Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни icon

Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни
Скачати 163.9 Kb.
НазваМетодичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни
Дата25.05.2013
Розмір163.9 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


Управління якістю та сертифікація продукції


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

вечірньої та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Управління якістю та сертифікація продукції” / Укладачі: О. Г. Дегтяренко, А. М. Котенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 14 с.


Кафедра управління


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ

Управління якістю та сертифікація продукції

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

вечірньої та заочної форм навчання


Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.Г. Дегтяренко

А.М. Котенко

Відповідальний за випуск О.М.Теліженко

Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання О.А.Білоус

Суми

Вид-во СумДУ

2


008

ЗМІСТ

С.

ВСТУП………………………………………………………………… 4

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ………………………….... 5

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………. 5

2.1 Лекції……………………………………………………………… 5

2.2 Практичні заняття……………………………………………….. 7

2.3 Курсова робота…………………………………………………... 7

2.4 Питання, що виносяться для самостійного

вивчення студентів......................................................................... 8

2.5 Індивідуальні заняття……………………………………………. 9

3 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ……………………………………. 9

3.1 Загальні вимоги.............................................................................. 9

3.2 Питання для підготовки до іспиту............................................... 9

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ……………………... 11


ВСТУП

1.1 Мета і завдання викладання дисципліни

Мета дисципліни " Управління якістю та сертифікація продукції”" - дати студентам теоретичні знання і практичні рекомендації з організації процесу управління якістю продукції на підприємствах.

Необхідність вивчення дисципліни диктується потребами ринкової економіки, в умовах котрої успішна діяльність підприємства ґрунтується на конкурентоспроможності виробленої продукції. Однією з основ конкурентоспроможності виробів є якість, стабільність якої досягається шляхом впровадження на підприємствах систем якості і підтверджується сертифікацією продукції та систем якості.

Завдання курсу: освоїти основні принципи організації управління якістю продукції на підприємстві, методи оцінки якості, нормативну та правову системи якості, набути умінь і навичок впроваджувати основні елементи управління якістю у виробництво.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методологічні основи управління якістю, показники якості, економічну доцільність підвищення якості продукції, організаційну структуру управління якістю та систему контроля якості.

Студент повинен уміти: правильно визначити перелік показників з оцінки якості продукції, використовувати різні методи оцінки показників якості, ґрунтовно доводити цілі і завдання підвищення якості з позиції підвищення ефективності виробництва, використовувати нормативну та правову базу управління якістю продукції для підвищення її конкурентоспроможності, розрахувати соціальну складову ефективності виробництва.

1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Після закінчення курсу випускник повинен знати теоретичні основи і сучасну практику управління і забезпечення якості продукції на підприємствах. Він повинен уміти розробляти та впроваджувати системи якості і підтримувати їх працездатність. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Загальний обсяг навчальної роботи з курсу « Управління якістю та сертифікація продукції » для студентів напряму 6.050201 – Менеджмент організацій заочної і вечірньої форм навчання складає 108 годин, з них лекцій - 8 годин, практичних занять - 8 годин, самостійна робота студентів - 92 години (табл. 1.1).


Таблиця 1.1. – Витяг з навчального плану

Курс

Се-местр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

КП (КР)

Форма підс. контр.

Всього

Лекц.

Практ.

Лаб.

Всього

ІРС

3

6

108

16

8

8

-

92

4

КР

д/залік


Організація навчальної роботи складається з настановної, заліково-екзаменаційної сесій та міжсесійного періоду. 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Лекції

Номер теми


Найменування теми та її зміст

Обсяг, годин

Посилан-ня на літера-туру

1

Поняття, показники та методи вимірювання якості продукції.

  1. Одиничні показники якості та їх характеристика.

  2. Методи виміру показників якості продукції та їх зміст.

  3. Комплексні показники якості продукції

2

2;3;9

2

Взаємозв’язок ефективності виробництва і якості продукції.

2.1 Розрахунки економічного ефекту з урахуванням якості продукції.

2.2 Соціальний ефект в системі управління якістю.

2.3 Ціноутворення і якість

2

2;10

3

Нормативна база в системі управління якістю продукції.

3.1 Поняття, принципи та методи стандартизації.

3.2 Категорії стандартів та їх аналіз.

3.3Види стандартів та їх зміст

2

5;11

4

Сертифікація продукції.

4.1 Поняття та організаційна структура стандартизації.

4.2 Функції органів щодо сертифікації.

4.3 Правила проведення сертифікації.

4.4 Порядок проведення сертифікації

2

6;10;16
Всього за семестр


8


2.2 Практичні заняття

Номер заняття

Найменування та зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилан-ня на літера-туру

1

Розв'язання задач з визначення одиничних показників якості

2

2;9

2

Розв'язання задач щодо оцінки комплексних показників якості

2

9;12

3

Розв'язання задач, пов’язаних з механізмом ціноутворення та якістю продукції

2

17

4

Розрахунки соціального ефекту при оцінці ефективності виробництва

2

15
Всього за семестр

8

2.3 Курсова робота

Немає.


2.4 Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами

Номер

розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Норма часу, СРСР, год

Посилан-ня на

літера-туру

1

Принципи системного управління якістю. Огляд розвитку системного підходу до управління якістю у світі

10

5

Соціально-економічна ефективність підвищення якості

8

1;5

Стандартизація, її роль в підвищенні якості продукції

12

1;6

Сертифікація як складова підвищення якості продукції

12

1;7

2

Системний підхід управління якістю

6

2;1

Система управління якістю продукції

16

2;2

Міжнародні стандарти ISQ 9000

10

7

Українські стандарти ДСТУ ISQ 9000

10

14

Практика присудження нагород за якість у світі. Практика присудження нагород за якість в Україні

8

6
Всього

92

У міжсесійний період студент самостійно вивчає рекомендовану літературу, методичні посібники, довідкову літературу, ознайомлюється з практичним досвідом за місцем основної роботи. Для організації самостійної роботи з курсу в міжсесійний період, а також при підготовці до іспитів студентам будуть надані консультації згідно з розкладом.


2.5 Індивідуальні заняття

Номер заняття

Найменування індивідуального заняття

Обсяг годин

Форма звітності
Консультації з питань, що виносятся на самостійне вивчення. Рекомендації щодо підготовки до складання диф. заліку

4

Співбесіда

Всього за семестр

4

^ 3 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


3.1 Загальні вимоги

Згідно з навчальним планом підсумковим контролем з вивчення дисципліни «Управління якістю та сертифікація продукції » є диференційований залік.

Об'єктом підсумкового контролю знань студентів у формі диференційованого заліку є результати розв’язання тестових завдань.

На диференційований залік виносяться основні питання лекційного курсу, що потребують відповідних знань і підтверджують здатність студента синтезувати одержані знання і використовувати їх на практиці в умовах підприємства.


3.2 Питання для підготовки до диференційованого заліку

 1. Показники призначення, надійності, технологічності, економічності та їх характеристика.

 2. Методи визначення значень коефіцієнтів вагомості та їх характеристика.

 3. Методи стандартизації та їх зміст.

 4. Поняття якості, властивості, що визначають якість і показники якості (перелічити).

 5. Критерій доцільності створення нової техніки. Річний економічний ефект і його розрахунок у різних сферах виникнення.

 6. Поняття задачі й принципи стандартизації, їх характеристика.

 7. Розрахунок сумарного економічного ефекту з урахуванням якості. Виведення формули розрахунку.

 8. Показники стандартизації й уніфікації, їхній розрахунок. Ергономічні, естетичні й патентно-правові показники якості, їх характеристика.

 9. Правила системи сертифікації Укрсепро, їхня характеристика.

 10. Перелічіть основні методи визначення показників якості й дайте їм характеристику.

 11. Поняття бажаності й небажаності показників якості та їх використання при розрахунку комплексного показника якості.

 12. Організаційна структура сертифікації на Україні. Функції
  Держстандарту УкрСЕПРО.

 13. Поняття рівня якості, методи визначення рівня якості та їх характеристика

 14. Статистичні залежності та їхнє використання при оцінці якості виробу. Головний показник якості (приклад використання).

 15. Порядок проведення сертифікації.

 16. Розрахунок соціального ефекту і його складових.

 17. Гуртки якості. Особливості організації, переваги й недоліки.

 18. Стандарт підприємства, його різновиди і зміст.

 19. Функції органів щодо сертифікації продукції й систем якості.

 20. Оцінка кількісних й якісних результатів праці,

 21. Порядок розроблення стандартів.

 22. Функції територіального центру з сертифікації та іспитових лабораторій.

 23. Облік фактору часу при розрахунку інтегрального ефекту від підвищення якості, призначення цінового коефіцієнта і його розрахунок.

 24. Інтегральний показник якості, його характеристика і розрахунок.

 25. Розрахунок якості послуг.

 26. Поняття сертифікації, сфера поширення. Обов'язкова й добровільна сертифікація.^ 4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


№ п/п

Назва

Наявна кількість примірн.

Вид

Основна література

1.

Всеобщее управление качеством. Учебник для вузов/ О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В.Зорин/ Под. ред. О.П. Глудкина.-М.: Радио и связь, 1999.-600 с.

1

Підруч-ник

2.

Исикава Японские методы по управлению качеством. – М.: Экономика, 1988

1

Підруч-ник

3.

Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ІSО серии 9000. - К.: Украинская Ассоциация качества, Межотраслевой центр качества "ПРИРОСТ", 1996. Часть 2 Общие рекомендации по разработке, внедрению и сертификации систем качества.-91с.

1
4.

Калита П.Я. Українська національна нагорода з якості у світовій системі нагород// Матеріали 7-го Міжнародного Форуму "Дні якості в Києві 98".-К.: УАЯ, МЦ "ПРИРОСТ", 1998

2
5.

Международные стандарты. // Сборник новых версий стандартов ISО серии 9000, (пересмотр ISО 9000,9001,9002,9003,9004: 1987 и ISO 8402:1986).-М.: Изд-во ВНИИ Госстандарта России, 1995

10
6.

Методические документы ИСО/МЭК по сертификации продукции, оценке систем обеспечения качества продукции и аккредитации испытательных лабораторий. -М.: Изд-во стандартов, 1998

2
7.

Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие.-М.: Издательство "Дело и сервис", 1999.-169 с.

5

Навчаль-ний посіб.

8.

Огвоздин В.Ю. Управление качеством и менеджмент /Стандарты и качество. 1993.- №10

2
9.

Окрепилов В., Сафонов Я. Методика розрахунку витрат на якість //Стандартізація, сертифікація , якість.- 1999.- №2.- С. 64

2
10.

Сергеев А.Г., Потышев М.В. Сертификация: Учебное пособие,.- М.: Издательская корпорация "Логос", 1999.- 248 с.

20

Навчаль-ний посіб.

11.

Трофимов К. Міжнародні стандарти з управління якістю ISО 9000 в Україні /Стандартизація, сертифікація, якість.- 1999.- №2.- С.59

3
12.

Управление качеством: Учебник для вузов/ С.Д. Ильенкова, М.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др./Под ред. С.Д. Ильенковой.-М.: Банки, биржи, ЮНИТИ, 1998.- 199с.

15

Підруч-ник

Додаткова література

13.

Управление качеством продукции: Основные понятия, термины, определения.-Издательство стандартов, 1983

5
14.

Монден Я. "Тоета": методы эффективного управления/ Сокр. пер. с англ. науч. ред А.Р. Бенедиктов, В.В. Мотылев.-М.: Экономика, 1989.-288с.

1
15.

Запунный А.И., Мельник Н.А. Управление качеством продукции и эффективностью производства. – Киев: Вища шк., 1988

2
16.

Успешная сертификация на соответствие нормам ISО серии 9000: Руководство по подготовке, проведению последующей сертификации/ Издательство Eckhard Keirer/ - Kissing, Forum - Verl. Herkert-Losebl.-Ausg, 1995-41с.

5
17.

Б.А. Мимин Качество, как его анализировать? -М.: Финансы и статистика, 1989

2

Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


„Управління якістю та сертифікація продукції


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

вечірньої та заочної форм навчання


Укладачі: Олександр Григорович Дегтяренко ,

Андрій Миколайович Котенко


Редактор М. Я. Сагун


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко


Комп'ютерний набір та верстання А.М. Котенка


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84 1/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007

Надруковано у друкарні СумДУ

4


0007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Схожі:

Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів...
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ основи планування у підприємництві" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Основи планування у підприємництві”/ Укладачі: А. Ю....
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ основи планування у підприємництві" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Основи планування у підприємництві” зі спеціальності...
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студента-заочника з дисципліни "Юридична деонтологія" для студентів спеціальності 060101
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента-заочника з дисципліни “Юридична деонтологія”
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 080201 "Інформатика"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 080201 “Інформатика” з навчальної...
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи