Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Скачати 356.37 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
Сторінка4/4
Дата26.05.2013
Розмір356.37 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

Контрольні запитання


 1. Розкрийте суть поняття “валютне законодавство”.

 2. Розкрийте суть валютного регулювання в державі.

 3. У чому полягають особливості використання іноземної валюти в господарському обігу?

 4. Яке призначення валютного фонду і де його створюють?

26

 1. Які органи здійснюють валютне регулювання?

 2. Що слід розуміти під валютними обмеженнями?

 3. Який законодавчий акт встановлює режим здійснення валютних операцій на території України та визначає принципи валютного регулювання?

 4. У чому полягають особливості здійснення валютних операцій резидентами та нерезидентами?

 5. Які органи здійснюють валютний контроль на території України? Наведіть їх повноваження.

 6. Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за порушення валютного законодавства?

 7. Охарактеризуйте Національний банк України як головний орган валютного регулювання і валютного контролю.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Закони України. Офіційне видання. — ТЛО. — К.:АТ «Книга», 1997.

 2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулю­вання та валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. №15-93 // Відомості Верховної Ради України, 1993. — № 17. — Ст. 184.

 3. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №29. —- Ст. 238; 2000. — №14—16.

 4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

 5. Закон України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті» від 23 верес­ня 1994 р. № 185/94-ВР.

 6. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуаль­них ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14

27

жовтня 2004 року №483, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9 ли­стопада 2004 р. № 1429/10028.

 1. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена по­становою Правління Національного банку України № 136 від 24.03.99.

 2. Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена Постановою НБУ № 148 від 27.05.2008 року.

 3. Алісов Є. О. Правове регулювання валютних відносин: автореф. дис. канд. юрид. наук / Є.О. Алісов. — Харків: Національна академія України ім. Ярослава Мудрого, 1996. —23 с.28

Тести

1. До спеціальних принципів банківського права належать:

а) принцип свободи банківської діяльності;

б) принцип поєднання публічних і приватних засад в банківській

сфері;

в) принцип законності;

г) принцип нагляду за діяльністю банків та інших кредитно-фінансових установ;

д) принцип верховенства права.

^ 2. До джерел банківського права належать:

а) Конституція України;

б) закони України;

в) постанови Верховної Ради України;

г) рішення асоціацій та об’єднань банків;

д) рішення міжнародних організацій.

^ 3. Норми банківського права мають такі складові:

а) вступна частина;

б) гіпотеза;

в) регулятивна частина;

г) диспозиція;

д) нормативна частина;

е) санкція.

^ 4. За функціональною спрямованістю розрізняють норми банківського права:

а) зобов’язуючі;

б) регулятивні;

в) охоронні;

г) забороняючі;

д) уповноважуючі.

^ 5. За змістом виокремлюють норми банківського права:

а) матеріальні;

б) пруденційні;

в) процесуальні;

г) загальні.


29

6. За призначенням норми банківського права бувають:

а) матеріальні;

б) пруденційні;

в) процесуальні;

г) загальні.

^ 7. Банківські правовідносини за змістом регулювання класи-

фікують на такі:

а) що регулюють організацію банківської системи;

б) кредитні;

в) дебітові;

г) розрахункові;

д) валютні;

е) гривневі.

^ 8. Банківські правовідносини залежно від конкретного змісту поділяють на:

а) майнові;

б) немайнові;

в) змішані;

г) регулятивні;

д) організаційні.

^ 9. До функцій банківської системи належать:

а) створення грошей і регулювання грошової маси;

б) контролююча функція;

в) трансформаційна функція;

г) стабілізаційна функція;

д) функція емісії грошей.

^ 10. Елементами банківської системи України є:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Міністерство економіки України;

г) Національний банк України;

д) Рахункова палата України;

е) банки України;

є) фінансово-кредитні установи України.


30

^ 11. До основних факторів глобального впливу на банківську систему України належать:

а) посилення конкуренції в банківській справі;

б) комп’ютеризація банківської діяльності;

в) збільшення «банківської грамотності клієнтів»;

г) широке застосування інформаційних технологій (Інтернету).

^ 12. Зазначте, чи є банківська система складовою кредитної

системи держави:

а) так;

б) ні, це окремі поняття;

в) навпаки, кредитна система є складовою банківської системи.

^ 13. Формою діяльності Національного банку України є:

а) укази;

б) положення;

в) накази;

г) судові прецеденти;

д) рішення;

е) постанови.

^ 14. Національний банк України підзвітний:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Верховній Раді України;

в) Міністерству фінансів України;

г) Президенту України:

д) Президії Верховної Ради України.

^ 15. Голова Правління Національного банку України обирається на строк:

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 2 роки;

г) 4 роки;

д) 3 роки.

16. Щорічно розподіл прибутку Національного банку України затверджує:

а) Верховна Рада України;


31

б) Кабінет Міністрів України;

в) Президент України;

г) Міністерство фінансів України;

д) Міністерство економіки України.

^ 17. Зазначте, які особливі ознаки Національного банку України:

а) є юридичною особою;

б) має монопольне право на випуск грошей в обіг;

в) вирішує питання про обрання керівництва комерційних банків;

г) реєструє документи комерційних банків;

д) виключає клієнтів з комерційних банків;

е) видає ліцензію на здійснення операцій в іноземній валюті.

^ 18. Підзвітність Національного банку України означає:

а) подання Національним банком Верховній Раді України щоквартального звіту та аудиторського висновку;

б) доповідь Голови НБУ Кабінету Міністрів України про подані

звіти;

в) визначення Верховною Радою України аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки банку;

г) подання Верховною Радою України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

^ 19. Членів Ради Національного банку України призначає:

а) Голова Правління НБУ;

б) Верховна Рада України;

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) Міністр фінансів України.

^ 20. Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації таких повноважень:

а) здійснює всі види перевірок на місцях банків;

б) здійснює ревізії фінансово-господарської діяльності;

в) може вимагати від банків та інших фінансово-кредитних уста-

нов проведення загальних зборів акціонерів;

г) здійснює розслідування порушень діяльності банків;

32

д) може брати участь у роботі зборів акціонерів;

е) висуває вимоги щодо здійснення обов’язкових аудиторських

перевірок банків.

^ 21. У разі невиконання у встановлений Національним банком строк вимог щодо усунення порушень Національний банк має право застосовувати такі заходи впливу:

а) накладати штраф на керівників банків;

б) відстороняти керівництво від управління банком;

в) накладати арешт на майно банку;

г) зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих банківських опе-

рацій на строк до 5 років;

д) ліквідувати банк.

^ 22. Зазначте, які засоби впливу Національний банк України застосовує до комерційних банків у разі порушення ними банківського законодавства та власних нормативних актів:

а) відкликає ліцензію;

б) притягує керівників банків до кримінальної відповідальності;

в) підвищує норми обов’язкових резервів;

г) вирішує питання про банкрутство комерційного банку;

д) призначає тимчасову адміністрацію для управління цим

суб’єктом;

е) приймає рішення про виключення з Республіканської книги

реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

^ 23. Національний банк України може відмовити у реєстрації

банків:

а) у разі порушення створення банку;

б) у разі, якщо засновниками є іноземні громадяни;

в) незадовільного фінансового стану засновників, що загрожує інтересам кредиторів банку;

г) у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва;

д) невідповідності його статуту та інших установчих документів

законодавству.


33

^ 24. Для реєстрації банків подаються такі документи:

а) заява про реєстрацію;

б) характеристики засновників з попереднього місця роботи;

в) економічне обґрунтування;

г) банківський баланс;

д) висновок аудиторської організації про фінансовий стан засновників банку;

е) довідки з МВС про засновників банку;

є) засновницькі документи.

^ 25. У статуті банку зазначаються:

а) перелік операцій, що здійснюються банком;

б) положення про те, що банк не є юридичною особою;

в) розмір статутного фонду та перелік інших фондів, створених

банком;

г) порядок ліквідації банку;

д) порядок банкрутства банку;

е) положення про органи управління, їх структуру та функції.

^ 26. Існують такі види банківського відсотка:

а) відсоток за надання консультативних послуг;

б) відсоток за вкладами;

в) відсоток за продаж валюти;

г) відсоток за іпотеку;

д) відсоток за кредит.

^ 27. Частка будь-кого із засновників, акціонерів банку не повинна перевищувати у статутному фонді:

а) 10 %;

б) 25 %;

в) 35 %;

г) 50 %;

д) 75 %.

^ 28. Мінімальним розміром статутного фонду банку є:

а) 10 млн екю;

б) 500 тис. екю;


34

в) 10 млн грн;

г) 1 млн екю;

д) 100 млн грн.

^ 29. Конституцією України визначено, що основні засади грошово-кредитної політики покладено на:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховну Раду України;

в) Національний банк України;

г) Раду Національного банку України;

д) Рахункову палату України.

^ 30. Право першого підпису банківського рахунку підприємства належить:

а) керівнику підприємства;

б) першому заступнику керівника підприємства;

в) будь-якому заступнику, який тимчасово виконує функції керівника;

г) головному бухгалтеру підприємства;

д) будь-якій службовій особі, яка уповноважена керівником.

^ 31. Право другого підпису банківського рахунку підприємства належить:

а) керівнику підприємства;

б) першому заступнику керівника підприємства;

в) будь-якому заступнику, який тимчасово виконує функції керівника;

г) головному бухгалтеру підприємства;

д) будь-якій службовій особі, яка уповноважена керівником.

^ 32. При відкритті приватних рахунків банк зобов’язаний:

а) ідентифікувати клієнтів, що відкривають рахунки;

б) ідентифікувати осіб, уповноважених діяти від імені власників

рахунків;

в) банк має право вести анонімні рахунки.

^ 33. До кредитної системи України належать:

а) біржі;

б) банки;

в) ломбарди;

35

г) органи приватизації;

д) лізингові та факторингові компанії:

е) каси взаємної допомоги;

є) регіональні відділення Фонду держмайна.

^ 34. Виникнення кредитних відносин між банками і позичальником можливе за таких умов:

а) учасники мають бути взаємозацікавлені;

б) необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення кредиту після певного строку;

в) позичальник бере кредит з метою покриття збитків від господарської діяльності;

г) позичальник має бути власником майна;

д) позичальник бере кредит на внесення платежів у бюджет і позабюджетні фонди;

е) позичальник має бути власником, наділеним правом на користування та розпорядження майном.

^ 35. Пролонгація кредиту — це:

а) збільшення кредитного відсотка;

б) страхування відповідальності за непогашення кредиту;

в) відстрочка погашення боргу позичальника зі зміною кінцевого строку погашення кредиту;

г) збільшення суми кредиту за бажанням позичальника.

^ 36. Строкові позики бувають таких видів:

а) короткострокові — до 2 років;

б) короткострокові — до 1 року;

в) середньострокові — від 2 до 5 років;

г) середньострокові — від 1 до 3 років;

д) довгострокові — понад 3 роки;

е) довгострокові — від 5 до 10 років.

^ 37. Позичальник має право:

а) вимагати від банку кредит в обсягах і в термін, зазначений у договорі;

б) вимагати зменшення відсотка за кредитом і укладання у зв’язку з цим нового кредитного договору;

в) достроково погасити заборгованість;

36

г) порушувати перед банком питання про перенесення строків

платежу в разі виникнення тимчасових фінансових або інших

ускладнень з незалежних від нього причин;

д) достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний кредит, але не включаючи відсотки за користування ним.

^ 38. До принципів кредитування належать принципи:

а) терміновості;

б) нецільового характеру;

в) безоплатності;

г) забезпечення кредитування.

^ 39. Зазначте види ринків цінних паперів:

а) загальний;

б) спеціалізований;

в) первинний;

г) вторинний;

д) змішаний.

40. Зазначте види суб’єктів ринків цінних паперів:

а) емітенти;

б) покупці;

в) інвестори;

г) професійні учасники ринків цінних паперів;

д) торговці цінними паперами.

^ 41. Зазначте професійних учасників, які діють на ринку цінних паперів:

а) емітенти;

б) зберігачі;

в) інвестори;

г) депозитарії цінних паперів;

д) торговці цінними паперами;

е) реєстратори;

є) номінальні утримувачі.

^ 42. Зазначте види цінних паперів:

а) акції;

б) облігації;

37

в) казначейські зобов’язання;

г) акредитиви;

д) векселі;

е) чеки;

є) пластикові платіжні засоби.

^ 43. До валютних цінностей належить:

а) валюта України;

б) платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України;

в) боргові зобов’язання інших держав перед Україною;

г) іноземна валюта;

д) рідкоземельні метали.

^ 44. Зазначте, які існують рівні валютного регулювання:

а) державний;

б) місцевий;

в) нормативний;

г) міжнародний;

д) індивідуально-правовий.

^ 45. Конвертована валюта — це:

а)грошові кошти будь-якої незалежної держави;

б)грошові кошти держав з відповідним (стабільним) економічним розвитком;

в)іноземна валюта, що зарахована до цієї категорії Національним банком України;

г)іноземна валюта, обмін якої дозволено на території України.

^ 46. Для здійснення валютних операцій банками та фінансовими установами необхідно:

а) отримати індивідуальну ліцензію НБУ;

б) мати кореспондентські рахунки в іноземних банках;

в) бути учасником міжнародних договорів;

г) отримати генеральну ліцензію НБУ;

д) мати не менше 10 пунктів обміну валюти.

^ 47. До органів валютного контролю належить:

а) Національний банк України;

б) Рахункова палата України;

38

в) Державна податкова інспекція України;

г) Міжнародний валютний фонд;

д) Міністерство зв’язку України;

е) Державний митний комітет України;

є) українські та міжнародні громадські організації.

^ 48. Національний банк України у сфері валютного контролю

здійснює:

а) контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України;

б) встановлює і контролює курс гривні до інших валют світу;

в) забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю;

г) видає ліцензії на здійснення валютних операцій та контролює їх виконання.

^ 49. Матеріали про накладання штрафу до 50 тис. доларів США за порушення валютного законодавства розглядають:

а) начальники територіальних управлінь НБУ;

б) директор Департаменту валютного контролю та ліцензування

НБУ;

в) Голова НБУ та його заступники;

г) Правління НБУ.

^ 50. Після отримання постанови про притягнення до відпові-

дальності за порушення валютного законодавства порушник має сплатити штраф:

а) у п’ятиденний термін;

б) у десятиденний термін;

в) у п’ятнадцятиденний термін;

г) упродовж місяця;

д) в окремих випадках постановою Правління НБУ може бути

встановлений інший термін, але такий строк не може перевищувати 1 року;

е) в окремих випадках постановою Правління НБУ може бути

встановлений інший термін, але такий строк не може перевищувати 2 років.


Навчальне видання


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Банківське право”

для студентів спеціальностей 5.060101, 6.030402 “Правознавство” усіх форм навчання


^
Відповідальний за випуск В.І. Горевий

Редактор Н.З. Клочко

Комп’ютерне верстання А.В. Солонар


Підписано до друку 29.03.2011, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 2, 33 Обл.-вид. арк. 1,63. Тираж пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил» , п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організації

методичного управління В.Б. Юскаєв


3062 Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів

з дисципліни “Банківське право”

для студентів спеціальностей 5.060101, 6.030402 “Правознавство” усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач А.В. Солонар

Відповідальний за випуск В.І. Горевий


Декан факультету А.М. Куліш


Суми

Сумський державний університет

2011
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для проведення ділової гри з дисципліни "Банківське право". Умови отримання інноваційної розробки
Мета розробки. Поглиблене вивчення матеріалу дисципліни “Банківське право”, залучення активних форм навчання, вироблення у студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» /укладач С. І. Денисенко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconТ. А. Коляда методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «право»
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Право» (Адміністративне право) ( для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «господарське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів 2,4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 030601 менеджмент при вивченні дисципліни «трудове право»
...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни \" Банківське право\" для студентів iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи