Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 icon

Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803
Скачати 151.92 Kb.
НазваРобоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803
Дата25.05.2013
Розмір151.92 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


РОБОЧА ПРОГРАМА


ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів спеціальності 7.090803, 8.090803

"Електронні системи"

денної і заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Робоча програма переддипломної практики /Укладач:

А. І. Новгородцев. - Суми: Вид- во СумДУ, 2008.- 16 с.


Кафедра електроніки і комп’ютерної техніки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів спеціальності 7.090803, 8.090803

"Електронні системи"

денної і заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку і в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів спеціальності 7.090803, 8.090803

"Електронні системи"

денної і заочної форм навчання


Укладач: А. І. Новгородцев,

Відповідальний за випуск О .А. Борисенко


Директор ІЗДВФН В.Я. Стороженко

Сум ДУ

Декан фізико-технічного Г.С.Воробйов

факультету СумДУ


Суми

Вид-во СумДУ

2008

ЗМІСТ

с.

Вступ 4

1 Основні положення практики 5

2 Мета і завдання практики 5

3 Бази і послідовність проходження практики 6

4 Керівництво практикою. Контроль за проходженням практики 8

5 Зміст і структура звіту про практику 9

5.1 Програма переддипломної практики магістра 10

6 Звітність про практику 11

6.1 Вимоги до звіту про практику 11

Додатки 13

Список літератури 15


ВСТУП


На підставі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 р. № 93, студенти проходять практику.

Відповідно до навчальних планів для підсилення практичного спрямування підготовки фахівців на 5-му курсі на початку 10-го семестру денного навчання та на 6-му курсі на початку 12-го семестрів заочного навчання передбачена переддипломна практика на базових підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та форми власності, тобто на базах практики, які відповідають вимогам програми навчання.

Переддипломна практика проводиться після закінчення теоретичного навчання і складання всіх заліків та іспитів. Студенти, які мають академічну заборгованість, до переддипломної практики не допускаються.

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання студентів у ВНЗ і повинна розширити і поглибити теоретичні та практичні знання зі спеціальності «Електронні системи», отримані під час навчання.

Переддипломна практика повинна сформувати у фахівця-випускника ВНЗ професійне вміння, навички приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи, в реальних виробничих умовах.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особливості фахівця.

Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Електронні системи» підготовлена згідно з «Методичними рекомендаціями для складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України» (лист МОН України від. 14.11.96 р. № 31-5/97.


^ 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАКТИКИ


Переддипломна практика проводиться впродовж 8 тижнів і є важливою частиною підготовки фахівців і магістрів на завершальному етапі навчання у ВНЗ.

Студент до вибування на практику повинен одержати інструктаж керівника практики від кафедри, робочу програму практики, договір про проходження практики на даному підприємстві, а також направлення на практику. У разі проходження практики групою студентів на одному підприємстві договір і направлення видаються на всіх в одному екземплярі.

Студент після прибуття на підприємство повинен представити у відділ кадрів перелічені вище документи, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики.

Під час практики студент зобов'язаний строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства.

Звіт з практики складається студентом відповідно до календарного графіка проходження практики.

Переддипломна практика студента оцінюється за п’ятибальною системою і враховується під час призначення стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

Студент, що не виконав вимог практики й одержав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на практику або відраховується з навчального закладу.


^ 2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Мета практики:

- закріпити теоретичні знання й удосконалити практичні навички;

- поповнити знання новими відомостями про технологію і конструювання електронної апаратури та приладів;

- набути навички ведення організаторської роботи у виробничому колективі;

- зібрати і вивчити фактичний матеріал для виконання дипломного проекту (роботи).


^ Завдання практики:

- ознайомитися з роботою конструкторських, налагоджувальних та інших відділів підприємства;

- вивчити етапи розроблення електронного пристрою;

- ознайомитися і брати участь в інженерній методиці розрахунку електронних пристроїв, а також під час їх виготовлення і наладки;

- вивчити і систематизувати матеріали з теми дипломного проекту.

Після проходження практики студенти повинні знати:

- новітні досягнення науки і техніки в галузі, що стосується теми дипломного проекту;

- схеми побудови типових вузлів інформаційних і перетворювальних пристроїв, інженерну методику їх розрахунку і проектування із застосуванням комп'ютерів, уміти скласти й аналізувати математичні моделі електронних вузлів;

- заходи з охорони праці і навколишнього середовища.


^ Студент повинен уміти:

- правильно сформулювати завдання дослідження і вибрати метод і алгоритм її вирішення;

- привести техніко-економічне порівняння різних варіантів розроблення пристрою і вибрати оптимальний;

- на підставі огляду та аналізу існуючих пристроїв розробити алгоритм і структурну схему проектованого пристрою.


^ 3 БАЗИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


Розподіл студентів на практику здійснюється випусковою кафедрою. Для переддипломної практики розподілу на практику передує призначення тем дипломних проектів (робіт) кожному студентові. Після переддипломної практики теми дипломних проектів (робіт) уточнюються.

Студенти, які мають цільові договори на навчання з підприємствами, проходять практику на цих підприємствах. Якщо підприємство-замовник не може забезпечити якісне проходження практики згідно з її програмою, то студент проходить практику на іншому підприємстві за узгодженням з підприємством-замовником. У цьому разі підприємство, яке стає базою практики, повинно надіслати в університет лист-заявку на конкретного студента, а підприємство-замовник – лист-дозвіл на проходження практики цього студента на іншому підприємстві.

Студенти, які не мають цільових контрактів, проходять практику на підприємствах, здатних забезпечити якісне проведення практики згідно з її програмою та висловити згоду на проведення практики. У цьому разі між університетом і підприємством укладається угода.

Як виняток базою проведення практики може бути випускова кафедра або інші науково-педагогічні підрозділи університету.

Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підібрати для себе бази проходження практики і пропонувати їх для використання.

Підсумковим документом розподілу студентів за базами практики є наказ по університету, який обумовлює бази практики, керівників практики з викладачів випускової кафедри і термін її проведення.

Загальна послідовність проходження практики передбачає:

- оформлення перепустки на підприємство;

-вивчення правил техніки безпеки та отримання інструктажу на робочому місці;

- проведення навчальних занять і екскурсій; -

- виконання загального та індивідуального завдань; -

- оформлення звіту;

- оформлення відгуку керівника практики від підприємства;

- подання звіту керівнику від випускової кафедри;

- захист практики на випусковій кафедрі.


^ 4 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ


Керівник практики від кафедри повинен перед початком практики провести організаційні збори студентів-практикантів. На цих зборах він роз’яснює студентам порядок проходження практики, її завдання та зміст, обумовлює порядок контролю за проходженням практики з боку випускової кафедри. В обов'язки керівника практики від кафедри входить вирішення всіх організаційних питань з підприємством – базою практики та відділом практики університету. У процесі проходження студентом практики керівник від кафедри контролює виконання підприємствами зобов’язань щодо організації практики, виконання студентами робочої програми практики і виданих їм індивідуальних завдань, надає студентам необхідну методичну допомогу.

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється відділом технічного навчання або (в разі відсутності такого) відділом кадрів. Загальне керівництво містить у собі вирішення організаційних питань з проведення практики з керівником від кафедри університету, розподіл студентів по ділянках або відділах підприємства з числа найбільш досвідчених і кваліфікованих фахівців відповідного профілю, організацію видання наказу по підприємству, яким регламентує всі організаційні питання практики. За наявності вакантних робочих місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50% часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

Керівник практики від підприємства визначає студенту практиканту робоче місце в підрозділі на час практики згідно з її програмою, проводить інструктаж студента-практиканта з техніки безпеки на робочому місці, контролює відповідність робочого місця вимогам охорони праці, створює студенту-практиканту необхідні умови для виконання програми практики, контролює виконання студентом трудової дисципліни, подає студенту необхідну методичну допомогу з професійних питань.

Під час проходження практики студент перебуває у розпорядженні керівника практики від підприємства і виконує обов’язки відповідно штатного розкладу (або до посади) і підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку підприємства.

Під час практики студент повинен виконати програму практики в частині її загальних вимог та індивідуальне завдання, видане керівником від випускової кафедри.

Наприкінці переддипломної практики керівник від підприємства складає відгук про роботу студента-практиканта, підпис якого завіряється печаткою підприємства, і дає свою оцінку його роботі. Роботу керівника практики від підприємства і студента-практиканта контролює відділ технічного навчання (відділ кадрів). Також складає відгук на звіт студента і дає свою оцінку його роботі керівник дипломного проекта (роботи) цього студента, призначений наказом університету.


^ 5 ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРАКТИКИ


За час практики тема дипломного проекту може підлягати корегуванню. Скореговану тему необхідно погоджувати з керівником дипломного проекту.

Студент з фахового напряму спеціаліст на переддипломній практиці зобов'язаний:

- вивчити устаткування і технологію виробництва, ознайомитися з економікою, організацією та управлінням виробництва;

- вибрати напрям і конкретний пристрій для проектування, обґрунтувати актуальність і сформулювати тему дипломного проекту;

- провести огляд технічної літератури з вибраного напряму дипломного проектування;

- вибрати і обґрунтувати алгоритм функціонування проектованого пристрою;

- розробити структурну схему проектованого пристрою, який реалізовує алгоритм;

- розглянути питання техніки безпеки, охорони праці і техніко-економічних показників. Завдання з організації даних питань одержати на відповідних кафедрах університету;

- студентам, які навчаються на бюджетній основі і не мають договорів (контрактів) на працевлаштування, після закінчення університету, за час практики укласти договір з відповідним підприємством.

Зразок структури звіту про практику наведений у додатку А.

^ 5.1 Програма переддипломної практики магістра


Переддипломна практика кваліфікації магістра з електронних систем відрізняється від переддипломної практики спеціаліста з цієї самої спеціальності вмістом індивідуального завдання.

Індивідуальне завдання для практиканта кваліфікації магістр повинно мати науково-дослідний характер. Практикант повинен на практиці закріпити одержані наукові знання і набуті вміння організації наукової розробки в умовах виробництва.

Виконуючи індивідуальне завдання, студент повинен дотримуватися таких етапів:

  • ретельно вивчити задачу, яка поставлена йому в індивідуальному завданні, зробити інформаційний пошук щодо поставленого завдання;

  • визначити структуру вихідних даних і результатів;

  • побудувати математичну модель задачі;

  • викласти загальну методику та основні методи досліджень;

  • оцінити отримані результати та їх достовірність;

  • на основі аналізу й узагальнень результатів досліджень розробити алгоритм і структурну схему пристрою згідно з темою кваліфікаційної роботи.

Завершується переддипломна практика для магістрів тим самим порядком, що і для спеціалістів з даної спеціальності.


^ 6 ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ


Після закінчення практики студент-практикант у триденний термін надає правильно оформлений звіт до захисту на випускову кафедру керівнику практики. Підсумковим контролем за практику є диференційний залік. Оцінюванню підлягають:

  • вміст і якість оформлення звіту;

  • відгуки керівника практики від підприємства та керівника дипломного проекту (роботи).

За необхідності із студентом може бути проведена додаткова співбесіда.

Особлива увага в оцінюванні переддипломної практики приділяється повноті і якості зібраного матеріалу для подальшого виконання дипломного проекту (роботи) спеціаліста або магістра. Вагомий внесок в оцінювання практики вносять укладені під час практики договори про працевлаштування, замовлення підприємств на теми кваліфікаційних робіт, формулювання тем науково-дослідних розробок для підприємства.


^ 6.1 Вимоги до звіту про практику


Звіт складається у безпосередній відповідності до завдання і змісту практики за матеріалами, отриманими на всіх видах робіт, що передбачені практикою. Звіт повинен дати повне уявлення про виконану роботу і кінцеві результати практики, обізнаність студента-практиканта про роботу підприємства.

Звіт повинен бути чітким, стислим, характеризуватися якістю і переконливістю викладів результатів роботи, обґрунтованістю висновків і рекомендацій.

Виконується звіт у вигляді текстового документа обсягом 20-30 сторінок, оформленого згідно з вимогами ЄСКД до технічних звітів.

Зразок оформлення титульного аркуша про переддипломну практику наведений у додатку Б.

Уся текстова інформація у звіті оформляється в текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14пт, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см.

Нумерації підлягають тільки розділи та підрозділи тексту звіту. Додатки позначають великою літерою кирилиці починаючи з А (наприклад – додаток Б).

Кожний із розділів звіту починається з нової сторінки. Заголовок розділу розміщується у центрі першого рядка і пишеться великими літерами. Після номера розділу крапка не ставиться.

Розділ СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ для звіту не є обов’язковим. Вступ не повинен перевищувати 1сторінки тексту.

У висновку стисло наводиться аналіз роботи, виконаної студентом під час практики, робляться висновки щодо її результатів, наводяться пропозиції з питань покращання організації практики, удосконалення наукових досліджень, індивідуальних завдань.

До списку літератури вносять всі джерела, використані студентом під час практики і внесені до тексту звіту.

До додатків можуть бути внесені тексти програм, графіки, схеми, техніко-економічні розрахунки.

Додаток А
Назва розділу

Кількість сторінок
Титульний лист

1

Завдання на переддипломну практику

1

Зміст

1

1

Організація управління виробництвом. Устаткування і технологія виробництва

5

2

Вибір напряму і конкретного пристрою для проектування. Обґрунтовування актуальності проектування

4 - 6

3

Огляд технічної літератури з вибраного напряму дипломного проектування

5 - 7

4

Вибір і обґрунтовування алгоритму функціонування проектованого пристрою

2 - 3

5

Розроблення структурної схеми проектованого пристрою, яка реалізує алгоритм

4 - 5

6

Питання охорони праці


7 - 10

7

Питання економіки


6 - 8
Висновок


1
Список літератури

1Додаток Б

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра електроніки і комп'ютерної

техніки


ЗВІТ

про переддипломну практику


Виконав студент

гр. ЕС-31 П.І.П.


Консультант по

економіці П.І.П.


Консультант по

охороні праці П.І.П


Керівник практики

від кафедри П.І.П


Суми - 2008 р.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

2 ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

3 Хмельницкий Ю.В. Методические указания по оформлению текстовых документов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1997.

4 Борисенко А.А., Онанченко Е.Л. и др. Методические указания к дипломному проектированию для студентов специальности 7.090803 «Электронные системы» всех форм обучения. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2006.-41С.

5 Онанченко Є.Л., Новгородцев А.І., Зубань Ю.О. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра фахового напряму 0908 «Електроніка» - Суми: Вид-во СумДУ, 2005.-19с.


Навчальне видання


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів спеціальності 7.090803, 8.090803

"Електронні системи"

денної і заочної форм навчання


Відповідальний за випуск О.А. Борисенко

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання А.І. Новгородцева


Підписано до друку 12.09.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman

Суг. Друк офс.

Ум. друк. арк. 0,93. Обл.-вид. арк. 0,70

Тираж 50 пр. Собівартість видання

Зам. № .


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.- Корсакова, 2.

Схожі:

Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconРобоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що
Робоча програма переддипломної практики (для студентів V курсу, що навчаються за спеціальністю 100501)/ Уклад. О. Л.Ігнатьєв. Луганськ:...
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Мікросхемотехніка» для студентів спеціальності 090803

Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconПрограма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Фізична реабілітація"
Мета переддипломної практики: набуття студентами 5 курсу практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різноманітних...
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090803, 090803 iconРобоча програма
Програма та робоча програма проведення переддипломної практики та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 5...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи