Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 icon

Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу "трудове право україни" для студентів спеціальності 030402
Скачати 204.72 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу "трудове право україни" для студентів спеціальності 030402
Дата25.05.2013
Розмір204.72 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2512 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З КУРСУ “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030402

“ПРАВОЗНАВСТВО” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Методичні вказівки до виконання і захисту курсової роботи з курсу “Трудове право України” / Укладач Н.В. Чередниченко. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 20 с.


Кафедра права


3

^ 1 Вступ та загальні методичні

положення


Однією із важливих форм самостійної роботи студента є написання курсової роботи. Курсова робота – це самостійна, під керівництвом викладача, науково – дослідна робота з визначеної теми, яка містить теоретичний матеріал, аналіз судової практики або правозастосовчої практики підприємств, установ, організацій, а також висновки щодо проблеми, яка досліджувалася і пропозиції щодо удосконалення законодавства, локальних правових актів або практики їхнього застосування.

Досліджуючи ту чи іншу тему, студент передусім має використовувати норми Конституції України, положення програмних концептуальних документів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України стосовно проведення соціально – економічної реформи, спрямованої на впровадження ринкових механізмів та засад у суспільну та юридичну практику та удосконалення правового регулювання відносин у сфері праці. Перелік відповідних документів зазначено у списку нормативних актів та літератури до тем курсу.

Курсова робота має свідчити, що студент оволодів професійними знаннями, вміє опрацьовувати нормативно – правовий матеріал, спеціальну літературу і використовувати їх для вивчення і узагальнення практики. Окрім цього, в курсовій роботі студент повинен показати вміння послідовно та юридично грамотно охарактеризувати окремі питання теми з посиланнями на відповідну навчальну та монографічну літературу, при цьому звернути увагу на дискусійні положення, критично оцінювати наукові погляди юристів, теоретичні положення, виявляти їх відповідність не тільки чинному законодавству, але й потребам практики, реальним суспільним відносинам у сфері застосування праці. Крім того, слід уникати безпідставної, неаргументованої критики, пам’ятаючи, що кожне зауваження має бути підкріплене конкретними приклада-

4

ми, висновками.

Важливою частиною курсової роботи є збір та аналіз практичного матеріалу – місцевого чи опублікованого в юридичних джерелах, його правовий аналіз із власними висновками і пропозиціями. Аналіз практики проводиться як із погляду її відповідності законодавству, так і у плані наукових поглядів тих чи інших науковців і самого автора роботи. Слід звернути увагу на те, що аналіз практики - одна з обов’язкових складових курсової роботи.

^ Мета курсової роботи - допомогти студентам краще засвоїти найбільш важливі питання трудового права, перевірити їх уміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство.

Тематика курсових робіт розробляється і затверджується кафедрою.

^ Тема курсової роботи підбирається керівником особисто для кожного студента (тематика робіт подана у даних методичних вказівках). За дозволом викладача студент може вибрати іншу тему курсової роботи, що не зазначена у переліку, але в межах навчальної програми.

Перш ніж розпочати написання курсової роботи, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручниках і необхідну основну та спеціальну літературу. Треба також уважно ознайомитися з чинним законодавством з цього питання і практикою його застосування.

Як головне джерело для усіх тем необхідно використати Конституцію України.

У процесі вивчення відповідного матеріалу студенти повинні постійно керуватися положеннями Кодексу законів про працю України, окремих законів та інших нормативних актів, які друкуються у "Відомостях Верховної Ради України", "Зібранні постанов Уряду України", у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр".

5

При вивченні окремих розділів курсу слід використовувати керівні постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови та роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України, що публікуються в журналі "Право України", в інформаційному бюлетені "Людина і праця", а також у газеті "Праця і зарплата".

Корисними будуть для студента і такі видання, як "Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами", "Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю" (К., 1995). Однак у всіх випадках посилання в посторінкових примітках і в списку використаної літератури слід робити на офіційні друковані видання. Необхідно пам'ятати про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства колишнього Союзу РСР.

Пошук спеціальної літератури (не менше 5 найменувань) необхідно здійснювати за допомогою предметного каталогу книг і журнальних статей (журнальні публікації 1991-2008).

Підбір джерел здійснюється за рекомендаціями керівника після вивчення бібліографічних показників і каталогів у бібліотеках. Спеціальна література вибірково додається до цих методичних вказівок.

Тексту курсової роботи повинен передувати детально розроблений план - зміст, що є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин. Складаючи його, потрібно керуватися зразком, що подається у додатку „Б” даних методичних вказівок.

План роботи необхідно узгодити з керівником курсової роботи.

Робота має розпочинатися вступом, у якому автор повинен обґрунтувати актуальність теми, її практичне значення, зазначити, наскільки розробленою є тема в навчальному і науковому планах, посилатися на прізвища науковців, роботи яких з даної проблематики є опублікованими. Потім студент має в загальному сформулювати цілі та завдання, які він ставить перед собою у цьому дослідженні.

6

Розкриваючи теоретичні питання, які складають основну частину роботи, студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При цьому важливо показати діалектику їх розвитку, можливі відмінності в трактуванні положень, що досліджуються, дати порівняльний аналіз питань, які висвітлюються у відповідних розділах різних підручників і в спеціальній літературі.

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно; логічно взаємопов'язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. На основі аналізу звітних або інших даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки про досягнуті успіхи, вказати на існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого поліпшення діяльності об'єкта досліджень.

Аналізуючи зміст правових норм, що досліджуються, студенти повинні в обов'язковому порядку подавати точні і конкретні посилання на відповідні нормативні акти: зазначати, ким і коли вони прийняті, де опубліковані; відповідні статті (пункти, підпункти та ін.). При цьому необхідно використовувати оригінали правових норм, а не викладати їх зміст за навчальною, довідковою або популярною літературою. Використовуючи коментар до законодавства, необхідно відрізняти текст коментарю від тексту самого закону. Всі приклади, що наводяться з практики, повинні бути органічно пов'язані зі змістом питань, які досліджуються в роботі, та супроводжуватися посиланнями на джерело.

При використанні судової практики необхідно пам'ятати, що постанови Пленуму Верховного Суду України не містять норм права. Вони тільки подають їх офіційне тлумачення. Тому, посилаючись на постанову Пленуму, необхідно зазначати, про яку саме норму права йдеться.

Посилання на використані для написання курсової роботи джерела оформлюються у вигляді приміток в кінці кожної сторінки. Цитати з використаних робіт необхідно брати в лапки, у кінці сторінки наводити точні і повні посилання на джерела

7

(автор, назва роботи, місце і рік її видання, номер сторінки).

Посилання мають цифрову нумерацію і подаються тією мовою, на якій надруковано роботу.

Посилання на використані в тексті роботи джерела можна робити і відповідно до їх переліку в списку літератури. Наприклад, у тексті курсової роботи записано: "У випадку переведення працівників з безстрокового трудового договору на сезонний трудовий договір у графі 3 трудової книжки роблять запис: "Переведено на сезонний трудовий договір" [8, С.13]. При цьому перша цифра означає, що стаття, на яку посилається студент (у даному випадку: Іллєнко Н. Додержання законодавства про працю // Праця і зарплата.-2007.- №38 (329)) міститься у списку використаної літератури під №8. Друга цифра означає сторінку, з якої використана цитата.

Ці посилання подаються за існуючими правилами бібліографічного опису.

Крім того, у тексті курсової роботи при згадуванні будь – якого автора потрібно зазначати спочатку ініціали, потім прізвище (наприклад: „з точки зору Н.М.Хуторян”, „потрібно погодитися з В.І.Прокопенко”). У підрядковій зносці, навпаки, спочатку зазначається прізвище, а потім ініціали автора (наприклад: „Кисельов І.Я.”). При використанні статті у зносці зазначаються П.І.П/б. її автора, назва та місце видання, видавництво, рік видання, сторінка (наприклад: Лівшиц Р.З., Чубайс Б.М. Трудовий договір.- М.: Наука, 2006). При використанні колективних робіт наводиться назва роботи, П.І.П/б, її відповідального редактора (наприклад: Трудове право України: Навчальний посібник / За ред. Г.І.Чанишевої, Н.Б.Болотіної.- Х.: ТОВ „Одіссей”, 2002).

Цитати не повинні перевищувати 25% обсягу роботи. Наведення чужих текстів без лапок і посилань недопустимо.

Конспектування літератури не повинно мати характер механічного переписування.

Важливо, щоб такий матеріал, незалежно від його обсягу, був достатній за змістом і логічно завершеним.

8

Робота закінчується висновками та пропозиціями, які автор сформулював внаслідок проведеного дослідження. Бажано, щоб висновки були конкретними, а пропозиції стосувалися певних норм права. Якщо такі пропозиції є, вони мають бути подані окремим аркушем і містити нову редакцію статті закону, постанови тощо.

У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел (додаток В), який має укладатися із дотриманням встановлених правил. Слід звернути увагу на те, що такий перелік містить нормативно – правові акти, які вказуються за юридичною силою. Назва акта має бути точно зазначена відповідно до його офіційної назви. Необхідно також зазначити і офіційне видання, де цей акт опубліковано. Після переліку нормативно – правових актів подається перелік спеціальної літератури, яка розміщується за алфавітом прізвищ авторів. Потім – матеріали періодичних видань та юридичної практики (судові рішення, вироки, протести прокурора з посиланням конкретного суду на рік рішення і номер довідки).

Після списку використаних джерел ставляться підпис студента і дата виконання.


2 Структура та технічне оформлення

курсової роботи

Рекомендується така структура курсової роботи:

 1. Титульна сторінка (додаток А).

 2. Зміст (додаток Б).

 3. Вступ (актуальність теми, мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження).

 4. Основна частина (складається з декількох розділів, які відповідають змісту та можуть поділятися на підрозділи).

 5. Висновки та пропозиції автора в результаті проведеного дослідження.

 6. Додатки.

 7. Список використаних джерел (додаток В).

9

Курсова робота повинна бути написана чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку аркуша білого паперу формату А 4 (210x297). Загальний обсяг курсової роботи зі списком використаних джерел та додатків не повинен бути меншим за 30 сторінок, надрукованих через два інтервали (60 знаків у рядку, з урахуванням інтервалів між словами; підрядкові виноски друкують через один інтервал).

Текстова частина має бути написана чорнилами одного кольору, за винятком титульного аркуша, таблиць, схем, для яких застосовується тільки чорний колір.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве - 25 мм; верхнє - 20 мм; праве - 10 мм; нижнє - 20 мм.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, врахову-ючи ілюстрації та додатки.

Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ставиться. Тобто загальна нумерація сторінок починається з наступної сторінки (зміст курсової роботи), з цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється посередині її верхнього поля.

Текст курсової роботи може ілюструватися схемами, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А 4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації (таблиці, схеми) розміщують у тексті одразу після посилання на нього,

Доречно звернути увагу на мову викладу. Під час написання роботи студент повинен розуміти, що це юридична робота, відповідно і мова викладу має бути конкретною, із застосуванням юридичних термінів, логічною, витриманою. Не можна перетворювати курсову роботу в публіцистичну статтю чи художній твір.


10

^ 3 Подання курсової роботи на рецензування та її захист


У визначений науковим керівником термін (не пізніше за три тижні до захисту) студент подає курсову роботу на перевірку. Науковий керівник у рецензії дає роботі стислу характеристику, оцінює її теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, зазначає переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення до методичних вказівок та оцінює її за чотирибальною системою.

У разі негативної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студенту, який повинен доопрацьовувати її з урахуванням зауважень, і лише після цього доопрацьований варіант разом із рецензією подати науковому керівникові для повторної перевірки.

Якщо ж попередня оцінка позитивна, студент допускається до захисту курсової роботи.

Після перевірки курсової роботи науковим керівником студент повинен:

 • дати відповіді на невисвітлені питання;

 • підготувати доповнення на питання, які розкриті неповністю;

 • підготувати правильні відповіді на питання, які висвітлені неправильно.

У випадку визнання курсової роботи незадовільною, потрібно написати повну роботу з цієї самої теми з урахуванням зауважень.

Курсову роботу студент захищає у встановлені терміни перед комісією, яка складається із членів кафедри. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-8 хвилин.

У доповіді необхідно:

 • назвати тему курсової роботи, визначити її актуальність та значущість;

 • сформулювати основну мету і завдання дослідження;

11

 • стисло розкрити зміст структури роботи;

 • доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів.

Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок з висвітлюваної теми, вміння аналізувати практичну діяльність органів та організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповіді на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") та проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій книжці студента. У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову з іншої теми.

Курсові роботи, виконані на високому рівні і захищені з оцінкою "відмінно", можуть бути подані на конкурс кращих студентських робіт.

Керівництво за написанням курсової роботи здійснює викладач кафедри. З усіх питань – вибору теми, узгодження плану роботи, пошуку літератури та нормативних документів – студент має звертатися до керівника курсової роботи.

12

^ 4 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1 Предмет трудового права і його законодавче закріп­лення.

2 Тенденції розвитку трудового права в умовах ринкової економіки.

 1. Основні принципи правового регулювання праці, їх види.

 2. Система джерел трудового права України, їх класифікація.

 3. Поняття і види суб'єктів трудового права та їх пра­вового статусу.

 4. Захисна функція профспілок України в умовах ринкової економіки.

 5. Колективні договори і угоди, їх роль і значення за сучасних умов.

 6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.

 7. Правовий статус безробітного.

 8. Поняття та види трудового договору та порядок його укладення.

 9. Контрактна форма укладання трудового договору (поняття, сфера застосування).

 10. Загальний порядок укладання трудового договору.

 11. Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність працівника.

 12. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.

 13. Розірвання трудового договору з ініціативи праців­ника.

 14. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП).

 15. Правове регулювання робочого часу.

 16. Правове регулювання часу відпочинку.

 17. Право на відпустку за трудовим законодавством України.

 18. Правові питання нормування праці.

 19. Поняття і сфери регулювання оплати праці.

 20. Правове регулювання оплати праці.

 21. Трудова дисципліна та засоби її забезпечення в умовах ринкових відносин.

13

 1. Поняття, підстава і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

 2. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

 3. Індивідуальні трудові спори, порядок їх вирішення.

 4. Колективні трудові спори; правові питання.

 5. Право на страйк та його реалізація.

 6. Правове регулювання праці молоді.

 7. Правове регулювання праці жінок.

 8. Поняття та основні види нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю.

 9. Відповідальність про порушення законодавства про працю та правил з охорони праці.

 10. Особливості регулювання праці осіб, які поєднують роботу з навчанням.

 11. Міжнародна організація праці: її структура та основні напрями діяльності.14

5 Нормативні акти і література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30.-Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 01.08.2000) / Відп. ред. О.П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 1024 с.

 3. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 (із змінами і до­повненнями) // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 14. - Ст. 171.

 4. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.1998 (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної РадиУкраїни. -1991. -№ 21.

 5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999, № 1045-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 45. - Ст. 397.

 6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на ви­падок безробіття: Закон України від 02.03.2000 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 22. - Ст. 171.

 7. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 // Відомості Верхо­вної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст. 668.

 8. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

 9. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких під­лягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001, № 559 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - Ст. 950.

 10. Положення про порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994, № 170 // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 7. - Ст. 172.

 11. Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995, № 597 // Зібрання постанов Уряду України.

14

-1995. - № 11. - Ст. 264.

 1. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993, № 245 // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 9. - Ст. 184.

 2. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: затв. Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993, № 58; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 за № 110.

 3. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций: утв. Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам по согласованию с ВЦСПС (постановление от 20.07.1984, № 213) // Бюл. Госкомтруда СССР.-1984.-№ 11.

 4. Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992, № 9.

 5. Трудове право України: 36 нормативно-правових актів / Упоряд. П.А. Бущенко, А. Вєтухова. - Вид. друге доповн. та переробл. - X.: Консум, 2002. - С. 190-211.

 6. Положення про державну службу зайнятості, затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24.06.1991, № 47 // Офіційний вісник Укра­їни. - 1998. - № 37. - Ст. 1358.

 7. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки: затверджене Пост. Кабінету Міністрів України від 27.04.1998, № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України - 1998. - № 6.

 8. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, за­тверджене Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20,11.2000, № 307 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. –

15

Ст. 2237.

 1. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998, № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. -1997. -- № 7.

 2. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998, № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998. - № 7.

 3. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993, № 245 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 9. - Ст. 184.

 4. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників і державних підприємств, установ і організацій: затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993, № 43 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. - 1993, - № 8.

 5. Про упорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1994, № 170 // ЗП Уряду України. - 1994. - № 7. - Ст. 172.

 6. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994, № 170//ЗП Уряду України. -1994.- №7.- Ст. 172.

 7. Типова форма контракту з працівником: затверджена наказом Мінпраці України від 15.04.1994, № 23 (із змінами) // Людина і праця: інформаційний бюлетень Міністерства праці України. - 1994.- № 6.

 8. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: затверджена Наказом Міністерства праці України,

16

Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993, № 58 (в редакції наказу Мінпраці та соцполітики від 08.06.2001, № 259/34/5) // Людина і праця: Інформ. бюл. Мінпраці.

 1. Положение о порядке и условиях применения скользящего (гибкого) графика работы для женщин, имеющих детей: утверждено Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 06.06.1984, № 170/10-101 // Збірник нормативних актів. - К.: Істина, 1999.

 2. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: затверджені Наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.1997, N6 7 // Праця і зарплата. - 1997. - № 23.

 3. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посіб.: - К.: Олан, 2002.- 335 с.

 4. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. К.: Знання, 2008.- 568 с.

 5. Венедиктов В.С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. заведений. – Х.: Консум, 1998. – 140 с.

 6. Венедиктов В.С. Рабочее время и время отдыха: текст лекций. -X.:Юрид. ин-т, 1997.-33 с.

 7. Вєнедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. - 1999. - № 7.

 8. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій - К.: Вілбор, 1999. - 178 с.

 9. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. - Видання третє, перероб. та доповн. - Харків: Консум, 2002. - 528с.

 10. Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины: Учебно-справоч. пособ. - 3-е изд., доп. и перераб. -X.: Одиссей, 2002.

 11. Гаврилина А.К. Практика применения законодательства о занятості населення // Человек и труд. - 1995. - № 2.

17

^

Додаток А


(довідковий)


Зразок титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра права


^ КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Трудове право"

на тему____________________________


ПІДГОТУВАВ:

студент гуманітарного факультету

3 -го курсу гр. ____

Н.М.Іванченко


Керівник:

ст викладач І.П.Дорошенко


Суми 200818

Додаток Б

(довідковий)

ЗМІСТ

Вступ. Стор. ___

1. Поняття та функції матеріальної Стор. ___

відповідальності сторін трудового правовідношення:

  1. Підстави та умови настання матеріальної Стор. ___

відповідальності;

  1. Її відмінності від цивільно – правової Стор. ___

відповідальності.

 1. Види матеріальної відповідальності Стор. ___

працівників:

  1. Обмежена матеріальна відповідальність. Стор. ___

  2. Повна матеріальна відповідальність. Стор. ___

  3. Підвищена матеріальна відповідальність. Стор. ___

  4. Колективна (бригадна) матеріальна Стор. ___

відповідальність.

 1. Визначення розміру шкоди, яка підлягає Стор. ___

відшкодуванню.

 1. Порядок покриття шкоди, заподіяної Стор. ___

працівниками.

 1. Підстави, умови і види матеріальної

відповідальності підприємства, установи,

організації за шкоду, заподіяну працівникові. Стор. ___

Висновки. Стор. ___

Додатки. Стор. ___

Список використаних джерел. Стор. ___

19
Додаток В

(довідковий)


Список використаних джерел


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30.-Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. О.П. Товстенко, - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 1024 с.

 3. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 14. - Ст. 171.

 4. Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995, № 597 // Зібрання постанов Уряду України.-1995. - № 11. - Ст. 264.

 5. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: затв. Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993, № 58.

 6. Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992, № 9.

 7. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. - Видання третє, перероб. та доповн. - Харків: Консум, 2002. - 528 с.Навчальне видання


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З КУРСУ “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030402

“ПРАВОЗНАВСТВО” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


^
Відповідальний за випуск А.М. Куліш


Редактор М.Я. Сагун


Комп’ютерне верстання А.В. Солонар


Підп. до друку 12.01.09 , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Gyr.

Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,16 Обл. – вид. арк. 1,01

Тираж 40 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З КУРСУ “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030402

“ПРАВОЗНАВСТВО” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач Н.В. Чередниченко

Відповідальний за випуск А.М.Куліш


Декан факультету Л.П. Валенкевич


Суми

Видавництво СумДУ

2009Схожі:

Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки виконання І захисту курсової роботи з курсу трудове право україни
З одного боку, трудове право є частиною юридичної науки, що вивчає державно-правові форми організації суспільних відносин і тому...
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " для студентів економічних спеціальностей вечірньої форми навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " / Укладач Н. В. Чередниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Трудове право”(для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 050200 Менеджмент організацій (бакалавр)
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання І захисту курсової роботи з курсу \"трудове право україни\" для студентів спеціальності 030402 iconНавчальне видання Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право” для студентів 4 курсу денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи