Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Скачати 356.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Сторінка2/4
Дата26.05.2013
Розмір356.37 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

Тема 2. Правовий статус Національного банку України
План


1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни.

2. Подвійна правова природа НБУ.

3. Функції НБУ за чинним законодавством.

4. Керівні органи НБУ.
^

5. Організаційно-функціональна структура НБУ.
Теми рефератів


1. Банківська діяльність та банківські операції.

2. Правова природа центрального банку.
^

Методичні рекомендації


У системі центральних органів виконавчої влади України особливе місце займає Національний банк України. Правове положення НБУ визначається Конституцією України ( ст. 99,100), Законом України від 20 травня 1999р. “Про національний банк України”, “Положенням про філії”

9

(територіальні управління) Національного банку України, затв. постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2000р.

Для відповіді на перше питання необхідно проаналізувати положення зазначених нормативно-правових актів.

Особливість правового статусу, завдання і функції Національного банку України визначають характер взаємовідносин НБУ з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Діючи в єдиній соціальній системі, будучи особливим центральним органом державного управління в системі органів держави, НБУ має автономність, його діяльність характеризується оптимальною самостійністю щодо управління грошово – кредитною системою України. Ст. 4 Закону України “Про національний банк України” передбачає, що Національний банк, будучи економічно самостійним, здійснює свої функції та повноваження незалежно від виконавчо-розпорядчих органів держави і не відповідає за політику уряду. Вищі органи держави й Національний банк з метою забезпечення розвитку ринкової економіки в державі будують свої взаємовідносини на основі всебічного співробітництва.

При відповіді на друге питання необхідно висвітлити аспекти взаємодії НБУ з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Зміст діяльності Національного банку України розкривається через систему його функцій, основних напрямів функціонування.

Зміст третього питання розкривається з урахуванням положень ст. 6,7,42 Закону України “Про Національний банк України”.

Відповідаючи на четверте питання, слід відзначити, що структура НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і має функціонально-територіальний характер. До системи НБУ входять централізо-

10

ваний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, представництво банку за кордоном. Головне управління, інженерно-технічний центр, банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності Національного банку. Отже, при відповіді на четверте питання необхідно визначити функції, повноваження, компетенцію вищезазначених підрозділів.

П’яте питання передбачає детальний аналіз статей ЗУ “Національний банк України”, який визначає організацію роботи Національного банку, його керівні органи, їх повноваження та розмежування компетенції.

^

Контрольні запитання


 1. Охарактеризуйте правову природу Національного банку України.

 2. Назвіть і розкрийте зміст функцій, які здійснює Національний банк України.

 3. Кому підзвітний Національний банк України?

 4. Яким чином будуються взаємовідносини НБУ з вищими органами держави.

 5. Окресліть організаційну структуру Національного банку України.

 6. Які операції здійснює Національний банк України?

 7. Назвіть заходи впливу НБУ до комерційних банків за порушення банківського законодавства.

 8. Назвіть повноваження Ради Національного банку України.

 9. Які підстави надання ліцензій на здійснення банківських операцій?11

Список рекомендованої літератури

 1. Кротюк В. Л. Національний банк — центр банківської системи Украї­ни. Організаційно-правовий аналіз / В.Л. Кротюк. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре». – 248 с.

 2. Міщенко В. І. Центральні банки: організаційно-правові засади / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. – К.: Т-во «Знання», КВО, 2004. – 372 с.

 3. Поляков В.П. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт / В.П. Поляков, Л.А. Московкина. – М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 20.

 4. Порошенко П. Національний банк і стратегія грошово-кредитної політики / П. Порошенко, А. Селіванов // Голос України. — 1999. — 6 квітня.^

Тема 3. Правовий статус банків. Правове регулювання банківської таємниці
План


1. Особливості правового статусу банків в Україні.

2. Організаційно-функціональна структура банку.

3. Поняття банківської таємниці.

4. Порядок розкриття банківської таємниці.

^

Теми рефератів


 1. Активні операції комерційних банків.

 2. Операції та послуги банків щодо забезпечення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.^

Методичні рекомендації


Важливою ланкою кредитної системи України є банки, що належать до другого рівня банківської системи. Комерційні банки є багатофункціональними установами, що здійснюють основний спектр кредитних і фінансових операцій,


12

пов’язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів.

При відповіді на перше питання необхідно надати визначення поняття “банк”, навести ознаки, охарактеризувати правове становище банків з урахуванням норм ЗУ “Про банки і банківську діяльність”.

Правовою базою для створення і функціонування комерційних банків різних типів і форм власності є Закон України “Про банки і банківську діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери і фондовий ринок”, а також нормативні акти НБУ.

Важливою умовою ефективної роботи створеного банку є вибір оптимальної організаційної структури для успішного здійснення функцій управління, максимального задоволення інтересів клієнтів у різноманітних банківських послугах з метою досягнення банком основних стратегічних цілей.

У практиці банківської діяльності існують два підходи побудови організаційної структури банку: функціональна і за видами надання різноманітних банківських послуг. При відповіді на друге питання необхідно надати характеристику функціональної організації структури банку і організаційної структури банку.

Економічна роль комерційних банків проявляється в тому, що вони здатні здійснювати широке коло операцій і надають велику кількість різноманітних послуг підприємствам, фірмам, населенню, державі.

Для з’ясування змісту третього і четвертого питання рекомендується ознайомитися з положенням ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, зокрема ст. 60 – 62.

^

Контрольні запитання


 1. Дайте визначення поняття «банк».

 2. Розкрийте роль банків в економічній системі країни.13

 1. Наведіть класифікацію банків.

 2. Розкрийте відповідно до чинного законодавства України порядок створення банків.

 3. Назвіть основні документи, необхідні для реєстрації банку.

 4. Які підстави припинення діяльності банку передбачені діючим законодавством України?

 5. Яким чином здійснюється управління банком?

 6. У чому полягає суть і зміст довірчих послуг банків?

 7. У чому полягає суть правової охорони банківської таємниці?Список рекомендованої літератури

 1. Агарков М. М. Основы банкового права: курс лекцій. Изд-е 2-е. Уче-ние о ценных бумагах: научное исследование. Изд-е 2-е. — М. : Изд-во БЕК, 1994.— 350 с.

 2. Банківське право України: навч. посібник / А. М. Жуков, А. Ю. Іоффе, В. Л. Кротюк, В. В. Пасічник, А. О. Селиванов та ін; за заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 384 с.

 3. Галаган В. Розкриття банківської таємниці: деякі проблеми співвідношення банківського та кримінально-процесуального законодавства / В. Галаган, С. Галецький // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 91

 4. Гетманцев Д. О. Проблеми визначення поняття банківської таємниці в законодавстві України / Д.О. Гетьманцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – № 44. – С. 25–28.

 5. Гетманцев Д. О. Проблеми обмеження правового захисту банківсь­кої таємниці з метою попередження легалізації майна, набутого злочин­ним шляхом / Д.О. Гетьманцев // Вісник Київського національного університету імені Тара­са Шевченка. Юридичні науки. — 2002. — №47. — С. 233-236.


14

 1. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку бан­ківського продукту / О. Дзюблюк // Вісник НБУ. – 1999. – № 4. –С. 60–62.

 2. Дроздов С. Правове регулювання виїмки документів, що становлять банківську таємницю, на стадії досудового розслідування / С. Дроздов // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 8. – С. 47.

 3. Карманов Є. Банківська таємниця як об'єкт цивільно-правового регу­лювання / Є. Карманов //Право України. – 2001. –№ 12. – С. 113.

 4. Харламова С. Історико-правова характеристика інститутів комерційної та банківської таємниці / С. Харламова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 59-62.

 5. Шаповалова А. Правові проблеми банківської таємниці / А. Шаповалова //Право України. – 2007. – № 2. – С. 102-105.


Тема 4. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду.


План

1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.

2. Методи банківського регулювання.

3. Правові засади банківського нагляду.

4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень.

5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій.

6. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків.
^

Теми рефератів


 1. Порядок ліквідації комерційних банків.

 2. Ліцензування банківської діяльності.


15

Методичні рекомендації

Стосовно першого питання необхідно зазначити, що законодавче визначення названих термінів міститься у Законі України «Про Національний банк України». Так, згідно з цим Законом банківське регулювання — одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяль­ності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. Банківський нагляд — це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановле­них нормативів з метою забезпечення стабільності банківської сис­теми та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

Основні засади створення та ліцензування комерційних банків закріплені у Законі України «Про банки і банківську дія-льність», які потім конкретизуються у відповідних нормативно-правових актах Національного банку України. Порядок держав­ної реєстрації банків регламентується Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, пред­ставництв, відділень, затвердженим Постановою Правління Наці­онального банку України від 31 серпня 2001 р. № 375, з наступними змінами та доповненнями.

Правові засади ліцензування банків та небанківських фінансових установ викладені у Законі України «Про банки і ба­нківську діяльність» та конкретизовані у відповідних норматив­но-правових актах Національного банку України. Відповідно до зазначеного Закону банк має право здійснювати банківську дія­льність тільки після отримання банківської ліцензії. Без отриман­ня банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність із залучення вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести

16

рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідаль­ність згідно із законами України.

Реорганізація банку — це злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків пра­вонаступникам. Реорганізація за рішенням власників банку здійснюється згідно із законодавством України про господарські товариства за умови попере­днього дозволу Національного банку України. Примусова реорганізація здійснюється у разі істотної загрози платоспроможності банку.


Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність банківського регулю­вання?

2. Визначте поняття та мету банківського нагляду.

3. Які основні принципи банківського нагляду?

4. Назвіть складові елементи системи банківсько­го нагляду.

5. Який порядок реєстрації комерційних банків?

6. Який порядок ліцензування банків?

7. Назвіть способи реорганізації комерційних ба­нків?

8. Який порядок ліквідації комерційних банків?

9. Хто може бути призначений ліквідатором ко­мерційного банку?


Список рекомендованої літератури

 1. Банки и банковские операции / под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1997. — С. 82—87.

 2. Банківське право України: навч. посібник / А.М. Жуков, А. Ю. Іоффе, В. Л. Кротюк, В. В. Пасічник, А. О. Селиванов та ін.; за заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 384 с.

 3. Винсет П. Полицатто. Разумное регулирование и банковский над­зор. Создание институциональных рамок для банков / П. Винсет Полицатто. - Вашингтон: Ин­ститут экономичес-


17

кого развития. Мировой банк, 1992. — 68 с.

 1. Грищенко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах / Р. Грищенко // Вісник НБУ. —2005, квітень. — С. 57—59.

 2. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право: учеб. Пособие / Н.Ю. Ерпылева. — М.: Форум—Инфра-М, 1998. — С. 48.

 3. Кротюк В. Л. Національний банк — центр банківської системи Украї­ни. Організаційно-правовий аналіз / В.Л. Кротюк. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — 248 с.

 4. Поляков В. П. Структура и функции центральных банков: зарубежный опыт / В.П. Поляков, Л.А. Москвина. — М., 1996. — С. 139.

 5. Раєвський К. Ліквідація банків. Організація процедури / К. Раєвський, М. Зубок // Вісник НБУ. — 2003, квітень. — С. 11—14.

 6. Роберт С. Портер. Введение в регулирование, надзор и анализ банковской деятельности / Роберт С. Портер. — Вашингтон: Институт экономического раз­вития. Мировой банк, 1992. — 122 с.

 7. Савченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства / І. Савченко // Віс­ник НБУ. — Січень 2005. — С.14—15.

 8. Степаненко А. Теорія і практика реорганізації та реструктуризації банків / А. Степаненко // Вісник НБУ. — 2004, березень. — С. 4—7.Тема 5. Правове регулювання безготівкових розрахунків та готівкових розрахунків

План


1. Поняття безготівкових розрахунків. Форми та способи безготівкових розрахунків.

18

2. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття.

3. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті.

4. Правове регулювання касових операцій в установах банку.

5.Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки.

6.Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері готівкових розрахунків.


Теми рефератів

 1. Ліміт касової готівки.

 2. Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері готівкових розрахунків.


^ Методичні рекомендації

У функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг у державі. Правові основи організації грошового обігу в Україні закладені в Конституції України та в Законах України «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Відповідь на перше питання має базуватися на положеннях саме цих нормативно-правових актів та розкривати головні завдання правового регулювання грошового обігу в Україні, основні засади грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням, основні економічні засоби і методи грошово-кредитної політики.

Зміст другого питання теми потрібно висвітлювати з урахуванням положень ЗУ «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні» від 05.04.2001р., Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті України», які затвердженні відповідними Постановами Правління НБУ.

Основними джерелами вивчення змісту третього питання є ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та

19

Інструкція «Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої Постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р. № 527.

Усі розрахунки в господарському обігу України юридичні та фізичні особи здійснюють як готівкою, так і безготівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових і касових операцій, затверджених НБУ. Сфера застосування готівки між юридичними особами істотно обмежена і регулюється Положенням «Про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженою Постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001р. № 72. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки можуть використовувати як платіжні інструменти: платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги – доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти. Більш детально загальні правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб встановлено в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджений постановою Правління Національного банку України 29 березня 2001 р.

Правове регулювання фінансової відповідальності за правопорушення у сфері готівкових розрахунків здійснюється Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 року в редакції від 11.05.1999 року.


Контрольні запитання

1. Як, на Вашу думку, співвідносяться поняття «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розрахункові правовідносини» ?

2. Які нормативно-правові акти регламентують порядок здійснення безготівкових розрахунків в Україні?


20

3. Розкрийте порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті.

4. Якими нормативно-правовими актами регу­люється порядок здійснення операцій з готів­кою?

5. Що таке касове обслуговування?

6. Який порядок встановлення ліміту каси?

7. Які органи державної влади здійснюють конт­роль за дотриманням законодавства про готів­кові розрахунки?

8. Яка відповідальність передбачена за пору­шення правил здійснення операцій з готівкою?


Список рекомендованої літератури

 1. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 5-6. – С.30.

 2. Наказ НБУ «Про затвердження Інструк­ції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та інозем­них валютах, затверджена постановою Прав­ління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в редакції Закону України від 24.12.93 р. № 3813-ХІІ // Відомості Верховної Ради. —1994. — №15. — Ст. 84.

 4. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Поста­новою Правління Національного банку України №337 від 14.08.2003 року // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 37. — Ст. 1999.

 5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку Украї­ни від 15 грудня 2004 р. №637 // Вісник НБУ. – 2005. – № 3 (додаток).

 6. Банківське право України: навчальний посібник / за заг. ред. А.О. Селіванова. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 384 с.

 7. Костюченко О.А. Банківське право України / О.А. Костюченко. - К.: Видавництво «А.С.К.», 2006. –624с.

21

 1. Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності: посібник із проблем банківського права / О.А. Костюченко. - К.: Криниця, 2003. – 320 с.

 2. Качан О.О. Банківське право: навч. посібник / О.О. Качан. – К.: Школа, 2004. – С.52.

 3. Орлюк О.П. Банківське право: навч. Посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для проведення ділової гри з дисципліни "Банківське право". Умови отримання інноваційної розробки
Мета розробки. Поглиблене вивчення матеріалу дисципліни “Банківське право”, залучення активних форм навчання, вироблення у студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconТ. А. Коляда методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «право»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи