Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 icon

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605




Скачати 225.14 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605
Дата24.05.2013
Розмір225.14 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових робіт

з курсу «Загальна та неорганічна хімія»

для студентів 2-го курсу спеціальності 7.091605

«Хімічна технологія високомолекулярних сполук».

денної та заочної форм навчання


Відповідальний за випуск О.А. Пискун

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання В.І. Мараховського


Підп. До друку поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл..-вид. арк.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул.. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул.. Р.-Корсакова,2




Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут


^ АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

для студентів спеціальності 6.091605

«Хімічна технологія високомолекулярних сполук»

денної та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007






ЗМІСТ


………………………………………………………………………………………….С.

Додаток Б 2

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

Додаток А 3

3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ 6

2 СТРУКТУРА РОБОТИ 7

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 8



^

Додаток Б


(обов’язковий)


Зразок оформлення змісту курсової роботи


ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ ТА

ТЕРМІНІВ……………………………………………………………….5

ВСТУП………………………………………………………………… .6

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД...........................................................…… 8

1.1Хімічний склад води………………………………………………...8

1.1.1Головні іони в природних водах……………………...……… 12

1.1.2 Розчинні гази……………………………………………..…... 14

1.1.3 Біогенні речовини………………………………………..…... 17

1.1.4 Органічні речовини…………………………………………... 21

1.1.5 Мікрокомпоненти……………………………………….……. 25

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА…………………………… .27

2.1 Методи аналізу води………………………………………………27

2.1.1 Хімічні методи…………………………………………...…… 27

2.1.2 Електрохімічні методи……………………………..………... 28

2.1.3. Оптичні методи………………………………………….…... 29

2.1.4 Хроматографічні методи…………………………….…….… 30

2.2 Результати моніторингу складу водопровідної води……….…..31

2.3 Техніка безпеки……………………………………………….….. 32

ВИСНОВКИ……………………………………………………………33

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..……..34

ДОДАТКИ………………………………………………………..…….35


14






^

Додаток А


(обов’язковий)

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
^ ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін


СОЛЬВАТАЦІЯ КАТІОНІВ

В НЕВОДНИХ РОЗЧИНАХ


Курсова робота

студента гр. ХТ- 01Ш

Гришка Олега Івановича


Керівник


Шостка 2007


13




^

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



Курсова робота з дисципліни «Аналітична хімія» є важливим етапом у підготовці спеціаліста. Вона повинна мати науково-практичну спрямованість.

Метою курсової роботи є створення первинної інформації про проведену відповідно до вимог завдання роботу та отримані результати. Під час виконання роботи студент повинен творчо застосувати теоретичні знання та навички експериментальних методів дослідження, аналізу та синтезу речовин. Виконанню роботи (експериментальної або теоретичної) передує реферативна робота з науковою літературою, що обов’язково містить елементи аналітичного огляду та теоретичного дослідження. Однією з важливих задач при підготовці роботи є оволодіння системою інформаційного пошуку.

Керівник роботи не пізніше третього тижня семестру видає студенту індивідуальне завдання, в якому зазначає вихідні дані для виконання роботи, формулює мету, задачі, об’єкти дослідження, а також намічає календарний план її виконання.

Публічний захист курсової роботи відбувається в навчальній групі студентів, на засіданні кафедри або на наукових семінарах студентів та аспірантів кафедри або факультету.

Структура та правила оформлення курсової роботи повинні відповідати Державному стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».


4








Номер підрозділу складається з порядкового номеру розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Наприклад: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.

Номер пункту складається з порядкового номера розділу і порядкового номера пункту або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Наприклад: 1.1, 1.2, 1.3 або 1.1.1, 1.1.2 і т.д.

Номер підпункту складається з порядкового номера розділу і порядкового номера пункту або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. Наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2 і т.д. Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти, а далі на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою. Наприклад, 1.1.3, 1.1.2 і т.д., після номера підпункту крапка не ставиться.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту або підпункт складається з одного пункту, його не нумерують.

Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми і т. ін.) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони вперше згадуються або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання.

Ілюстрація повинна мати назву, яку розміщують під нею.

Ілюстрація позначається словом «Рисунок -___-», яке разом з її назвою розміщують після пояснювальних даних. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених в додатках. Номер ілюстрації складається з номера підрозділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою. Наприклад, Рисунок 3.1 – перший рисунок третього розділу. Зразок оформлення рисунка наведено в додатку В.

Назву таблиці друкують над таблицею, її друкують малими літерами (крім першої великої):


Таблиця____________________________________________________

Номер назва таблиці

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці в тексті повинні бути посилання. Нумерують таблиці арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, які наводяться в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад, Таблиця 1.3 – перша таблиця третього розділу. Якщо в роботі одна таблиця, її також слід нумерувати.

Якщо рядки таблиці або графи виходять за межі формату сторінки, її поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною або поруч, або переносячи частину таблиці на іншу сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її голівку і боковик.

10



3.6 Літературний (аналітичний) огляд


У розділі повинен бути систематично відображений стан досліджень за поставленою темою. Огляд містить критичне та об’єктивне обговорення даних літератури та інших джерел за темою роботи, зазначається можливість застосування результатів досліджень для потреб практики. Перед написанням аналітичного огляду необхідно проаналізувати матеріал літературних джерел та скласти зміст оглядової частини, поділяючи матеріал на розділи, підрозділи або пункти.

Викладення матеріалу в огляді за необхідності має супроводжуватися ілюстраціями, рисунками та таблицями, містити викладки математичних і хімічних формул та рівнянь.


3.7 Експериментальна (теоретична, розрахункова) частина

Експериментальна (теоретична, розрахункова) частина курсової роботи повинна включати: обґрунтування роботи, опис методики дослідження експерименту.

Необхідно зазначати кваліфікацію вихідних речовин, способи їх очищення (у разі необхідності), методики всіх експериментів, опис вимірювальних приладів та математичну обробку результатів експерименту.

Обов’язково наводять опис речовин: називають колір, дисперсність, форму кристалів, розчинність у воді, відношення до кислот і лугів, окиснювально–відновні властивості, здатність до гідролізу (наводяться довідкові дані щодо кількісних характеристик процесів).

Висновки щодо хімічних властивостей речовин необхідно підтвердити за допомогою хімічних реакцій. Результати бажано ілюструвати рисунками, формулами, таблицями даних.

Рекомендований обсяг частини – 8-10 сторінок.


3.8 Техніка безпеки

У розділі зазначають:

- основні відомості про шкідливість хімічних реагентів, що були використані в роботі, для людини та навколишнього середовища;

- заходи техніки безпеки та міри перестороги при роботі з вищезазначеними речовинами;

- заходи техніки безпеки при виконанні всіх експериментальних операцій, що виконуються за темою роботи.

Обсяг розділу 1-2 сторінки.


3.9 Висновки (підсумки) з роботи

Висновки з роботи повинні містити результати досліджень. При їх написанні спочатку оцінюють характер та обсяг виконаних


7






досліджень, вказують на можливі галузі використання результатів роботи. Висновки записують у вигляді окремих пунктів.

Якщо робота присвячена узагальненням на основі огляду літературних джерел, то висновки слід розмістити після нього. В цьому випадку висновки повинні бути максимально чіткими і короткими.

Висновки повинні стосуватися і позитивних, і негативних результатів, які були одержані. Експериментальна робота повинна містити і висновки про:

- результати про об’єкти, процеси, явища, закономірності;

- методики, методи, принципи дослідження;

- розроблені інструкції, рекомендації, методики;

- виготовлені лабораторні та експериментальні зразки тощо.


3.10 Додаток

До додатка можуть бути включені:

- ілюстрації або таблиці, які містять характер первинних експериментальних даних;

- матеріали, які через великий обсяг не можуть бути віднесені до основної частини (фотографії, мікрофільми, проміжні математичні докази, формули, розрахунки, протоколи випробувань, висновки метрологічної експертизи, інструкції, опис комп’ютерних програм, розроблених в роботі, та ін.).


8



4 ^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсову роботу оформляють на одному боці білого паперу формату А4. За необхідності допускається використання аркушів більшого формату (схеми, рисунки, таблиці та інше).

Курсову роботу виконують рукописним способом або за допомогою комп’ютерної техніки. Розмір шрифту 12-14. Розмір полів:

верхній і нижній не менше 20мм;

правий не менше 10мм;

лівий не менше 30мм.

Рекомендований обсяг 20-30 стор.

Курсова робота повинна бути написана абсолютно грамотно, чіткою і зрозумілою мовою. Текст необхідно розбивати на абзаци, при цьому використовують минулий час, користуючись першою особою множини. При згадуванні в тексті прізвищ авторів їх ініціали розміщують перед прізвищем.

Назви хімічних сполук слід давати відповідно до прийнятої номенклатури, одиниці вимірювання наводять згідно із системою одиниць СІ. Допускається наводити скорочені назви хімічних сполук, давати скорочення деяких методів, властивостей і т. ін.

Математичні величини слід позначати звичайними символами та назвами фізичних та інших величин.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти коректором, виправлення необхідно робити чорним кольором.

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ»і т. ін. не нумерують.

Розділи і підрозділи повинні мати підзаголовки. Пункти і підпункти можуть мати підзаголовки.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці , не підкреслюючи.

Абзацний відступ повинен дорівнювати п’яти знакам.

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, номер сторінки проставляти в правому верхньому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Розділи роботи позначаються арабськими цифрами без крапки. Наприклад, 1, 2, 3 і т. д.


9







^

3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ



3.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і містить всі необхідні дані, які її характеризують. Приклад оформлення титульного аркуша наведений в додатку А.


3.2 Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. Він у стислій, інформативній формі повинен відображати суть виконаного дослідження і містити конкретні відомості про одержані результати і висновки відносно можливих сфер їх застосування.

Реферат повинен містити не більше 500 слів і розміщуватися на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, розміщують після тексту реферату. Перелік повинен містити від 5 до 15 ключових слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через кому.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за титульним аркушем та написаний трьома мовами і повністю адекватний за змістом.


3.3 Зміст


Зміст розміщують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони вміщені). Зразок змісту наведений в додатку Б.


3.4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Якщо при написанні роботи використовують позначення, символи і скорочення та терміни, а їх кількість більше 20, то складають їх перелік у вигляді таблиці, з лівого боку якої пишуть символи, а з правого – дають їх розшифрування. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті роботи дають їх розшифрування.


3.5 Вступ

У вступі до роботи коротко викладають оцінку сучасного стану вирішення проблеми. Необхідно показати актуальність даної роботи, її основну мету, науково-технічне значення дослідження, вихідні дані для проведення роботи. Вступ обсягом 1-2 сторінки починають з окремої сторінки.


6




При розділенні таблиці на дві частини допускається її голівку або боковик замінювати відповідно номерами граф чи рядків , нумеруючи їх цифрами у першій частині таблиці. Слово «Таблиця ___» згадують один раз над першою частиною, над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці___» із зазначенням її номера.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків граф таблиці крапок не ставлять, їх зазначають у однині. Обов’язково наводять розмірності величин. За відсутності даних в таблиці ставлять риску.

Переліки при необхідності можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу букву української абетки з дужкою, або, не нумеруючи, – дефіс.

Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Формули та рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу роботи. Номер формули в рівняннях складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою. Наприклад, формула 1.2 – друга формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені в рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається з абзацу словом «де» без двокрапки.

Формули чи рівняння повинні наводитися в тексті тільки один раз. В подальшому на них необхідно давати посилання. Наприклад, «за рівнянням 1.2».

Додатки слід оформляти як продовження роботи на їх наступних сторінках, розміщуючи їх в порядку посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої букви симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком повинно бути надруковано слово «Додаток___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати великими літерами українського алфавіту.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Список використаних джерел наводять у кінці курсової роботи, починаючи з нової сторінки, під назвою «Список використаних джерел», або «Список літератури». Кожне бібліографічне посилання починається з нового рядка і оформлюється в такій послідовності: порядковий номер посилання, прізвище та


11







ініціали авторів, назва книги (монографія, збірник тощо) або статті, назва журналу, рік, том, номер випуску, сторінки. Назви монографій, статей і збірників наводять повністю. Назви журналів наводять у скороченій формі відповідно до певних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Описи джерел проводяться тільки за титульним аркушем і лише на мові оригіналу, якщо ця мова базується на кирилиці або латиниці.

Перелік посилань подають у порядку, за яким вона вперше згадується в тексті (номери посилань).

Приклади бібліографічного опису книг.

1.Угай Я.А. Общая химия. – 2 –е изд., перераб и доп. – М: Высш. шк., 1984.- 240с.

2.Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества: Руководство по приготовлению неорганических реактивов и препаратов в лабораторных условиях. – М.: Химия, 1974.-408 с.

Бібліографічний опис книг під заголовком наводиться в тому випадку, коли число авторів більше 3, коли книга без автора, для збірників статей, довідників, офіційних видань, тощо.

1.Органические растворители / А.Вайсберг, Э.Проскауэр, Д.Риддик. – М.: ИЛ, 1958. – 518 с.

2.Успехи неорганической и элементоорганической химии// Материалы 27-го Международного конгресса по теоретической и прикладной химии/ Пер. с англ.; Под ред. И.В.Танаева. – М.: ИЛ, 1963. – 338 с.

Приклади бібліографічного опису журнальних статей.

1.Левицкая Н.К. Предельные эквивалентные электропроводности ионов в смесях метанол-диоксан // Известия Вузов СССР. Химия и хим. технология. – 1979. – Т.10, №5. – С.547-558.

2.Kalugin O.N., Gubskij S.M., Strukture and dynamics of ion-molekular interactions in l-l eletktrolyte solutions in dimetylformamide // Z. phys. Chem. – 1996. – Bd. 147, H. 12/ - S.1234-1245

Приклади бібліографічного опису депонованих рукописів.

Хименко М.Т., Гриценко Н.Н. Структурний фактор Кирвуда для жидкостей и смесей. Деп. № 1026 Ун Д83 от 20.09.83.г. Укр.НИИНТИ. 60с.


12




^

2 СТРУКТУРА РОБОТИ



Курсова робота повинна містити такі обов’язкові елементи.

Для експериментальної роботи потрібні:

1 Титульний аркуш.

2 Реферат трьома мовами (українською, російською, англійською або іншою європейською).

3 Зміст.

4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів.

5 Вступ.

6 Літературний (аналітичний) огляд.

7 Експериментальна частина.

8 Висновки (підсумки роботи).

9 Список використаних джерел (список літератури).

10 Додаток (за необхідності).

Для теоретичної роботи потрібні:

1 Титульний аркуш.

2 Реферат трьома мовами (українською, російською, англійською або іншою європейською).

3 Зміст.

4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів.

5 Вступ.

6 Літературний (аналітичний) огляд.

7 Теоретично-розрахункова частина.

8 Висновки (підсумки роботи).

9 Список використаних джерел (список літератури).

10 Додаток (за необхідності).


5







^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ



1 Калугін О.М., В’юнік І.М. з підготовки та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра з хімічних дисциплін. – Харків: ХНУ, 2002. – 30с.

2 Державний стандарт України ДСТУ 3008-95.


15




Аналітична хімія. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.091605 « Хімічна технологія високомолекулярних сполук» денної та заочної форм навчання / Укладачі О.Ю Мараховська, А.А.Павленко. –

Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 15с.


15


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconКонспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів спеціальності 091605
Конспект лекцій з курсу „Загальна та неорганічна хімія” для студентів спеціальності 091605 «Хімічна технологія високомолекулярних...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Загальна гідрологія
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізколоїдна хімія» для студентів спеціальності )070801
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фізколоїдна хімія» / Укладачі: Л. М. Миронович, І. Г. Воробйова, О. П. Манжос....
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу " Об’єктно орієнтоване програмування " для студентів спеціальності 050201
Внту І регламентує вимоги до виконання курсових робіт на кафедрі комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу " для студентів 2-го курсу спеціальності 6091600"Хімічна технологія високомолекулярних сполук"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу "
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки для написання курсових робіт
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Споживачі електроенергії"
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні вказівки до виконання І захисту курсових робіт з курсу "кримінально процесуальне право" для студентів спеціальності 060101 "правознавство" усіх форм навчання
Професійна підготовка фахївція-юриста забезпечується вивченням комплексу навчальних дисциплін, у тому числі й курсу кримінального...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів 2-го курсу спеціальності 091605 iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "аналітична хімія" (якісний аналіз) Для студентів
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії для студентів факультету природничих наук. Спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи