Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури icon

Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Скачати 281.66 Kb.
НазваЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дата24.05.2013
Розмір281.66 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТ


С.

Вступ 4

1 Вимоги до виконання курсової роботи 4

2 Завдання для курсової роботи 7

3 Приклад виконання курсової роботи 21

Список рекомендованої літератури 27

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша

курсової роботи 28

Додаток Б Зразок оформлення змісту курсової роботи 29

Додаток В Зразок оформлення літератури 30


ВСТУП


Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент» (напрям підготовки - електротехніка) з вивчення дисципліни „Обчислювальна техніка та програмне забезпечення”.

Вони також можуть бути використані студентами інших спеціальностей заочного відділення фізико – технічного факультету при написанні курсової роботи з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови".

Вивчення дисципліни „Обчислювальна техніка та програмне забезпечення” розраховано на 2 семестри.

Вивчення матеріалу другого семестру закінчується виконанням курсової роботи в середовищі С++. Курсова робота являє собою написання програми розвязку задачі фізико – математичного або фізико – технічного змісту та теоретичний опис виконання завдання.

^ Мета курсової роботи - поглиблення знань з дисципліни, освоєння та використання на практиці чисельного моделювання для розв’язання задач спеціальності, використання текстового та графічного режимів для представлення отриманих результатів.

У перелік рекомендованої літератури враховані книги, які допоможуть студенту при виконанні даної курсової роботи.


^ 1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Варіант курсової роботи вибирається згідно із списком студентів.

Робота виконується машинописом на білих аркушах формату А4 з одного боку аркуша з полями зліва, справа, зверху та знизу не менше 2.5 см і вкладається в прозорий швидкозшивач або в папку на кнопці.

Вся робота виконується однаковим інтервалом, однаковим шрифтом та стилем тексту на одній із мов: українській або російській (винятком можуть бути заголовки). Розмір шрифта основного тексту 14, вирівнювання - по ширині, а заголовків - по центру.

Всі пункти курсової роботи (Завдання, Вступ, Робота з графікою і т.д.) починати з нової сторінки.

1-й аркуш роботи – титульний, вигляд якого наведений в додатку А.

2-й аркуш - зміст з проставленими номерами сторінок пунктів курсової роботи (див. додаток Б).

3-й лист - завдання.

Далі складаються листи згідно із змістом.

Розділ “Вступ” – це загальне уявлення студентів про мови програмування, галузі їх застосування, можливості, переваги, недоліки мови програмування С і т.ін.

^ Робота з графікою” (ініціалізація графічного режиму, основні функції для роботи з графікою і т.д.). Детально цей розділ описаний в літературі [1].


У розділі “Опис змінних та функцій програми, математичний розв’язок“ необхідно описати призначення всіх функцій, змінних, використаних в роботі. Навести опис всіх числових методів та аналітичний розв’язок поставленої задачі (якщо він існує). Оцінити точність числових розрахунків. Всі числові методи описані в літературі [1, 10].

“Інструкція користувачу” – запуск та вихід із С++, створення файлу, відкриття свого файлу та його збереження на гнучкий диск, запуск на компіляцію, перегляд результатів, підключення бібліотек і т.ін.

“Програма“ повинна містити обов’язково коментарі, два режими роботи (текстовий та графічний) та виведення титульного аркуша роботи. В програмі необхідно використати вікна. Для одержання найвищого балу в програмі обовязкове використання обєктно – орієнтованого програмування.

Математичний розв’язок деяких завдань наведений в літературі [5 – 9].
^

У розділі “Результат роботи програми” необхідно навести два режими роботи: текстовий та графічний.


“Висновок з роботи“ (де можна використати результати роботи, чого навчилися при виконанні роботи і т.д.).

^ Список використаних джерел“ повинен врахувати не менше 5 джерел: книги, журнальні статті, адреси Internet, конспект лекцій. Приклад оформлення літератури наведений в додатку В.

Пояснювальна записка береться в друкованому вигляді.

У кінці роботи вкладається 2 - 3 чистих листки для рецензій викладача.

Обов’язкова дискета, на якій міститься пояснювальна записка та робоча програма.

2 ^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Варіант 1

Знайти розподіл інтенсивності звуку при поширенні хвилі в середовищі. Розрахунок і побудова графіків провести, якщо середовищем є вода.

dI=-2Idx,

I=I0e-2x,

x0n, x0=0, xn=20,

,

де I – інтенсивність звуку в момент часу;

I0інтенсивність звуку в початковий момент часу;

- коефіцієнт згасання звуку;

- коефіцієнт в'язкості середовища;

- частота звуку (при написанні програми змінюється випадковим чином);

- щільність середовища.


Варіант 2

Найти залежність швидкості падіння тіла в повітрі від часу, якщо сила тертя повітря пропорційна квадрату швидкості v та площі S найбільшого перерізу тіла, перпендикулярного до напрямку руху, F=kSv2.

Потім знайти:

 1. Поведінку швидкості падіння тіла при збільшенні часу.

 2. Радіус парашута, щоб при загальній вазі парашута та льотчика в 100 кг найбільша швидкість падіння не була більша 5 м/с при k=0.083.

Примітка. Для розв’язку скористатися диференційним рівнянням руху центра ваги падаючого тіла


,

де m – маса тіла;

v - швидкість падіння тіла в момент часу t;

g - прискорення сили ваги [5, 414].
Варіант 3


Знайти розподіл частинок рідини за наявності стоячої хвилі.
Варіант 4

Знайти розподіл поверхні рідини для довільного моменту часу при виникненні концентрованого узвишшя поверхні рідини під впливом збурювання.

.

Побудувати розподіл (x) при t=1, 2, 4, 8, 10 секунд.


Варіант 5

Знайти розподіл поверхні рідини для довільного моменту часу при встановленні прогресивних хвиль при простих гармонійних коливаннях вертикальної стінки.

.

Побудувати розподіл (x) при t=1, 2, 4, 8, 10 секунд.


Варіант 6

Знайти і зобразити графічно зміни радіусів пори a, осередка b і пружно-пластичної границі d з тиском при схлопуванні пор при термічній обробці поверхні

де Y – зчеплення;

G- модуль зсуву;

m - пористість у поточний момент часу;

m0 - пористість у початковий момент часу;

Е – густина енергії термічної обробки;

t - час обробки.

Розрахунок провести при m0=0.0001; Е=10-10 Дж/см2; t=5 с.


Варіант 7

Побудувати розподіл потенціалу швидкостей рідини під дією зовнішнього нерівномірного поділу тиску, прикладеного до поверхні рідини, яка тече із швидкістю с (1000 м/год) та має глибину h (2 м). При виконанні завдання взяти такі межі інтегрування від 0 до 15.

,

де – густина рідини;

k змінюється від 0 до 10.


Варіант 8

Побудувати розподіл (x) під дією зовнішнього нерівномірного тиску, прикладеного до поверхні рідини, яка тече із швидкістю с (5 км/год) та має глибину h (1 м). При виконанні завдання взяти межі інтегрування від 0 до 20.

,

де – густина рідини;

k змінюється від 0 до 10.


Варіант 9

Побудувати розподіл потенціалу швидкостей нескінченно глибокої рідини під дією зовнішнього тиску, величина якого не змінюється з часом, прикладеного до поверхні рідини, яка тече із швидкістю с (200 м/год). При виконанні завдання взяти межі інтегрування від 0 до 50.

,

де W - константа;

P - тиск;

– густина рідини;

k змінюється від 0 до 20.

Розрахунок провести при W=5; P=2500 Па; =1200 кг/м3.


Варіант 10

Побудувати розподіл рівняння поверхні нескінченно глибокої рідини за наявності стоячих хвиль (k змінюється від 0 до 10 (10 кривих)).

,

де W - константа;

P - тиск;

– густина рідини.

Функція а має вигляд:

Розрахунок провести при W=3; P=1500 Па; =1000 кг/м3.


Варіант 11

Куля входить в дошку товщиною 10 см зі швидкістю 200 м/с, а вилітає із дошки, пробивши її, зі швидкістю 50 м/с. Знайти, скільки часу продовжувався рух кулі через дошку, якщо опір дошки руху кулі пропорційний квадрату її швидкості [5, 418].


Варіант 12

Швидкість кулі v=0.1t3 м/с. Знайти шлях s, пройдений кулею за проміжок часу, t =10 с від початку руху. Чому дорівнює середня швидкість руху кулі за цей проміжок? Побудувати графік v(t) від t = 0 до t = 10 с [6, 410].


Варіант 13

Задано рівняння руху матеріальної точки. Знайти швидкість та прискорення цієї точки:

.

Побудувати графік залежності r від t на проміжку від t=0 до t=5.

Варіант 14

Задано рівняння руху матеріальної точки. Знайти швидкість та прискорення цієї точки:

.

Побудувати графік залежності r від v на проміжку від t=0 до t=10.


Варіант 15

Задано рівняння руху матеріальної точки. Знайти швидкість та прискорення цієї точки:

.

Побудувати графік залежності прискорення від t на проміжку від t=0 до t=20.


Варіант 16

Визначити тиск води на вертикальний прямокутний шлюз з основою 18 м та висотою 6 м. Побудувати залежність тиску від висоти шлюзу (висота змінюється в межах від 0 до 10 м) [5, 209].


Варіант 17

На якій глибині x=c треба розділити вертикальний прямокутний шлюз з основою 18 м та висотою 6 м, щоб тиск на нижню та верхню частини був однаковий. Побудувати залежність тиску від висоти шлюзу окремо для нижньої та верхньої частин [5, 210].


Варіант 18

Визначити тиск води на вертикальну греблю, яка має форму трапеції [5, рис. 118, 210]. Побудувати греблю із зазначеними розмірами та залежність P(x).

Варіант 19

Визначити тиск води на поверхню сфери діаметром 4 м, якщо її центр знаходиться на глибині 3 м від поверхні води. Побудувати рисунок та залежність P(x) [5, 211].


Варіант 20

Обчислити роботу, яку необхідно виконати для відкачування мастила із вертикального циліндричного резервуара висотою H=6м та радіусом основи R=2 м. Питома вага мастила =0.9. Побудувати залежність роботи від R (R змінюється від 0 до 10) [5, 212].


Варіант 21

Ракетний снаряд піднімається вертикально вверх. При постійній силі ваги прискорення ракети за рахунок зменшення її ваги збільшується за законом . Знайти швидкість у будь – який момент часу t, якщо початкова швидкість дорівнює нулю. Обчислити висоту, яку досягне ракета в момент часу t=t1. Розрахунок провести при t1=20 с [6, 412].


Варіант 22

Куля лежить на дні басейну глибиною H=14 дм. Обчислити роботу, яку необхідно виконати для того, щоб витягнути кулю із води, якщо її радіус R=5 дм, а питома вага =2 [5, 213]. Побудувати залежність роботи від глибини, яка змінюється випадковим чином.


Варіант 23

Обчислити роботу, необхідну для запускання ракети вагою Р=1.5 т з поверхні землі на висоту Н=2000 км [5, 214]. Побудувати залежність роботи від висоти (висота змінюється в межах від 0 до 3000 км).


Варіант 24

Закритий поршнем циліндр висотою Н = 5 м та радіусом R = 0.5 м, наповнений газом під атмосферним тиском (10330 кг/м2). Обчислити роботу, необхідну для ізотермічного стискання газу при переміщенні поршня на відстань h = 1.2 м всередину циліндра [5, 215]. Побудувати рисунок задачі та залежність роботи від висоти h (висота змінюється в межах від 0 до 5 м).


Варіант 25

Обчислити роботу, яку необхідно виконати для відкачування мастила із циліндричного резервуара висотою H=6м та радіусом основи R=2 м, якщо його вісь має горизонтальне направлення. Питома вага мастила =0.9 [5, 212]. Побудувати залежність роботи від R (R змінюється випадковим чином – використати генератор випадкових чисел).


Варіант 26

Прямокутний резервуар з площею горизонтального перетину S = 6 м2, наповнений водою до висоти H = 5 м. Визначити час, протягом якого вся вода витече із резервуара через невеликий отвір в його дні площею s = 0.01 м2, якщо взяти, що швидкість витікання води дорівнює , де h – висота рівня води над отвором, g - прискорення сили тяжіння. Побудувати залежність часу від x, де x – змінюється від 0 до 20 [5, 216].

Варіант 27

Закритий поршнем циліндр висотою Н = 5 м та радіусом R = 0.5 м, наповнений газом під атмосферним тиском (10330 кг/м2). Обчислити роботу, необхідну для адіабатичного стискання газу при переміщенні поршня на відстань h = 1.2 м всередину циліндра. При адіабатичному стисканні об’єм v та тиск p зв'язані співвідношенням pvk=c=const (закон Пуассона), де k – постійна для даного газу величина, більша одиниці. Для повітря k=1.4. Побудувати рисунок задачі та залежність роботи від висоти Н, яка змінюється випадковим чином [5, 216].


Варіант 28

Визначити масу кулі довільного радіуса r, якщо густина в кожній її точці пропорційна відстані її від центра кулі [5].

Побудувати залежність маси від x, яка змінюється від 0 до 25.


Варіант 29

Квадрат із стороною 8 м вертикально опущений у воду так, що одна із його сторін лежить на поверхні води. Визначити тиск води на весь квадрат і на кожну із частин, розділений діагоналлю.

Побудувати залежність тиску від величини сторони квадрата.


Варіант 30

Яку форму повинна мати вертикальна колона з круглим поперечним перетином, щоб тиск, який створює вантаж Р та її власна вага, який приходиться на одинцю площі, був всюди однаковий? (колона рівного тиску). Питома вага матеріалу колони , а радіус її верхньої основи r.

Знайти радіуси верхньої та нижньої основи моста, щоб тиск у будь – якому горизонтальному перетині був 3000 кг/дм2, якщо питома вага матеріалу моста 2.5, його висота 12 м, а вага вантажу 90000 кг [5, 412].

Примітка. В результаті повинна бути отримана колона, подана на рис. 2.1.


Варіант 31

Прямокутний резервуар з площею горизонтального перетину S = 6 м2 наповнений водою до висоти H = 5 м. Він має невеликий отвір у дні, площею s = 0.01 м2, через який витікає вода із швидкістю , де h – висота рівня води над отвором, g - прискорення сили тяжіння. Визначити, за який час рівень води в резервуарі зміниться на h м, якщо зверху в нього неперервно буде литися V м3 води в секунду [5, 218]. Побудувати залежність P(x), де x – змінюється випадковим чином.


Р


Рисунок 2.1 - Вигляд колони (до завдання 30)


Варіант 32

Два однакових резервуара мають форму прямого круглого конуса з вертикальною віссю; їх розташування та розміри показані на [5, рис. 125]. Обидва резервуари наповнені водою і потім звільняються від води через невеликі однакові круглі отвори внизу.

Визначити час звільнення кожного резервуара і в який момент вода в обох резервуарах буде на одному рівні, якщо їх звільнення почалось одночасно.

Побудувати залежність часу звільнення від x.


Варіант 33

До плоского конденсатора з повітряною ізоляцією прикладена напруга, яка змінюється за законом B. Пластини конденсатора мають форму дисків та знаходяться на відстані d=2 см одна від одної. Знайти вираз для миттєвих значень напруженості магнітного поля в точках, які лежать між пластинами конденсатора на відстані r від осі симетрії.

Примітка. Поле між пластинами можна вважати одноріднім. У цьому випадку напруженість магнітного поля в функції густини току та радіуса r можна визначити за законом повного тока, а напруженість електричного поля та густина тока визначається із виразу , .


Варіант 34

Знайти форму дзеркала, яке відбиває всі промені, які виходять із даної точки, паралельно даному напрямку [5, 215].


Варіант 35

Посудина ємністю 100 л наповнена розчином, який містить 10 кг кухонної солі. В одну хвилину в нього вливається 3 л води і стільки ж суміші викачується в іншу посудину такої самої ємності, яка спочатку була наповнена водою, і з якої надлишок рідини виливається.

Знайти момент часу, коли кількість солі в обох посудинах буде однакова [5, 416].


Варіант 36

Локомотив рухається по горизонтальній ділянці дороги із швидкістю 100 км/год. Через який час і на якій відстані він буде зупинений гальмом, якщо опір руху після початку гальмування дорівнює 0.2 його ваги [5, 417].


Варіант 37

Знайти ймовірність D проходження частинки масою m і енергією E крізь потенціальний бар`єр, якщо потенціальна енергія частинки П(x)=П(1-) , де П- стала [7].

Варіант 38


Оцінити усереднену за об’ємом температуру Т, до якої нагрівається Сонце, досягаючи сучасних розмірів [7, 310].


Варіант 39

По ділянці прямолінійного дроту довжиною lBC=1 м проходить струм J=100 А. Визначити індукцію магнітного поля, що створюється струмом цієї ділянки в точці A, віддаленій від осі дроту на відстані h=10 [8, рис. 2.7].

Перпендикуляр h, опущений з точки A на дріт ділить його на ділянки l1=70 см і l2=30 див. Навколишнє середовище однорідне =1.


Варіант 40

У прямокутній рамці із сторонами a=4 см, b=6 см, розташованою в повітрі, протікає постійний струм J=10 А [8, рис. 2.8].

Число витків в рамці w=10. Знайти індукцію магнітного поля точка A, що знаходиться в центрі площини рамки.


Варіант 41

Постійний струм J=20 А протікає уподовж одновиткового контура [8, рис. 2.9]. Знайти магнітну індукцію в площині витка. Контур розміщений в повітрі. Радіус витка a=20 см.


Варіант 42

Визначити індукцію магнітного поля в точці M на осі довгої циліндрової котушки, що має рівномірну одношарову обмотку з тонкого дроту. Число витків на одиницю довжини котушки w=1000, струм в котушці J=5 А [8, рис. 2.11]. Котушка знаходиться в повітрі. Радіус кожного витка котушки a=6 см; довжина котушки 50 см. Чисельну відповідь дати для l1=30 см, l2=20 см.


Варіант 43

По плоскому кільцю малої товщини [8, рис. 2.13] проходить струм J=10 А. Визначити напруженість магнітного поля в центрі кільця, якщо його радіуси R1=2 см, R2=4 см. Струм вважати рівномірно розподіленим за перетином кільця.


Варіант 44

Визначити повний магнітний потік та індуктивність кільцевої котушки прямокутного перетину [8, рис. 2.5], що має 2000 витків рівномірно і щільно намотаних на сердечник з немагнітного матеріалу (=1).

Розміри котушки: R1=2 см, R2=3 см, h=1 см.


Варіант 45

Визначити внутрішню індуктивність необмеженого протяжного циліндрового мідного дроту радіуса R0 [8, рис. 2.18], вважаючи =1.


Варіант 46

Вагон, який стоїть на прямокутній горизонтальній ділянці шляху, приходить в рух внаслідок тиску вітру, пропорційного квадрату швидкості вітру відносно вагона.


Варіант 47

Циліндр діаметром 20 см та довжиною 80 см заповнений газом під тиском 10 Па. Яку роботу необхідно виконати, щоб зменшити об’єм пару в 2 рази. Вважаємо, що температура пару залишається постійною [9, 646].


Варіант 48

Визначити силу тиску води на вертикальну стіну, яка має форму напівкола радіуса а, діаметр якого знаходиться на поверхні води [9, 647].


Варіант 49

Однорідна куля радіуса R та густини повертається навколо свого діаметра з кутовою швидкістю . Визначити кінетичну енергію кулі [9, 648].

Варіант 50

Визначити, з якою силою притягує кругла пластинка радіуса а та постійної поверхневої густини 0 матеріальну точку Р масою m, яка знаходиться на перпендикулярі до площини пластинки, яка проходить через її центр Q на найкоротшу відстань PQ, яка дорівнює b [9, 649].


3 ^ ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Завдання

Знайти центр ваги однорідної арки циклоїди.

Побудувати залежність центра ваги від довжини арки циклоїди.


^ Математичний розв’язок

Графічно поставлену задачу можна зобразити таким чином:

де - довжина арки циклоїди.

Подамо x та y в вигляді:Рисунок 3.1 – Вигляд циклоїди


x=a(t-sin(t)),

y=a(1-cos(t)).


Тоді координати центра ваги:

.

Оскільки форма циклоїди симетрична відносно осі x, то:

xc=a.

Подамо dl у вигляді

.

Тоді

.

Фізично задача зводиться до обчислення yc.

Для знаходження значення інтегралів використаємо метод Сімпсона, детально описаний в літературі [10].


Програма

#include //підключення стандартних бібліотек

#include

#include

#include

#include

float func1(float x) //підінтегральна функція 1 інтеграла

{

float tmp;

tmp=sin(x/2);

return tmp;

}

float func2(float x) // підінтегральна функція 2 інтеграла

{

float tmp;

tmp=sin(x/2)*cos(x);

return tmp;

}

float integral1(float a,float b,float h,int n) /* обчислення 1 інтеграла при різних значеннях h*/

{

float s1=0,s2=0;

for(int i=1;i<=n;i++)

s1+=func1(a+(2*i-1)*h);

for(i=1;i<=n-1;i++)

s2+=func1(a+2*i*h);

float tmp=h/3*(func1(a)+4*s1+2*s2+func1(b));

return tmp;

}

float integral2(float a,float b,float h,int n) /* обчислення 2 інтеграла при різних значеннях h*/

{

float s1=0,s2=0;

for(int i=1;i<=n;i++)

s1+=func2(a+(2*i-1)*h);

for(i=1;i<=n-1;i++)

s2+=func2(a+2*i*h);

float tmp;

tmp=h/3*(func2(a)+4*s1+2*s2+func2(b));

return tmp;

}

int main(void)

{

float a=0,b=2*M_PI,eps=0.1,h;/* межі інтегрування, точність, крок обчислення*/

int i,n=1;

//обчислення 1 інтеграла з точністю Eps

do{

n++;

h=abs((b-a)/(2*n));}

while (((integral1(a,b,h/2,n)-integral1(a,b,h,n))/15)>eps);

float int1=integral1(a,b,h/2,n);

n=1;

// обчислення 2 інтеграла з точністю Eps

do{

n++;

h=abs((b-a)/(2*n));}

while (((integral2(a,b,h/2,n)-integral2(a,b,h,n))/15)>eps);

float int2=integral2(a,b,h/2,n);

//ініціалізація графіки

int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;

initgraph(&gdriver, &gmode, "");

errorcode = graphresult();

if (errorcode != grOk)

{

printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));

printf("Press any key to halt:");

getch();

exit(1);

}

// титульний аркуш

settextstyle(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 2);

setcolor(4);

outtextxy(200,200,"Kursova rabota");

settextstyle(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 1);

outtextxy(100,260,"Zavisimost centra tyazhesti ot dlini arki cikloidi");

setcolor(1);

settextstyle (1,0,3);

outtextxy (maxx/7,maxy/2+50,"Vykonav stydent gruppi ____");

outtextxy (maxx/2,maxy/2+90," _______________ ".);

outtextxy (maxx/7,maxy/2+150,"Pereviryv ________________");

outtextxy(250,400,"Press any key...");

getch();

closegraph();

float l,t;

//введення довжини арки циклоїди

cout<<"Input a (a=0..2) = ";

cin>>l;

initgraph(&gdriver, &gmode, "");

//побудова осей координат

line(40, 0, 40, 480);

line(0, 440, 640, 440);

line(40, 0, 40-2, 10);

line(40, 0, 40+2, 10);

line(640-10, 440-2, 640, 440);

line(640-10, 440+2, 640, 440);

moveto(560,450);

outtext("Xc=Pi*a");

moveto(50,5);

outtext("Yc=a*(1-Int2/Int1)");

moveto(237,450);

//побудова арки циклоїди при фіксованому а

for(t=0;t<6.28;t+=0.1){

putpixel(l*(t-sin(t))*40+40,-l*(1-cos(t))*40+440,4);

//побудова центра ваги арки циклоїди

setfillstyle(1,15);

fillellipse(M_PI*l*40+40,440-l*(1+(int1/int2))/2*40,2,2);

getch();

closegraph();

return 0;

}
^
Графічний режим роботи програми


При виконанні програми в графічному режимі отримали вигляд циклоїди та її центра ваги, поданий на рис. 3.2.
Рисунок 3.2 - Графічний режим роботи програми

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Харченко Д.О. Основи моделювання фізичних систем на С++.- Суми: Вид-во СумДУ, 2001.-149с.

 2. Павловская Т.А. С / С++ Программирование на языке высокого уровня. – Санкт – Петербург: Питер, 2001

 3. Гулд Х.,Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: В 2 т. -М.: Мир, 1990. - Ч.1. – 349 с.

 4. Гулд Х.,Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: В 2 т. -М.: Мир, 1990. - Ч.2. – 349 с.

 5. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу. – М.: Высшая школа, 1966. – 460 с.

 6. Гусак А.А. Пособие к решению задач по высшей математике. – Минск: Вышэйшая школа, 1967. – 530 с.

 7. Збірник задач з фізики / І.П. Гаркуша, В.П. Курінний, М.Ш. Певзнер та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 320 с.

 8. Воробьев Г.С., Рубан А.И., Соколов С.В. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Теория поля» - Сумы: Изд-во СумГУ, 2003. – 91 с.

 9. Математический анализ в примерах и задачах / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, А.Г. Гай, Г.П. Головач. – К.: Вища школа, 1975. – 679 с.

 10. Ляшенко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи. – К.: Либідь, 1996. – 228 с.

Додаток А

(довідковий)

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра моделювання складних систем


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмне забезпечення»


Варіант ______


Виконав:

Студент ________________________

^ П.І.П/б студента

Група ________________________

Курс 2

Факультет заочний


Дата захисту роботи ____________________

Оцінка ____________________


Перевірив ________________________

^ П.І.П/б викладача


СУМИ __________________

Рік виконання роботи

Додаток Б

(довідковий)

Зразок оформлення змісту курсової роботи


ЗМІСТ


Завдання 3

Вступ

Робота з графікою

Опис змінних та функцій програми, математичний розв’язок

Інструкція користувачу

Програма

Результат роботи програми

Висновок з роботи

Список використаних джерел

Чисті листки для рецензій

Додаток В

(довідковий)

Зразок оформлення літератури


Назва літератури

Приклад оформлення літератури в курсовій роботі

Книга:

1. Информатика для юристов и экономистов / Под ред. Симоновича С.В. – Спб.: Питер, 2001. – 688 с.

2. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики: Посібник для студентів. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с.

Журнальна стаття:

Макаров С.П. Опис алгоритмів мовою структурограм // Chip, 2005. - №4. – С.34 – 40.

Адреса Internet:

http:\\www.5ballov.ru


Схожі:

Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconЗміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ
«Системна інженерія». Студенти денної форми навчання виконують розрахункову роботу, заочної – курсову. Дані методичні вказівки також...
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconМіністерство освіти І науки України
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури icon1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання
Список літератури
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconРегламент оцінювання курсової роботи
Програмою дисципліни передбачено виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання у 1-му семестрі
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconКритерії оцінювання якості виконання курсової роботи
У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати...
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Зміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи