Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 icon

Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни "виконавче провадження" для студентів спеціальності 060101
Скачати 256.62 Kb.
НазваМетодичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни "виконавче провадження" для студентів спеціальності 060101
Дата24.05.2013
Розмір256.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З

ДИСЦИПЛІНИ

“ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.060101

ПРАВОЗНАВСТВО”


ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни “Виконавче провадження” для студентів спеціальності 5.060101 “Правознавство” денної форми навчання

/ Укладач Сайко Л.Ю. – Суми: Вид-во Суду, 2007. – 29 с.


Кафедра права


3

Вступ


Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки кількість аудиторних годин складає тільки половину запланованих програмою (загальний обсяг – 98 годин, аудиторна робота – 42 години), то окремі питання дисципліни виносять для самостійного вивчення студентами. У даному методичному виданні наводиться перелік питань, які виносяться для самостійного вивчення та короткий зміст відповідей. Після кожної теми наводиться перелік рекомендованих нормативно – правових актів та додаткової літератури, що покликано полегшити роботу студентів при пошуку відповідей на поставлені питання. При опрацюванні питань студент також повинен використовувати матеріали періодичних видань та враховувати зміни в поточному законодавстві. Обмежений час на вивчення матеріалу і його великий обсяг вимагають від студентів систематичної та організованої роботи.


4

Тема 1 Поняття та значення виконавчого провадження

^

Питання для самостійного вивчення1 Історія виникнення та розвитку інституту виконавчого провадження.

2 Виконавче провадження як одна із правозахисних функцій держави.


Інститут примусового виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів існує стільки, скільки існує держава. За ствердженням Задорожної О.В. та Фіолевського Д.П. влада, яка не здатна забезпечити виконання своїх рішень, є лише коштовною декорацією. Відповідь на питання повинна містити не всю історію виникнення інституту судового виконання, а лише з моменту виникнення інституту виконавчого провадження (з моменту прийняття 24 березня 1998 року Закону України «Про виконавче провадження»). Необхідно зупинитися на причинах виникнення державної виконавчої служби, а саме: ні в одній цивілізованій правовій країні суд не поєднує функції правосуддя і виконання рішень.

Відповідь на друге питання повинна ґрунтуватися на конституційному понятті «правової держави». Необхідно зазначити, що при порушенні будь – яких прав чи інтересів фізичні та юридичні особи звертаються до суду та інших державних правозахисних органів для поновлення порушених прав та законних інтересів. Крім суду, існує значна кількість інших, у тому числі і правоохоронних, державних органів, покликаних і повноважних приймати рішення щодо захисту прав людини і громадянина та юридичних осіб. Але захист прав, свобод та інтересів не завершується прийняттям рішення. Після цього настає процедура виконання прийнятого правозастосовчого акту і саме тут, інколи, виникають проблеми, які зводять нанівець всі попередні дії, призводять до дискредитації рішень відповідних органів та підривають авторитет держави. Саме тому ефективне примусове виконання


5

рішень судів та інших органів (посадових осіб) є нагальною потребою сьогодення.

Список рекомендованої літератури


1. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. –К.:Атіка, 2002.

2. Кононенко Ю., Гук Б. Становлення законодавства України про виконавче провадження: окремі питання // Право України.-2005.- № 2.- С.71-73.

3. Щербак С. Місце виконавчого провадження в системі права України//Підприємництво, господарство і право. – 2001.- № 6. – С.75-79.

4. Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави// Право України. -2001.- № 11.-С.65

5. Фурса С., Щербак С. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби// Підприємництво, господарство і право. -2001.-№8. –С.81-85.

6. Задорожня О.В., Фіолевський Д.П. Проблеми становлення Державної виконавчої служби //Адвокат. - 1999.-№ 3.-С. 27-29.

7. Лобанцев С. Виконання рішень – головний критерій дієвості влади// Право України. – 2002.- № 12.-С.90.

8. Скомороха Л.В., Скомороха Л. Державна виконавча служба: історія і сучасність // Право України.- 2002.- № 8.


Тема 2 Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень


Питання для самостійного вивчення:


1 Соціальний захист державних виконавців.

2 Відповідальність державного виконавця.

3 Відомчий та позавідомчий контроль за діяльністю державного виконавця.


6

При підготовці для відповіді на перше питання необхідно спочатку опрацювати закони, наведені в списку рекомендованої літератури. Необхідно звернути увагу, що державний виконавець перебуває під захистом закону. Держава гарантує захист здоров'я, честі , гідності, житла і майна не тільки самих державних виконавців, але й членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Студент повинен зазначити, що образа державного виконавця, опір, погроза, насильство, незаконне втручання в діяльність державного виконавця з виконання рішень та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на нього обов’язків, тягнуть за собою кримінальну, адміністративну чи іншу встановлену законом відповідальність.

При відповіді на друге питання необхідно звернути увагу на те, що оскільки державний виконавець є суб’єктом владних відносин, то можуть мати місце такі випадки, коли він порушує норми чинного законодавства, тим самим порушуючи права, свободи та законні інтереси сторін та інших учасників виконавчого провадження. У цьому разі може бути застосовано зовнішні способи забезпечення захисту права: контроль, нагляд та юрисдикційний захист у виконавчому провадженні. Студент повинен зазначити, що однією із форм зовнішнього забезпечення захисту прав учасників виконавчого провадження, а отже, і законності виконавчого провадження, є: адміністративний контроль та судовий контроль і пояснити їх зміст. Необхідно зупинитися на дії Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996р.

Оскільки державні службовці за правовим статусом є державними службовцями, вони несуть дисциплінарну відповідальність у порядку встановленому Законом України «Про державну службу» та Кодексом Законів про працю України. При відповіді на дане питання студент повинен зупинитись на всіх видах дисциплінарної відповідальності, які можуть бути застосовані до державних виконавців.

При відповіді на третє питання необхідно зупинитись на тому, що з 28 березня 2003 року в Україні сформовано систему відомчого контролю за виконавчим провадженням, що мало

7

своїм наслідком спростування прокурорського нагляду за діяльністю державних виконавців. Законом України «Про внесення змін та доповнень до Законів України «Про виконавче провадження» та «Про державну виконавчу службу», що набув чинності 28 березня 2003 року, введено систему відомчого контролю органів юстиції за процесуальною діяльністю державних виконавців, тобто, із зазначеного моменту органи прокуратури за нормами Конституції втратили право нагляду за виконавчим провадженням.

Студент також повинен звернути увагу на те, що наявність відомчого контролю не означає абсолютну замкнутість і не підконтрольність діяльності державних виконавців іншим владним структурам. Так, Конституцією України (ч.1 ст.55 Конституції) кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів, посадових і службових осіб ( судовий контроль).


Список рекомендованої літератури


1. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24 березня 1998р.//ВВР.-1998.-№36-37.-Ст.243 (із подальшими змінами і доповненнями).

2. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999р.//ВВР.- 1999.-№24.-Ст.207 (із подальшими змінами і доповненнями).

3. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993р//ВВР.-1993.-№52.-Ст.490.

4. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996р.//ВВР. – 1996.- №47. –Ст.256.

5. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995р.//ВВР.-1995.-№34.-Ст.266.

6. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч.посіб. –К.:Прецедент, 2005.

7. Щербак С. К вопросу о правовом статусе государственного исполнителя//Предпринимательство, хозяйство и право. -1999. - №12.- С.59-60.


8

8. Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. – 1998. - №2. – С.10-14.

9. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навч. посіб. –К.:Атіка, 2002.

10. Шульженко Ю. Статус державних виконавців та Державної виконавчої служби України // Право України. – 2003. -№10.-С.113-117.


Тема 3 Рішення, що підлягають виконанню державною виконавчою службою


Питання для самостійного вивчення:


1 Судові накази: поняття, зміст.

2 Постанови судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення: зміст, набрання чинності.

3 Рішення комісій з трудових спорів: зміст, набрання чинності.


При відповіді на перше питання студент повинен пояснити, що судовий наказ є особливою формою судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень у порядку, встановленому законом. Далі необхідно зазначити, в яких випадках може бути видано судовий наказ та зупинитися на вимогах до змісту судового наказу.

При відповіді на друге питання студент повинен не тільки дати поняття постанови судів у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення, пояснити, які саме органи (посадові особи) мають право видавати такі постанови, а й зупинитися на змісті даного виконавчого документа та на строках набрання чинності.

Для відповіді на третє питання необхідно пригадати знання отримані на заняттях з Трудового права, а саме поняття, зміст рішення комісії з трудових спорів, умови набрання законної


9

сили. Необхідно зупинитися на строках подавання посвідчення КТС на виконання до органів державної виконавчої служби.


Список рекомендованої літератури


1. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999р.//ВВР.- 1999.-№24.-Ст.207 (із подальшими змінами і доповненнями).

2. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навч. посіб. –К.:Атака, 2002.

3. Стефан М.Й., Омельченко М.П., Стефан С.М. Виконання судових рішень: Навч.пос..-К.:Юрінком Інтер,2001.-С.65.

4. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18.03.2004р.//ОВУ. - 2004.-№16.-Ст.1088.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 07.11.1984р. (із подальшими змінами і доповненнями).

6. Кодекс Законів про працю України

7. Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання// Право України. - 2001.-№1.- С.81.


Тема 4 Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні і залучаються до проведення виконавчих дій


Питання для самостійного вивчення:


1 Особи, які залучаються до проведення виконавчих дій


При підготовці відповіді на дане питання студент повинен звернути увагу на те, що правове регулювання залучення і участі понятих у проведенні виконавчих дій зазначене в статті 16 Закону України «Про виконавче провадження». Участь понятих забезпечує достовірність дій державних виконавців і захист інтересів сторін. Поняті можуть бути присутні при здійсненні будь – яких виконавчих дій. У деяких випадках

10

присутність понятих є обов'язковою. Як поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні громадяни, які не мають особистої зацікавленості у провадженні виконавчих дій і не пов'язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв'язками, підлеглістю чи підконтрольністю.

Кількість понятих при вчиненні виконавчих дій не може бути менш двох. Також необхідно визначити права та обов’язки понятих згідно з діючим законодавством.

До участі у виконавчому провадженні можуть бути залучені працівники органів внутрішніх справ. Присутність працівників ОВС обов’язкова при виселенні боржника, тобто звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від особи, яка виселяється, її майна, домашніх тварин та заборона цій особі користуватися зазначеним приміщенням (ст.79). Так само у разі, якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про вселення стягувача, вселення здійснюється в присутності понятих, із залученням працівників органів внутрішніх справ.

Працівник ОВС має бути присутнім при здійсненні виконавчих дій для підтримання порядку, але безпосередня участь цих осіб у процесі вчинення виконавчих дій буде суперечити їхнім функціональним обов’язкам.

У процесі виконання рішень можуть виникати ситуації, коли майно, на яке накладено арешт, передається на зберігання боржникові або іншим особам, призначеним державним виконавцем - зберігачам, під розписку в акті опису. Також необхідно визначити права та обов’язки зберігача в процесі зберігання майна.


^ Список рекомендованої літератури


1. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року із подальшими змінами.

2. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Науково – практичний коментар. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.


11

3. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.:Атіка,2002.

4. Штефан М.Й. та ін. Виконання судових рішень: Навч.посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

5. Фіолевський Д.П., Лобанцев С.Ю., Мєзєнцев Є.І. Державна виконавча служба України: Навчальний посібник / За заг. редакцією Д.П.Фіолевського. – К.: Алерта, 2004.


Тема 5 Звернення стягнення на майно боржника


Питання для самостійного вивчення


1 Звернення стягнення на заставлене майно.

2 Зберігання майна, на яке накладено арешт.

3 Звільнення майна з-під арешту.

4 Реалізація майна, на яке звернено стягнення.


Розпочинаючи відповідь на перше питання, студент повинен зазначити, що одним із способів виконання зобов’язань є застава, що полягає у можливості кредитора отримати задоволення з вартості речей, які є предметом застави, переважно перед іншими кредиторами. Ця особливість заставних правовідносин зумовлює особливості щодо звернення стягнення на заставлене майно за вимогами заставодержателя, а також інших кредиторів боржника. Розрізняють два види застави: заставу за загальними правилами та заставу нерухомості (іпотеку). При відповіді на перше питання студент повинен не тільки зазначити особливості звернення стягнення на заставлене майно, але й особливості звернення стягнення залежно від предмета застави.

Розпочинаючи відповідь на друге питання, необхідно зазначити, що мета процедури зберігання – забезпечити максимальний рівень недоторканості арештованого майна та запобігання його втрати, відчуженню, псуванню або знищенню боржником. Забезпечення цілей зберігання провадяться заходами застосування до особи, призначеної державним

12

виконавцем зберігачем у виконавчому провадженні, юридичної відповідальності. Студент повинен пояснити, хто може бути зберігачем майна, яку відповідальність несе зберігач за втрату або пошкодження майна, які особливості передбачені для зберігання різних видів майна, які права має зберігач.

При відповіді на третє питання, необхідно звернути увагу на те, що з 28 серпня 2003 року інститут зняття арешту з майна боржника отримав своє правове регулювання згідно з Законом України «Про виконавче провадження». Арешт з майна та банківських рахунків боржника може бути знятий лише у випадках прямо передбачених чинним законодавством. Студент повинен звернути увагу на те, що особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна з-під арешту. Тобто боржник як сторона виконавчого провадження взагалі не може бути позивачем у справі про виключення майна з акта опису та арешту.

Відповідь на четверте питання повинна містити порядок реалізації майна, на яке звернено стягнення. Починаючи відповідь студент повинен пояснити, що реалізація арештованого майна – це заключна стадія процесу звернення стягнення на майно, яка полягає в примусовому відчуженні майна, що є власником боржника, спрямована на формування грошових коштів для погашення вимог стягувача, а також виконавчих витрат. Студент повинен зупинитися на тому, що процедура реалізації майна проходить два організаційних етапи: попередній та безпосередній, та пояснити зміст цих процедур. Також необхідно звернути увагу на особливості реалізії окремих видів майна, таких, як цінні папери, ювелірні вироби, продукти харчування.


Список рекомендованої літератури


1. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992р.//ВВР.-1999.-№42-43.-Ст.378.

2. Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003р.//ВВР.-1992.-№47.-Ст.642.

13

3. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»//ВВР.-2003.-№38.-Ст.313.

4. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18 листопада 2003//ОВУ.-2003.-№52.-Ст.2734.

5. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004р// Голос України.-2004.-3 серпня.

6. Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» від 29.11.2001р.//ВВР.-2002.-№10.-Ст.77.

7. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна» від 5 липня 2004р. №830//ОВУ.-12004.-№27.-Ст.1770.

8. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою КМУ від 22.12.1997р. №1448//ОВУ.-1998.-№2.-Ст.50.

9. Про створення спеціалізованого державного підприємства Укрспецюст: постанова КМУ від 14.07.1999р.№1270//ОВУ.- 1999.-№29.-Ст.1477.

10. Фіолевський Д.П., Лобанцев С.Ю., Мєзєнцев Є.І. Державна виконавча служба: Навч. пос. –К.: Алерта,2004.

11. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навч. пос. –К.:Атіка, 2002.


14


Тести з предмета: «Виконавче провадження»


Тести – є одним із видів самостійної роботи студентів. В першу чергу тести покликані полегшити перевірку студентами отриманих теоретичних знань при підготовці до семінарських занять та до заліку. Також дані завдання можуть бути використані при перевірці знань безпосередньо в ході семінарських занять.

Для полегшення користування всі тестові завдання класифіковані за темами згідно з навчальною програмою. Кожен тест може мати декілька правильних відповідей, але не- можливо, щоб всі відповіді в тесті були правильними чи всі неправильними.


^ Тема 1 Поняття та значення виконавчого провадження


1 Закон України «Про державну виконавчу службу» був прийнятий:

а) 21 квітня 1999 року;

б) 24 березня 1998 року;

в) 1 січня 2000 року.


2 Поняття виконавчого провадження дано в:

а) статті 1 Закону України «Про державну виконавчу службу»;

б) статті 1 Закону України «Про виконавче провадження»;

в) законодавством не визначено.


3 Методом правового регулювання виконавчих відносин є:

а) системно – структурний;

б) статистичний;

в) імперативний;

г) диспозитивний.


4 Закріплені у правових нормах основні засади, керівні положення, які визначають організацію органів державної

15

виконавчої служби, зміст і спрямованість її діяльності, правовий статус учасників виконавчого провадження це:

а) методи;

б) принципи;

в) мета;

г) предмет.


5 Які з названих принципів є спеціальними:

а) гуманізму;

б) верховенства права;

в) повноти та оперативності виконання;

г) неупередженості виконання.


^ Тема 2 Органи виконання рішень


1 Керівництво органами державної виконавчої служби, контроль за їх діяльністю, добір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних виконавців здійснює:

а) Міністерство юстиції України;

б) Департамент державної виконавчої служби;

в) Кабінет Міністрів України.


2 Вимоги, яким мають відповідати державні виконавці:

а) вища юридична освіта;

б) не має судимості;

в) проживає на території України останні 5 років;

г) вільно володіє українською мовою.


3 Державний виконавець не має права:

а) займатися підприємницькою діяльністю;

б) брати подарунки від фізичних та юридичних осіб, грошові винагороди, пільги, у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

в) займатися викладацькою та науковою діяльністю.


4 Начальником органу державної виконавчої служби може бути особа, яка:

16

а) має юридичну освіту;

б) стаж роботи не менше ніж три роки;

в) проживає постійно на території України не менше п’яти років;

г) який досягнув 21 рік.


^ Тема 3 Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні і залучаються до проведення виконавчих дій


1 Сторонами виконавчого провадження є:

а) стягувач і боржник;

б) позивач і відповідач;

в) державний виконавець і боржник.


2 Хто із названих осіб є учасником виконавчого провадження:

а) державний виконавець;

б) експерт;

в) сторони;

г) поняті.


3 Хто з названих осіб не може бути представником сторін в жодному разі:

а) особи, які не досягли 18 років;

б) судді, слідчі, прокурори;

в) особи, над якими встановлено опіку чи піклування;

г) державні виконавці.


4 Присутність понятих обов’язкова при:

а) примусовому входженні до житлових будинків, квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них;

б) при проведенні огляду, арешту, вилученні і передачі майна;

в) при оформленні процесуальних документів.


17

^ Тема 4 Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою


1 Підставами для виконання є:

а) рішення судів у цивільних справах;

б) вироки судів у кримінальних справах;

в) посвідчувальні написи нотаріуса;

г) рішення комісії із трудових спорів.


2 У примусовому порядку виконуються рішення:

а) задоволені позовні вимоги про присудження до виконання певних дій, якщо боржник відмовився від їх добровільного виконання;

б) про визнання юридичних фактів;

в) про зміну і припинення правовідносин.


3 Копії рішення КТС вручаються працівникові та власнику або уповноваженому ним органу:

а) у п’ятиденний строк;

б) у триденний строк;

в) у десятиденний строк.


4 Підставою для виконання є:

а) рішення Європейського Суду з прав людини;

б)рішення Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини»;

в) виконання на території України рішення Європейського Суду з прав людини не може.

^ Тема 5 Виконавчі документи


1 Документ встановленої форми та змісту, який подається до державної виконавчої служби і є основною підставою для відкриття виконавчого провадження це:

а) підстава для виконання;

б) виконавчий документ;

18

в) виконавчий лист.


2 До виконавчих документів належать:

а) виконавчі листи;

б) рішення КТС;

в) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору;

г) накази господарського суду.


3 Загальні вимоги до виконавчого документа встановлені в Законі України «Про виконавче провадження» в статті:

а) 19;

б) 25;

в) 40.


4 У разі невідповідності виконавчого документа вимогам законодавства державний виконавець:

а) виносить постанову про відкладення виконавчого провадження та повертає її заявникові;

б) виносить постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві;

в) виносить постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження і надсилає її заявникові.


5 Вимоги до змісту виконавчого напису нотаріуса передбачені в:

а) Законі України «Про виконавче провадження»;

б) Цивільно-процесуальному кодексі України;

в) Законі України «Про нотаріат»;

г) Інструкції про проведення виконавчих дій.


6 Виконавчий напис нотаріуса може бути пред’явлений до виконання протягом:

а) трьох років;

б) одного року;

в) трьох місяців;

г) одного року.


19

7 Погашення виконавчої давності через обставини, визначені законом, і після настання яких виконавча давність обчислюється спочатку це:

а) переривання виконавчої давності;

б) поновлення виконавчої давності;

в) припинення виконавчої давності.


^ Тема 6 Відкриття виконавчого провадження


1 Подати заяву про відкриття виконавчого провадження має право:

а) стягувач;

б) представник стягувача;

в) прокурор;

г) суд.


2 Заява про відкриття виконавчого провадження подається:

а) за місцем проживання стягувача;

б) за місцем знаходження майна боржника;

в) за місцем проживання боржника фізичної особи.


3 Сукупність дій державного виконавця та інших учасників виконавчого провадження, спрямованих на досягнення певної процесуальної мети, це:

а) відкриття виконавчого провадження;

б) стадія виконавчого провадження;

в) підготовка до примусового виконання.


4 Питання про порушення виконання (відкриття виконавчого провадження) державний виконавець вирішує:

а) у триденний строк із моменту надходження виконавчого документа;

б) негайно, при отриманні виконавчого документа;

в) у десятиденний строк з моменту отримання виконавчого документа.


20

5 Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена:

а) не пізніше наступного дня начальнику відповідного органу виконавчої служби;

б) в адміністративному чи судовому порядку у десятиденний строк;

в) не може бути оскаржена.


6 Положення про добровільність виконання не діє у справах про:

а) конфіскацію майна;

б) стягнення періодичних платежів;

в) забезпечення позовних вимог;

г) стягнення заборгованості із заробітної плати;

д) вселення.


7 Строк, передбачений законодавством для добровільного виконання рішення:

а) не може перевищувати семи днів;

б) не може бути менше семи днів;

в) не може перевищувати трьох днів.


8 Встановлена законом грошова сума, яку стягують з боржника у разі невиконання ним рішення у добровільно:

а) витрати виконавчого провадження;

б) виконавчий збір;

в) штраф.


9 Обов’язкове зупинення виконавчого провадження застосовується у разі:

а) визнання стягувача або боржника недієздатним;

б) подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту;

в) перебування боржника у тривалому службовому відрядженні;

г) оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини.


21

10 Підстави закінчення виконавчого провадження:

а) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;

б) фактичне повне виконання рішення згідно з виконавчим документом;

в) письмова заява стягувача;

г) боржник не має майна, на яке може бути звернено стягнення.


11 Розмір виконавчого збору у рішеннях про стягнення сум або передачі майна складає:

а) 10% від належної до стягнення суми або вартості майна;

б) 25% від належної до стягнення суми або вартості майна;

в) 5% від належної до стягнення суми або вартості майна.


12 Виконавчій збір не стягується:

а) зі страховиків, які здійснюють державне обов’язкове особисте страхування;

б) за виконавчими документами про конфіскацію майна;

в) за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів;

г) з фізичних осіб – підприємців.


13 Постанову про стягнення виконавчого збору може бути скасовано за заявою боржника у разі:

а) прийняття судом відмови стягувача від стягнення;

б) недостатності майна юридичної особи – боржника, що ліквідується;

в) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу чи заяву стягувача;

г) виконання боржником рішення суду в строки, визначені державним виконавцем.


14 До витрат на проведення виконавчих дій відносять:

а) виконавчий збір;

б) кошти на перевезення, зберігання і реалізацію майна боржника;

22

в) розшукування боржника, його майна;

г) авансування витрат виконавчого провадження.


^ Тема 7 Звернення стягнення на майно боржника


1 Звернення стягнення на майно боржника полягає у:

а) його арешті (описі) та вилученні;

б) його арешті та реалізації;

в) його арешті, вилученні та примусовій реалізації.


2 Стягнення на майно боржника – фізичної особи в першу чергу звертається на:

а) кошти боржника в іноземній валюті, в тому числі на рахунках в установах банку;

б) цінні папери;

в) рухоме майно;

г)окрему від будинку рухому ділянку;

д) квартиру.


3 Дія державного виконавця, що полягає в описі майна боржника, визначеного у виконавчому документі або ж достатнього для виконання рішення, накладенні заборони на його відчуження, у разі необхідності у його вилученні це:

а) конфіскація майна;

б) арешт майна;

в) відчуження майна;

г) вилучення майна.


4 Арештоване майно з метою подальшої передачі його для реалізації вилучають у строк, не раніше ніж:

а) 7 днів після накладення арешту;

б) 5 днів після накладення арешту;

в) безпосередньо після опису.


5 Арешт та опис майна боржника проводиться за обов’язкової присутності:

а) сторін;

23

б) працівників Органів Внутрішніх Справ;

в) експерта;

г) понятих.


6 Оцінка майна боржника може проводитися державним виконавцем, якщо вартість майна не перевищує:

а) сто мінімальних заробітних плат;

б) сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) одну мінімальну заробітну плату;

г) державним виконавцем проводитися не може;

д) проводиться лише за згодою сторін.


7 Майно, на яке накладено арешт, передається на зберігання:

а) боржнику або членам його сім’ї;

б) стягувачу або його представнику;

в) тільки зберігачеві майна – юридичній особі;

г) державному виконавцю;

д) тільки третім особам.


8 Цінні папери та ювелірні вироби із золота, срібла підлягають передачі на зберігання :

а) органу державної виконавчої служби;

б) установам банків;

в) установам Національного банку України;

г) будь – якому зберігачеві.

^ Тема 8 Особливості звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи


1 Якщо даних про наявність у боржника – юридичної особи рахунків і вкладів немає, державний виконавець одержує такі дані :

а) в установах банку;

б) у податкових органів;

в) у суді;

г) в органі, який видав виконавчий документ.


24

2 В першу чергу з майна юридичної особи – боржника реалізуються:

а) матеріальні цінності, які безпосередньо не використовуються у виробництві;

б) цінні папери;

в) легковий автотранспорт;

г) готова продукція;

д) сировина і матеріали, призначені до виробництва.


3 В останню чергу реалізується:

а) готова продукція (товари);

б) верстати та обладнання;

в) об’єкти нерухомого майна;

г) легковий автотранспорт;

д) предмети дизайну офісів.


4 У випадку ліквідації боржника – юридичної особи, в тому числі у випадку визнання боржника банкрутом:

а) виконавчий документ повертається органу, який його видав;

б) виконавчий документ повертається стягувачу;

в) виконавчий документ передається до ліквідаційної комісії або арбітражного керуючого;

г) державний виконавець самостійно продовжує виконавчі дії.


5 Майно підлягає переоцінці, якщо воно не продано протягом:

а) двох місяців з дня передачі на продаж;

б) шести місяців з дня проведення опису;

в) одного місяця з дня передачі на реалізацію.


6 Якщо після переоцінки майно не було продано, то державний виконавець:

а) знімає з нього арешт і повертає виконавчий документ стягувачеві без виконання;

б) переоцінює ще раз та виставляє на повторні торги;

в) пропонує стягувачу залишити непродане майно за собою;

25

г) знімає з майна арешт та закінчує виконавче провадження.


^ Тема 9 Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника


1 Згідно із статтею 67 Закону України «Про виконавче провадження» підставами звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника є:

а) боржник не має коштів на рахунках у фінансових установах;

б) виконання рішень про стягнення періодичних платежів;

в) сума стягнення не перевищує п’яти мінімальних заробітних плат;

г) сума стягнення не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


2 Згідно із статтею 69 Закону України «Про виконавче провадження» до «інших доходів боржника» відносять:

а) заробітну плату;

б) стипендію;

в) суму на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, а також втратою годувальника;

г) доходи, отримані фізичною особою, яка є суб’єктом підприємницької діяльності.


3 Не може бути звернено стягнення за будь – якими виконавчими документами на:

а) вихідну допомогу, яку виплачують у разі звільнення працівника;

б) компенсацію працівникові за невикористану протягом двох років відпустку;

в) матеріальну допомогу;

г) допомогу на лікування.


26

4 Із заробітної плати боржника може бути утримано максимально:

а) 20%;

б) 50%;

в) 70%;

г) 25%.


5 Відрахування із заробітної плати проводиться:

а) із всієї суми;

б) із суми, що залишається після утримання податків;

в) із суми, що залишається після утримання усіх обов’язкових платежів.

6 Аліменти утримують:

а) з основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою;

б) з усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

в) допомоги у зв’язку з безробіттям;

г) плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки;

д) компенсаційних виплат при відрядженні і переведенні на роботу в іншу місцевість.


^ Тема 10 Виконання рішень у немайнових спорах


1 Якщо боржник не виконав рішення немайнового характеру протягом строку, встановленого державним виконавцем, то державний виконавець:

а) встановлює новий строк для виконання;

б) застосовує санкції штрафного характеру;

в) виконує рішення примусу;

г) звертається з поданням до суду, про притягнення боржника до юридичної відповідальності.


2 У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, які може виконати лише він, державний

27

виконавець виносить постанову про накладення штрафу на посадових осіб:

а) від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


3 Особливості виконання рішення суду про поновлення незаконно звільненого працівника полягають у:

а) терміни для добровільного виконання не встановлюються;

б) рішення підлягає негайному виконанню;

в) державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного дня після одержання виконавчого документа;

г) державний виконавець розпочинає вчиняти виконавчі дії не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.


4 Виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить обов’язково із залученням:

а) працівників органів внутрішніх справ;

б) органів опіки та піклування;

в) понятих;

г) працівників органів та установ освіти;

д) медичних працівників.


5 Державний виконавець, одержавши виконавчий документ про примусове вселення, встановлює термін для добровільного виконання протягом:

а) семи днів;

б) п’ятнадцяти днів;

в) негайно.


6 У разі перешкоджання боржником проживанню стягувача у приміщенні, в яке його було вселено, стягував має право

28

звернутися до державного виконавця із заявою про поновлення виконавчого провадження:

а) кожний раз протягом трьох років;

б) один раз не пізніше 10 днів із моменту закінчення;

в) один раз протягом місяця.


^ Тема 11 Гарантії захисту прав та інтересів сторін та інших осіб у виконавчому провадженні

1 Гарантії прав учасників виконавчого провадження поділяють на:

а) запобіжні та охоронні;

б) превентивні та запобіжні;

в) превентивні та відновлювальні.


2 Дії (бездіяльність) державного виконавця можуть бути оскаржені:

а) до начальника відповідного органу державної виконавчої служби;

б) до суду за місцем виконання;

в) до органу, що видав виконавчий документ;

г) до місцевих органів виконавчої влади.


3 Заінтересована особа може звернутися до суду із скаргою на дії державного виконавця у термін:

а) десять днів із дня, коли особа дізналася про порушення її прав;

б) три дні з дня, коли особа дізналася про порушення її прав;

в) протягом місяця з дня, коли особа дізналася про порушення її прав;


4 Скаргу на дії державного виконавця суд розглядає протягом:

а) негайно;

б) протягом трьох днів;

в) протягом десяти днів;

г) протягом місяця.


Навчальне видання


Методичні вказівки та завдання

до самостійної роботи студентів

з курсу “Виконавче провадження”


для студентів спеціальності 5.060101

“Правознавство” денної форми навчання


Укладач Людмила Юріївна Сайко^
Редактор О. А.ПугаєваВідповідальний за випуск Анатолій Миколайович КулішПідп. до друку , поз.

Формат 60х84/16 Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл. –вид. арк.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.


Навчальне видання


Методичні вказівки та завдання

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Виконавче провадження”


для студентів спеціальності 5.060101

“Правознавство” денної форми навчання


Укладач Людмила Юріївна Сайко
^
Редактор О. А.Пугаєва


Відповідальний за випуск Анатолій Миколайович КулішПідп. до друку 14.02.2007, поз.49.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,86. Обл. –вид. арк.1,34.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.2 грн38 к.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.


Схожі:

Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Цивільний процес України" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний процес України” для студентів спеціальності 060101, 060100 "Правознавство"...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни
Водопостачання та водовідведення” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921 060101) «Будівництво»...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconДо самостійної роботи студентів з дисципліни «залізобетонні та кам’яні конструкції»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «залізобетонні та кам’яні конструкціЇ» (для студентів 3-5 курсів...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І виконання контрольної роботи з дисципліни „Метрологія І стандартизація (для...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconН. В. Шокурова Методичні вказівки для самостійної роботи студентів
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління капіталом (для студентів освітньо – кваліфікаційного...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу " теорія держави та права" для студентів спеціальностей 060100 та
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорії держави та права” для студентів спеціальності 06100 та 060101 “Правознавство”...
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни \"виконавче провадження\" для студентів спеціальності 060101 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності «Системи управління і автоматики»/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи