Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики icon

Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Скачати 431.37 Kb.
НазваМета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Сторінка1/2
Дата25.05.2013
Розмір431.37 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Зміст


 1. Мета педагогічної практики.

 2. Завдання студентів під час педагогічної практики.

 3. Аналіз уроку іноземної мови.

  1. Схема загального аналізу уроку.

  2. Схема поглибленого аналізу уроку.

 4. Планування навчального процесу.

  1. Календарне планування.

  2. Тематичне планування.

  3. Планування уроку іноземної мови.

   1. Структура уроку іноземної мови.

   2. Вимоги до поурочного плану.

 5. Позакласна робота з іноземної мови.

 6. Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови.

 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

 8. Звітна документація студента-практиканта.

  1. Зразок звіту.

  2. Схема характеристики студента-практиканта.

  3. Зразок характеристики студента-практиканта.

  4. Схема характеристики учня.

  5. Схема психолого-педагогічної характеристики класу.

  6. Схема розробки позакласного заходу.

  7. Варіанти наочних посібників.

 9. Вирази класного вжитку

10 Список рекомендованої літератури


Додаток 1. Титульний лист бакалаврської роботи.

Додаток 2. Зразки календарних планів.


Мета педагогічної практики

Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики викладання іноземних мов; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Студенти мусять оволодіти системою професійних умінь у процесі проведення навчально-виховної та дослідницької роботи.


^ Завдання студентів під час педагогічної практики

І тиждень – пасивна практика.

Знайомство з режимом роботи навчального закладу, з розкладом занять. Знайомство з класами, групами, де студенти будуть вести уроки англійської, німецької мови та виконувати обов’язки класного керівника.

Вивчення шкільної документації: класних журналів, особових справ учнів, календарних планів вчителів англійської та німецької мови; виховного плану класного керівника; ознайомлення з планом роботи школи на період педагогічної практики. Складання виховного плану, календарних планів з англійської та німецької мови.

Відвідування уроків англійської та німецької мови, відвідування уроків з інших предметів у класі, де студент буде виконувати обов’язки класного керівника, з метою вивчення класу. Бесіди з учнями з метою встановлення контакту з колективом, виявлення проблем щодо вивчення іноземної мови, планування подальшої позакласної та позашкільної роботи тощо.

Знайомство з навчальними комплексами, кабінетами іноземної мови, додатковою літературою, яка є в кабінетах та в бібліотеці школи. Підбір матеріалів для наступних уроків.

Складання планів-конспектів на наступні уроки та узгодження їх з учителями іноземної мови. Виготовлення роздаткового матеріалу та наочності.

IІ – ІV тиждень – активна практика.

Студенти готують і проводять всі уроки англійської та німецької мови у класах/ групах, за якими вони закріплені.

Студенти відвідують уроки іноземної мови в інших практикантів та беруть участь у їх обговоренні.

На кожний урок студент-практикант складає конспект уроку, готує наочність, додаткову літературу, технічні засоби навчання.


^ Студенти повинні:

- регулярно перевіряти зошити та словники учнів,

- проводити консультації,

- вести позакласну роботу з іноземної мови,

- проводити виховну роботу: індивідуальні бесіди, виховні години, присвячені якимось подіям, датам тощо, організовувати відвідування музею, театру, вогники, вечори, брати участь у загальношкільних заходах і т.д.,

- вивчати учнів та класний колектив. У кінці практики студенти складають психолого-педагогічну характеристику учня та класу,

- брати участь у проведенні батьківських зборів (разом з класним керівником),

- брати участь у засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземної мови,

- брати участь у нарадах класних керівників.


^ Ведення зошитів та словників

Учням рекомендується мати 2 зошити, (у молодших класах один з них може бути на друкованій основі), зошит-словник. Бажано також вести окремо зошит для домашнього читання у середніх та старших класах.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2 – 4 класи) всі помилки виправляються, вгорі пишеться правильний варіант. Зошити перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

У 5 – 9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10 – 11 класі у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз у семестр.

^ Записи в зошитах учні повинні вести з урахуванням таких вимог:

1. Писати акуратно та розбірливо.

2. Записувати дату виконання роботи. Дата в зошитах з іноземних мов записується іноземною мовою. Наприклад:

Montag, den fünften Oktober. Monday the fifth’ of October.

3. Вказувати номер вправи або вид роботи, що виконується: Exercise 5. Page 10. || Übung 5. Seite 10.

4. Зошити та словники підписуються іноземною мовою.

Deutsch

Iryna Petrowa

Klasse 8– A

Schule #5 in Sumy


Vokabelheft

Olexandr Iwanow

Schule #1 in Sumy


Hauslektüre

Olexandr Iwanow

Klasse 8– A

Schule #1 in Sumy

English

Irina Ivanova

Form 5 – A

School #1 of Sumy


Vocabulary

Irina Ivanova

School #1 of Sumy


Home reading

Irina Ivanova

School #1 of SumyБажано, щоб учні вели власний граматичний довідничок. Це можуть бути окремі сторінки у словнику, у зошиті чи окремий зошит. Учень може робити окремі картки чи схеми на те чи інше граматичне явище. Такі записи учні можуть вести хоча й під керівництвом вчителя, але в довільній формі, різними кольорами тощо.


^ Аналіз уроку іноземної мови

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність учителя досягаються не лише у процесі систематичної, вдумливої, творчої підготовки до своїх уроків, але й за рахунок проведення аналізу та узагальнення досвіду колег, збагачення на цій основі своєї практики ефективними прийомами навчання. Уміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного вчителя. Воно складає основу успішної реалізації дослідницької функції вчителя, а також є базою для оволодіння самоаналізом, що є запорукою високого професіоналізму.

Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів. Проте існують певні характеристики, які є обов’язковими для кожного уроку іноземної мови. Це насамперед відповідність конкретного уроку основним вимогам до уроку іноземної мови, зумовленим специфікою цілей, змісту і технології навчання саме цього предмета в середніх навчальних закладах. Реалізація вчителем саме цих вимог повинна стати об’єктом загального аналізу уроку іноземної мови, метою якого є цілісна оцінка уроку через призму його особливостей, в однаковій мірі притаманних усім типам уроків. До таких вимог відносяться.

- цілеспрямованість уроку,

- структурна цілісність і змістовність уроку,

- активність учнів на уроці,

- відповідність мовленнєвої поведінки вчителя цілям, змісту та умовам навчання,

- результативність уроку.

З урахуванням сказаного можна запропонувати схеми загального та поглибленого аналізу уроку іноземної мови, складовими частинами яких виступають основні вимоги до уроку ІМ.


Схема загального аналізу уроку

І Цілеспрямованість уроку

1 Визначити тему уроку, місце уроку в тематичному циклі, тип уроку.

2 Назвати цілі уроку: практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі.

3 Встановити відповідність поставлених цілей уроку та його місцю в тематичному циклі уроків.

ІІ Структура та зміст уроку

1 Зафіксувати етапи уроку в їх послідовності.

2 Встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку.

3 Оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ.

4 Назвати допоміжні засоби навчання, що використовувалися, оцінити їх доцільність та ефективність.

5 Визначити розвиваючу, виховну, освітню цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.

ІІІ Активність учнів на уроці

1 Визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для виконання яких завдань) та ефективність.

2 Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів.

IV Мовленнєва поведінка вчителя

1 Визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми.

2 Визначити ступінь володіння виразами власного вжитку.

3 Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів та зверненість його мовлення до учнів.

4 Визначити доцільність використання рідної мови вчителем на уроці.

5 Встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

V Результативність уроку

1 Підсумувати те, чого навчились учні на уроці.

2 Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

3 Оцінити об’єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.


Схема поглибленого аналізу уроку

І Цілеспрямованість уроку

1 Визначити практичну, виховну, розвиваючу, загальноосвітню мету уроку.

2 Встановити відповідність мети уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу та етапу навчання.

ІІ Структура та зміст уроку

1 Назвати етапи уроку.

2 Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі з поставленою метою, цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання.

3 Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.

^ А Початок уроку:

- визначити форму проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал, відповідність віковим особливостям і рівню мовленнєвої підготовки учнів;

- сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв’язок з цільовою установкою уроку;

- встановити відповідність використаних прийомів поставленим цілям;

- оцінити ефективність використаних засобів навчання;

- охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

^ Б Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):

а) подача нового мовного матеріалу:

- визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;

- назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:

- встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам формування мовленнєвих навичок;

- визначити співвідношення некомунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування;

- визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийомів з урахуванням вікових особливостей учнів;

- встановити зв'язок урочного тренування з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форм його перевірки;

- назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

- визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

- оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів;

- визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

- назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

- визначити адекватність прийомів контролю його об’єктам;

- встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

^ В Завершення уроку:

- оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, та його мотивуючий потенціал, підготовленість учнів до його виконання;

- визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

- оцінити об’єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.

ІІІ Результативність уроку

1 Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.

2 Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям.

IV Рекомендації щодо удосконалення уроку

Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо:

- поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

- забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;

- удосконалення організаційних форм уроку;

- раціональність використання допоміжних засобів навчання;

- поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.


^ Планування навчального процесу

Календарне планування

Календарний план складається на основі навчальної програми з іноземних мов та навчального плану, де вказується кількість годин на тиждень по всіх предметах для кожного класу.

Можна використовувати також орієнтовні плани які містяться в книжках для вчителя. Учитель може опускати або добавляти певні графи на свій розсуд.

Календарні плани складаються, як правило, на семестр. У календарному плані вказуються теми, підтеми, види роботи над темами, способи підсумкового та тематичного контролю, основні засоби навчання, матеріал, який підлягає повторенню, терміни опрацювання матеріалу (Додаток 2).


Тематичне планування

Тематичний план – це цикл уроків, об’єднаних однією темою, що є частиною календарного плану.

Результат навчальної діяльності на кінець навчального року закладено в програмі (кількісні та якісні параметри по видах мовленнєвої діяльності).

Перше, що повинен зробити вчитель, розробляючи тему – це чітко уявити собі результат на кінець роботи над темою: кількість нових лексичних одиниць, граматичний матеріал, мовленнєві уміння та навички і т.д.

Друге: продумати шляхи досягнення заданого результату:

- підібрати цікавий та адекватний поставленій меті текстовий матеріал;

- матеріал для аудіювання;

- продумати ситуації для монологічного та діалогічного мовлення;

- вибрати найбільш ефективні варіанти семантизації та активізації лексики;

- розробити завдання, таблиці, мовні ігри, серію вправ тощо для опрацювання граматичного матеріалу;

- визначити варіанти контролю;

- підібрати чи виготовити унаочнення.

Третій, не менш важливий момент: розробляючи тему, вчитель не повинен випускати з поля зору основну ланку навчального процесу – учня з його інтересами, нахилами, бажаннями і, нарешті, з його рівнем підготовленості, розвитком інтелектуального кругозору та якостей, які відіграють провідну роль в оволодінні іншомовним мовленням.

Кожне завдання, запитання повинно бути адресовано конкретному класу / групі / учню. Завдання, ефективне в одній групі, може не «спрацювати» в іншій групі одного й того ж самого класу.

Всі завдання повинні бути спрямовані на активізацію резервних можливостей особистості (це і мнемонічні прийоми і проблемні завдання, і творчі завдання і т.д.).

Всі уроки тематичного циклу повинні бути логічно взаємопов’язані: весь урок – це підготовка до виконання домашнього завдання, тобто до самостійної роботи. У свою чергу домашнє завдання є місточком до наступного уроку, до сприйняття нового матеріалу, до вирішення нових проблем.


Наприклад, тема «Екологія» 9 клас. 6 уроків

1 Урок. Уведення лексики. Для введення лексики можна використати малюнки, діафільм, текст для читання чи аудіювання. Тобто дати лексику в контексті чи з опорою на наочність.

2 Урок.

1 Робота над граматичним матеріалом.

Passiv. Wodurch wird die Natur bedroht? Die Natur wird durch die Abgase, die Abwässer bedroht. Die Luft wird verschmutzt usw.

2 Активно обговорюються екологічні проблеми регіону (області, міста, села, України). Лексика інтенсивно повторюється на всіх уроках теми.

3 Аудіювання.

3 Урок. Читання текстів про охорону навколишнього середовища в інших країнах, про те, яку користь приносять зелені насадження та ін. Можна використати фабульні тексти для читання чи аудіювання для обговорення проблеми «Людина – природа».

Можна підібрати готові тексти, якщо ж немає таких текстів, можна взяти складніші тексти з додаткової літератури та адаптувати їх відповідно до віку дітей та поставлених завдань.

Варіанти завдань до тексту:

 1. обговорення змісту прочитаного.

 2. інсценування.

 3. продовження тексту.

4 Урок. Робота в парах. Учні розповідають один одному інформацію, яку вони знайшли у місцевих газетах. Газети – рідною мовою,розповіді – іноземною. Потім учні переповідають те, що почули від товаришів (аудіювання та монологічне мовлення).

5 Урок. Робота в групах (3 – 4 групи), кожна група розробляє власний проект «Захистимо природу» або «Захистимо наше місто. Учні обговорюють і визначають, що можна і потрібно зробити для збереження природи, що можуть вони самі зробити (посадити дерево, квіти, прибрати пришкільну територію чи свою вулицю, не смітити, не палити і т.д.). ці пропозиції оформляються в газеті, плакаті чи проспекті. У групах розподіляються завдання:

- мовне оформлення текстів,

- художнє оформлення плакатів,

- комп’ютерний набір текстів (чи написання),

- презентація пропозицій своєї групи.

Робота починається на уроці та завершується як домашнє завдання в позаурочний час.

6 Урок. Заключний, підсумковий, він же і контрольний. Представники від кожної групи презентують свої плакати, свої пропозиції щодо природи та підтримання чистоти. При цьому контролюється мовлення, аудіювання, письмо, а також мовна компетенція (володіння лексичним та граматичним матеріалом)


Планування уроку іноземної мови

Структура уроку іноземної мови

Частина уроку

Компоненти уроку

Початок уроку

Організаційний момент

Фонетична зарядка

Мовленнєва зарядка

Основна частина уроку

Подача нового матеріалу

Тренування у вживанні нового матеріалу

Практика у мовленнєвій діяльності

Систематизація / узагальнення вивченого

Контроль навичок та вмінь

 • поточний,

 • тематичний,

 • підсумковий.

Заключна частина уроку

Повідомлення домашнього завдання

Підведення підсумків уроку.


Вимоги до поурочного плану

Основна умова успішної організації навчального процесу та реалізації програмових вимог - орієнтування на кінцевий результат. Ще на початку навчального року учитель повинен чітко уявляти, що повинні знати та уміти учні на кінець навчального року, на кінець семестру, на кінець кожної теми в усіх видах мовленнєвої діяльності. Плануючи урок учитель ставить питання: що повинні засвоїти учні на уроці, скільки та які лексичні одиниці, який граматичний матеріал. Кожний етап уроку, кожне завдання повинно бути підпорядковане певній меті.

Тема уроку зазначена в календарному плані. Мету уроку вчитель ставить та формулює в залежності від місця уроку в рамках теми.

Практична мета стосується роботи над мовними аспектами мови (граматикою, лексикою, фонетикою, орфографією); над видами мовленнєвої діяльності (читанням, письмом, аудіюванням, монологічним та діалогічним мовленням).

Освітня мета передбачає розширення знань учнів про культуру, літературу, географію, звичаї країни, мова якої вивчається, про свою країну, тощо.

Виховна мета передбачає формування суспільно-політичних поглядів, почуттів, ставлення до морально-етичних категорій, до навколишнього світу і т.д.

Розвиваюча мета реалізується в процесі навчання. Це розвиток пам’яті, уваги, уяви, здатності аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Наприклад. Урок № … Клас 9-А. Дата.

Тема уроку: Wo beginnt der Umweltschutz?

Мета уроку: практична. Навчити вживати лексику: der Umweltschutz, die Natur, bedrohen,…. і т.д.

Повторити граматичну тему «Passiv».

Вчити вести бесіду про природу рідного краю (Україна). Удосконалювати техніку читання тексту про себе.

Розвивати вміння переказувати текст.

Освітня: познайомити учнів з охороною природи в європейських країнах.

Виховна: прищеплювати любов до природи.

Розвиваюча: розвивати мовну здогадку, логічне мислення.

Наочність: малюнки, касета «…». Граматична таблиця «…».

^ Хід уроку

І Початок уроку.

Організаційний момент.

Бесіда з класом про новини, справи в класі, завдання на уроці.

Фонетична зарядка.

ІІ Робота над текстом «____»:

а) читання тексту про себе.

б) контроль розуміння. Відповіді на питання. Доповнити речення та ін.

ІІІ Розвиток умінь і навичок монологічного мовлення:

а) складання плану до тексту.

б) переказ тексту з використанням ключових слів.

с) висловлення власних думок щодо прочитаного, оцінка дій головних героїв.

ІV Робота над граматичним матеріалом.

а) вибірковий переклад пасивних речень з тексту.

б) аналіз речень: учні знаходять у реченні головні члени речення, додаток; порівнюють активні та пасивні речення, формулюють правило.

Passiv = допоміжне дієслово werden + Partizip II основного дієслова.

V Бесіда про природу рідного краю.

Wodurch wird die Natur bedroht? Wodurch wird die Luft /die Erde/ das Wasser verschmutzt

Учні відповідають на питання, вживаючи пасивні речення.

Заключний етап уроку.

а) пояснення домашнього завдання. Описати природу рідного міста за складеним планом.

б) підведення підсумків роботи на уроці (що вивчили, що дізналися нового). Обговорення оцінок.

Всі етапи роботи на уроці повинні бути логічно взаємопов’язані. Мовленнєва зарядка є підготовчим етапом і одночасно дійсно-комунікативною вправою. Фонетична зарядка є фонетичним відпрацюванням тих лексичних одиниць, які будуть використовуватися на уроці або зустрінуться в текстах для читання чи аудіювання. Текст для читання та аудіювання може бути основою для монологічного чи діалогічного мовлення і т.д. Підведення підсумків робиться іноземною мовою, воно є також комунікативною вправою. У розгорнутому плані - конспекті дається зміст або питання мовленнєвої зарядки, матеріал для фонетичної зарядки, тексти для читання та аудіювання, завдання для контролю розуміння з відповідями. Не всі компоненти можуть бути присутні на кожному уроці. Співвідношення компонентів уроку, їх послідовність та взаємозв’язок залежать від типу уроку та визначаються вчителем для кожного окремого уроку.


Позакласна робота з іноземної мови

Позакласна робота з іноземної мови є продовженням роботи на уроці, одним із засобів формування позитивної мотивації до вивчення іноземної мови.

Поєднання класної роботи з позакласною забезпечує ефективне формування комунікативних умінь і навичок та реалізацію виховних, освітніх і розвиваючих цілей з урахуванням як психологічних особливостей особистості так і психологічних особливостей колективу.

Позакласна робота повинна проводитися протягом навчального року.

Так як студенти-практиканти обмежені в часі, вони можуть проводити такі види позакласної роботи, які можна підготувати і провести у стислі строки.

  1   2

Схожі:

Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconМетодичні рекомендації для студентів ІV курсу по виконанню психологічного завдання
Під час педагогічної практики студент повинен відвідати уроки учителя-предметника І дати психолого-педагогічний аналіз одного з них,...
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики icon1. мета І завдання туристської практики
Під час проходження туристської практики студенти набувають досвіду практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи...
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconПротокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Основною метою даної педагогічної практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра, вдосконалення...
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconЗначення педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів постановка проблеми
Гогічної практики, а саме, оволодіння практичними уміннями та навичками соціально-педагогічної діяльності – залишаються поза увагою....
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconМета педагогічної практики
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconМета І завдання ознайомчої практики
А також, цілеспрямоване вивчення природи рідного краю, звичаїв населення і господарства рідного краю під керівництвом керівників...
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconПрограма науково-педагогічної практики
...
Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики iconПрограма науково-дослідної та педагогічної практики
Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» / Укладачі : д ф м...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи