Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв»
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв»
Сторінка1/5
Дата24.05.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни «Технологічні

лінії та комплекси азотних виробництв»

за спеціальністю 7.090220 "Обладнання хімічних

виробництв і підприємств будівельних матеріалів"

для студентів денної та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» за спеціальністю 7.090220 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / Укладачі: С.І. Якушко, В.М. Маренок. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 49 с.


Кафедра „Процеси та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв”

ЗМІСТ


С.

1 Мета й завдання дисципліни, її місце в навчальному

процесі і роль у підготовці фахівця..................................... 4

  1. Мета й завдання викладання дисципліни..................... 4

  2. Місце дисціпліни у навчальному процесі.................... 5


2 Зміст дисципліни………………………………………....... 7

2.1 Лекції…………............................................................... 7

2.2 Практичні заняття…………………………………....15

2.3 Лабораторні заняття..…...............................................16

2.4 Обов’язкові домашні завдання…………………........17

2.5 Курсовий проект……………………………...............17

2.6 Питання, що виносяться для самостійного

вивчення студентами....................................................18


3 Модульно-рейтинговий контроль……………………….. 19

3.1 Графік модульно-рейтингового контролю ................19

3.2 Питання рейтингового контролю знань з

дисципліни студентів денної форми

навчання……………………………….........................19


Додаток А – Завдання для розрахункових робіт...................23


Список літератури....................................................................47


^ 1 МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ І РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ


1.1 Мета й завдання викладання дисципліни

Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси азотного виробництва" (ТЛК АВ) є спеціальною дисципліною навчального плану підготовки фахівців і магістрів за спеціальністю "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів".

Викладання дисципліни ТЛК АВ має на меті дати студентам знання з фізико-хімічних основ виробництв неорганічної хімії, особливостей проведення каталітичних процесів, принципів створення і функціонування технологічних схем з випуску хімічної продукції, дати основи конструктивного оформлення і типи застосовуваного обладнання азотних виробництв, параметри і режими його роботи.

Завданнями дисципліни ТЛК АВ є: вивчення основних технологічних процесів азотних виробництв, типи і види застосовуваного обладнання, оволодіння методами розрахунку кількості сировини і кінцевих продуктів, визначення конструктивних параметрів застосовуваного обладнання.

На практичних заняттях закріплюються теоретичні знання, удосконалюється вміння і досвід проведення необхідних розрахунків обладнання.

Під час проведення лабораторних робіт розвиваються навички проведення досліджень обладнання та обробки експериментальних даних.

Виконання курсового проекту з ТЛК АВ передбачає закріплення і розвиток отриманих знань шляхом самостійного розв’язання конкретної задачі з розрахунку і проектування обладнання в складі технологічної лінії з випуску хімічної продукції.

За результатами вивчення дисципліни ТЛК АВ студент повинен ЗНАТИ:

 • фізико-хімічні основи виробництва азотних мінеральних добрив;

 • технологічні лінії та комплекси з виробництва аміаку, азотної кислоти, широко застосовуваних добрив на їх основі, сучасні тенденції щодо вдосконалювання хіміко-технологічних схем і природоохоронних заходів;

 • методи розрахунку матеріальних і теплових балансів комплексів, визначення конструктивних параметрів нестандартного (спеціального) обладнання.

У результаті вивчення дисципліни ТЛК АВ студент повинен УМІТИ:

 • застосовувати отримані знання при розв’язанні конкретних виробничих задач;

 • складати і пояснювати структуру і зміст технологічних ліній (цехів, відділень, ділянок) і комплексів (блоків, установок) з випуску продукції азотних виробництв;

 • складати рівняння матеріальних і теплових балансів потоків хіміко-технологічних систем і визначати на їх основі витрати сировини, енергоресурсів і виходу кінцевих продуктів;

 • проводити необхідні розрахунки з визначення конструктивних параметрів обладнання азотних виробництв;

 • проводити збір, аналіз і обробку інформацій, у тому числі експериментальних даних, з метою використання їх у практичній інженерній діяльності і при оформленні документів (звітів, індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів);

 • обґрунтовувати і захищати на основі отриманих знань прийняті положення, розрахункові і технологічні схеми, конструктивні рішення.


1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна "Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв" (ТЛК АВ) має інженерну спрямованість і базується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих при вивченні таких дисциплін:

Фізика. Фізичні властивості ідеальних і реальних газів. Кінетична теорія газів. Фізичні властивості рідин і твердих тіл. Енергетичні властивості речовин. Закони зберігання маси, енергії, кількості руху, моменту імпульсу. Властивості газів і рідин у залежності від температури і тиску. Розрахунок фізико-хімічних властивостей газів і їх сумішей.

^ Вища математика. Диференціювання, інтегрування, рішення диференціальних та інтегральних рівнянь, математичне моделювання.

Хімія. Атомно-молекулярне вчення і хімічні елементи. Розрахунок атомних і молекулярних мас, розрахунок масових і об'ємних витрат хімічних реагентів у хімічних процесах. Закономірності проходження хімічних реакцій. Окисно-відбудовні реакції.

^ Гідравліка і гідропневмопривід. Гідростатика, рівняння руху рідини. Гідродинаміка, рівняння нерозривності потоку. Рівняння Бернуллі для реального потоку. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Витікання рідини через отвори і насадки. Переміщення рідин насосами. Конструкції насосів. Основні параметри і характеристики насосів. Компресорне обладнання і газодувки.

^ Теоретичні основи теплотехніки. Параметри термодинамічних систем, закони термодинаміки, термодинамічні процеси. Реальні гази, фазові переходи, діаграми стану реальних газів. Рівняння зберігання енергії для потокових систем. Вихід і дроселювання газів. Основи теплопередачі. Цикли теплових двигунів і холодильних установок, к.к.д. циклу.

^ Загальна хімічна технологія. Хімічні системи, рівновага в технологічних процесах. Сировина, вода, енергія. Комплексне використання сировини. Виробництво аміаку і сечовини.

^ Процеси і апарати хімічної технології. Статика і кінетика хімічних процесів. Моделювання процесів і апаратів. Гідродинамічні процеси та обладнання. Теплообмінні процеси та обладнання. Випарювання, конструкції і принцип дії випарних апаратів. Теоретичні основи процесів масопередачі. Масообмінні процеси і апарати, які застосовуються при цьому (абсорбери, ректифікаційні й абсорбційні установки).

^ Технологічне обладнання хімічних виробництв. Типове обладнання для проведення гідромеханічних процесів: ємності, сховища, відстійники, фільтри, центрифуги, мішалки. Типове обладнання для проведення теплових процесів: теплообмінники, холодильники, випарники, конденсатори, випарні апарати. Типове обладнання для проведення масообмінних процесів: колонна апаратура, абсорбери, ректифікаційні колони, адсорбери, кристалізатори.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "технологічні лінії та комплекси нафто- І газопереробних виробництв"
Технологічні лінії та комплекси нафто- і газопереробних виробництв" зі спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconМетодичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни „Технологічні основи хімічних виробництв
Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" за спеціальністю 090220 "Обладнання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» icon3250 методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" / укладач М. П. Юхименко....
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconПара Тиждень
Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів, корп. 5, ауд. 303, Бережний М. М., Лекція
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Обладнання нафтопереробних виробництв"
Обладнання нафтогазопереробних виробництв" зі спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів"...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» icon2726 методичнi вказiвки І контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологічні основи нафто- I газопереробки"
Технологічні основи нафто- i газопереробки для студентів спеціальності 090220 „Обладнання хімічних виробництв i підприємств будівельних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний циклV) /Укладач О. У. Захаркін....
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Промислові технологічні процеси" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Промислові технологічні процеси і установки” / укладач
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів професійно-кваліфікаційного рівня
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) /укладачі: О. У. Захаркін,...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» / укладач Д. О. Міненко. – Суми : Сумський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи