Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни icon

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Скачати 287.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Дата26.05.2013
Розмір287.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3004 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни

“Економіка праці та соціально-трудові відносини”

для студентів економічних спеціальностей

всіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” / укладачі: О.І. Карпіщенко, І.М. Сотник, О.М. Волк, Ю.О. Мазін. – Суми: СумДУ, 2011. – 148 с.


Кафедра економіки

^ Умовні позначення


D

-

зовнішній діаметр деталі

d

-

внутрішній діаметр деталі

L

-

розрахункова довжина обробки

l1

-

довжина врізання інструменту

l2

-

довжина виходу (перебігу) інструменту

n

-

кількість обертів деталі за хвилину (кількість подвійних ходів)

s

-

подача

tвоп

-

час на відпочинок та особисті потреби

tдоп

-

допоміжний час

tз

-

час зайнятості робітника (час ручної праці)

Tзм

-

тривалість зміни

tм

-

машинний (основний час)

tма

-

час машинної роботи

tобс

-

час на обслуговування робочого місця

tорг

-

час на організаційне обслуговування робочого місця

tтех

-

час на технічне обслуговування робочого місця

tшк

-

штучно-калькуляційний час

tшт

-

штучний час на обробку деталі

v

-

швидкість різання

В

-

ширина стругання в напрямку подачі

ВОП

-

відпочинок та особисті потреби

ВТК

-

відділ технічного контролю

ЖКГ

-

житлово-комунальне господарство

КВП

-

контрольно-вимірювальні прилади

Кд

-

коефіцієнт допустимої зайнятості

М

-

кількість одиниць обладнання (кількість ліній)

Нобсл

-

норма обслуговування

НОП

-

наукова організація праці

Нч

-

норма часу

Нчобс

-

норма часу на обслуговування

Нчпер

-

норма часу на перехід

ОБ

-

обслуговування робочого місця

ОБорг

-

організаційне обслуговування робочого місця

ОБтех

-

технічне обслуговування робочого місця

ПЗ час

-

підготовчо-завершальний час

ППР

-

планово-профілактичні роботи

Рвід

-

відрядна розцінка

Тпз, tпз

-

підготовчо-завершальний час

Фн

-

номінальний фонд робочого часу

Фр

-

реальний фонд робочого часу

ЧПУ

-

числове програмне управління


Зміст


Вступ..........................................................................................................

5

Зміст дисципліни “Економіка праці”......................................................

7

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи...................................................................................

10

Розділ 1 Продуктивність праці…………..……………………………..

11

Практичне заняття 1 Об’єкт, предмет, мета та завдання дисципліни. Населення і трудові ресурси....................................................................

11

Практичне заняття 2 Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва………………………..........................

15

Практичне заняття 3 Сутність та значення продуктивності праці. Продуктивність та ефективність праці ………………………………..

16

Практичне заняття 4 Планування продуктивності праці. Ринок праці і його регулювання……………………………………………….

20

Розділ 2 Нормування праці…………………………………...………...

25

Практичне заняття 5 Розподіл робочого часу стосовно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи і способи нормування витрат робочого часу ...............................................................................

25

Практичне заняття 6 Методика та техніка вивчення витрат робочого часу. Види норм праці..............................................................................

32

Практичне заняття 7 Соціально-трудові відносини як система. Соціально-трудові відносини зайнятості. Моніторинг соціально-трудових відносин ...................................................................................

35

Практичне заняття 8 Механізм функціонування соціально-трудових відносин. Соціальне партнерство...........................................................

39

Розділ 3 Організація оплати праці на підприємстві………….…….....

43

Практичне заняття 9 Політика доходів і оплата праці. Тарифна система. Форми і системи оплати праці.................................................

43

Практичне заняття 10 Оплата праці спеціалістів і службовців. Бригадна форма оплати праці. Преміальні системи ............................

48

Практичне заняття 11Організація і планування праці..........................

53

Практичне заняття 12 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці. Міжнародна організація праці та міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин …………………………………………

59

Методичні вказівки до виконання обов’язкового
домашнього завдання…………………………………………………..

64

Варіанти обов’язкового домашнього завдання……………………….

65

Список рекомендованої літератури........................................................

145


Вступ


Метою вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” є формування комплексу знань та навичок у сфері теоретичних засад та методів економіки праці, оплати та стимулювання праці, підготовки кадрів, оцінки ефективності використання робочого часу.

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у такому:

 • вивченні теорії та методології економіки праці; закордонного досвіду; засад законодавства України про працю; актуальних проблем раціонального використання робочого часу;

 • вивченні особливостей управління працею на підприємствах різ­них форм власності, галузей народного господарства та різних груп робітників;

 • навчанні студентів уміння правильного поставлення завдань, розроблення алгоритмів їх розв’язання із застосуванням ЕОМ з метою більшої мобільності та гнучкості управління працею і трудовими відносинами на підприємстві.

Методологічну та теоретичну основи дисципліни складають курси “Економіка підприємства”, “Загальна економічна теорія”, “Економіка промисловості”, “Загальна та соціальна психологія”, а також низка загальноінженерних дисциплін.

Результатами вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” є:

 • знання принципів економіки праці в умовах сучасного вироб­ництва, порядку розроблення нормативів та методик розрахунку норм праці, основних напрямків наукової організації праці та її вдосконалення, методів організації заробітної плати;

 • уміння аналізувати ступінь раціональності організації праці, вибирати оптимальні варіанти здійснення трудового процесу, встановлювати науково обґрунтовані норми праці з урахуванням комплексу технічних, економічних, психофізичних та соціальних факторів, застосовувати нормативи різних ступенів укрупнення.

У даних методичних вказівках викладено робочу програму курсу; наведено приклади розв’язання типових задач з кожної теми практичних занять; запропоновані завдання для самостійного розв’язання, виконання яких сприяє засвоєнню теоретичних і практичних положень дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Для більш адекватного сприйняття студентами матеріалу в рамках кожного практичного заняття наведені необхідні теоретичні пояснення та розрахункові формули, питання до розгляду на практичному занятті і для самостійної роботи.

Окремий розділ методичних вказівок складають запропоновані авторами варіанти обов’язкового домашнього завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання, що сприяє закріпленню теоретичних та практичних положень дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, наведені переліки основної та додаткової літератури, якою рекомендується користуватися під час підготовки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання.


^ Зміст дисципліни “Економіка праці”


Вступ


Тема 1 Об’єкт, предмет, мета та завдання дисципліни

Поняття праці. Праця як об’єкт вивчення. Ефективність праці. Місце дисципліни у системі економічних наук, її зв’язок із суміжними науковими дисциплінами.


^ Тема 2 Населення та трудові ресурси

Поняття населення, його структура. Відтворення населення. Трудові ресурси та трудовий потенціал. Міграція населення, її види. Показники використання трудових ресурсів.


^ Тема 3 Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник
виробництва


Функції, зміст і характер праці. Процес праці та його складові. Різновиди праці. Форми прояву праці.


^ Тема 4 Продуктивність та ефективність праці

Сутність і значення продуктивності праці. Чинники і резерви зростання продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці. Показники та методи вимірювання продуктивності праці.


^ Тема 5 Ринок праці і його регулювання

Ринок праці як складова частина ринкової економіки. Кон’юнктура ринку праці. Вторинний ринок праці. Інфраструктура ринку праці.


^ Тема 6 Класифікація та нормування витрат робочого часу

Розподіл робочого часу відносно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи та способи нормування витрат робочого часу. Методика та техніка вивчення витрат робочого часу. Види норм праці.


^ Тема 7 Соціально-трудові відносини як система

Поняття соціально-трудових відносин. Суб’єкти соціально-трудових відносин. Рівні соціально-трудових відносин. Типи соціально-трудових відносин. Фактори формування соціально-трудових відносин.


^ Тема 8 Соціально-трудові відносини зайнятості

Зайнятість як соціально-економічне явище. Концепція зайнятості. Принципи зайнятості та її ефективність.


^ Тема 9 Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і вдосконалення соціально-трудових відносин

Моніторинг соціально-трудової сфери. Моніторинг як метод вивчення сфери соціально-трудових відносин.


^ Тема 10 Механізм функціонування соціально-трудових відносин: організаційні аспекти

Державний патерналізм. Програмно-нормативна регламентація. Соціальні індикатори. Система соціальних гарантій у сфері праці.


^ Тема 11 Соціальне партнерство

Сутність соціального партнерства. Принципи соціального партнерства. Зміст і методи соціального партнерства. Угоди і договори. Роль держави, профспілок і об’єднань підприємців у системі соціального партнерства.


^ Тема 12 Політика доходів і оплата праці

Суть оплати праці. Основні елементи оплати праці. Тарифна система. Форми і системи оплати праці. Бригадна форма організації та оплати праці. Оплата праці спеціалістів та службовців. Доплати та надбавки. Преміальні системи.


^ Тема 13 Організація праці

Сутність організації праці. Основні напрями організації праці. Трудовий процес. Розподіл праці та його види. Робоче місце та його організація. Атестація робочих місць.


^ Тема 14 Планування праці

Класифікація персоналу підприємства. Потреба підприємства в працівниках. Обліковий і явочний склад персоналу. Структура персоналу. Планування підвищення продуктивності праці. Планування кількості працюючих. Планування заробітної плати.


^ Тема 15 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Основні трудові показники. Завдання аналізу трудових показників. Часткові та узагальнювальніі показники.


^ Тема 16 Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

МОП та її структури. Міжнародні трудові норми: конвенції та рекомендації. МОП і Україна.


^ Тема 17 Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Організація і регулювання оплати праці в зарубіжних країнах. Нові напрямки в організації розподільних відносин у країнах з ринковою економікою.


^ Методичні вказівки до проведення практичних занять
та самостійної роботиВажливою формою засвоєння та поглиблення знань майбутніх фахівців є практичні заняття. Практичні заняття мають на меті сприяти більш повному засвоєнню та закріпленню теоретичних знань і набуттю студентами практичних навичок з проведення економічного аналізу використання праці на підприємстві, виявлення та вирішення проблем економіки праці з урахуванням об’єктивних ринкових регуляторів, суб’єктивних державних важелів, господарської ініціативи самостійних підприємств у сфері управління працею.

Для розширення та поглиблення знань, отриманих у процесі вивчення лекційного матеріалу та ознайомлення з прикладами розв’язан­ня типових задач, рекомендований перелік задач та питань студентам для самостійної роботи. У процесі самостійної роботи студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою, проводити економічний аналіз використання праці на підприємстві, виявляти проблеми конкретного підприємства, пов’язані з використанням людського чинника, та обґрунтовувати заходи щодо поліпшення використання трудових ресурсів підприємства, набуває навичок дослідної роботи.


^ Розділ 1 Продуктивність праці


Практичне заняття 1

Об’єкт, предмет, мета та завдання дисципліни. Населення і
трудові ресурсиПитання до розгляду на практичному занятті

    1. Об’єкт, предмет та завдання дисципліни „Економіка праці й соціально-трудові відносини”.

    2. Об’єкт професійної діяльності економіста з економіки праці. Що повинен знати та уміти економіст з економіки праці?

    3. Населення та його роль в економіці країни.

    4. Відтворення населення. Структура населення.

    5. Склад трудових ресурсів та чинники впливу.

    6. Трудовий потенціал.

    7. Міграція населення, її причини та наслідки. Види міграції.

    8. Що таке показники використання трудових ресурсів? На яких рівнях вони використовуються?

    9. Показники рівня зайнятості працездатного населення та їх характеристика.

    10. Показники ефективності використання трудових ресурсів та їх характеристика.

    11. Показники розвитку трудового потенціалу та їх характеристика.


^ Питання для самостійної роботи

1 Динаміка трудових ресурсів України.

2 Міграція населення України.

3 Склад трудових ресурсів України.

4 Працездатність та її види.

5 Узагальнювальні показники ефективності праці.


^ Формули для обчислення показників використання трудових
ресурсівПитома вага працездатного населення, зайнятого у суспільному виробництві країни/регіону (В), розраховується за формулою


,

де Rсусп.вир  – кількість зайнятих у суспільному виробництві, враховуючи робітників, службовців і працівників сільського господарства, тис. чол.;

ТР – загальна кількість трудових ресурсів (кількість осіб працездатного віку, за винятком непрацюючих інвалідів І та ІІ груп, непрацюючих чоловіків віком від 50 до 59 років і жінок віком від 45 до 54 років, які отримують пенсії на пільгових умовах), тис. чол.

Відносна економія фонду оплати праці (Ез):


,


де Зб, Зпл – відповідно фонд оплати праці у базисному та плановому періодах;

ІНД – індекс приросту національного доходу у плановому році.

Приріст національного доходу за рахунок підвищення продуктивності праці (Пr):


,


де Рр – темп приросту кількості працюючих;

РНД – темп приросту обсягу виробництва національного доходу (чистої продукції).

Індекс продуктивності праці (Іп):


Іп = Іy . Ід . Іr . Іb ,


де Іy , Ід , Іr , Іb – відповідно індекси питомої ваги робітників у загальній кількості працюючих (y), середньої кількості діб, відпрацьованих одним робітником (д), тривалості робочого дня (r) та годинної продуктивності праці робітників (b).

Трудовий потенціал підприємства:


або ,


де ФП – сукупний потенційний фонд робочого часу підприємства, год.;

ФК – величина календарного фонду часу, год.;

ТНП – нерезервоутворювальні неявки і перерви, год.;

^ Ч – кількість працюючих, чол.;

Д – кількість днів роботи в періоді, дн.;

Тзм – тривалість робочого дня, год.

Трудовий потенціал суспільства (регіону):

,


де Фп.заг – потенційний фонд часу суспільства, год.;

– кількість населення, здатного брати участь у суспільному виробництві за групами;

Трі – законодавчо встановлена величина часу роботи за групами працівників протягом календарного періоду (рік, квартал, місяць). Вона являє собою добуток кількості робочих днів у періоді на встановлену тривалість робочого дня в годинах.

Трудовий потенціал суспільства, обчислений у повнорічних працівниках:


,


де Пзаг – трудовий потенціал суспільства повнорічних працівників;

tр – розрахунковий час роботи одного працівника протягом року, год.


^ Приклади розв’язання типових задач

1 Загальна кількість трудових ресурсів регіону становить 11480 тис. чол. Кількість безробітних у працездатному віці становить 2470 тис. чол. Розрахувати рівень зайнятості населення у регіоні.

Обчислимо рівень зайнятості населення:

(11480 - 2470) / 11480 ∙100% = 78,48%.

2 Розрахувати відносну економію фонду оплати праці, якщо приріст національного доходу у плановому році порівняно зі звітним планується на рівні +5,2%, а фонд оплати праці відповідно у базисному та плановому періодах становить 158 та 162 млн грн.

Відносна економія фонду оплати праці у плановому році становитиме:

158 ∙ (1+0,052) – 162 = 4 216 тис. грн.

^ 3 Визначити індекс продуктивності праці у регіоні на основі даних, поданих у таблиці.


Показник

Звітний рік

Плановий рік

Питома вага робітників у загальній кількості працюючих

0,75

0,78

Середня кількість діб, відпрацьованих одним робітником

248

250

Тривалість робочого дня, год

8

8

Годинна продуктивність праці робітників, грн

420

425

Визначимо складові індексу продуктивності праці у регіоні:

1) індекс питомої ваги робітників у загальній кількості працюючих: 0,78 / 0,75= 1,04;

2) індекс середньої кількості діб, відпрацьованих одним робітником: 250 / 248 = 1,008;

3) індекс тривалості робочого дня: 8 / 8 = 1;

4) індекс годинної продуктивності праці робітників: 425 / 420 = 1,012.

Обчислимо загальний індекс продуктивності праці у регіоні:

1,04 ∙ 1,008 ∙ 1 ∙ 1,012 = 1,06.

Таким чином, продуктивність праці у плановому році зросте на 6%.

4 Визначити трудовий потенціал підприємства, якщо календарний річний фонд робочого часу на підприємстві становить 3650 днів по 8 годин, нерезервоутворювальні неявки і перерви становлять 1380 повних робочих днів.

Визначаємо трудовий потенціал підприємства: 3650 ∙ 8 – 1380 ∙ 8 = = 18160 год./рік.


^ Задачі для самостійного розв’язання

1 Загальна кількість населення області становить 18640 тис. чол., з них 78,9% населення належать до трудових ресурсів. Розрахувати рівень зайнятості населення у регіоні.

2 Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку на одного робітника цеху на основі даних таблиці.


Показник

Базисний період

Звітний період

Нормативно-чиста продукція, грн

33 500

37 680

Відпрацьовано робітниками:Людино-годин

182 000

180 800

Людино-днів

23 000

23 000

Середньооблікова кількість робітників цеху, осіб

120

125


3 Визначити індекс продуктивності праці у регіоні на основі даних, поданих у таблиці.


Показник

Звіт

План

Загальна кількість працюючих у регіоні, тис. чол.

1200

1180

Загальна кількість робітників, чол.

1010

9870

Середня кількість діб, відпрацьованих одним робітником

250

255

Тривалість робочого дня, год.

7,8

7,9

Годинна продуктивність праці робітників, грн

380

405


4 Розрахувати відносну економію фонду оплати праці в країні, якщо фонд оплати праці відповідно у базисному та плановому періодах становить 158 та 162 млн грн. Темп приросту кількості працюючих у плановому році становить 3,2%, а темп приросту обсягу виробництва національного доходу планується на рівні +5,4%.

5 Визначити трудовий потенціал підприємства, якщо календарний фонд робочого часу на підприємстві на одного працівника становить 365 днів по 8 годин, нерезервоутворювальні неявки і перерви складають 142 повних робочих дня, кількість працівників підприємства 187 чол.

6 Визначити трудовий потенціал регіону, якщо кількість його населення, здатного брати участь у суспільному виробництві, за групами становить відповідно 540, 720 та 180 тис. чол. Тривалість робочого дня за групами населення становить відповідно 7, 8 та 6 год. Кількість робочих днів у періоді становить 248 днів.


Практичне заняття 2

Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник
виробництваПитання до розгляду на практичному занятті

 1. Що таке праця?

 2. Що потрібно для здійснення праці?

 3. Охарактеризуйте аспекти праці.

 4. Які існують категорії праці?

 5. У чому полягають функції праці?

 6. Які є різновиди праці?

 7. Форми прояву праці.


Питання для самостійної роботи

1 Складові частини процесу праці.

2 Зміст праці.

3 Характер праці.

4 Особливості розумової праці.

5 Особливості фізичної праці.

6 Творча праця.


Практичне заняття 3

Сутність та значення продуктивності праці. Продуктивність та ефективність праці


Питання до розгляду на практичному занятті

    1. Суть і значення продуктивності праці. Межі її зростання.

    2. Групи чинників зростання продуктивності праці та їх характеристика.

    3. Виробіток продукції та його розрахунок.

    4. Трудомісткість продукції та її розрахунок.

    5. Характеристика методів вимірювання продуктивності праці.

    6. Види трудомісткості продукції та їх розрахунок.


Питання для самостійної роботи

1 Напрямки дії науково-технічного прогресу як основного чинника зростання продуктивності праці.

2 Характеристика організаційно-економічних та управлінських чинників зростання продуктивності праці.

3 Характеристика соціально-психологічних чинників зростання продуктивності праці.

4 Основні шляхи підвищення продуктивності праці.

5 Вимоги, що ставляться до методів обліку продуктивності праці.


^ Формули для обчислення продуктивності праці


Виробіток продукції

,

де П – продуктивність праці, од.(грн)/год.(чол.);

Впр – виробіток продукції, од.(грн)/год.(чол.);

^ Q – обсяг випущеної продукції за певний проміжок часу, од.(грн);

T – витрати часу на виробництво продукції, год.;

R – кількість робітників, чол.


Трудомісткість продукції

,

де Tм – трудомісткість продукції, год.(чол.)/од.(грн).


Взаємозв’язок між виробітком продукції та трудомісткістю продукції


, , ,


де – зміна продуктивності праці за певний проміжок часу, %;

– зміна виробітку продукції за певний проміжок часу, %;

– зміна трудомісткості продукції за певний проміжок часу, %.


Індексний метод обчислення продуктивності праці


, ,


де ІП – індекс зміни продуктивності праці;

– індекс зміни виробітку продукції;

ІQ – індекс зміни обсягу продукції, ;

(Qф, Qпл – відповідно фактичний та плановий випуск продукції);

– індекс зміни витрат праці на виробництво продукції, ; (Tф, Tпл – відповідно фактичні та планові трудовитрати);

IR – індекс зміни кількості працівників, ;

(– відповідно фактична та планова кількість робітників);

– індекс зміни трудомісткості продукції, ;

(– відповідно фактична та планова трудомісткість продукції);

;

де Пф, Ппл – відповідно фактична та планова продуктивність праці;

– відповідно фактичний та плановий виробіток продукції.


Визначення середньорічних темпів зміни продуктивності праці


,


де – середньорічні темпи зміни продуктивності праці;

– індекс зміни продуктивності праці за і-й період;

n – кількість часових періодів.


^ Приклади розв’язання типових задач

 1. За 5 років національний дохід зріс на 19 %, а кількість робітників у сфері матеріального виробництва на 2,3%. Визначити зміну продуктивності праці за 5 років, а також середньорічні темпи її зміни:

, ,

1,0301; .

 1. Обсяг продукції за планом становить 2000 од., за звітом – 2200 од. Витрати праці за планом – 400 люд.-змін, за звітом – 423 люд.-зміни. Обчислити зміну продуктивності праці за виробітком і трудомісткістю.

За виробітком продукції .

За трудомісткістю продукції 1. Після заміни обладнання на нове витрати праці на 1 із виробів знизилися на 18%. Визначити можливий приріст продуктивності праці:

.

 1. За рахунок упровадження нової технології витрати праці на 1000 грн товарної продукції знизилися з 210 до 186 люд-год. Обчислити зміну продуктивності праці за виробітком і трудомісткістю:

 1. ^ Визначити продуктивність праці в умовно-натуральних показниках на основі даних нижчеподаної таблиці.
^ Вид виробу

Кількість виробів

Трудомісткість одного
виробу, нормо-год.


план

факт

1

100

120

20

2

250

225

15

3

760

820

5


Виберемо виріб з найменшою трудомісткістю: № 3. Зведемо трудомісткість інших виробів до трудомісткості 3-го, позначивши умовно трудомісткість третього виробу через 1:

План: 100∙20/5+250∙15/5+760∙5/5=1910 од.;

Звіт: 120∙20/5+225∙15/5+820∙5/5=1975 од.;
^ Задачі для самостійного розв’язання

    1. Комплексна бригада у складі 40 чоловік видобула за місяць 5000 т вугілля. Визначити денний виробіток одного робітника.

    2. Валовий внутрішній продукт у сфері матеріального виробництва становить 863 млн грн, матеріальні витрати – 500 млн грн, а кількість робітників – 76,8 млн чол. Визначити продуктивність суспільної праці.

    3. За п’ять років вироблений національний дохід країни збільшився на 25,5%, а кількість зайнятих у галузях матеріального виробництва – на 1%. Визначити зростання продуктивності праці за цей період.

    4. За п’ять років продуктивність праці в промисловості зросла на 25%, у будівництві – на 21%, на залізниці – на 12%. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці у зазначених галузях.

    5. Товарна продукція підприємства становила за місяць 846 тис. грн, залишки незавершеного будівництва зросли на 637 тис. грн. Середньооблікова кількість робітників – 324 чол. Визначити середній виробіток на одного робітника товарної та валової продукції.

    6. У цеху за звітний період нормовані витрати праці відрядників становили: з токарних робіт – 40 тис. нормо-год., із фрезерувальних – 60 тис. нормо-год., із стругальних – 48 тис. нормо-год. Середній рівень виконаних норм – 115%. Витрати праці робітників, що зайняті на почасових роботах із зазначених видів робіт, становили відповідно 5, 7 і 2 тис. нормо-год. Коефіцієнт неврахованих робіт становить 1,008. Визначити технологічну трудомісткість програми цеху за видами робіт і в цілому по цеху.

    7. Визначити фактичну технологічну трудомісткість (у люд-год.) складання верстатів А, Б і В на основі таких даних: 1) нормована трудомісткість складання верстата А – 1885 нормо-год., верстата Б – 1805 нормо-год, верстата В – 4652 нормо-год.; 2) середній відсоток виконання норм виробітку по цеху становить 138,6%; 3) річна програма випуску: верстатів А –119 шт., Б – 139 шт., В – 30 шт.


Практичне заняття 4

Планування продуктивності праці. Ринок праці і його регулювання


Питання до розгляду на практичному занятті

    1. Економічна суть резервів зростання продуктивності праці.

    2. Класифікація резервів зростання продуктивності праці.

    3. Поняття ринку праці та його елементи.

    4. Сукупний попит і пропозиція на ринку праці.

    5. Хто є суб’єктами ринку праці?

    6. Завдання, що вирішує ринок праці.

    7. Що таке інфраструктура ринку праці?


Питання для самостійної роботи

1. Кон’юнктура ринку праці.

2 Структури ринку праці.

3 Охарактеризуйте функції інфраструктури ринку праці.

4 Охарактеризуйте елементи інфраструктури ринку праці.

5 Сегментація ринку праці.

6 Ринок праці в Україні.

7 Інфраструктура ринку праці в Україні.


^ Формули для обчислення показників планування
продуктивності праці1 Визначаємо економію робочої сили () від упровадження конкретного організаційно-технічного заходу, чол.:


,


де – зниження трудомісткості продукції за рахунок і-го впровадження організаційно-технічного заходу, год.;

^ Ф – річний фонд робочого часу на 1 робітника в плановому періоді, год. (Ф=1865 год.);

Кв.н – коефіцієнт виконання норм.

2 Визначаємо зміну продуктивності праці () за рахунок конкретного фактора, %:
де Чр – кількість робітників на підприємстві у базовому періоді, чол.;

– сумарна економія робочої сили від упровадження усіх організаційно-технічних заходів на підприємстві, чол.

3 Визначаємо зміну продуктивності праці () за рахунок усіх факторів, %:

.


^ Приклади розв’язання типових задач

 1. За рахунок покращання організації праці знижені втрати робочого часу з 17 до 11%. Визначити можливості зростання продуктивності праці за рахунок організаційного фактору.

Припустимо, робочий час без урахування його втрат становить 100%, тоді реально використаний у базовому періоді робочий час становить (100-17)%, у звітному періоді – (100-11)%: 1. За рахунок матеріально-технічних факторів трудомісткість продукції скоротилася на 4%. Упровадження заходів з наукової організації праці забезпечило підвищення кількості робочих днів у поточному році з 226 до 230, а тривалість зміни з 7,7 до 7,9 год. За рахунок передових методів праці її продуктивність зросла на 1,2%. Визначити зміну продуктивності праці за рахунок сукупності усіх факторів:.

3 Визначити резерви зростання продуктивності праці на підприємстві, якщо трудомісткість продукції в базовому періоді становила 48 нормо-год. У плановому році передбачається ввести нове обладнання на 40% робочих місць, з використанням якого трудомісткість продукції скоротиться до 36 нормо-год. У наступному за плановим році таке обладнання планується ввести на всіх робочих місцях:

 1. Відносне вивільнення робітників на підприємстві становило за рахунок матеріально-технічних факторів 86 чол., за рахунок поліпшення організації праці – 51 чол., за рахунок інших факторів – 44 чол. Визначити зміну продуктивності праці за рахунок економії робочої сили за кожним фактором та їх сукупністю, якщо вихідна кількість робітників – 2650 чол.

чол.; чол.; чол.;

 1. Цеху кількістю 450 чол. заплановано збільшити обсяг виробництва на 8,5% за рахунок поліпшення використання робочої сили. У базовому році внутрішньозмінні втрати робочого часу становили 44 хвилини за 8-годинну робочу зміну. Визначити, чи можливим є виконання підвищеного планового завдання за рахунок поліпшення використання внутрішньозмінного фонду робочого часу.

Визначимо робочий час (8 годин) як 100%, тоді втрати робочого часу складуть а підвищення продуктивності праці при ліквідації втрат становитиме Таким чином, завдання щодо підвищення продуктивності праці на 8,5% за рахунок поліпшення використання робочої сили може бути навіть перевиконано при ліквідації втрат робочого часу. При цьому мінімальне вивільнення робітників становитиме

, чол.

 1. Під впливом низки технічних факторів виробнича трудомісткість на 1000 грн товарної продукції знизилася з 173 до 161 люд-год. За рахунок заходів щодо вдосконалення управління підприємством вивільнено 23 робітники. Вихідна кількість виробничого персоналу становить 1775 чол., скорочені втрати робочого часу з 11 до 7%. Визначити зміну продуктивності праці за трьома групами факторів:


Задачі для самостійного розв’язання

 1. У цеху з погодинною формою оплати праці робітників протягом року впроваджені такі заходи: 1) з 1 січня механізовано транспортування заготівок і готових виробів, на якому зайнято 50 робітників, продуктивність праці робітників зросла на 15%; 2) з 1 квітня запроваджено засоби малої механізації, внаслідок чого у 80 чоловік, що зайняті на ремонтних роботах, продуктивність праці підвищилася на 25%. Визначити зниження трудомісткості для кожного заходу та зростання продуктивності праці в цеху, якщо в ньому працює 600 чоловік.

 2. Підприємство планує ввести в дію 30 верстатів, продуктивність яких у 3 рази вище за продуктивність існуючих. На початок планового періоду парк верстатів налічує 300 одиниць. Існує 2 можливості: або замінити 30 старих верстатів на нові, або розширити парк на 30 нових верстатів. Визначити, який із варіантів ефективніший із погляду зростання продуктивності праці.

 3. На підприємстві виготовляються 2 вироби: А та Б. Річна програма виробу А становить 8 тис. шт., виробу Б – 20 тис. шт. Поточні витрати праці на один виріб А – 120 нормо-год., на один виріб Б – 90 нормо-год. Реалізація плану організаційно-технічних заходів знижує трудомісткість виробу А на 8%, виробу Б – на 4 %. Внутрішньозмінні втрати робочого часу в плановому періоді передбачається знизити на 50% (у базисному році вони становили 12% при 8-годинному робочому дні та 5-денному робочому тижні). Передбачається також збільшити кількість робочих днів у плановому періоді з 232 до 236. Питома вага основних робітників у загальній кількості становить 0,55. Визначити зростання продуктивності праці робітників на підприємстві у плановому періоді.

 4. На підприємстві в базисному періоді втрати від браку становили 0,5%; у плановому періоді їх передбачається скоротити на 50%. Вихідна кількість робітників – 4320 чол., сумарна економія кількості робітників, що розрахована на попередніх етапах (унаслідок структурних змін, запровадження заходів технічного прогресу та організаційних заходів), становить 177 чол. Визначити економію кількості внаслідок скорочення втрат від браку.

 5. Визначити приріст обсягу виробництва в плановому періоді за рахунок: а)підвищення технічного рівня виробництва; б) поліпшення організації виробництва, праці та управління; в) структурних змін виробництва, якщо економія за цими групами факторів становить відповідно 14, 86 та 112 чол. Виробіток на одного робітника в базисному періоді становить 10 тис. грн.Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни iconГ. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник
Практичних занять, самостійної роботи, виконання обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи