Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних icon

Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних
Скачати 190.99 Kb.
НазваМетодичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних
Дата26.05.2013
Розмір190.99 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2996 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового і дипломного проектування

на тему “Розрахунок параметрів повітряних

холодильних машин, які працюють за розімкненим

регенеративним циклом з тепломасообміном”

для студентів напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

спеціальності 7.090520, 8.090520

“Холодильні

машини і установки”

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ 2996 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового і дипломного проектування

на тему “Розрахунок параметрів повітряних холодильних машин, які працюють за розімкненим

регенеративним циклом з тепломасообміном”

для студентів напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

спеціальності 7.090520, 8.090520

“Холодильні машини і установки”

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач Ю.М. Вертепов


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Декан факультету технічних систем

та енергоефективних технологій О.Г. Гусак


Суми

Сумський державний університет

2011


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового і дипломного проектування

на тему “Розрахунок параметрів повітряних холодильних машин, які працюють за розімкненим

регенеративним циклом з тепломасообміном”

для студентів напряму підготовки

6.050604 "Енергомашинобудування"

спеціальності 7.090520, 8.090520

“Холодильні машини і установки”

денної форми навчання


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.З. Клочко

Комп’ютерне верстання О.В. Казбан


Підп. до друку 22.12.2010, поз.

Формат 60´84/16. Ум. друк. арк. 1,39. Обл.-вид. арк. 1,16 Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість вид. грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування на тему “Розрахунок параметрів повітряних холодильних машин, які працюють за розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном”/ укладач Ю.М. Вертепов.- Суми: Сумський державний університет, 2011.- 23 с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


ВСТУП


При температурах охолодження нижче -60оС газові холодильні машини стають енергетично більш доцільними, ніж багатоступеневі парокомпресійні машини. Із газових холодильних машин найбільш поширеними є повітряні машини (ПХМ), у яких робочим тілом є повітря. Воно невибухонебезпечне, екологічно безпечне, гігієнічне, недороге, доступне, може надходити прямо в приміщення, що охолоджується. За принципом одержання низьких температур найбільш поширені ПХМ детандерного типу, у яких охолоджувальний ефект досягається при розширенні повітря в детандерах з віддачею зовнішньої корисної роботи. При температурах помірного холоду (до -160оС) робота, одержана при розширенні в детандері, може становити значну частину від роботи, що затрачається в компресорі. Якщо вона повертається на вал компресора і використовується для стиснення в ньому повітря, можна зменшити роботу, що використовується для приводу ПХМ, і підвищити за рахунок цього її енергетичну ефективність.

ПХМ можуть працювати або за замкненим, або за розімкненим циклом, кожний із яких може бути нерегенеративним чи регенеративним. Обов’язковим елементом ПХМ зі замкненим циклом і нерегенеративних машин з розімкненим циклом є проміжний холодильник, в якому теплота від стисненого в компресорі повітря відводиться в навколишнє середовище охолоджувальною водою з відповідними експлуатаційними затратами. У регенеративних ПХМ з розімкненим циклом відведення теплоти від стисненого в компресорі повітря в навколишнє середовище можна здійснювати за допомогою тепло- і масообміну в регенеративних теплообмінниках, у результаті чого необхідність у проміжному теплообміннику з водяним охолодженням відпадає. Залежно від рівня робочих тисків у компресорі і детандері розімкнений регенеративний цикл з тепломасообміном може бути надатмосферним чи вакуумним.

3

^ 1 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПХМ, ЩО ПРАЦЮЄ

ЗА НАДАТМОСФЕРНИМ РОЗІМКНЕНИМ РЕГЕНЕРАТИВНИМ ЦИКЛОМ

З ТЕПЛОМАСООБМІНОМ


Цей цикл був запропонований вперше М.М. Кошкіним [1]. Схема ПХМ, яка працює за надатмосферним розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном, а також її теоретичний і дійсний цикли показані на рис. 1.1.

Ця ПХМ включає компресор К, який стискає повітря від тиску ро, що дорівнює атмосферному тиску ратм, до тиску нагнітання р, детандер Д, повітряохолоджувач (апарат) А, регенератори прямого потоку Р1 і зворотного потоку Р2, двопозиційні клапани примусового повітророзподілу Кл1 та Кл2 і блок осушення БО на вході атмосферного повітря в ПХМ.

Її робота за теоретичним циклом здійснюється таким чином. Прямий потік атмосферного повітря стану точки 1 після блоку осушення надходить у компресор, де стискається від тиску ро до тиску р  ратм в адіабатному процесі 1-2S з питомою затратою роботи lК, і через повітророзподільний клапан Кл1 попадає в регенератор прямого потоку Р1, в якому охолоджується в ізобарному процесі 2S-3 при p = const спочатку до температури навколишнього середовища Тос, а потім до температури холодного джерела Т3 = Тх. Потім охолоджене повітря через повітророзподільний клапан Кл2 потрапляє в детандер, де адіабатно розширюється у процесі 3-4S до найнижчої в циклі температури Т4S, віддаючи при цьому питому роботу lД. Після цього холодне повітря направляється в повітроохолоджувач, де воно відводить питому теплоту qo від джерела, що охолоджується, нагріваючись при цьому у процесі 4S-5 до температури Т5 при постійному тиску роатм. Потім через повітророзподільний клапан Кл2 повітря потрапляє в регенератор зворотного потоку Р2, де воно нагрівається в ізобарному процесі 5-6 при ро= ратм до температури Т6, що більше температури навколишнього середовища Тос.

4Рисунок 1.1 – Схема повітряної холодильної машини


Після цього через повітророзподільний клапан Кл1 повітря виходить із холодильної машини в атмосферу, де, змішуючись з навколишнім повітрям, воно охолоджується за рахунок тепломасообміну до температури Тос.

5

Під час охолодження повітря в регенераторі прямого потоку Р1 волога, що залишилася у ньому після блока осушення, через деякий час забиває у вигляді льоду прохідні канали регенератора, перешкоджаючи нормальній роботі ПХМ, а зворотний потік повітря в цей час нагрівається в регенераторі Р2, нагріваючи і осушуючи його. Тому через певний час, що відповідає забиванню льодом регенератора Р1 і осушенню від льоду регенератора Р2, заслінки у двопозиційних повітророзподільних клапанах Кл1 і Кл2 автоматично повертаються на 90оС, займаючи нове (заштриховане на рис. 1.1) положення. Тоді прямий потік повітря після компресора піде через охолоджений і очищений регенератор Р2, а зворотний – через регенератор Р1, нагріваючи і осушуючи його від накопиченого льоду, і весь цикл повторюється, а машина при цьому працює безперервно.


^ 1.1 Розрахунок параметрів ПХМ, що працює

за теоретичним надатмосферним розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном


У теоретичному циклі (рис. 1.1) не враховуються гідравлічні втрати у повітроохолоджувачі (апараті), в регенераторах і трубопроводах ПХМ, тому відношення тисків у компресорі і детандері беруть однаковими КТ =ДТ. Процеси стиснення у компресорі і розширення у детандері беруть адіабатними, відсутня недорекуперація в регенераторах прямого і зворотного потоків, тому беруть, що Т2S = T6 i T3 = T5.

Для розрахунку параметрів ПХМ, яка працює за теоретичним циклом, необхідні такі вихідні дані:

 • холодопродуктивність ПХМ Qo, кВт;

 • температура повітря навколишнього середовища
  Т1 = Тос, К;

 • температура тіла, що охолоджується, Т3 = Тх, К;

 • газова стала сухого повітря R, Дж/(кг∙К) [3];

 • показник адіабати повітря К [3];

 • механічний к.к.д. компресора МК;

6

 • механічний к.к.д. детандера МД;

 • к.к.д. передачі енергії від вала приводного двигуна і від вала детандера на вал компресора пер;

 • тиск атмосферного повітря ро= ратм, МПа;

 • тиск повітря після стиснення в компресорі р, МПа;

 • повітря на вході в компресор після осушення – сухе.

Алгоритм розрахунку параметрів ПХМ, яка працює за теоретичним надатмосферним циклом, зводиться до такої послідовності розрахунків.

Питома теплоємність повітря, Дж/(кг∙К), після його осушення дорівнює

.

Відношення тисків повітря у компресорі і детандері дорівнює

.

Температура повітря, К, після його адіабатного стиснення в компресорі дорівнює

.

Температура повітря, К, після його адіабатного розширення в детандері дорівнює

.

Питома робота адіабатного стиснення повітря, Дж/кг, в компресорі дорівнює

.

Питома робота адіабатного розширення повітря, Дж/кг, у детандері дорівнює

.

7

Питома масова холодопродуктивність ПХМ, Дж/кг, дорівнює

.

Питоме теплове навантаження, Дж/кг, на регенератор дорівнює

.

Умовний холодильний коефіцієнт ВХМ дорівнює

.

Масова витрата повітря, кг/с, у ВХМ дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює

.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність, Вт, на привод ВХМ дорівнює

.

Об’ємна продуктивність компресора, м3/с, дорівнює

.


8

^ 1.2 Розрахунок параметрів ПХМ, яка працює за дійсним надатмосферним розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном


При розрахунку ПХМ, яка працює за дійсним надатмосферним розімкненим циклом, повинен враховуватися ряд особливостей порівняно з теоретичним циклом (див.
рис. 1.1). В апараті, регенераторах і трубопроводах ПХМ будуть мати місце гідравлічні втрати, які враховуються в розрахунках відповідними коефіцієнтами відновлення повного тиску А, Р, ТР. У регенераторі прямого потоку Р1 буде мати місце недорекуперація ТР13 – Т5, а в регенераторі зворотного потоку Р2 – недорекуперація ТР2 = Т6 – Т2. Процеси стиснення в компресорі 1-2 і розширення в детандері 3-4 будуть політропними, а відміни від адіабатного процесу в питомих роботах стиснення в компресорі і розширення в детандері враховується адіабатними к.к.д. компресора SK і детандера SД, які дорівнюють .

Ці особливості призводять до того, що енергетична ефективність такої ПХМ, працюючої за дійсним циклом, значною мірою залежить від оптимального вибору відношення тисків у компресорі Копт, яке повинно знаходитися при визначенні параметрів цієї ПХМ. Тому серед вихідних даних для розрахунків цієї ПХМ не задається тиск повітря р після стиснення в компресорі. Задаються додатково: недорекуперація в регенераторах прямого і зворотного потоків
ТР1=ТР2=ТР=3-5 К; коефіцієнт відновлення повного тиску в трубопроводах машини ТР = 0,99; коефіцієнти відновлення повного тиску в регенераторах і апараті А = Р = 0,98. Для турбокомпресора і турбодетандера задаються адіабатними к.к.д. компресора SK = 0,86…0,88 і детандера SД = 0,87…0,89 [2]. Інші вихідні дані будуть такими самими, як і для розрахунку теоретичного циклу (див. розділ 1.1).

9

Алгоритм розрахунку параметрів ПХМ, працюючих за дійсним циклом, призводить до такої послідовності розрахунків.

Питома теплоємність повітря, Дж/(кг∙К), після його осушки дорівнює

.

Відношення тисків у детандері з урахуванням гідравлічних втрат у машині дорівнює

.

Температура повітря, К, на нагнітанні компресора з урахуванням недорекуперації в регенераторі ТР дорівнює

Т26 - ТР.

Температура повітря, К, перед входом в детандер з урахуванням недорекуперації в регенераторі ТР дорівнює

Т35 + ТР.

Температура повітря, К, на виході детандера дорівнює

.

Питома робота, Дж/кг, політропного стиснення повітря в компресорі дорівнює

.

Питома робота, Дж/кг, політропного розширення повітря в детандері дорівнює

.

Питома масова холодопродуктивність ПХМ, Дж/кг, дорівнює

,.

Умовний холодильний коефіцієнт ПХМ дорівнює

10

.

Аналіз цього рівняння показує, що =max при к=к. опт. Для визначення оптимального відношення тисків у компресорі
к. опт будують залежність  = f(к), задаючись значеннями К в інтервалі 1,5 к  4, з якої знаходять значення к. опт.

Алгоритм розрахунку умовного холодильного коефіцієнта можна подати у вигляді такої послідовності обчислень величин, зручних для складання програми розрахунку на ЕОМ [2]:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

Уточнене значення температури повітря, К, на виході із детандера дорівнює


.

Уточнена температура повітря, К, після стиснення в компресорі дорівнює


11


.

Уточнене значення питомої масової холодопродуктивності, Дж/кг, ПХМ дорівнює

.

Питоме теплове навантаження на регенератор, Дж/кг, дорівнює

.

Масова витрата повітря, кг/с, в ПХМ дорівнює

.

Ефективна потужність компресора, Вт, дорівнює

.

Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює


.

Потужність, Вт, на привод ПХМ дорівнює


.

Об’ємна продуктивність компресора, м3/с, дорівнює


.


12

^ 2 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПХМ, ЩО ПРАЦЮЄ

ЗА ВАКУУМНИМ РОЗІМКНЕНИМ РЕГЕНЕРАТИВНИМ ЦИКЛОМ З ТЕПЛОМАСООБМІНОМ


Даний цикл вперше був запропонований
В.С. Мартиновським і М.Г. Дубінським [1].

Схема ПХМ, що працює за вакуумним розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном, а також її теоретичний і дійсний цикли показані на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Схема ПХМ, що працює за вакуумним

розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном

13

Ця ПХМ включає замість компресора вакуумний насос ВН, який стискає повітря від тиску ро ратм до тиску р= ратм, і такі самі елементи, як у ПХМ, що працює за надатмосферним циклом (див. розділ 1.1), але відрізняється від неї послідовністю роботи устаткування, що входить до її складу. Її робота за теоретичним вакуумним циклом здійснюється таким чином. Прямий потік атмосферного повітря стану точки 3 після блока осушення проходить через повітророзподільний клапан Кл1 і надходить у регенератор прямого потоку Р1, де охолоджується в ізобарному процесі 3-4 від температури Т3 = Тос до температури Т4 при
ратм = const. Потім у повітроохолоджувачі А він відводить теплоту від джерела, що охолоджується, в ізобарному процесі 4-5 при ратм = const, нагріваючись при цьому від температури Т4 до температури Т5 = Тх. Далі повітря потрапляє в детандер, де адіабатно розширюється з охолодженням у процесі 5-6S, віддаючи при цьому питому роботу lД, його тиск знижується до ро і температура до Т6s. Охолоджене повітря через повітророзподільний клапан Кл2 потрапляє в регенератор зворотного потоку Р2, де воно нагрівається в ізобарному процесі 6S-1 при ро= const до температури Т1 = Тос. Після цього повітря адіабатно стискається в процесі 1-2S у вакуумному насосі до тиску р = ратм, затрачуючи при цьому питому роботу lВН, після чого виходить із ПХМ у навколишнє середовище, знижуючи за рахунок тепло-і масообміну з навколишнім повітрям свою температуру до Т3 = Тос. Регенератори Р1 і Р2 через деякий час, відповідний забиванню льодом каналів одного із них і осушення від льоду каналів іншого, за допомогою двопозиційних повітророзподільних клапанів Кл1 і Кл2 автоматично переключаються для проходу через них то прямого, то зворотного потоків повітря, забезпечуючи тим самим безперервну нормальну роботу ПХМ.


14

^ 2.1 Розрахунок параметрів ПХМ, що працює за теоретичним вакуумним розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном


У теоретичному циклі (рис. 2.1) не враховуються гідравлічні втрати в апараті, в трубопроводах і регенераторах, тому відношення тисків у вакуумному насосі і детандері беруть однаковими ВНТ=ДТ. Процеси стиснення у вакуумному насосі і розширення у детандері беруть адіабатними, недорекуперація в регенераторах прямого і зворотного потоків відсутня, тому беруть, що Т4 = Т6s і Т3 = Т1.

Для розрахунку параметрів ПХМ, що працює за теоретичним циклом, необхідні такі вихідні дані:

 • холодопродуктивність ПХМ Qo, кВт;

 • температура повітря навколишнього середовища Т1ос, К;

 • температура охолоджувального тіла Т5 = Тх, К;

 • тиск атмосферного повітря р = ратм, МПа;

 • тиск повітря на вході у вакуумний насос ро, МПа;

 • газова стала сухого повітря R, Дж/(кг∙К) [3];

 • показник адіабати повітря К [3];

 • механічний к.к.д. вакуумного насоса МВН ;

 • механічний к.к.д. детандера МД;

 • к.к.д. передачі енергії від вала приводного двигуна і від вала детандера на вал вакуумного насоса пер;

 • повітря на вході в ПХМ після осушення – сухе.

Алгоритм розрахунку параметрів ПХМ, що працює за теоретичним вакуумним циклом, зводиться до такої послідовності розрахунків.

Питома теплоємність повітря, Дж/(кг∙К), після його осушення дорівнює

.

Відношення тисків у вакуумному насосі і детандері дорівнює

.

15

Температура повітря, К, після його адіабатного стиснення у вакуумному насосі дорівнює

.

Температура повітря, К, після його адіабатного розширення в детандері дорівнює

.

Питома робота адіабатного стиснення повітря, Дж/кг, у вакуумному насосі дорівнює

.

Питома робота адіабатного розширення повітря, Дж/кг, в детандері дорівнює

.

Питоме теплове навантаження, Дж/кг, на регенератор дорівнює

.

Питома масова холодопродуктивність, Дж/кг, ПХМ дорівнює

.

Умовний холодильний коефіцієнт ПХМ дорівнює

.

Масова витрата повітря, кг/с, в ПХМ дорівнює

.

16

Ефективна потужність вакуумного насоса, Вт, дорівнює

.

Ефективна потужність детандера, Вт дорівнює

.

Потужність, Вт, на привод ПХМ дорівнює

.

Об’ємна продуктивність вакуумного насоса, м3/с, дорівнює

, м3/с.


^ 2.2 Розрахунок параметрів ПХМ, що працює за дійсним вакуумним розімкненим регенеративним циклом з тепломасообміном


Під час роботи ПХМ, що працює за дійсним вакуумним циклом, повинен враховуватися ряд особливостей у порівнянні з теоретичним циклом (див. рис. 2.1). У повітроохолоджувачі, трубопроводах і регенераторах ПХМ будуть мати місце гідравлічні втрати, що враховуються в розрахунках відповідними коефіцієнтами відновлення повного тиску А, ТР і Р. У регенераторі прямого потоку Р1 має місце недорекуперація ТР14–Т6, а в регенераторі зворотного потоку Р2 – недорекуперація ТР2 = Т3 – Т1. Процеси стиснення у вакуумному насосі 1-2 і розширення в детандері 5-6 будуть політропними, а відміна від адіабатного процесу в питомих роботах стиснення у вакуумному насосі і розширення в детандері враховується адіабатними к.к.д. вакуумного насоса SВН і детандера SД,

17

які дорівнюють .

Ці особливості призводять до того, що енергетична ефективність такої ПХМ, працюючої за дійсним циклом, значною мірою залежить від оптимального вибору відношення тисків у вакуумному насосі ВНопт, яке знаходиться при визначенні параметрів цієї ПХМ. Тому серед вихідних даних для розрахунків даної ПХМ не задається тиск повітря ро перед входом у вакуумний насос. Задаються додатково: недорекуперація в регенераторах прямого і зворотного потоків ТР1=ТР2=ТР=3-5 К; коефіцієнт відновлення повного тиску в трубопроводах ПХМ ТР = 0,99; коефіцієнти відновлення повного тиску в регенераторах і повітроохолоджувачах Р = А = 0,98. Для вакуумного насоса і детандера динамічного принципу дії задаються адіабатними к.к.д. вакуумного насоса SВН = 0,85-0,88 і детандера SД = 0,87…0,89 [2]. Інші вихідні дані будуть такими ж, як і для розрахунку теоретичного циклу (див. розділ 2.1).

Алгоритм розрахунку параметрів ПХМ, що працює за дійсним циклом, зводиться до такої послідовності розрахунків.

Питома теплоємність повітря, Дж/(кг∙К), після його осушення дорівнює

.

Відношення тисків у детандері з урахуванням гідравлічних втрат у ПХМ дорівнює

.

Температура повітря, К, на всмоктуванні насоса з урахуванням недорекуперації в регенераторі ТР дорівнює

.

Температура повітря, К, на вході в повітроохолоджувач з урахуванням недорекуперації дорівнює


.

18

Температура повітря на виході детандера дорівнює

.

Питома робота, Дж/кг, політропного стиснення повітря у вакуумному насосі дорівнює

.

Питома робота, Дж/кг, політропного розширення повітря в детандері дорівнює

.

Питома масова холодопродуктивність, Дж/кг, ПХМ дорівнює

.

Умовний холодильний коефіцієнт ПХМ дорівнює

.

Аналіз цього рівняння показує, що =max при ВН=ВН опт. Для визначення оптимального відношення тисків у вакуумному насосі ВНопт будується залежність =f(ВН), задаючись значеннями ВН в інтервалі 1,5 ВН  4, з якої знаходимо значення ВН опт.

Алгоритм розрахунку умовного холодильного коефіцієнта можна подати у вигляді такої послідовності обчислень величин, зручних для складання програми розрахунку на ЕОМ [2]:

1) ;


19

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

Уточнене значення температури повітря, К, на виході із детандера дорівнює

.

Уточнене значення температури повітря, К, після стиснення у вакуумному насосі дорівнює

.

Уточнене значення питомої масової холодопродуктивності, Дж/кг, ПХМ дорівнює

.

Питоме теплове навантаження, Дж/кг, на регенератор дорівнює

.

Масова витрата повітря, кг/с, в ПХМ дорівнює

,.

Ефективна потужність, Вт, вакуумного насоса дорівнює

20

.


Ефективна потужність детандера, Вт, дорівнює

.

Потужність, Вт, на привод ПХМ дорівнює

.

Об’ємна продуктивність, м3/с, вакуумного насоса дорівнює

.


21

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Холодильные машины/ Н.Н. Кошкин и др. под ред.
  И.А. Сакуна.;- Л.: Машиностроение, 1985.- 506 с.

 2. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин/ Е.М. Бамбушек и др.; под ред. И.А. Сакуна.- Л.: Машиностроение, 1987.- 422 с.

 3. Богданов С.Н. Холодильная техника: свойства веществ: справочник/ С.Н. Богданов, О.П. Иванов, А.В. Куприянов. – М.: Агропромиздат, 1985.- 208 с.22

Схожі:

Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconМетодичні вказівки з курсового І дипломного проектування " Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням"
Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування “Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням”...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки з курсового І дипломного проектування “Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням”...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconДо курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки І системи» І «Проектування, монтаж та...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „розрахунок замкнутої електричної мережі
Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему „Розрахунок замкнутої електричної мережі” з курсу „Електричні системи та...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування конвективних сушарок» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів"
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування конвективних сушарок» /укладач...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconМетодичні вказівки до індивідуальної роботи Розрахунок циклів повітряних
Методичні вказівки до індивідуальної роботи “Розрахунок циклів повітряних холодильних машин” з курсу “Теплофізичні основи низькотемпературної...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconМетодичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів для студентiв спецiальностi
Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів / Укладачі: В. Г. Євтухов, О. У. Захаркін, А. В. Євтухов.– Суми:...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних icon2781 Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconМетодичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції»
Методичні вказівки до дипломного проекту «Розрахунок загальнообмінної вентиляції» з розділу «Охорона праці» /Укладачі: Л. О. Гурець,...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування на тему Розрахунок параметрів повітряних iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комп’ютерна програма «Розрахунок очисних споруд» для курсового та дипломного проектування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи