Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Скачати 146.42 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Дата26.05.2013
Розмір146.42 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3058 Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з дисципліни “Цивільний процес”

для студентів спеціальності 6.030402 “Правознавство”

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний університет, 2011.- 17с.


Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки


3

Вступ

Як навчальна дисципліна «Цивільний процес» входить до програми професійної підготовки спеціалістів у всіх юридичних вищих навчальних закладах. Засвоєння матеріалу, передбаченого програмою, є необхідною умовою вивчення інших галузей процесуального права – адміністративного, цивільного, трудового, сімейного. Це зумовлено тим, що у діяльності суб’єктів господарювання, у житті громадян виникають різні питання, пов’язані з цивільними відносинами, з матеріальною шкодою, цивільно-правовою відповідальністю і т.д.

Вивчення курсу покликане сприяти формуванню глибоких теоретичних знань у студентів з питань цивільного процесу, набуття у них практичних навичок застосування одержаних теоретичних знань у правоохоронній діяльності.

У результаті вивчення курсу «Цивільний процес» студенти повинні одержати достатньо міцні та глибокі знання законодавства, що регулює цивільний процес, чітке уявлення про загальні положення та принципи цивільного процесу України, стадії провадження у цивільних справах, та їх особливості. До завдань вивчення курсу входить також уміння складати основні цивільно-процесуальні документи. Достатні навики складання документів є результатом досвіду, але основи цієї роботи студент має засвоїти вивчаючи курс «Цивільний процес».

Цивільний процес є обов’язковим навчальним курсом для формування професійних знань, навичок та умінь, необхідних юристу-правознавцю для своєї майбутньої роботи за фахом. Цей навчальний курс вивчається студентами університету денної форми навчання за спеціальністю «Правознавство» на 3-му курсі.

Вивчення дисципліни "Цивільний процес" передбачає виконання контрольних робіт. Написання контрольної роботи –найбільш ефективна форма засвоєння опрацьованого матеріалу. Вона виконується студентами за одним із варіантів, який


4

вибирається за порядковим номером списку студентів в академічній групі.

Під час виконання контрольних робіт слід опрацювати рекомендовану літературу, нормативний матеріал, проаналізувати правозастосовчу практику.

Контрольна робота повинна складатися з 15-20 друкованих аркушів формату А4 (обов'язково) з дотриманням встановлених стандартів (кегель – 14 ПТ, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль Times New Roman).

Титульний аркуш контрольної роботи оформляється так:


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Кафедра АГПФЕБ


Контрольна робота
з "Цивільного процесу"

на тему “_______________________________”

студента групи

(П.І.П/б. повністю)

Перевірив:

(посада, П.І.п/б. викладача)


Суми–201__

5

На першій сторінці контрольної роботи зазначити номер варіанта, назву теми, далі – план. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані. Кожне питання теми, згадане в плані, повинно бути чітко виділено і визначено в тексті роботи.

У кожній роботі необхідно навести список використаної літератури відповідно до встановлених вимог (Закони, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, інструкції, література в алфавітному порядку). Список використаної літератури розміщують у кінці текстового матеріалу. Він повинен містити перелік джерел, що використаний при виконанні контрольної роботи. Список вносять до змісту.

Номер сторінки проставляють арабськими цифрами посередині сторінки знизу або зверху без крапки в кінці (нумерація починається з третьої сторінки, перша та друга сторінки не нумеруються).


6
^

ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1


 1. Форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та організацій. Судова форма захисту цивільних прав й інтересів громадян та організацій.

 2. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Стадії цивільного процесу.

 3. Поняття цивільної процесуальної форми (суть, основні риси та значення ).

 4. Поняття, значення та система принципів цивільного процесу.

 5. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

 6. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи).

 7. Поняття сторін у цивільному процесі. Права та обов'язки сторін.

 8. Треті особи в цивільному процесі (поняття та підстави їх участі). Види третіх осіб.

 9. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Відміна третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги від первісних позивачів та співпозивачів.

 10. Задачі прокуратури в цивільному судочинстві. Підстави і форми участі прокурора у цивільному процесі. Процесуальне становище прокурора в цивільному судочинстві.

 11. Поняття та види процесуальних строків, їх обчислення. Продовження та поновлення процесуальних строків.

 12. Предмет доказування. Визначення предмета доказування у конкретних цивільних справах.

 13. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

 14. Поняття позову та його елементи. Види позовів.

 15. Право на позов. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації.

 16. Порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

7

 1. Судове засідання. Розгляд справи по суті.

 2. Протокол судового засідання. Зауваження на протокол судового засідання, порядок їх розгляду.

 3. Наказне провадження. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.

 4. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

 5. Апеляційне провадження (суть і значення апеляційного оскарження). Право апеляційного оскарження.

 6. Касаційне провадження (суть і значення касаційного оскарження). Право і строк на касаційне оскарження.

 7. Підстави перегляду рішень Верховним Судом України.^ ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2

 1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах.

 2. Принцип змагальності у цивільному процесуальному праві України.

 3. Судовий збір: поняття, ставки, порядок обчислення і повернення. Звільнення від сплати судового збору.

 4. Витрати по провадженню цивільної справи.

 5. Особливості заочного розгляду справи.

 6. Постанови суду першої інстанції.

 7. Підвідомчість цивільних справ.

 8. Підсудність цивільних справ.

 9. Перевірка законності та обґрунтованості судових рішень, що не набрали чинності.

 10. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Надання повної цивільної дієздатності.

 11. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 12. Міжнародний цивільний процес.

 13. Відновлення втраченого судового провадження.

8

 1. Правовий статус третейського суду згідно Закону України «Про третейські суди».

 2. Особливості провадження справ про усиновлення.

 3. Особливості провадження справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

 4. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).

 5. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 6. Провадження в справах про оскарження рішень третейських судів.

 7. Провадження в справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.

 8. Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

 9. Провадження у справах за участю іноземних осіб.9

Список рекомендованих джерел


1. Андрушко А. В. Зміст принципу диспозитивності цивільно-процесуального права України / А. В. Андрушко // Вісн. Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Юрид. науки. – 2001. – Вип. 3. – С. 1– 8.

2. Бобровник О. В. Треті особи із самостійними вимогами щодо предмета спору за чинним та новим ЦПК України / О.В. Бобровник // Держава і право: зб. наук. праць. юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – Вип. 1. – С. 386–391.

3. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження

проблем юридичного доказування / Д. Бочаров // Право України. – 2002. – № 5. – С. 31–37.

4. Василюк С. Застосування аналогії в цивільному процесі / С. Василюк, О. Ломоносова // Право України. – 2002. – № 3. – С. 135 –137.

5. Валюх В. Прокурор у цивільному судочинстві: деякі проблеми

представництва інтересів громадянина / В. Валюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2003. – С. 244 –246.

6. Васильев С. В. Иммунитет свидетеля в гражданском судопроизводстве Украины / С. В. Васильев // Підприємництво, господарство і право. –2003. – № 3. – С. 40–44.

7. Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде / А. П. Вершинин. – М., 2000. – 114 с.

8. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні витрати: нормативні акти, роз’яснення, коментарі / відп. ред. П. І. Шевчук. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 928 с.

9. Гольденко І. О. Щодо доцільності введення інституту присяжних у цивільне судочинство України / І. О. Гольденко // Держава і право: зб. наук. праць. юрид. і політ. науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — Вип. 31. — С. 294–297.


10

10. Луспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання процесуальних документів за новим ЦПК України): наук.-практ. коментар / Д. Д. Луспеник. – Х.: Харків юрид., 2005. – 640 с.

11. Іваницький С. О. Окремі аспекти реформування інституту народних засідателів / С. О. Іваницький // Вісн. Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України. – 2004. – Вип. 1. – С. 101–119.

12. Кравчук В. М. Стратегія і тактика цивільного процесу / В. М. Кравчук. — К.: АТІКА, 2006. – 352 с.

13. Луспеник Д. Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці / Д. Д. Луспеник. – Х.: Харків юрид., 2005. –432 с.

14. Порєва Л. А., Цивільний процес: навч. посіб. / Л. А. Порєва, О. Х. Юлдашев. – К.: МАУП, 2005. – 67 с.

15. Притика Ю. Д. Закон України “Про третейські суди”: наук.-практ. коментар / Ю. Д. Притика. – К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2005. – 241 с.

16. Проблемы науки гражданского процессуального права / под ред. проф. В. В. Комарова. — Х.: Право, 2002. — 404 с.

17. Стефаник В. С. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами / В. С. Стефаник, Н. П. Лукашкова // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 2 (2 ). – С. 31–37.

18. Уткина И. В. Заочное решение в гражданском процессе / И. В. Уткина. – М.: Городец-издат, 2003. – 210 с.

19. Фазікош Г. Щодо розширення логічного змісту поняття законності судового рішення / Г. Фазікош // Право України. –2001. – № 12. – С. 21–25.

20. Фурса С. Я. Нотаріальний процес / С. Я. Фурса. – К.: Істина, 2002. – 209 с.

21. Фурса С. Я. Окреме провадження у цивільному процесі України: навч. посіб. / С. Я. Фурса. – К.: Поліграф. центр Київського ун-ту, 1999. — 347 с.


11

22. Фурса С. Я. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу: практикум / С. Я. Фурса. – К.: Вілбор, 1998. – 118 с.

23. Фурса С. Я. Судове рішення та його реалізація в справах про

встановлення фактів, що мають юридичне значення / С. Я. Фурса // Ерліховський зб. –Чернівці, 1994. – Вип. 1. – С. 76–87.

24. Фурса С Адвокат у цивільному процесі: наук.-практ. посіб. / С. Я Фурса, Є. І. Фурса. – К.: Видавець С. Я. Фурса: КНТ, 2006. – 448 с.

25. Фурса С. Я. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. – К.: Видавець С. Я. Фурса: КНТ, 2006. — 448 с.

26. Фурса С. Я. Докази і доказування у цивільному процесі: наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Т. В. Цюра. – (Сер.: “Процесуальні науки”). – К.: Видавець С. Я. Фурса: КНТ, 2005. – 256 с.

27. Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 40–45.

28. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 42–47.

29. Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування / Т. Цюра // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 6. – С. 41–46.

30. Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження судових рішень у

цивільному процесі на українських землях / Є. А. Чернушенко // Судова апеляція. – 2005. – № 1. – С. 84–98.

31. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Акад.

курс / М. Й. Штефан. – К.: Концерн “Вид. дім “Ін Юре”, 2005. – 624 с.

32. Штефан О. Поняття заочного провадження у цивільному процесі / О. Штефан // Юридична Україна. – 2005. – № 1. – С. 44–48.

12

33. Штефан О. Наказне провадження у цивільному судочинстві України / О. Штефан // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 44–48.

34. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / за заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: Атіка, 2006. — 348 с.

35. Ясинок М. Судовий наказ у цивільному судочинстві / М. Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 70–73.


Нормативно-правова література

36. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: // http://rada.kiev.ua

37. Загальна декларація прав людини. Прийнята на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http: //rada.kiev.ua

38. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. № 27 7-IV // Уряд. кур’єр. - 2005. - серп. - № 153–154.

39. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради України. — 1971. — № 50. — Ст. 375.

40. Кодекс професійної етики судді // Вісн. Верховного Суду України. — 2000. — Ст. 11.

41. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. —2002. — № 21–22. — Ст. 135 .

42. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40– 44. — Ст. 356.

43. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http: // rada.kiev.ua

44. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 р. №2887-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. - Ст. 62.

45. Закон України “Про біженців” від 21 червня 2001 р. № 2 7-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 250.


13

46. Закон України “Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів” від 29 листопада 2001 р. № 2860-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 10. — Ст. 76.

47. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 7.07.2010 р. № 2453-VІ // Відомості Верховної Ради України. — 2010. - № 41–42, 43, 44-45. -Ст. 529.

48. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. —2004. — № 50. — Ст. 540.

49. Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 32. — Ст. 422.

50. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від

21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

51. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. № 3-2 -ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

52. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р. № 2 60-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 504 .

53. Закон України “Про охорону праці” від 1 жовтня 1992 р. № 269 -ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. — Ст. 668.

54. Закон України “Про прокуратуру” від листопада 1991 р. № 1789-ХІІ // Вісник Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.

55. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 1 вересня 1999 р. № 10 -ХІV // Вісник Верховної

Ради України. — 1999. — № 45. — Ст. 397.

56. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 7 та 11 до Конвенції” від 17 липня 1997 р. № 7 /97-ВР // Вісник Верховної Ради України. — 1997. — № 40. — Ст. 263.

14

57. Закон України “Про судову експертизу” від 2 лютого 199 р.

№ 038-ХІІ // Вісник Верховної Ради України. — 1994. — № 28. —Ст. 232.

58. Закон України “Про третейські суди” від 11 травня 2004 р. № 1701-IV // Вісник Верховної Ради України. — 2005 . — № 35. — Ст. 412.

59. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР // Вісник Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.

60 Закон України “Про судовий збір” від 08.07.2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України. – 2011. - №59. – Ст. 2349.

61. Постанова Верховної Ради України «Про Закон України “Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини”» від липня 2002 р. № 38-IV // Вісник Верховної Ради України. — 2002. — № 33. — Ст. 254 .

62. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження по рядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення

розгляду цивільних справ та їх розмірів” від 21 грудня 2005р. №1258.

63. Постанова Кабінету Міністрів “Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави” від 27 квітня 2006 р. № 590 [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://rada.kiev.ua.

64. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій” від 28 вересня 1990 р. № 7 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.

65. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995р. № 4 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.


15

66. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995р. № 20 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.

67. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 р. № 9 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.

68. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. № 8 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004 . — № 11.

69. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6 листопада 1992 р. № 9 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.

70. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову

практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня 1995р. (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.

71. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12 квітня 1996 р. (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.

72. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України” від 2 грудня 1999 р. № 12 ( зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. —2004. — № 11.


16

73. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним” від 28 березня 1972 р. № 3 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. —2004. — № 11.

74. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судове

рішення” від 29 грудня 1976 р. № 11 (зі змін. та доповн.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2004. — № 11.


Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з дисципліни “Цивільний процес”

для студентів спеціальності 6.030402 “Правознавство”

усіх форм навчання


^
Відповідальний за випуск В. М. Семенов

Редактор Н. З. Клочко

Комп’ютерне верстання А. В. Солонар


Підписано до друку 15.11.2011, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,93 Обл.-вид. арк. 0,52. Тираж 30 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В. Б. Юскаєв


3058 Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з дисципліни “Цивільний процес”

для студентів спеціальності 6.030402 “Правознавство”

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач А. В. Солонар


Відповідальний за випуск В. М. Семенов


Декан факультету А. М. Куліш


Суми

Сумський державний університет

2011

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" icon"цивільний процес"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" icon"цивільний процес"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Цивільний процес" для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Цивільний процес України" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний процес України” для студентів спеціальності 060101, 060100 "Правознавство"...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "кримінальний процес" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета “Цивільний процес” /Укладач А. М. Куліш.– Суми: Видавництво СумДУ, 2007....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "організація юридичної служби на підприємстві" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Організація юридичної служби на підприємстві” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни \"Цивільний процес\" для студентів спеціальності 030402 \"Правознавство\" iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи