Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 icon

Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008
Скачати 197.24 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008
Дата24.05.2013
Розмір197.24 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


Методичні вказівки

до виконання комплексного курсового проекту

для студентів спеціальності 7.000008

“Енергетичний менеджмент”

денної форми навчання


Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: А.С.Мандрика

С.В.Сапожніков

Відповідальний за випуск А.О.Євтушенко

Декан інженерного факультету А.О.Євтушенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент”денної форми навчання/Укладачі А.С. Мандрика, С.В.Сапожніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 22 с.


Кафедра "Прикладна гідроаеромеханіка"


ЗМІСТ

С.

Вступ........................................................................................... 4

1 Загальні питання комплексного курсового проектування.......4

1.1 Задачі проектування.............................................................4

1.2 Завдання для комплексного курсового

проекту....................................................................................4

2 Тематика комплексних курсових проектів.................................5

3 Зміст та послідовність виконання комплексного

курсового проекту....................................................................... 6

4 Обсяг та оформлення курсового проекту................................ 13

5 Контроль за виконанням проекту............................................. 14

6 Захист курсового проекту..........................................................14

7 Критерії оцінки знань студентів під час захисту

проекту..............................................................................….... 15

Додаток А............................………………….......................... 18

Додаток Б .................................................................................20

Список літератури.................................................................... 21


ВСТУП


Методичні вказівки розроблені для студентів і викладачів спеціальності 7.000008 “Енергетичний менеджмент”. В них даються рекомендації з тематики комплексних курсових проектів (ККП), змісту розробок, обсягу та послідовності їх виконання. Дотримання даних вказівок допоможе студенту краще орієнтуватися у своїх матеріалах і виконати ККП на високому рівні.

Методичні вказівки передбачають використання інженерних довідників, посібників, періодичних видань з енерго-ресурсозберігаючої тематики, енергетичного менеджменту (аудиту); матеріалів зі статистичної звітності підприємств, установ, організацій, нормування паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), екологічного менеджменту, економіки тощо.

1 Загальні питання комплексного курсового

проектування

1.1 Задачі проектування

Працюючи над ККП, студент набуває досвіду застосування отриманих у вищому навчальному закладі знань для розв'язання конкретних інженерних задач в галузі енерго-ресурсозбереження, набуває досвіду проведення технічного інспектування підприємств (установ, організацій), розробки та фінансово-економічної оцінки енергозберігаючих заходів, проектів.

Студент набуває вміння працювати з науково-технічною літературою, відображати останні досягнення науки і техніки як у сфері енергозбереження, енергетичного менеджменту, так і у сфері суміжних наук.


^ 1.2 Завдання для комплексного курсового проекту

Завдання на ККП видається студенту на початку 9-го семестру (протягом двох тижнів) керівником проекту. Завдання повинно містити усі необхідні дані для виконання ККП.

Завдання оформляється на спеціальному бланку (додаток А), який підписують студент і керівник ККП. Після цього будь-які зміни завдання не допускаються.


 1. ^ ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНИХ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ


Тема ККП повинна відповідати практичним цілям підприємства (організації, установи, закладу). Вона повинна унеможливлювати просте копіювання відомих інженерних рішень, розробок. ККП, у яких відсутній аналіз і нові рішення щодо енергетичних об’єктів, технологічних процесів, устаткування тощо, не можуть бути визнані такими, що відповідають вимогам сучасного проектування.

Тема ККП може передбачати розроблення перспективних рішень з технологічного, енергетичного, організаційного перебудування виробництва з використанням інноваційного енергозберігаючого обладнання, новітніх технологій, систем контролю і автоматики.

ККП буде відповідати поставленим вимогам, якщо під час його виконання були застосовані сучасні наукові підходи, методи обстеження, вимірювальні прилади і т.ін.

У ККП повинні бути висвітлені не тільки питання енергоефективності, інноваційного обладнання, реконструкції і реінжинірингу, а й питання підвищення конкурентоспроможності виготовлюваної продукції, інвестиційної привабливості, зниження її собівартості, енергоємності, матеріалоємності.

У ККП можуть бути відображені результати роботи студента в рамках ІРС, в період виробничої практики або під час виконання господарського договору.

Приклади формулювання тем ККП:

- енергетичне обстеження котельні північного промислового вузла СМНВО ім.Фрунзе та розроблення заходів для підвищення її енергоефективності;

- енергозберігаюча модернізація технологічної лінії переробки молока на Василівському маслосирозаводі (Сумська обл.);

- розроблення теплонасосної установки для утилізації теплоти компресорної станції;

- використання тепла вихідних газів нагрівальних печей заготівельного цеху для забезпечення побутових потреб.

Тема ККП може збігатися з темою дипломного проекту. У цьому випадку створюються найбільш сприятливі умови для дипломного проектування, оскільки ККП є частиною дипломного проекту, а термін роботи студента над останнім фактично збільшується від одного семестру (9-го) до двох (9-го і 10-го). Все це сприяє підвищенню якості проектування та більш глибокому розкриттю теми проекту.


 1. ^ ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Зміст та послідовність виконання ККП визначаються темою ККП.

У зв’язку з цим можна виділити дві найбільш поширені теми ККП:

- енергетичне обстеження та розроблення заходів щодо підвищення енергоефективності підприємства, організації, окремої будівлі, корпусу, цеху, технологічного процесу, системи і т.ін.;

- енергозберігаюча модернізація (реконструкція, реінжиніринг) діючого об’єкта, технологічної лінії, устаткування, системи транспортування або споживання енергоносії тощо.

Для першої з них може бути рекомендовано такий зміст та послідовність виконання ККП:

 1. Вступ.

 2. Коротка характеристика об’єкта обстеження, енергетичного обладнання.

 3. Розрахунок обсягів нормованого та фактичного споживання енергоносіїв, їх порівняльний аналіз.

 4. Формування графіків енергетичного навантаження, аналіз режимів роботи обладнання.

 5. Визначення енергозберігаючих заходів, потенціалу збереження ПЕР.

 6. Фінансово-економічна оцінка енергозберігаючих заходів.

 7. Висновки.


1 Вступ

Приводиться коротка історична довідка про об’єкт обстеження, його належність(до якихось структур, об'єднань), форму власності, інвестиційну привабливість. Дається загальний аналіз перспектив розвитку. Формулюються завдання, які необхідно вирішити для підвищення ефективного споживання ПЕР.


^ 2 Коротка характеристика об’єкта обстеження, енергетичного обладнання

Наводиться стисла характеристика об’єкта обстеження. Описується його призначення, основна діяльність, структурні підрозділи, їх розташування, номенклатура вироблюваної продукції, енергетичне обладнання, споживані енергоносії. Даються об’єми (кількісні показники) вироблюваної продукції та споживання ПЕР протягом року.

Наводяться будівельні креслення, технологічні схеми процесів, обладнання. Даються основні параметри і характеристики енергетичного обладнання (встановлена потужність, продуктивність, подача, коефіцієнт корисної дії, питоме енергоспоживання та інше). Наводяться такі дані, як тип, марка, рік виготовлення обладнання, назва підприємства – виготовлювача тощо.

Розглядаються технологічні, конструктивні особливості технологічного обладнання та їх вплив на споживання енергоносіїв.

^ 3 Розрахунок обсягів нормованого та фактичного споживання енергоносіїв, їх порівняльний аналіз

Використовуючи відповідні норми витрат енергоносіїв, наприклад [1,2,3,4,5], розраховують обсяги споживання ПЕР об’єктом обстеження залежно від призначення, розмірів, кліматичних умов і т.ін.

Визначають фактичне споживання енергоносіїв об’єктом, його підрозділами, окремими дільницями, системами, технологічним обладнанням. Обсяги фактичного споживання ПЕР визначають за допомогою лічильників, вимірювальних приладів, робочих характеристик, випробувань технологічного обладнання, матеріалів статистичної звітності та інше.

Далі виконують порівняльний аналіз нормованого і фактичного споживання, з'ясовують причини можливих розбіжностей. Підраховують різницю між фактичним і нормованим споживанням ПЕР для технологічного обладнання, окремих підрозділів, будівель і об’єкта в цілому. Результати підрахунків подають у вигляді таблиць.


^ 4 Формування графіків енергетичного навантаження, аналіз режимів роботи обладнання

На підставі фактичного споживання ПЕР формуються графіки енергетичного навантаження технологічного обладнання, розраховуються його основні параметри, визначаються режими роботи. Виконується аналіз режимів роботи обладнання (устаткування) з точки зору енергоефективності.

Графіки навантаження будуються з розбивкою по місяцях, тижнях, годинах, роках ( залежно від потреби). Графіки подаються у найбільш показовій і зрозумілий формі – у вигляді стовпчастих або кругових діаграм.

Якщо мова йде про електричне обладнання об’єктів, то, окрім графічних матеріалів, будуються графіки навантаження за активною і реактивною потужністю. При визначенні режимів роботи обладнання враховується рівень завантаження трансформаторної підстанції, кількість трансформаторів, встановлених на ній, тощо.


^ 5 Визначення енергозберігаючих заходів, потенціалу збереження ПЕР

За результатами аналізу режимів роботи та графіків навантаження обладнання визначають теоретично можливі напрямки (заходи) підвищення енергоефективності. Основою для визначення заходів є матеріали дисциплін “Енергозбереження в технологічних процесах і установках”, “Основи енергетичного менеджменту”, “Енергозбереження будівель” та інші з урахуванням типових напрямів (заходів) з енергозбереження, які частково наведені в [6].

Із можливих заходів вибирають 4-5 найбільш перспективних, для яких потім визначають потенціал енергозбереження. При цьому враховують техніко-економічні і цінові показники наявного на ринку обладнання, необхідного для обслуговування конкретного підприємства, технологічного процесу, установки тощо. Обґрунтовують можливість і доцільність його застосування на даному об'єкті.

Огляд ринку обладнання подають у вигляді таблиці за вибраними напрямками енергозбереження.


^ 6 Фінансово-економічна оцінка енергозберігаючих заходів

Фінансово-економічна оцінка здійснюється на підставі річного економічного ефекту від упровадження заходу (проекту) і терміну окупності [7].

Для врахування нерівномірності енергетичного навантаження обладнання (як протягом доби, так і протягом місяця, року) при фінансово-економічному обґрунтуванні енергозберігаючих заходів беруть усереднені значення обсягів споживання та тарифів на ПЕР [4].

У цьому підрозділі варто дослідити вплив тарифів на тривалість реалізації (упровадження) енергозберігаючих заходів (проектів) та їх інвестиційну привабливість.

На основі проведеної фінансово - економічної оцінки формулюють перелік першочергових енергозберігаючих заходів, доцільних для впровадження на даному об’єкті. Визначають пріоритети запропонованих заходів (проектів), аналізують можливі економічні ефекти від їх впровадження.


9

7 Висновки


Наводяться основні результати, отримані в процесі виконання комплексного курсового проекту, узагальнення, рекомендації.


Для теми з енергозберігаючої модернізації (реконструкції) діючого енергетичного об’єкта, технологічного процесу, установки тощо можна рекомендувати такий зміст та послідовність виконання ККП:

1 Вступ.

2 Стисла характеристика об’єкту реконструкції.

3 Оцінка енергетичного навантаження обєкта реконструкції.

4 Аналіз режимів роботи обладнання.

5 Сутність пропонованої реконструкції, визначення потенціалу енергозбереження.

6 Вибір необхідного технологічного обладнання.

7 Фінансово-економічний аналіз проектів реконструкції.

8 Висновки.


1 Вступ

Дається загальний аналіз перспектив розвитку об'єкта, виходячи із його розташування, виготовлюваної продукції, підпорядкування, інвестиційної привабливості та ін. Розглядається рівень зносу обладнання (фізичного, морального), прогнозуються терміни експлуатації. Обґрунтовується необхідність модернізації.


^ 2 Стисла характеристика об'єкта

реконструкції

Наводиться стисла характеристика об'єкта як споживача ПЕР. Описується основне виробництво, призначення, структурні підрозділи, план розташування, номенклатура вироблюваної продукції тощо. Визначаються обсяги споживання ПЕР протягом року.

Вказується на недосконалість діючого об'єкта, його конструктивних або технологічних рішень, компонування обладнання, вибраних енергоносіїв (з точки зору енерговитрат). Оцінюються можливості модернізації, приблизний потенціал енергозбереження.


^ 3 Оцінка енергетичного навантаження об'єкта, технологічного обладнання

Використовуючи планові показники, матеріали статистичної звітності, результати експериментальних вимірів, будують графіки енергетичного навантаження об'єкта, його енергетичного обладнання. Будують графіки обсягів споживання різних видів ПЕР. Графіки будують з розбивкою по місяцях, тижнях та годинах доби (залежно від потреби).

За отриманими графіками оцінюють рівень і характер енергетичного навантаження технологічного обладнання та об'єкта в цілому.


^ 4 Аналіз режимів роботи обладнання

Використовуючи графіки енергетичного навантаження, паспортні характеристики обладнання, встановлюють режими роботи обладнання. Аналізують режими роботи з точки зору енерговитрат. Визначають повторюваність режимів та тривалість їх в часі. Визначають об'єми споживання і втрат енергоносіїв на кожному режимі. Встановлюють найбільш сприятливі режими роботи обладнання щодо ефективного споживання ПЕР.


^ 5 Сутність пропонованої реконструкції, визначення потенціалу енергозбереження

Наводиться детальний опис пропонованої реконструкції об'єкта, а також, схеми, креслення, таблиці, графіки та інші матеріали, які пояснюють сутність реконструкції.

Розраховується потенціал енергозбереження від упровадження пропонованої реконструкції.


^ 6 Вибір необхідного технологічного обладнання

Встановлюється наявність на ринку нового енергозберігаючого обладнання, яке може бути використане при реконструкції об'єкта. Наводяться характеристики та цінові показники. Обґрунтовується можливість застосування обладнання на даному об'єкті.

Огляд ринку обладнання подають у табличному вигляді (табл.1).


Таблиця 1 – Аналіз наявного на ринку обладнання

Можливі варіанти обладнання

Найменування, тип, марка

обладнання

Основні техніко-економічні характеристики, параметри

Вартість

обладнання, грн.

Існуюче традиційне обладнання

1

2

....Нове енергозберігаюче обладнання

1

2

....
^ 7 Фінансово-економічний аналіз проектів реконструкції

Розраховуються очікувана річна економія енергоносіїв та очікуваний річний економічний ефект від впровадження проектів модернізації з різним технологічним обладнанням.

Розраховуються терміни окупності проектів модернізації з урахуванням зміни тарифів на енергоносії. За очікуваним річним економічним ефектом і терміном окупності визначають кращий проект, який і рекомендують для подальшого впровадження на даному об'єкті.


8 Висновки

Наводяться основні результати курсового проектування, узагальнення, рекомендації. 1. ^ ОБСЯГ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


ККП містить пояснювальну записку (ПЗ) та графічну частину.

Для ПЗ рекомендується така структура:

- титульний аркуш (див. додаток Б);

- завдання на ККП (див. додаток А);

- реферат (зазначаються кількість аркушів ПЗ, кількість рисунків, таблиць, додатків; наводяться ключові слова, які часто трапляються у ПЗ, дається коротка характеристика вирішених у ККП питань);

- зміст ;

- вступ;

- коротка характеристика об'єкта обстеження (реконструкції), енергетичного обладнання;

- розрахунок обсягів нормованого та фактичного споживання енергоносіїв, їх порівняльний аналіз;

- побудова графіків енергетичного навантаження технологічного обладнання;

- аналіз режимів роботи обладнання з точки зору споживання ПЕР;

- визначення (розроблення) енергозберігаючих заходів, потенціалу економії ПЕР;

- фінансово-економічний аналіз енергозберігаючих заходів;

- висновки;

- список літератури;

- додатки (за необхідності).

Обсяг пояснювальної записки 40-50 сторінок формату А4 (без додатків).

Оформлення ПЗ повинно відповідати вимогам до текстової конструкторської документації [8]. При оформленні ПЗ необхідно чітко позначати вихідні дані та назви розділів (підрозділів) проекту. Усі розрахунки та формули супроводжувати необхідними поясненнями, в яких вказувати назви відповідних величин, їх розмірність, посилання на джерела інформації. Роз-рахунки виконувати в одиницях міжнародної системи СІ (ГОСТ 9867-61).

Обсяг графічної частини складає 2-4 аркуші формату А1 (залежно від теми ККП). Графічна частина може містити креслення або плакати зі схемами, графіками, таблицями та ін. і оформляється відповідно до діючих стандартів.

ПЗ, креслення та плакати повинні бути підписані нормоконтролером.


 1. ^ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Високі показники у проектуванні можуть бути досягнуті при систематичній роботі та дотриманні послідовності виконання окремих розділів проекту. Один раз на тиждень студент повинен з'являтися на консультацію. Кожен студент може бути запрошений завідувачем кафедри або його замісником для контрольної перевірки термінів проектування.

Керівник ККП повинен регулярно контролювати хід курсового проектування, вимагаючи від студента дотримання календарного плану, а у разі його невиконання інформувати про це деканат.

Кожен лист графічного матеріалу і ПЗ перевіряються керівником ККП.

За прийняті в проекті технічні рішення та результати розрахунків відповідає студент – автор проекту.


 1. ^ ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Захист студентом виконаного ним ККП проходить перед комісією кафедри у кількості двох-трьох чоловік. Захист відбувається, як правило, впродовж 30 хвилин (не більше).

Під час захисту у 10-хвилинній доповіді студенту рекомендується викласти:

1) зміст завдання і особливості об'єкта обстеження (реконструкції);

2) обґрунтування теми КП;

3) результати енергетичного обстеження або реконструкції об'єкта (обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів, графіків навантаження технологічного обладнання; аналіз режимів роботи обладнання і розрахунок його оптимальних енергетичних параметрів; визначення потенціалу енерго-ресурсозбереження, першочергових енергозберігаючих заходів для подальшого впровадження тощо);

4) техніко-економічні показники проекту;

5) висновки по ККП.

У проекті необхідно виділити все суттєве і принципово важливе, звернувши увагу членів комісії на елементи творчої роботи. Під час захисту необхідно показати вміння добре обґрунтовувати прийняті рішення.

Члени комісії у процесі захисту ККП задають студенту питання, які стосуються проекту, і дозволяють розкрити глибину розуміння ним виконаних розробок, прийнятих рішень. У разі наявності в ККП суттєвих помилок необхідно відповідними питаннями підвести студента до виявлення ним цих помилок і до способу їх виправлення. Вдалі рішення також повинні відмічатися під час захисту. Некоректно вказувати тільки на помилки і недоліки проекту, тому що це може викликати почуття невдоволеності та послабити інтерес до роботи. На дрібні недоліки не завжди доцільно вказувати студенту, їх можно врахувати при виставленні оцінки.

Відмічати помилки на кресленнях, плакатах і в ПЗ викладач повинен олівцем і охайно. Проставляючи знаки запитання , виправляючи креслення або ПЗ, обводячи окремі частини товстими лініями, кольоровими олівцем або кульковою ручкою, керівник ККП виражає неповагу до роботи студента.


 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ЗАХИСТУ ККП

Враховуючи, що оцінка виконаної студентом роботи має велике виховне значення як для самого студента, так і студентського колективу, комісія повинна поставити найбільш об'єктивно і справедливо.

При виставленні оцінки комісія повинна враховувати:

- обсяг самостійних розробок;

- обґрунтованість прийнятих рішень техніко-економічними, теплотехнічними, гідравлічними та іншими розрахунками;

- самостійність під час виконання роботи;

- якісний рівень захисту ККП; при цьому оцінюється глибина розуміння основних положень енергоменеджменту, енергозбереження; вміння коротко і логічно викласти суть виконаної роботи і обґрунтувати прийняті рішення;

- якість оформлення ПЗ та графічної частини ККП (інформаційна наповненість плакатів, рисунків, ескізів; дотримання державних стандартів, посилання на літературу тощо);

- виконання ККП достроково, в запланований термін або без поважних причин після запланованого терміну.

Оцінка "відмінно" виставляється за проект з переважним обсягом самостійних розробок, з переконливим обґрунтуванням прийнятих рішень, при якісно високому рівні оформлення і захисту ККП достроково або в запланований термін.

Оцінка "добре" виставляється за ККП, який має окремі недоліки щодо обсягу і рівня самостійних розробок, в обґрунтуванні прийнятих рішень, якості оформлення або захисту проекту.

Оцінка "задовільно" виставляється за проект, який містить багато запозиченого з інших відомих розробок, але без достатнього обґрунтування; при виявленні в ККП або при його захисті слабкого розуміння основних положень енергетичного менеджменту (аудиту) і невмінні використати їх при вирішенні поставлених темою ККП задач.

Оцінка "незадовільно" виставляється за ККП, в якому представлені механічно перенесені (запозичені) відомі рішення та розробки, при невиразному (слабкому) захисті і низькому рівні розуміння представленого матеріалу.

У разі незадовільної оцінки проекту на ПЗ робиться помітка з визначенням терміну повторного захисту після доопрацювання ККП. Перед повторним захистом керівник ККП повинен зробити другий підпис на ПЗ. Повторний захист приймається комісією за участю викладачів, які поставили незадовільну оцінку.

У разі доопрацювання ККП і слабкому захисті, якщо комісія визнає можливим поставити задовільну оцінку, доцільно не назначати повторного захисту для отримання більш високої оцінки; це змусить студентів більш відповідально ставитися до підготовки захисту.


Додаток А

(обов'язковий)

Бланк завдання на комплексний курсовий проект


Сумський державний університет

Факультет інженерний

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Спеціальність 7.000008 "Енергетичний менеджмент"


ЗАВДАННЯ

^ НА КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ(РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


1. Тема проекту (роботи)__________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту(роботи)________

3. Вихідні дані до проекту(роботи) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх потрібно розробити)________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначення обов'язкових креслень)___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка А

Зворотний бік бланка завдання


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Пор.

ном.

Назва етапів проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

6. Дата видачі завдання____________


Студент_____________________

(підпис)


Керівник проекту_____________

(підпис)


Додаток Б

(обов’язковий)

Зразок титульного аркуша курсової роботи


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки


^ КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему ______________________________

зі спеціальності “Енергетичний менеджмент”


Студент _______________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Група _______________


Викладач _______________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Суми 200_

^

Список літератури

 1. Строительные нормы и правила (СНиП) 2.04.07-86. Тепловые сети.-М.:Госкомстрой СССР, 1986. – 48 с.

 2. СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение. - М.:Госкомстрой СССР, 1987.

 3. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.:Госкомстрой СССР, 1991.

 4. Норми витрат електричної енергії для установ і організацій бюджетної сфери України (Розділ 8 "Норми витрат теплової та електричної енергії для установ і організацій бюджетної сфери України). Міністерство енергетики України.- К.:ДНД ПВТІ "Енергоперспектива",1999.- 90 с.

 5. Инженерные системы зданий. ВЕ>THINK>INNOVATE, Grundfos(ТОВ ГРУНФОС, Украина), 2006.- 256 с.

 6. Мандрика А.С. Сапожніков С.В., Твердохліб І.Б. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами 3-го курсу спец. 7.000008 "Енергетичний менеджмент".-Суми:СумДУ, 2004. – 19 с.

 7. ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбережнню. Чинне видання 01.01.95.- К.:Держстандарт України, 1995. - 20 с.

 8. Хмельницкий Ю.В. Методические указания по оформлению текстовых документов курсовых и дипломных проектов для студентов всех форм обучения.-Сумы:СумГУ, 1997.- 42с.Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання комплексного курсового проекту

для студентів напряму спеціальності 7.000008

“Енергетичний менеджмент”

денної форми навчання


Укладачі: А.С.Мандрика, С.В.Сапожніков


Редактор Н.В.Лисогуб


Відповідальний за випуск А.О.Євтушенко


Підп до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк. офс.

Ум.друк.арк. . Обл.-вид.арк.

Тираж 50 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул.Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м.Суми, вул.Р.-Корсакова, 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

до виконання комплексного курсового проекту

для студентів спеціальності 7.000008

“Енергетичний менеджмент”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Схожі:

Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconЛ. Д. Гуракова методичні вказівки для виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Джерела світла " (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни фізичні основи теорії ультрадисперсних середовищ для студентів спеціальності 090801
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Фізичні основи теорії ультрадисперсних середовищ" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів спеціальності 090510
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування та експлуатація теплотехнічних установок" для студентів...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних ламп»
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Розрахунок люмінесцентних ламп». «Газорозрядні джерела світла» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconМіського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту та автоматики кабельних ліній 6-35 кВ (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Висоцька методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconПустовойтова О. М. Сіроменко А. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Конструкції будівель та споруд” (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності 000008 iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Холодильні машини" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Холодильні машини”/ укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Сумський державний університет,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи