Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" icon

Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни "Правове регулювання відносин власності" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 "Правознавство"
Скачати 215.86 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни "Правове регулювання відносин власності" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 "Правознавство"
Дата25.05.2013
Розмір215.86 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни “Правове регулювання відносин власності” для студентів спеціальностей 5. 060 101, 6.060100 “Правознавство”

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни “Правове регулювання відносин власності” / Укладач Є.Ю. Ковальчук. – Суми: Видавництво СумДУ, 2008.- 31с.


Кафедра права


3

^ Мета і завдання викладання дисципліни

Мета і завдання дисципліни полягають у вивченні слухачами принципів і положень правового регулювання відносин власності й отриманні спеціальних знань з правового регулювання всіх форм власності, необхідних для практичного застосування.

Основним завданням вивчення дисципліни є засвоєння слухачами загальних положень і методів організації правового регулювання відносин власності, питань, пов’язаних з аналізом форм власності й права власності, захистом права власності і т.д.; набуття практичного досвіду з питань правового регулювання відносин власності.

На семінарське заняття виносяться вузлові питання з регулювання різних форм власності. Студенти повинні стежити за публікаціями з питань регулювання відносин власності.

Питання, які виносяться для самостійної роботи студентів, мають своєю метою дослідну роботу студентів, де вони самостійно опрацьовують та висвітлюють питання, які необхідно буде розкрити на практичних заняттях.

У подальшому знання з ПРВВ знадобляться під час вивчення дисципліни “Земельне право України”, під час розгляду практичних ситуацій та вирішення окремих питань з правового регулювання відносин власності.


4

 1. ^ Тема: Реформування та соціальна диференціація права власності


1 Реформування та соціальна диференціація права власності.

2 Передумови реформування відносин власності та становлення нового інституту права власності.


У першому питанні студент повинен розкрити зміст права власності виходячи з посилань на ЦКУ. Розповісти про умови виникнення права власності як самостійного інституту, звернути увагу, як розвивалася приватна власність (її зміна в різні періоди часу).

У другому питанні слід навести приклади реформ, які проходили щодо права власності (виникнення нових форм власності), розкрити зміст права власності в період ринкових реформ в Україні. В даному питанні слід розкрити поняття власності за КУ, ЦКУ.


Питання для самоконтролю


 1. Перетворення в економіці України 1985-1990рр.

 2. Дати характеристику та вплив Закону СРСР “Про індивідуальну трудову діяльність”.

 3. Дати характеристику та вплив ЗУ “Про власність”.

 4. Дати визначення понять: право володіння, користування, розпорядження (навести приклади).

5

^ 2 Тема : Право власності в Україні


1 Об’єкти, суб’єкти, форми права власності.

2 Віндикаційний та негаторний позови.


У першому питанні студент повинен дати визначення об’єктів права власності, провести їх класифікацію (речі, цінні папери, нематеріальні блага), дати визначення поняття суб’єктів (хто є суб’єктом права власності, правоздатність та дієздатність).

У другому питанні дати визначення, що є віндикаційним та негаторним позовами, в чому полягає відмінність цих понять.


1 Що є рухомою та нерухомою річчю, споживчою та неспоживчою, подільною та неподільною, головною та приналежною ?

2 Правоздатність та дієздатність фізичних осіб.

3 Віндикаційний позов ( характеристика).

4 Негаторний позов ( характеристика ).


^ 3 Тема : Види права власності


1 Право державної власності.

2 Право колективної та приватної власності.


У першому питанні необхідно розкрити зміст права державної власності, зокрема його форми, перелічити суб’єктів права державної власності, їх

6

права та обов’язки. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

У другому питанні слід розкрити зміст права колективної та приватної власності, назвати суб’єктів права колективної та приватної власності, перелічити форми їх реалізації. Правовий режим суб’єктів господарювання, правове регулювання їх діяльності, приватизація майна. Особливості права спільної власності територіальних громад.


 1. Зміст права державної власності.

 2. Форми права державної власності.

 3. Суб’єкти права державної власності.

 4. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

 5. Зміст права колективної та приватної власності.

 6. Приватизація майна.

 7. Право спільної власності територіальних громад.4 Тема: Право спільної власності


1 Особливості деяких різновидів права спільної власності.

 1. Поняття спільної власності та її різновиди. Право спільної власності за участю організацій.7

У першому питанні необхідно визначити поняття спільної власності, слід звернути увагу на розвиток спільної власності в Україні. Назвати суб’єктів права спільної власності, їхні права та обов’язки стосовно об’єктів права власності на прикладі нерухомого майна.

У другому питанні слід назвати різновиди права спільної власності. В даному питанні слід звернути увагу на право спільної власності за участю організацій. Навести приклади спільної сумісної та спільної часткової власності подружжя, роблячи посилання на СКУ.


 1. Поняття спільної власності.

 2. Різновиди права спільної власності.

 3. Право спільної власності за участю організацій.5 Тема : Право інтелектуальної власності


1 Виникнення права інтелектуальної власності.

2 Законодавство України про право інтелек-туальної власності.


У першому питанні необхідно звернути увагу на виникнення, розвиток та становлення права інтелектуальної власності.

У другому питанні слід назвати Законодавство України про право інтелектуальної власності, зокрема ЗУ “ Про захист прав споживачів”, ЗУ “ Про зовніш-

8

ньоекономічну діяльність”, ЗУ “Про космічну діяльність” тощо.


 1. Поняття права інтелектуальної власності.

 2. Виникнення права інтелектуальної власності. Система законодавства України про інтелектуальну власність.

 3. Законодавство України про право інтелектуальної власності (загальна характеристика ).

 4. ЗУ “ Про захист прав споживачів”.6 Тема: Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності


 1. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

 2. Об’єкти права інтелектуальної власності.


У першому питанні необхідно назвати суб’єктів права інтелектуальної власності, їхні права та обов’язки. Захист права інтелектуальної власності ( за яких умов і хто здійснює захист права інтелектуальної власності). Проблеми захисту прав інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення.

У другому питанні слід звернути увагу на класифікацію об’єктів права інтелектуальної власності. Ліцензування об’єктів права інтелектуальної власності як засіб захисту прав інтелектуальної власності.


9

 1. Право інтелектуальної власності як вид речового права.

 2. Поняття, види та ознаки речового права.

 3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

 4. Об’єкти права інтелектуальної власності.

 5. Право промислової власності.

 6. Захист права інтелектуальної власності.

 7. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності.

 8. Ліцензування і передача технологій як засоби захисту прав інтелектуальної власності.10
Питання для самоконтролю з дисципліни “Правове регулювання відносин власності”

 1. Загальне поняття власності та права власності.

 2. Поняття та форми власності.

1Об’єкти і суб’єкти права власності.

 1. Засоби цивільно-правового захисту права власності.

 2. Право державної власності.

 3. Право колективної власності.

 4. Право приватної власності.

 5. Форми реалізації права власності.

 6. Викуп пам’яток історії культури.

 7. Знахідка скарбу.

 8. Види підприємств.

 9. Правове регулювання приватизації майна.

 10. Визначення понять “земля” та “земельна ділянка”.

 11. Юридична основа права виключної власності на землю.

 12. Об’єкти права власності на землю юридичних осіб.

 13. Різновиди спільної власності.

 14. Право спільної власності на житловий будинок.

 15. Право спільної власності за участю організацій.

 16. Особливості права спільної власності територіальних громад.

 17. Абсолютне право на землю.

 18. Законодавство України про право інтелектуальної власності.

 19. Передумови реформування відносин власності

 20. Поняття власності за ЗУ, ЦКУ, КУ.

11

 1. Правовий режим суб’єктів господарювання.

 2. Особливості права спільної власності територіальних громад.

 3. Система законодавства України про інтелектуальну власність.

 4. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

 5. Право промислової власності.

 6. Поняття, види та ознаки речового права.

 7. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення.

 8. Ліцензування і передача технологій, як засоби захисту прав інтелектуальної власності.

 9. Становлення нового інституту права власності.

 10. Приватизація майна.

 11. Поняття та джерела авторського права.

 12. Поняття суміжних прав.

 13. Право на торговельну марку.

 14. Право на комерційне найменування.

 15. Заходи щодо механізмів реалізації норм законодавства.

 16. Виникнення права інтелектуальної власності.

 17. Справи про банкрутство.

 18. Державні гарантії.

 19. Реквізиція.

 20. Оренда земельної ділянки.

 21. Володіння, правова характеристика.

 22. Користування, правова характеристика.

 23. Розпорядження, правова характеристика.

 24. Право повного господарського ведення.

12

 1. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні.

 2. Предмет та методи правового регулювання відносин власності.

 3. Принципи правового регулювання відносин власності.13

^ ТЕСТИ

з дисципліни “Правове регулювання відносин власності”


1 Сторонами за договором найму (оренди) житла є:

а) наймодавець, наймач;

б) наймодавець, орендар;

в) наймодавець, боржник.


2 Право на захист особа здійснює:

а) на свій розсуд;

б) за вказівкою іншої особи;

в) за вказівкою представника.


3 Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

а) визнання права;

б визнання правочину недійсним;

в) правильно все вищезазначене.


4 Наймач житла, відмовляючись від договору, повинен попередити наймодавця:

а) за 1 місяць;

б) за 2 місяці;

в) за 3 місяці.


5 У якій формі наймач житла повинен повідомити наймодавця про розірвання договору?

а) в усній;

б) у письмовій;

в) у протокольній.


6 Особистою приватною власністю дружини є:

а) майно, набуте до шлюбу чоловіком;

б) майно, набуте під час шлюбу;

в) майно, набуте дружиною до шлюбу.


14

7 Приватною власністю чоловіка є:

а) премії;

б) майно, набуте спільно з дружиною;

в) майно дружини, набуте нею до шлюбу.


8 Права спільної сумісної власності:

а) премії;

б) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування;

в) майно, набуте за час шлюбу.


9 Цивільні правовідносини за характером зобов’язальної поведінки розрізняють:

а) охоронні та речові;

б) активні і пасивні;

в) спадкові і майнові.


10 Суб’єктивні права та юридичні обов’язки:

а) предмет;

б) метод;

в) зміст.


11 Предмет цивільного права – це:

а) спосіб впливу на поведінку учасників цивільних правовідносин;

б) суб’єктивні права та юридичні обов’язки;

в) особисті немайнові, майнові та інші відносини.


12 Договір дарування нерухомої речі укладається:

а) у письмовій формі при свідках;

б) в усній формі;

в) у письмовій формі і засвідчується нотаріусом.


13 Право власності обдарованого на дарунок виникає з:

а) моменту передачі;

15

б) моменту прийняття;

в) моменту підписання договору.


14 Строк виплати ренти:

а) після закінчення кожного календарного кварталу;

б) після закінчення 10 днів;

в) зі спливом 1 місяця.


15 Договір ренти укладається в:

а) усній формі;

б) в усній формі, але при свідках;

в) у письмовій формі.


16 Договір найму не припиняється:

а) у разі смерті наймача;

б) у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймодавцем;

в) коли є взаємна згода сторін.


17 Сторонами за договором найму є:

а) продавець, наймач;

б) наймодавець, обдарований;

в) наймач, наймодавець.


18 За договором найму земельної ділянки наймодавець зобов’язаний передати наймачеві:

а) будинок;

б) земельну ділянку;

в) машину.


19 Якщо строк внесення плати за користування житлом не встановлений договором, то наймач вносить її:

а) щоденно;

б) щотижня;

в) щомісячно.


16

20 Сукупність юридичних норм – це:

а) цивільне законодавство;

б) цивільне право;

в) Цивільний кодекс.


21 Об’єктом цивільного права є:

а) матеріальні блага;

б) нематеріальні блага;

в) матеріальні та нематеріальні блага.


22 Під матеріальними та нематеріальними благами, з приводу яких виникають цивільні правовідносини, розуміють:

а) суб’єкт;

б) об’єкт;

в) зміст.


23 Речі, які внаслідок поділу, в натурі не змінюють свого призначення, – це:

а) подільні речі;

б) неподільні речі;

в) цінності.


24 Речі, які при поділі втрачають первісне призначення:

а) неподільні речі;

б) подільні речі;

в) цінності.


25 Фізичною особою є:

а) людина;

б) підприємство;

в) організація.


26 Цивільна правоздатність фізичної особи виникає:

а) з 14 років;

б) у момент її народження;

17

в) з 10 років.


27 Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється:

а) в усній формі;

б) у письмовій формі;

в) у протокольній формі.


28 Неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання, – це:

а) штраф;

б) пеня;

в) борг.


29 Неустойка – це:

а) штраф;

б) борг, пеня;

в) штраф, пеня.


30 Предметом неустойки не є:

а) рухоме майно;

б) продукти харчування;

в) грошова сума.


31 Предметом неустойки є:

а) нерухоме майно;

б) продукти харчування;

в) побутова хімія.


32 Застава виникає на підставі:

а) договору, наказу, закону;

б) договору, закону, рішення суду;

в) договору, протоколу, наказу.


18

33 Іпотека – це:

а) застава нерухомого майна;

б) застава рухомого майна;

в) застава цінностей.


34 Застава рухомого майна – це:

а) іпотека;

б) заклад;

в) борг.


35 Заклад – це:

а) застава нерухомого майна;

б) застава грошових коштів;

в) застава рухомого майна.


36 До видів застави відносять:

а) заклад, борг;

б) заклад, іпотека;

в) іпотека, кредит.


37 Що є підставою виникнення цивільних прав і обов’язків?

а) фізичний факт;

б) юридичний факт;

в) моральний факт.


38 Суб’єктами цивільного права є:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) правильно все вищезазначене.


39 Що таке обов’язок?

а) це додержання моральних засад суспільства;

б) це додержання матеріальних засад суспільства;

в) зловживання моральними засадами суспільства.


19

40 Захист цивільних прав та інтересів можуть здійснювати:

а) суд та нотаріус;

б) Президент України та органи державної влади;

в) усе вищезазначене.


41 Повна дієздатність фізичної особи настає:

а) якщо фізична особа не досягла 14 років;

б) якщо досягла 18 років;

в) від 14 до 18 років.


42 Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі:

а) яка досягла 16 років і працює за трудовим договором;

б) неповнолітній, яка записана матір’ю або батьком дитини;

в) відповіді А і Б правильні.


43 Надання повної цивільної здатності проводять:

а) за рішенням суду;

б) за рішенням органу опіки та піклування;

в) попередні відповіді правильні.


44 Цивільна правоздатність юридичної особи виникає:

а) з моменту її створення;

б) з дня її державного реєстрування;

в) з моменту опублікування рішення про створення юридичної особи.


45 Певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення, – це:

а) термін;

б) строк;

в) позовна давність.


46 Принцип диспозитивності визначає:

а) надання права учасникам цивільного права вільно здійснюва-

20

ти права на власний розсуд;

б) додержання моральних засад суспільства;

в) заборону зловживання суб’єктами своїми правами з наміром завдати шкоди іншій особі.


47 Фізична особа – це:

а) особа, яка має право вільно формувати свою думку;

б) особа, яка зареєстрована у встановленому порядку;

в) особа, яка виступає як учасник цивільних відносин.


48 Заборона - це:

а) заборона використовувати цивільні права з метою неправомірного обмеження конкуренції;

б) заборона відступати в договорі від положень актів цивільного законодавства;

в) заборона зловживання суб’єктом своїми правами з наміром завдати шкоди іншій особі.


49 Усталені правила поведінки, що не встановлені актами цивільного законодавства у певній сфері відносин, незалежно від того, закріплені ці правила у відповідному документі чи ні, називають:

а) договором;

б) звичаєм;

в) судовим прецедентом.


50 Цивільною дієздатністю і цивільною правоздатністю наділені:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) усі відповіді правильні.


51 До юридичних фактів належать:

а) договір і правочин;

б) створення винаходів, літературних та художніх творів;

21

в) усе вищезазначене.


52 Коли виникає цивільна правоздатність фізичної особи?

а) у момент її народження;

б) у момент досягнення нею 18-річного віку;

в) фізична особа не має цивільної правоздатності.


53 Майнові відносини – це:

а) відносини майново-вартісного характеру;

б) відносини особистого характеру;

в) відносини загального характеру.


54 Предметом цивільно-правового регулювання є:

а) майнові відносини;

б) особисті немайнові відносини;

в) усе вищезазначене.


55 Цивільне право – це:

а) самостійна галузь права, що вивчає суспільні відносини, які виникли в результаті вільного волевиявлення учасників цивільних відносин та засновані на юридичній рівності та майновій самостійності;

б) галузь права, що вивчає національні відносини, які виникли в результаті цивільних відносин учасників;

в) усі відповіді правильні.


56 Цивільне законодавство:

а) це сукупність актів, які розміщені в різній послідовності;

б) сукупність актів різної юридичної сили, які розміщені в чіткій послідовності, ієрархічній системі;

в) це акти, які розміщені в послідовності і в ієрархічній системі.


57 Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є:

а) юридичні факти;


22

б) фізичні особи;

в) усі відповіді правильні.


58 Коло відносин, які становлять предмет цивільно-правового регулювання:

а) місцеві і державні відносини;

б) майнові і немайнові відносини;

в) правильно все вищезазначене.


59 Самостійна галузь права, що вивчає суспільні відносини, які виникли в результаті вільного волевиявлення учасників цивільних відносин та засновані на юридичній рівності та майновій самостійності, – це:

а) трудове право;

б) кримінальне право;

в) цивільне право.


60 Волевиявлення – це:

а) відносини, які мають суто особистий характер;

б) відносини, які виникли з приводу матеріальних благ;

в) вільне формування своєї думки.


61 Майнова самостійність виражається у тому, що:

а) особи, вступаючи у цивільні відносини, виступають як власники відособленого майна, самостійні товариства;

б) особи, вступаючи у майнові і немайнові відносини, виступають як господарі свого майна;

в) особи як власники відособленого майна не вступають у цивільні відносини.


62 Статус – це:

а) права та обов’язки;

б) незалежність учасників при укладанні договору;

в) заборона зловживання своїми правами шляхом завдання шкоди.

23

63 Деліктоздатність - це:

а) можливість складати заповіти, приймати спадщину і відмовлятися від неї;

б) здатність самостійно укладати правочини;

в) можливість нести самостійну майнову відповідальність.


64 Подільна річ - це:

а) річ, яка в процесі використання втрачає свою фізичну сутність повністю або частково;

б) річ, частини якої відповідають тому самому призначенню, що і сама річ в цілому;

в) ті речі, які внаслідок їх розподілу втрачають своє колишнє призначення.


65 Цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя є:

а) простим векселем;

б) перевідним векселем;

в) векселем.


66 Консесуальним є правочин, у якому для настання правових наслідків досить досягнення:

а) сторонами угоди з усіх істотних умов;

б) однією стороною згоди за всіма істотними умовами;

в) сторонами угоди з частини істотних умов.


67 У письмові формі укладається правочини фізичних осіб між собою на суму понад:

а) 500 грн;

б) 800 грн;

в) 1000 грн.


68 Зовнішніми відносинами представництва є:

а) відносини між представником і третіми особами, що мають

24

фактичний характер;

б) відносини, спрямовані на упорядкування правових зв’язків між тим, кого представляють, і третьою особою;

в) відносини, які мають службовий характер.


69 Залежно від мети зобов’язання поділяються на:

а) договірні та не договірні;

б) регулятивні та охоронні;

в) односторонні та взаємні.


70 Істотними вважаються умови:

а) які вибирають сторони договору;

б) необхідні та достатні для укладення договору;

в) без яких договір не може вкладатися.


71 Договір купівлі-продажу є:

а) реальним;

б) консенсуальним;

в) реальним та консенсуальним.


72 Однією зі сторін договору купівлі-продажу є:

а) боржник;

б) покупець;

в) кредитор.


73 Конфіскація майна може бути здійснена на підставі:

а) подання прокурора;

б) санкції суду;

в) постановою слідчого.


74 Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою однією чи кількома особами - це:

а) сервітут;

б) емфітевзис;

в) землекористування.

25

75 До методів правового регулювання відносять:

а) законності, верховенства права;

б) свободу договору;

в) імперативний, диспозитивний.

76 Відносини власності поділяють на:

а) економічні та юридичні;

б) формальні та не формальні;

в) первинні та вторинні.


77 Вчинення дій стосовно речі, що визначають її долю, - це:

а) володіння;

б) користування;

в) розпорядження.


78 Існують такі форми власності:

а) колективна, приватна, державна;

б) феодальна, приватна, спільна;

в) сумісна, колективна, приватна.


79 Державна власність поділяється на:

а) комунальну, приватну;

б) республіканську, комунальну;

в) недержавну, комерційну.


80 Повне та абсолютне панування особи над річчю - це:

а) користування;

б) власність;

в) володіння.


81 До об’єктів права власності відносять:

а) майно;

б) речі;

в) цінні папери.


26

82 До суб’єктів права власності відносять:

а) фізичних осіб;

б) юридичних осіб;

в) народ України.


83 Об’єктом права спільної сумісної власності є:

а) стипендія;

б) речі, виключені з цивільного обороту;

в) пенсія.


84 Договір про поділ житлового будинку потребує:

а) нотаріального посвідчення;

б) згоди сторін;

в) присутності адвоката.


85 Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

а) майно, набуте ним, нею до шлюбу;

б) коштовності, придбані за рахунок спільних коштів;

в) премії.


86 Суб’єктами приватної власності є:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) народ України.


87 Підставами припинення права власності є:

а) відчуження власником свого майна;

б) знищення майна;

в) конфіскація.


88 Конфіскація майна може бути застосована за:

а) рішенням суду;

б) дозволом голови обладміністрації;

в) наказом президента України.

27

89 Майно, що є у власності двох або більше осіб, належить їм на праві:

а) спільної власності;

б) спільної часткової власності;

в) державної власності.


90 Суб’єктами права власності на землю є:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) територіальні громади.


91 Юридично забезпечена можливість встановлювати, змінювати, припиняти юридичну долю речі (майна) - це:

а) користування;

б) володіння;
в) розпорядження.


92 Право власності регулюється нормами:

а) ЦКУ;

б) КЗпП;

в) ККУ.


93 Право довірчої власності виникає внаслідок:

а) закону;

б) договору;
в) постанови КМУ.


94 Право власності регулюється:

а) главою 23 ЦКУ;

б) главою 24 ЦКУ;

в) главою 25 ЦКУ.


95 Довірчі відносини є:

а) зобов’язальними;

б) речовими;

28

в) охоронними.


96 Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються:

а) складною річчю;

б) подільною річчю;

в) складовими частинами речі.


97 Майном є:

а) річ;

б) сукупність речей;

в) майнові права та обов’язки.


98Цінний папір, який засвідчує участь у статутному капіталі,-це:

а) борговий;

б) пайовий;

в) товаророзпорядчий.


99 Вимога до цінних паперів, яка є обов’язковою:

а) реквізити;

б) колір;

в) розмір.


100 Право власності визначається:

а) ч.1 ст.316 ЦКУ;

б) ч.2 ст.316 ЦКУ;

в) ч.3 ст.316 ЦКУ.


Список використаної та рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996р. // ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.184.

2. Цивільний кодекс України. – К., 2003.

3. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003р.

4. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993р. //ВВР України. – 1994. - №13. – Ст.64.

5. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності” від 22 травня 2003р. // ВВР України. – 2003. - №35. – Ст.271.

6. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // ВВР України. – 1994. - №7.

7. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // ВВР України. – 1994. - №7.

8. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” // Офіційний вісник України. – 2002. - №7. – Ст. 278.

9. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України: У 2 ч. – К., 2000. – Ч.2.


Навчальна література

1. Богуславский М.М. Международная охрана промышленной собственности (Парижская Конвенция). – М., 1967.

2. Бузанов В. «Интеллектуальная собственность» на фирменное наименование // Хозяйство и право. – 2003. - №4.

3. Бузанов В. Право на фирму как объект гражданского оборота // Хозяйство и право. – 2002. - №8.

4. Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практ. пособие. – Харьков: Консум, 2000.

5. Жилинкова И. Правовая природа доменного имени // Підприємництво, господарство і право.

6. Завальна Ж. Особливості договору замовлення в авторському праві // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №12.

7. Законодательство Украины об интеллектуальной собственности // Сер. «Законы Украины». – Харьков: Одиссей 2001.

8. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства. Сер. “Бібліотека судді” / За заг. ред. П.І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002.

9. Іголкін Я. Два підходи у наданні правової охорони знакам товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №3.

10. Кашинцева О. Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №4.

11. Кравченко О. Історично-правовий аналіз промислової власності // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №9.

12. Лазуренко Ю. Интеллектуальная собственность в информационной сети Интернет // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №1.

13. Мельник О. Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності // підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4.

14. Петренко О.Б. Застосування заходів оперативного впливу на об’єкти промислової власності // Вісник господарського судочинства. – 2003. - №1.

15. Підопригора О. Деякі зауваження до авторського права // Вісник України. – 1998. - №3.

16. Цивільне право України: У 2т. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

17. Цивільне право України. Академ. курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2003.

18. Чурпита Г. Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4.

19. Яркина Н.Е. Особенности применения альтернативных мер гражданско-правовой ответственности за нарушение смежных прав // Проблемі законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2002. – Вип. 53.

Навчальне видання


Методичні вказівки

до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни “Правове регулювання відносин власності” для студентів спеціальностей 5. 060 101, 6.060100 “Правознавство” усіх форм навчання


Відповідальний за випуск В.І. Горевий


Редактор Н.А. Гавриленко


Комп’ютерне верстання А.В. Солонар


Підп. до друку 18.06.2008, поз. 277.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,86 . Обл.-вид. арк. 1,12.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв


Методичні вказівки

до самостійної і практичної роботи студентів з дисципліни “Правове регулювання відносин власності” для студентів спеціальностей 5. 060 101, 6.060100 “Правознавство”

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач Є.Ю. Ковальчук


Відповідальний за випуск В.І. Горевий


Декан факультету Л.П.Валенкевич


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Земельне право»для студентів спеціальностей 060 101
«Правознавство», кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр» усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрне право" для студентів спеціальностей 060101, 060100 "Правознавство" для усіх форм навчання
Аграрне право” для студентів спеціальностей 060101, 060100 “Правознавство” для усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу " теорія держави та права" для студентів спеціальностей 060100 та
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорії держави та права” для студентів спеціальності 06100 та 060101 “Правознавство”...
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт навчальної дисципліни “Фінансове право” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconТ. А. Коляда методичні вказівки для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
«Правове регулювання туристської діяльності» ( для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 –...
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристської діяльності»...
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Цивільний процес України" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний процес України” для студентів спеціальності 060101, 060100 "Правознавство"...
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні розробки з патентознавства для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Поняття права інтелектуальної власності. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності...
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Біржове право” для студентів спеціальностей 060101, 060100 “Правознавство” усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт студентів з дисципліни \"Правове регулювання відносин власності\" для студентів спеціальностей 060 101, 060100 \"Правознавство\" iconМіністерство о світи І науки україни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи