемодинамічні ускладнення, які можуть виникнути під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді при захворюваннях серцево-судинної системи.

7 Особливості перебігу пологів при серцево-судинній патології. Ведення пологів.

8 Клініка, діагностика та лікування гіпохромної залізодефіцитної анемії під час вагітності.

9 Клініка, діагностика та лікування фолієводефіцитної анемії під час вагітності.

10 Клініка, діагностика та лікування В12-дефіцитної анемії під час вагітності.

11 Клініка, діагностика та лікування хвороб Верльгофа та Віллебранта під час вагітності.

12 Клініка, діагностика та лікування лейкозів та лімфогранулематозу під час вагітності.

13 Клініка, діагностика та лікування ГРВІ під час вагітності.

14 Особливості перебігу бронхіальної астми під час вагітності. Невідкладна допомога під час нападу бронхіальної астми.

15 Методи розродження вагітних з бронхіальною астмою.

16 Особливості лікування гострого бронхіту під час вагітності.

17 Методи розродження вагітних з гострою та хронічною пневмонією.

18 Показання до кесарева розтину при патології дихальної системи.


^ Вирішіть декілька завдань-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми


Завдання 1

При обстеженні вагітної в ІІ періоді пологів розвинулися напад бронхіальної астми, цукровий діабет, декомпенсація, кетоацидоз. Яка подальша тактика акушера-гінеколога?

А Кесарів розтин.

Б Акушерські щипці.

В Лікування нападу бронхіальної астми і подальше ведення пологів природним шляхом.

Г Немає правильної відповіді.


Завдання 2

Вагітна Б. прийнята у відділення патології вагітних для розродження з діагнозом: вагітність 38 тижнів, поздовжнє положення плода, мітральний стеноз ІІ ст. розвитку, серцева недостатність ІІ ст. Який метод розродження необхідний?

А Розродження природним шляхом.

Б Кесарів розтин.

В Акушерські щипці.

Г Немає правильної відповіді.


Завдання 3

Вагітна А. прийнята у відділення патології вагітних для розродження з діагнозом: вагітність 39 тижнів, поздовжнє положення плода, гіпертонічна хвороба ІІА ст. Який метод розродження необхідний?

А Розродження природним шляхом.

Б Кесарів розтин.

В Акушерські щипці.

Г Немає правильної відповіді.


Завдання 4

При обстеженні вагітної Б. в жіночій консультації на 15-му тижні вагітності поставлений діагноз – анемія І ступеня. В який стаціонар необхідно госпіталізувати жінку для лікування?

А Жінка підлягає амбулаторному лікуванню.

Б У відділення екстрагенітальної патології.

В У терапевтичний стаціонар.

Г У гінекологічне відділення.


Завдання 5

Вагітна С. на 9-му тижні взята на облік у жіночій консультації, виявлений комплекс Ейзенменгера. Яка подальша тактика лікаря?

А Подальше спостереження у жіночій консультації.

Б Переривання вагітності.

В Подальше обстеження вагітної.

Г Немає правильної відповіді.


Завдання 6

Вагітна М. потрапила в терапевтичний стаціонар для лікування хронічної гіпертензії. Які препарати необхідно використати з метою лікування?

А Допегіт, ніфедипін.

Б Енаприл.

В Сульфат магнію.

Г Но-шпа, папаверин.

Д Немає правильної відповіді.


Правильні відповіді: 1-Б, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-Б, 6-А.


^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім — самостійна робота студентів з хворими. Під керівництвом викладача буде проведено клінічний розбір історії хвороби хворої. Наприкінці заняття - підсумковий тестовий контроль або вирішення ситуаційних задач.


^ Технологічна карта проведення заняття

Поряд-

ковий номерЕтап

Час, хви-лини

Навчальні посібники


Місце

прове-

дення

Засоби навчання

Об-лад-нан-ня

1

Визначення початково-го рівня знань

15

Тести
Навчаль-на кімната

2

Курація хворих під контролем викладача

20

Хворі
Палата

3

Клінічний розбір хворих під керівницт-вом викладача

15

Історії хвороби,

алгоритми
Навчаль-на кімната

4

Обґрунту-вання поперед-нього діагнозу

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

5

Обґрунту-вання лікувальної тактики

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

6

Підсумко-вий контроль

10

Тести, ситуаційні задачі
Навчаль-на кімната

7

Підбиття підсумків роботи

10Навчаль-на кімната


^ Приклади тестового контролю

1 Які з показників крові не є нормальними для вагітної жінки?

А Гемоглобін 124 г/л.

Б Фібриноген 4,9 г/л.

В Загальний білок 62 г/л.

Г Тромбоцити 180х106 г/л.

Д ШОЕ 40 мм/год.

Е Немає правильної відповіді.

2 Наприкінці вагітності ОЦК у нормі збільшується:

А На 10-15%.

Б На 35-40%.

В На 50-70%.

Г Немає правильної відповіді.

3 Пологи у вагітних із захворюваннями органів дихання і легеневою недостатністю бажано завершити:

^ А Акушерськими щипцями.

Б Вакуум-екстракцією плода.

В Кесаревим розтином.

Г Немає правильної відповіді.

4 Чи потрібна планова госпіталізація при вадах серця у вагітних?

А Ні.

Б Так.

5 Як часто в І періоді пологів при недостатності кровообігу проводяться вимірювання пульсу, АТ і аускультація легенів?

^ А Пульс, АТ – кожні 30-60 хв., аускультація – 1-2 год.

Б Пульс, АТ – кожні 90 хв., аускультація – 3-4 год.

В Пульс, АТ – кожні 120 хв., аускультація – 4-6 год.

Г Немає правильної відповіді.

6 Чи є набуті аортальні вади протипоказанням для вагітності та її виношування при недостатності кровообігу?

А Так.

Б Ні.

7 При яких формах вад Фалло протипоказана вагітність?

А Тріада.

Б Тетрада.

В Пентада.

Г Усі вади.

Д Немає правильної відповіді.

8 Чи є синдром здавлення нижньої порожнистої вени проявом гіпотонії вагітних?

А Так.

Б Ні.

9 При якій етіології гострого та підгострого міокардиту показано переривання вагітності?

А Стрептококовій.

Б Анаеробній.

В Змішаній.

^ Г Будь-якій.

Д Немає правильної відповіді.

10 В якій половині вагітності вища вірогідність внутрішньоутробної загибелі плода при гіпертонічній хворобі?

А Першій.

^ Б Другій.

11 При яких вроджених вадах серця на фоні порушення кровообігу дозволяється виношування вагітності?

А Коарктація аорти.

Б Стеноз витоку аорти.

В Стеноз легеневої артерії.

^ Г Виношування вагітності не дозволяється при всіх перелічених вадах.

12 Чи показане переривання вагітності при гострій лейкемії?

А Так.

Б Ні.

13 При якій формі анемії необхідно перервати вагітність у ранніх термінах із подальшою спленектомією?

А При залізодефіцитній анемії.

^ Б При мегалобластичній анемії.

В При гіпопластичній анемії.

Г Немає правильної відповіді.

14 Що є передвісниками гострої серцево-судинної недостатності під час вагітності та в пологах у жінок з вадами серця?

^ А Пульс вище 110/хв., дихання вище 24/хв.

Б Збільшення печінки.

В Пульс нижче 60/хв., дихання вище 30/хв.

Г Зниження АТ.

Д Немає правильної відповіді.

15 Грип у вагітної може викликати такі ускладнення, крім:

А Передчасного переривання вагітності.

Б Внутрішньоутробного інфікування плода.

В Післяпологових інфекційних захворювань.

Г Передчасного виливу вод.

^ Д Еклампсії.

Е Немає правильної відповіді.

16 Найчастіша форма анемії у вагітних:

А Анемія із серпоподібними еритроцитами.

Б Залізодефіцитна.

В Еритробластоз.

Г Недостатність фолієвої кислоти.

17 Недостатність кровообігу в жінок із набутими пороками серця може розвиватися:

А В І триместрі вагітності.

Б У післяпологовому періоді.

^ В Наприкінці 2-го триместру, під час пологів, у післяпологовому періоді.

Г Немає правильної відповіді.

18 Першій стадії порушення кровообігу відповідає симптоматика:

А Явища застійних змін у малому та великому колах кровообігу.

Б Задишка та серцебиття постійного характеру.

^ В Задишка та серцебиття після фізичного навантаження.

Г Немає правильної відповіді.

19 ІІА стадії порушення кровообігу відповідає симптоматика:

А Явища застійних змін у малому й великому колах кровообігу.

^ Б Задишка й серцебиття постійного характеру.

В Задишка й серцебиття після фізичного навантаження.

Г Немає правильної відповіді.

20 ІІБ стадії порушення кровообігу відповідає симптоматика:

^ А Застійних явища в малому й великому колах кровообігу.

Б Задишка й серцебиття постійного характеру.

В Задишка й серцебиття після фізичного навантаження.

Г Немає правильної відповіді.

21 Першому ступеню ризику несприятливих наслідків у вагітних із пороками серця відповідає:

А Декомпенсована вада серця з явищами правошлуночкової недостатності, легеневою гіпертензією.

Б Декомпенсована вада серця з явищами лівошлуночкової недостатності або тотальної серцевої недостатності.

В Початкові симптоми недостатності серця.

^ Г Відсутність ознак серцевої недостатності.

Д Немає правильної відповіді.

22 Другому ступеню ризику несприятливих наслідків у вагітних з вадами серця відповідає:

А Декомпенсована вада серця з явищами правошлуночкової недостатності, легеневою гіпертензією.

Б Декомпенсована вада серця з явищами лівошлуночкової недостатності або тотальної серцевої недостатності.

^ В Початкові симптоми недостатності серця.

Г Відсутність ознак серцевої недостатності.

Д Немає правильної відповіді.

23 Третьому ступеню ризику несприятливих наслідків у вагітних з пороками серця відповідає:

^ А Декомпенсована вада серця з явищами правошлуночкової недостатності, легеневою гіпертензією.

Б Декомпенсована вада серця з явищами лівошлуночкової недостатності або тотальної серцевої недостатності.

В Початкові симптоми недостатності серця.

Г Відсутність ознак серцевої недостатності.

Д Немає правильної відповіді.

24 Четвертому ступеню ризику несприятливих наслідків у вагітних з пороками серця відповідає:

А Декомпенсована вада серця з явищами правошлуночкової недостатності, легеневою гіпертензією.

^ Б Декомпенсована вада серця з явищами лівошлуночкової недостатності або тотальної серцевої недостатності.

В Початкові симптоми недостатності серця.

Г Відсутність ознак серцевої недостатності.

Д Немає правильної відповіді.

25 У вагітних із штучними клапанами серця залишається високий ризик:

А Аритмії.

^ Б Тромбоемболічних ускладнень.

В Серцевої недостатності.

Г Немає правильної відповіді.

26 Після мітральної комісуротомії вагітність дозволяється:

А Не раніше ніж через 1 рік після операції.

Б Не пізніше ніж через 1 рік після операції.

^ В Не раніше й не пізніше ніж через 1 рік після операції.

Г Немає правильної відповіді.

27 Вагітні 4-ї групи ризику підлягають:

А Розродженню у 36-37 тижнів у спеціалізованому стаціонарі.

^ Б Перериванню вагітності до 12 тижнів.

В Розродженню в термін пологів.

Г Немає правильної відповіді.

28 За класифікацією ВООЗ 1-й стадії гіпертонічної хвороби відповідає:

А Підвищення АТ понад 200/115 мм рт.ст.

Б Підвищення АТ від 180/105 до199/114 мм рт.ст.

^ В Підвищення АТ від 160/95 до 179/104 мм рт.ст.

Г Немає правильної відповіді.

29 За класифікацією ВООЗ 2-й стадії гіпертонічної хвороби відповідає:

А Підвищення АТ понад 200/115 мм рт.ст.

^ Б Підвищення АТ від 180/105 до199/114 мм рт.ст.

В Підвищення АТ від 160/95 до 179/104 мм рт.ст.

Г Немає правильної відповіді.

30 За класифікацією ВООЗ 3-й стадії гіпертонічної хвороби відповідає:

^ А Підвищення АТ понад 200/115 мм рт.ст.

Б Підвищення АТ від 180/105 до199/114 мм рт.ст.

В Підвищення АТ від 160/95 до 179/104 мм рт.ст.

Г Немає правильної відповіді.

31 Переливання еритроцитарної маси вагітним показано:

А При гемоглобіні нижче 80г/л.

^ Б При гемоглобіні нижче 60г/л.

В За життєвими показниками безпосередньо перед пологами.

Г Немає правильної відповіді.

32 Наявність анемії у вагітної не збільшує кількість таких ускладнень як:

А Невиношування, гіпотрофія плода.

^ Б Аномалії пологової діяльності.

В Гестози.

Г Немає правильної відповіді.

33 При захворюванні вагітної бронхіальною астмою:

А Розроджують шляхом кесарева розтину.

Б Можна застосовувати для родопосилення простагландини.

^ В Не можна застосовувати для родопосилення простагландини.

Г Немає правильної відповіді.

34 Переривання вагітності при захворюванні туберкульозом не показано при:

А Фіброзно-кавернозному туберкульозі.

Б Активному туберкульозі з ураженням кістково-суглобної системи.

^ В За наявності вогнищ на рентгенограмі.

Г Немає правильної відповіді.

35 За наявності лейкозу у вагітної вагітність:

А Протипоказана.

Б Не протипоказана.

В Питання вирішується індивідуально.

Г Немає правильної відповіді.

36 Частими ускладненнями гіпотензії вагітних є:

^ А Гіпотрофія плода.

Б Гестоз.

В Вторинна анемія.

Г Немає правильної відповіді.

Додаток А

(обов’язковий)


Алгоритм моніторингу стану вагітної при гіпертонічній хворобіОгляд у жіночій консультації з вимірюванням АТ у першій половині вагітності
Визначення добової протеїнурії
Щоденний самоконтроль АТ у домашніх умовах з письмовою фіксацією результатів
Огляд окуліста з офтальмоскопією при першому відвідуванні жіночої консультації


ЕКГ
Біохімічне дослідження крові (загальний білок, сечовина, креатинін, глюкоза, калій, натрій, фібриноген, фібрин,фібриноген В, протромбіновий індекс)
У першій половині вагітності – 1 раз на 3 тижні
при першому відвідуванні жіночої консультації
При першому відвідуванні жіночої консультації
При першому відвідуванні жіночої консультації
При першому відвідуванні

жіночоі

консультацїіЗ 20-го до

28-й тиждень

1раз

на 2

тижні
З 20-го до

28-й тиждень

1раз

на 2

тижні
У 28 тижнів вагітності
У 26-30 тижнів вагітності
Після 36 тижнів вагітності (додатково визначають концентрацію білірубіну та активність АлАТ і АсАТ)


Після 28 тижнів - щотижня
Після 28 тижнів - щотижня
У 36 тижнів

вагітності
Після 36 тижнів вагітностіДодаток Б

(обов’язковий)

Алгоритм ведення вагітних з вадами серця^ Планова госпіталізація Обстеження

до 12 тижнів, 28 та 35-37 тижнів

Лікування
Вирішення питання про можливість доношування вагітності (до 12 тижнів)

Виключити супутні осередки інфекції


Виключити активність ревматизму


Виключити недостатність кровообігу


Встановити захворювання, тип вади серця

Функціональні резерви міокарда

Виявлення активності ревматизму


Ехоскопія, МО, СО


Вектробалістографія


ЕКГ,ФКГ


Обстеження серцево-судинної системи


Анамнез, огляд
Підготовка до пологів (з 37-го тижня)

Антенатальна охорона плода


Протиаритмічна терапія


Протирецидивна терапія


Кардіальна терапія


Оксигенотерапія


Профілактика ускладнень вагітності


Лікувальне харчування


Психоемоційний спокій, седативні
Додаток В

(обов’язковий)

^ Алгоритм ведення анемій у вагітнихРізновид анемій
Залізо-дефіцитна анемія
Порфірино-дефіцитна анемія
Таласемія
Мегало-бластична
Гемолітична
Діагностика

Колір шкіри

Блідий
Темний
Жовтянично-сірий
Блідий
Жовтушний


Hb, еритроцити
Знижені
Знижені
Знижені
Знижені
Знижені


Еритроцити в мазку
Гіпохромні
Гіпохромні
Гіпохромні
Нормо -хромні
Нормохромні


Сироваткове залізо
Знижене
Підвищене
Підвищене
Норма
Норма


Залізозв’язувальна здатність крові
Підвищена
Знижена
Знижена
Не змінена
Не зміненаДесфераловий тест
Знижений
Підвищений
Підвищений
Не змінений
Не зміненийПродовження


додатку В

Печінка, селезінка
Нормальні
Збільшені
Злегка збільшені
Нормальні
Збільшені


Осмотична стійкість

еритроцитів
Нормальна
Нормальна
Нормальна
Нормальна
Знижена


Білірубін, уробілін
Норма
Норма
Підвищений
Норма
ПідвищенийМегалобласти в кістковому мозку
Немає
Немає
Немає
Є
Немає

В12, фолієва кислота в крові
Норма
Норма
Норма
Знижена
Норма
Лікування
Дієта багата на залізо, препарати двох-валентного заліза
Вітамін В6, піридоксаль десферол
Трансфузії відмитих еритроцитів, вітамін С, фолієва кислота
Вітамін В12 , фолієва кислота
Вітамін Е, глюко-кортикоїди, спленектомія
Вагітність протипоказана


Додаток Г

(обов’язковий)

^ Алгоритм ведення пологів у роділь з вадами серця


Знеболення пологів
Лікування у пологах
Показання до акушерських щипців
На початку пологів
При розкритті шийки на 3 см
При розкритті шийки на 5-6 см

Протягом пологів

В ІІ періоді
Спазмолітики

Нейролепсія
Перидуральна анестезія

Аутоаналгезія закисом азота, пентраном

Комплекс спазмолітиків, аналгетиків, транквілізаторів
При легеневій гіпертензії ГОМК, протипоказана інгаляційна анестезія

Транквілізатори, спазмолітики, аналгетики

Аутоаналгезія закисом азоту, пентраном

Віадриловий наркозПрофілактика ускладнень пологів


Профілактика набряку легень


Дегідратаційна


Протиаритмічна при порушенні ритму


Оксигенотерапія

Кардіальна терапія

Окремі форми вад серця

Акушерські показання

Порушення серцевого ритму

Активність ревматизму

Недостатність кровообігу , що розвивається під час пологів

Легенева гіпертензія

Недостатність кровообігу під час вагітності


Схожі:

Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconВагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (ендокринні захворювання, сечових органів, шлунково-кишкового тракту). Актуальність теми
Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (ендокринні захворювання, сечових органів, шлунково-кишкового тракту)
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconВагітність та пологи при екстрагенітальних захворюваннях: захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconВагітність та пологи при екстрагенітальних захворюваннях: захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Захворювання серцево- судинної системи ( вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія)
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи
Вагітність і пологи при тазовому передлежанні. Вагітність і пологи пр аномаліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві,...
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconЗатверджую
Лфк при захворюваннях органів дихання лфк при захворюваннях серцево-судинної системи лфк при захворюваннях органів травлення лфк...
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет Інститут природознавства кафедра здоров’я людини
Лфк при захворюваннях органів дихання лфк при захворюваннях серцево-судинної системи лфк при захворюваннях органів травлення лфк...
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Захворювання кришталика "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Захворювання кришталика ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconТематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові (Визначення колірного показника)»
Анемія –це гематологічний синдром або самостійне захворювання, яке характеризується зниженням кількості гемоглобіну і еритроцитів...
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Глибоке дослідження реологічних властивостей крові дуже посприяло конструюванню І втіленню у практику апарата штучного кровообігу...
Методичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи) iconМетодичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень"
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” на тему “Формування вхідного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи