Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» icon

Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
НазваМетодичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
Сторінка1/49
Дата25.05.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Медичний інститут


Методичні вказівки до семінарських занять

для лікарів-інтернів І року навчання

за спеціальністю «Внутрішні хвороби»


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Медичний інститут


Методичні вказівки до семінарських занять

для лікарів-інтернів І року навчання

за спеціальністю «Внутрішні хвороби»


Суми

Вид-во СумДУ

2008

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ дозволяю

на підставі “Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління ______________________________________В.Б.Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання

за спеціальністю «Внутрішні хвороби»


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: Л.Н.Приступа В.Ф.Орловський

В.В. Лаба

В.Г.Псарьова


Відповідальний за випуск Л.Н.Приступа


Директор Медичного інституту В.Е. Маркевич


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання

за спеціальністю «Внутрішні хвороби»


^

Відповідальний за випуск Л.Н. Приступа


Редактор Н.А.Гавриленко

Комп’ютерне верстання О.В.Овчарової


Підп. до друку 27.02.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.7,91 Обл.-вид. арк.7,45

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. № .


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю “Внутрішні хвороби”/ Укладачі: Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, В.В.Лаба., В.Г. Псарьова – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 139с.
^

Кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики внутрішніх хвороб
Методична розробка


Тема: Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна діагностика.

Кількість годин: 2.

Навчальні цілі заняття: засвоїти методи діагностики захворювань органів дихання.

План та організаційна структура занять:

 • організаційні заходи – 5 хв;

 • контроль та корекція вхідного контролю знань – 10 хв;

 • основні питання, що необхідно розібрати, – 40 хв;

 • вирішення ситуаційних задач, тестів – 20 хв;

 • контроль вихідного рівня знань – 5 хв.

У результаті самостійної роботи лікар-інтерн повинен знати:

 • методику реєстрації ЕКГ і критерії гіпертрофії та перевантаження правих відділів серця;

 • методи визначення тиску в легеневій артерії, його оцінку;

 • сутність і можливості ехокардіографії при бронхолегеневій патології;

 • сутність і можливості рентгенографії грудної порожнини при бронхолегеневій патології;

 • дослідження мокротиння на флору і чутливість до антибіотиків, дослідження бронхіальної лаважної рідини;

 • діагностичні можливості бронхоскопії і бронхографії при бронхолегеневій патології;

 • дослідження газового складу крові;

 • комп’ютерну томографію органів грудної порожнини;

уміти:

 • зібрати анамнез захворювання;

 • провести клінічне обстеження хворого;

 • скласти програму додаткового обстеження хворого;

 • обґрунтувати клінічний діагноз;

 • провести диференціальну діагностику;

 • скласти програму лікувальних заходів.
^

Матеріали та оснащення: таблиці, фільми, слайди.

Контрольні запитання


 1. Що розуміють під поняттями легеневий об’єм і ємкість?

 2. Що таке хвилинна вентиляція легень?

 3. Які показники характеризують порушення бронхіальної прохідності?

 4. Які характеристики містить легеневий газообмін?

 5. Які бактеріологічні, вірусологічні, серологічні і імунологічні дослідження проводять для діагностики бронхолегеневої патології?

Види і форми контролю: усне опитування, комп’ютерний контроль, вирішення ситуаційних задач, тестів.

Список літератури

 1. Струтынский А.В., Ройтберг Г.Е. Внутренние болезни. Система органов дыхания- М.: Издательство «Бином», 2005. – 464 с.

 2. Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання при захворюваннях бронхолегеневої системи //Методичні рекомендації /За ред. Ю.М.Мостового. – Київ. – 2001. – 36с.

3. Клiнiчна пульмонологiя /За ред. І.І. Сахарчука. — К.: Книга плюс, 2003. - 368 с.

4. Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей /Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская, А.Н. Туманов. - Київ, 2004.

5. Козачок М.М., Висотюк Л.О., Селюк М.М. Клінічна пульмонологія: Посібник. – Київ: ТОВ «ДСГ ЛТД», 2005. - 436с.

6. Бова А.А., Денщук Ю.С, Горохов С.С. Функциональная диагностика в практике терапевта: Руководство для врачей. - МИА, Москва, 2007. - 236 с.

Завдання для самостійної роботи:

 • робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

 • вивчення сучасних підходів до діагностики захворювань органів дихання.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconГрафік проведення практичних та семінарських занять лікарів-інтернів з фаху “Внутрішні хвороби” (2011-2013)

Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconРозклад практичних та семінарських занять для лікарів-інтернів іі-го року навчання, за спеціальністю „загальна практика-сімейна медицина” на 2007/2008 н р

Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»/ Н. В....
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи лікарів-інтернів із спеціальності «внутрішні хвороби»
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи лікарів -інтернів з спеціальності «внутрішні хвороби»
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (перший рік навчання)/ Нагорна Н. В., Острополець...
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconМетодичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів
Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів “Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити....
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут кафедра інфекційних хвороб І епідеміології
Методичні рекомендації до семінарських занять лікарів-інтернів спеціальності “Інфекційні хвороби” / Укладачі М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна,...
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconВібраційна хвороба. Хвороби, викликанні переохолодженням
Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів – інтернів терапевтів за темою
Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю «Внутрішні хвороби» iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (Друга частина )/ Нагорна Н. В., Острополець...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи