Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Скачати 356.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Сторінка1/4
Дата26.05.2013
Розмір356.37 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3062 Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів з дисципліни

Банківське право” для студентів

спеціальностей 5. 060101 , 6.030402

Правознавство”

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” / укладач А.В. Солонар.– Суми: Сумський державний університет, 2011.- 39с.


Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки


3

Вступ


Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань.

Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими методичними матеріалами.

^ Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківське право” є:

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та додаткових літературних джерел;

2) виконання домашніх завдань;

3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;

4) підготовка до різних форм поточного контролю;

5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;

6) написання реферату за заданою проблематикою;

7) аналітичний огляд наукових публікацій.

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, відповідні нормативно-

4

правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної, передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни “Банківське право”.

Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями кожна тема, яка виноситься на самостійне вивчення, передбачає виконання тестових завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю складені відповідно до програми навчальної дисципліни “Банківське право” для поточної перевірки знань студентів.

Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості.

Обсяг об’єктів порівняльного вивчення повинен бути максимально вичерпним.

Окрему увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та додаткової літератури за кожною темою, що передбачає самостійне вивчення.


5

Тема 1. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут. Банківська система України

План


1.Поняття банківського права.

2.Банківські правовідносини: поняття, склад, види та особливості.

3. Джерела банківського права.

4. Правове регулювання банківської діяльності.
^

5. Поняття та склад банківської системи.
Теми рефератів


 1. Місце банківського права в системі правових наук.

 2. Становлення і розвиток ринку банківських послуг в умовах глобалізації світової економіки.^

Методичні рекомендації


У процесі розбудови демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та ефективне правове регулювання банківської діяльності, яка останнім часом зазнала суттєвих змін. У сучасних умовах постала потреба в більш детальному вивченні проблеми правового регулювання банківської діяльності, враховуючи роль, яку відіграють банки в економічному житті України. Між тим правове регулювання банківської діяльності належить до найбільш складних і найменш розроблених проблем національного права. Визначення сутності банківського права та його місця в системі національного права має важливе теоретичне значення.

Отже, при висвітленні змісту першого питання студенту потрібно надати визначення понять: “банківське право”, “банківська діяльність”, визначити сутність цих понять, предмет, метод.


6

Результатом регулюючого впливу норм права на суспільні відносини з перетворенням їх у правові відносини. Банківські правовідносини являють собою різновид правових.

Отже, при відповіді на друге питання необхідно надати визначення банківських правовідносин, окреслити їх основні функції, склад (суб’єкти, об’єкти, зміст) і види.

Що стосується джерел банківського права, то основним є ЗУ “Про банки та банківську діяльність”, а також Закони України: “Про Національний банк України”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, “Про порядок розрахунків в іноземній валюті” тощо. Правове регулювання банківської діяльності здійснюється на підставі вищезазначених нормативно-правових актів.

Для нормального функціонування банківська система має відповідати певним вимогам. Розкриваючи зміст п’ятого питання, необхідно насамперед надати визначення банківської системи, окреслити коло вимог, яким вона повинна відповідати, зазначити її мету і завдання. Також, враховуючи, що специфіка банківської системи виявляється в її функціях при відповіді на перше питання, слід навести характеристику таких функцій, як:

а) створення грошей і регулювання грошової маси;

б) трансформаційна функція;

в) стабілізаційна функція.

Банківська система є законодавчо визначеною. Чітко структурованою сукупністю фінансових інститутів, які займаються банківською діяльністю. З огляду на це та з урахуванням положень ст. 4 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, варто зазначити, що банківська система України складається з національного банку України та інших банків, які створені і діють на території України. Окрему увагу при відповіді слід звернути на характеристику першого і другого рівня банківської системи України.

^

7

Контрольні запитання


 1. Дайте визначення поняття “банківське право”.

 2. Які суспільні відносини регулює банківське право?

 3. Назвіть та охарактеризуйте спеціальні принципи банківського права.

 4. Надайте характеристику джерел банківського права.

 5. Дайте визначення банківських правовідносин.

 6. Наведіть особливості банківських правовідносин.

 7. Який склад банківських правовідносин?

 8. Дайте визначення поняття “банківська система”.

 9. Визначте роль банківської системи в державі.

 10. Яку структуру має банківська система України?

 11. Які фактори впливають на функціонування банківської системи України?


Список рекомендованої літератури

 1. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – N 5-6 – С.30.

 2. Банківське право України: навчальний посібник / за заг. ред. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре». 2000. – 384 с.

 3. Банківське право: українське та європейське / за заг. ред. П.Д. Біленчук., О.Г. Диннік, І.О. Любий, О.В. Скороход. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.

 4. Карманов Є.В. Банківське право України: навчальний посібник / Є.В. Карманов. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.

 5. Кирилюк Д. Поняття та юридична природа електронних банківських послуг / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2005. – № 10.

 6. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. – № 12.

 7. Костюченко О.А. Банківське право України / О.А. Костюченко. – К.: Видавництво «А.С.К.», 2006. – 624 с.


8

 1. Міщенко В. І. Центральні банки: організаційно-правові засади / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. – К.: Т-во «Знання», КВО, 2004. – 372 с.

 2. Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності: посібник із проблем банківського права / О.А. Костюченко. -К.: Криниця, 2003. – 320 с.

 3. Качан О.О. Банківське право: навч. посібник / О.О. Качан. – К.: Школа, 2004. – С.52.

 4. Орлюк О.П. Банківське право: навч. Посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.

 5. Орлюк О.П. Банківська діяльність як елемент фінансової діяльності держави / О.П. Орлюк // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 3. – С. 45-50.

 6. Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций / О.М. Олейник. – М.: Юрист, 1997. – С. 25.  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для проведення ділової гри з дисципліни "Банківське право". Умови отримання інноваційної розробки
Мета розробки. Поглиблене вивчення матеріалу дисципліни “Банківське право”, залучення активних форм навчання, вироблення у студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconТ. А. Коляда методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «право»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи