Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни icon

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Скачати 406.95 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Сторінка1/2
Дата25.05.2013
Розмір406.95 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни

«Управління захистом комерційної таємниці»

для студентів спеціальності

8.000014 «Управління інноваційною діяльністю»

денної форми навчання


Затверджено

на засіданні кафедри маркетингу

з дисципліни «Управління захистом

комерційної таємниці»

Протокол № від р.


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці» для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» денної форми навчання/ Укладач: Суярова О.О. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 40 с.


Кафедра маркетингу

ЗМІСТ


С.

Вступ………………………………………………………………..

4

1. Робочий регламент модульно-рейтингового контролю і оцінювання …………………………………………………………


5

2. Зміст дисципліни, питання для повторення матеріалу

Тема 1 Поняття інформації та її класифікація ………………

Тема 2 Система забезпечення безпечності фірми ………….

Тема 3 Сутність комерційної таємниці ………………………

Тема 4 Основні об’єкти комерційної таємниці………………

Тема 5 Охорона комерційної таємниці в сучасних умовах розвитку економіки …………………………………………...

Тема 6 Основні засади захисту комерційної таємниці ……..

Тема 7 Захист комерційної таємниці в міжнародному законодавстві …………………………………………………..


8

9

10

11


11

12


13

3. Схеми …………………………………………………………….

15

4. Тести для перевірки знань з курсу … ………………………….

20

5. Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання

35

6. Питання до заліку

37

Література……

38

ВСТУП


Захист інформації, що існує на підприємстві шляхом віднесення її до комерційної таємниці має актуальне значення в умовах розвитку економіки, її інформатизації та інтелектуалізації, коли спостерігається зростаня конкуренції, а відповідно – збільшується частота використання промислового шпигунства та економічної розвідки за для успішного ведення конкурентної боротьби.

Метою викладання дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці» є формування системи теоретичних знань щодо сутності поняття комерційної таємниці та особливостей її охорони та захисту в Україні.

Основними завданнями дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці» є:

 • вивчення понятійного апарата дисципліни;

 • вивчення сутності комерційної таємниці та її відмінності від державної таємниці та конфіденціальної інформації;

 • освоєння теоретичних основ охорони комерційної таємниці на основі законодавчої бази України;

 • набуття теоретичних знань щодо захисту комерційної таємниці.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:


теоретико-методичні основи охорони та захисту комерційної таємниці в Україні.


УМІТИ:

 • відрізняти комерційну таємницю від державної таємниці та конфіденційної інформації;

 • розділяти майнові та немайнові права на комерційну таємницю;

 • забезпечити безпеку підприємства за рахунок попередження витоку інформації;

 • використовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони комерційної таємниці;

 • побудувати необхідний захист комерційної таємниці.

^ 1. РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 72 год. / 2 кред.; Лк. – 18 год. / 9; ОДЗ; диф. Залік.

 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 3.

 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=80 балів (2 кред.*40 бал. / кред.).

 4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

  • Робота на аудиторних заняттях (0,3 R = 24 бали; 1 лк – 2,67 бали).

  • Виконання ОДЗ – при позитивному оцінюванні від 6,6 до 11 балів (зараховується у 2-му модульному циклі шляхом захисту). При захисті ОДЗ після 2 модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 20%.

  • ^ Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 45 балів (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного від 1 до 15).

 5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-ий модульний цикл: (3 лк., модульний контроль) –

9,01 … 23 балів.

^ 2-ий модульний цикл: (3 лк., ОДЗ, модульний контроль) –

15,61 … 34 балів.

3-ій модульний цикл: (3 лк., модульний контроль) –

9,01 … 23 балів. 1. ^ Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

 2. ^ Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

ВІДМІННО

5 (відмінно)

72≤RD≤80

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ4 (добре)

68≤RD<72

C

ДОБРЕ

60≤ RD<68

D

ЗАДОВІЛЬНО

3 (задовільно)

52≤RD<60

E

ДОСТАТНЬО – рівень компетент-ності задовольняє мінімальні критерії48≤RD< 52

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання заходу підсумково-го контролю2 (незадовільно)

28≤RD<48

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу підсумко-вого семестрового контролю не допус-кається, необхідний повторних курс з навчальної дисцип-ліни

RD<28 • Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 28 до 48), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю – диф. залік (за процедурою письмового іспиту). В останньому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується на 10%;

 • Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 28 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.

 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ


1 модульний цикл


Тема 1 Поняття інформації та її класифікація


Зміст

Поняття інформації. Види інформації за правовим режимом. Види відкритої та конфіденційної інформації. Поняття комерційної, державної та службової таємниці. Умови віднесення інформації до комерційної таємниці. Відомості, які можуть бути враховані при віднесенні інформації до комерціцйної таємниці. Цінність інформації, що становить комерційну таємницю.


Питання для повторення матеріалу


 1. Поняття інформації та її класифікація за законодавством України

 2. Види конфеденційної та відкритої інформації.

 3. Види інформації, яка може вважатися комерційною таємницею.

 4. Види таємної інформації.

 5. Поняття державної таємниці та інформації, що її складає.

 6. Поняття службової таємниці та її складових.

 7. Основні умови віднесення інформації до комерційної таємниці.

 8. Інформація, відносно якої може бути встановлено режим комерційної таємниці.

 9. Відомості наукового характеру, які можуть бути враховані при віднесенні інформації до комерціцйної таємниці.

 10. Відомості технологічного характеру, які можуть бути враховані при віднесенні інформації до комерціцйної таємниці.

 11. Відомості ділового характеру, які можуть бути враховані при віднесенні інформації до комерціцйної таємниці.

 12. Цінність інформації, що становить комерційну таємницю.


Тема 2 ^ Система забезпечення безпечності фірми


Зміст

Вплив комерційної інформації на формування системи захисту інформації на підприємстві. Рекомендації щодо забезпечення захисту інформаці на підприємстві. Поняття каналу витоку інформації. Види каналів витоку інформації. Поняття промислового шпигунства та його основних ознак. Методи промислового шпигунства. Сутність конкурентної розвідки.


^ Питання для повторення матеріалу


 1. Вплив комерційної інформації на формування системи захисту інформації на підприємстві.

 2. Рекомендації щодо забезпечення захисту інформаці на підприємстві.

 3. Умови надання конфіденційної інформації.

 4. Умови переходу інформації до третьої особи.

 5. Класифікація каналів витоку інформації.

 6. Види каналів витоку інформації, враховуючи, що людина – основний засіб витоку.

 7. Види каналів витоку інформації, враховуючи, що програма – основний засіб витоку.

 8. Види каналів витоку інформації, враховуючи, що техніка – основний засіб витоку.

 9. Поняття промислового шпигунства та його мета.

 10. Основні ознаки промислового шпигунства.

 11. Характеристика агентурних методів промислового шпигунства

 12. Характеристика технічних методів промислового шпигунства

 13. Поняття конкурентної розвідки.

 14. Характеристика методів конкурентної розвідки.

 15. Види конкурентної розвідки залежно від спрямованості .

 16. Основні умови, в яких доцільнно використовувати конкурентну розвідку.2 модульний цикл


Тема 3 Сутність комерційної таємниці


Зміст

Законодавсто України про комерційну таємницю. Поняття комерційної таємниці. Державні органи, які мають право на отримання комерційної таємниці. Значення комерційної таємниці. Ознаки комерційної таємниці як об’єкта інтелектуальної власності. Основні юридичні ознаки комерційної таємниці. Збереження комерційної таємниці в умовах розвитку інформаційних технологій.


Питання для повторення матеріалу


 1. Напрямки розвитку законодовства України про комерційну таємницю.

 2. Законодавство про охорону комерційної таємниці.

 3. Поняття комерційної таємниці.

 4. Державні органи, які мають право на отримання комерційної таємниці.

 5. Характеристика інформації, яку нають право отримати державні органи.

 6. Значення комерційної таємниці для охорони результатів інтелектуальної діяльності.

 7. Ознаки комерційної таємниці, що стосуються властивостей самого об’єкту.

 8. Ознаки комерційної таємниці, що відносяться до умов її правової охорони.

 9. Особливості суб’єктів права на комерційну таємницю.

 10. Заходи збереження секретності, незагальновідомості, конфіденційності інформації.

 11. Юридичні ознаки комерційної таємниці.

 12. Збереження комерційної таємниці в умовах розвитку інформаційних технологій.

 13. Вимоги, щодо збереження комерційної таємниці на стадії введення інформації.

 14. Вимоги, щодо збереження комерційної таємниці на стадії обробки та виведення інформації.

Тема 4 ^ Основні об’єкти комерційної таємниці


Зміст

Відомості, які можуть належати до комерційної таємниці. Складові комерційної таємниці. Види даних, що складають комерційну таємницю. Поняття «ноу-хау». Перелік відомостей, які не становлять комерційної таємниці.


Питання для повторення матеріалу


 1. Перелік відомостей, які можуть належати до комерційної таємниці.

 2. Характеристика складових комерційної таємниці.

 3. Види даних, які належать до комерційної інформації, як до складової комерційної таємниці.

 4. Види даних, які належать до «ноу-хау», як до складової комерційної таємниці.

 5. Види даних, які належать до організаційно-управлінської діяльності підприємства, як до складової комерційної таємниці.

 6. Термін «ноу-хау» та його аналоги.

 7. Поняття «ноу-хау».

 8. Перелік відомостей, які не становлять комерційної таємниці.3 модульний цикл


Тема 5 Охорона комерційної таємниці в сучасних умовах розвитку економіки


Зміст

Поняття права на комерційну таємницю. Характеритсика прав на комерційну таємницю. Суб’єкти прав на комерційну таємницю. Припинення права на комерційну таємницю. Поняття та зміст охорони комерційної таємниці. Активна та пасивна охорона інформації, що становить комерційну таємницю.


Питання для повторення матеріалу


 1. Поняття права на комерційну таємницю.

 2. Перелік прав на комерційну таємницю.

 3. Право на використання комерційної таємниці.

 4. Право розпорядитися правом використання комерційної таємниці.

 5. Право розкрити комерційну таємницю.

 6. Право захисту комерційної таємниці.

 7. Суб’єкти прав на комерційну таємницю.

 8. Суб’єктивні права на комерційну таємницю.

 9. Припинення прав на комерційну таємницю.

 10. Поняття та зміст охорони комерційної таємниці.

 11. Сутність активної охорони інформації.

 12. Поняття пасивної охорони інформації, що становить комерційну таємницю.


Тема 6 Основні засади захисту комерційної таємниці


Зміст

Методи захисту комерційної таємниці. Сутність цивільно-правового захисту комерційної таємниці. Адміністративно-правовий захист комерційної таємниці. Основні засади кримінального захисту комерційної таємниці.


Питання для повторення матеріалу


 1. Методи захисту комерційної таємниці.

 2. Сутність правового (юридичного захисту) комерційної таємниці.

 3. Заходи з організаційного захисту комерційної таємниці.

 4. Сутність технічного захисту комерційної таємниці.

 5. Особливості захисту комерційної таємниці.

 6. Захист комерційної таємниці в Цивільному кодексі України.

 7. Види прушень права на комерційну таємницю.

 8. Захист комерційної таємниці в ЗУ «Про Про захист від недобросовісної конкуренції».

 9. Адміністративні стягнення за порушення прав на комерційну таємницю.

 10. Особливості кримінального захисту комерційної таємниці.

 11. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання та використання комерційної таємниці.

 12. Кримінальна відповідальність за розголошення комерційної таємниці.


Тема 7 ^ Захист комерційної таємниці в міжнародному законодавстві


Зміст

Паризька конвенція про охорону промислової власності. Стокгольмська конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності. Північноамериканська угода про вільну торгівлю. Правова система Європейського союзу. Захист комерційної таємниці в країнах Європи. Захист комерційної таємниці в країнах Латинської Америки. Охорона комерційногї таємниці в країнах англосаксонської правової сім’ї.

^ Питання для повторення матеріалу


 1. Особливості захисту окмерційної таємниці в Паризькій конвенції про охорону промислової власності.

 2. Поняття комерційної таємниці в Угоді з торгових аспектів прав інтелектуальної власності.

 3. Охорона та захист комерційної таємниці в угоді ТРІПС.

 4. Захист комерційної таємниці Північноамериканською угодою про вільну торгівлю.

 5. Правова система ЄС щодо захисту комерційної таємниці.

 6. Захист комерційної таємниці в Великобританії.

 7. Особливості захисту комерційної таємниці в Німеччині.

 8. Поняття клмерційної таємниці в законодавсті Франції.

 9. Особливості захисту комерційної таємниці в США.

 10. Цивільно-правовий та Кримінальний захист комерційної таємниці в Росії.

 11. Сутність теорії договірного зобов’язання .

 12. Теорія довірчих відносин.

 13. Захист комерційної таємниці в теорії неправомірного заволодіння.

 14. Теорія недобросовісної конкуренції та захист комерційної тамниці.3. СХЕМИ


 1. Доповніть схему, зображену на рис.1

Рисунок 1 – Види таємної інформації


2. Доповніть запропоновану на рис.2 схему

Рисунок 2 – Державна таємна інформація у сфері економіки


3.Заповнити основні ознаки промислового шпигунства на рис.3
Рисунок 3 – Основні ознаки промислового шпигунства


4. Приведіть у відповідність органи, які мають право на отримання онфіденційної інформації та відомості, що надаються суб’єктами підприємницької діяльності при перевірці чи запиті компетентних органів1) Служба безпеки України

а) Відомості, необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції


2) Що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність

б) Інформація, документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Надається негайно, а якщо це неможливо — не пізніш як протягом 10 діб


3) Що ведуть боротьбу з організованою злочинністю

в) Документи фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулювальних організацій


4) Міліція

г) Службова документація та звітність з питань державної безпеки України


5) Державна податкова служба

д) Статистична та інша інформація або копії, необхідні для здійснення прокурорського нагляду чи розслідування, видаються на вимогу прокурора або слідчого. Рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи


6) Антимонопольний комітет України

е) Документи, які можуть встановити необхідні у справі фактичні дані. Виконання цих вимог є обов’язковим для усіх громадян, підприємств, установ та організацій


7) Органи дізнання та органи попереднього слідства

є) Документи та інші матеріали, необхідні для проведення перевірки антимонопольного законодавства


8) Органи прокуратури України

ж) 1. Грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, товарно-
касові книги, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів.

2. Показники РРО і комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо).
3. Пояснення про джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів. Інформація про внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів


9) Державна комісія з цінних паперів та фон-дового ринку України

з) Відомості та документи, що характеризують діяльність підприємств, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів
 1. Заповніть види даних, що складають комерційну таємницю на рис. 4
Рисунок 4 – Види даних, що складають комерційну таємницю


^ 4. ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ


1 модульний контроль


1. Інформація це -

  1. відомості, знання про щось, способи досягнення будь-чого, невідомі іншим;

  2. відомості або дані у будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях чи оголошені усно або у будь-який інший спосіб чи отримані у вигляді знань, що поширюються у просторі і часі, які відображають стан, властивості, якості, ознаки суб'єктів і об'єктів;

  3. відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

 1. За правовим режимом виділяють наступні види інформації:

 1. офіційна інформація;

 2. службова інформація;

 3. таємна інформація;

 4. публічна інформація;

 5. конфіденційна інформація;

 6. особиста інформація.

 1. Сукупність елементів державної, комерційної та службової таємниці – це __________________________________________

 2. Публічна інформація – це інформація:

 1. про діяльність установи, її посадових, службових осіб та офіційні документи;

 2. інформація про фінансову діяльність, господарську діяльність та внутрівідомчу службову діяльність установи, її посадових, службових осіб та кореспонденцію;

 3. вільно збирається, отримується, зберігається, використовується та поширюється

 1. Різновидами конфіденціальної інформації є:

 1. офіційна інформація;

 2. службова інформація;

 3. таємна інформація;

 4. публічна інформація;

 5. комерційна інформація;

 6. особиста інформація;

 7. технічна інформація.

 1. До комерційно інформації як складової комерційної таємниці належать:

 1. незапатентовані науково-технічні розробки;

 2. умови контрактів;

 3. дані про постачальників і покупців;

 4. технічні проекти;

 5. інформація про переговори;

 6. незапатентовані товарні знаки;

 7. розміри знижок.

 1. Державна таємниця – це ________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Строк дії для інформації під грифом «цілком таємно» при віднесенні її до державної таємниці становить:

 1. понад 30 років;

 2. 30 років;

 3. 10 років;

 4. 5 років.

 1. До службової таємниці належить інформація про:

 1. про оперативну й слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ;

 2. про план, обсяги та інші найважливіші характеристики добування, виробництва та реалізації окремих стратегічних видів сировини і продукції;

 3. факти виявлених під час проведення ревізій і перевірок порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження;

 4. про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного замовлення для забезпечення потреб оборони та безпеки;

 5. чернетки матеріалів ревізії та перевірок.

 1. Режим комерційної таємниці не може бути встановлений відносно наступної інформації:

 1. яка міститься в документах, що дають право на здійснення підприємницької діяльності;

 2. справжня або потенційна комерційна важливість інформації;

 3. про склад майна державного або комунального унітарного підприємства, державної установи та про використання ними коштів відповідних бюджетів;

 4. про забруднення навколишнього середовища;

 5. про чисельність та про склад працівників, про систему оплати та про умови праці;

 6. про умови конкурсів або аукціонів по приватизації об'єктів державної або комунальної власності;

 1. Основними умовами віднесення інформації до комерційної таємниці є:

 1. справжня або потенційна ____________________________

_____________________________________________________;

 1. відсутність вільного доступу до інформації на законних підставах;

 2. вжиття заходів володарем інформації для її _____________

______________________________________________________

 1. До відомостей наукового характеру, які можуть бути враховані при віднесенні інформації до комерціцйної таємниці належать:

 1. ідеї, винаходи, відкриття;

 2. дані про постачальників та клієнтів;

 3. результати наукових досліджень

 4. «ноу-хау»;

 5. плани розвитку підприємства та його інвестицій

 1. Визнання інформації комерційною таємницею дозволяє:

 1. забезпечити безстрокову охорону конфіденційної інформації;

 2. розширити коло користувачів, які мають доступ як до ресурсів інформаційної системи, так до програм і даних, що зберігаються в них;

 3. стимулювати підвищення ефективності господарської діяльності;
  забезпечити охорону об’єктів виключних прав, які потребують передбаченої законодавством реєстрації;

 4. зменшити операційні невиробничі витрати суб’єктів господарювання на фізичний захист цінної інформації у вигляді охоронних;

 5. зменшити ризики ведення бізнесу, пов’язані з ненадійністю трудових контрактів.

 1. Для забезпечення захисту інформації на підприємстві необхідно враховувати наступні особливості:

 1. існування комерційної таємниці та конфіденційної інформації бажано обумовити в установчих документах;

 2. варто використовуваи засоби промислового шпигунства для збору інформації конкурентів;

 3. рекомендується включати норму про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації в трудовий договір;

 4. на підприємстві варто розробити спеціальний договір про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації;

 5. варто використовуваи засоби економічної розвідки для збору інформації конкурентів;

 6. необхідним є застосування технічних засобів захисту відомостей.

 1. Ступінь обмеження доступу «Цілком таємно» надається інформації, що:

 1. може завдати особливо великої шкоди підприємству;

 2. може завдати значної шкоди національній безпеці України чи підприємству;

 3. розголошення яких може завдати шкоди підприємству.

 1. Види каналів витоку інформації, враховуючи, що людина – основний засіб витоку:

  1. робота в інформаційних мережах;

  2. крадіж носіїв інформації;

  3. читання інформації з залишених без нагляду роздруківок програм;

  4. встановлення зловмисником взаємовідносин з співробітниками фірми;

  5. копіювання програмою інформації з носіїв.

 1. Мікроекономічна розвідка – це:

 1. збір тактичної й оперативної інформації з тієї ж проблематики;

 2. збір стратегічної інформації про глобальні процеси в економіках інших держав;

 3. економічна контррозвідка – протидія спробам іноземних державних спецслужб і комерційних фірм здобути американські торгово-економічні й технологічні секрети.

 1. Промислове шпигунство – це:

 1. різновид економічного шпигунства, якому властиве звуження масштабів завдань з одержання інформації, що цікавить;

 2. процес збору, нагромадження, структурування, аналізу даних про внутрішнє й зовнішнє середовище компанії;

 3. вид недобросовісної конкуренції, діяльність із незаконного добування відомостей, що становлять комерційну цінність.

 1. Різниця між промисловим шпигунством та конкурентною розвідкою полягає в:

 1. промислове шпигунство використовує лише законні методи

 2. метою конкурентної розвідки є одержання інформації, яка б дала змогу здобути конкурентну перевагу на ринку, а метою промислового шпигунства є використання викраденої інформації для недобросовісної конкуренції

 3. конкурентна розвідка використовує лише законні методи;

 4. конкурентна розвідка користується тільки відкритими джерелами інформації;

 5. метою конкурентної розвідки є використання викраденої інформації для недобросовісної конкуренції а метою промислового шпигунства є одержання інформації, яка б дала змогу здобути конкурентну перевагу на ринку.

 1. Потенційними викрадачами промислових таємниць можуть бути:

 1. конкуренти;

 2. клієнти;

 3. розвідники;

 4. постачальники;

 5. журналісти;

 6. профспілки;

 7. професійні шпигуни.

 1. До агентурних методів промислового шпигунства належать:

 1. вербування;

 2. мобільне шпигунство

 3. вивчення публікацій конкурента;

 4. проведення підставних переговорів з метою вивідування конфіденційної інформації.

 1. Сірі методи конкурентної розвідки:

 1. за своєю формою не порушують норм законів;

 2. відповідають морально-етичним нормам ведення чесної конкурентної боротьби;

 3. цілком законні;

 4. не завжди відповідають морально-етичним нормам ведення чесної конкурентної боротьби.

 1. До законних методів конкурентної розвідки належать:

 1. отримання необхідної інформації про конкурента через зв'язки в правоохоронних та контролюючих органах;

 2. вивчення й аналіз публікацій конкурента;

 3. матеріальне заохочення співробітників конкурента з метою отримання конфіденційної інформації;

 4. вивідування інформації у співробітника конкурента;

 5. вивчення, аналіз та обробка відкритої інформації про конкурента.

 1. Основними методами фінансового моніторингу є:

 1. метод аналогії;

 2. метод експертного інтерв'ю;

 3. метод розрахунку за непрямими ознаками;

 4. вичення ділового й адміністративного оточення конкурента;

 5. метод інтерполяцій.

 1. Використання методів економічної розвідки потрібне за таких випадків:

  1. ___________________________________________________

  2. ___________________________________________________

  3. ___________________________________________________

  4. ___________________________________________________  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання ( од з )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи