Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання icon

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Сторінка1/5
Дата26.05.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет
3149 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання практичних, самостійних робіт та

обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни «Логістика»

для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг»

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі: О. А. Біловодська, О. О. Суярова. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 44 с.


Кафедра маркетингу

ЗМІСТ

С.

Вступ……………………………………………………………………….

4

1. Завдання до виконання практичних робіт…………………………….

6

1.1 Аналіз логістичної діяльності підприємства……………………

6

1.2 Прогнозування матеріалопотоку і товарообігу…………………

6

1.3 Класифікація каналів товароруху………………………………..

8

1.4 Визначення потужності матеріального потоку…………………

8

1.5 Визначення оптимальної кількості товару, що замовляється…

9

1.6 Розрахунок необхідної кількості автомобілів для перевезення вантажу………………………………………………………………..


10

1.7 Розрахунок показників транспортної логістики………………..

12

1.8 Аналіз постачальників підприємства за допомогою АВС- та XYZ-аналізу…………………………………………………………...


13

2. Плани семінарських занять…………………………………………….

15

3. Тести для перевірки знань з дисципліни……………………………...

16

4. Схеми, що ілюструють елементи логістики…………………………..

33

5. Кросворд з дисципліни «Логістика»…………………………………..

37

6. Обов’язкове домашнє завдання………………………………………..

40

Список літератури ..……………………………………………………….

41

ВСТУП


Метою викладання дисципліни "Логістика" є формування знань про головні завдання, напрямки та функції логістики в ринкових умовах.

Основним завданням дисципліни "Логістика" є вивчення форм логістичних утворень, методів управління матеріальними потоками.

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен


ЗНАТИ:

 • теоретико-методичні основи управління матеріальними потоками;

 • структуру, мету та завдання логістичних систем;

 • види логістичних операцій;

 • поняття і функції закупівельної, складської, внутрішньовиробничої, розподільчої логістики;

 • види та функції складування;

 • поняття та види матеріальних запасів;

 • сутність та завдання транспортно-експедиційних послуг;

 • сутність глобалізації процесів логістики;

 • сутність форм логістичних утворень в Україні та за кордоном;

 • принципи взаємодії та інтеграції логістики та маркетингу;

 • основні методи вирішення наукових та практичних завдань у сфері логістики.


УМІТИ:

 • самостійно складати схему руху матеріального потоку;

 • аналізувати організаційні структури підприємства та відділи управління логістичними процесами;

 • розробляти стратегії у сфері логістики;

 • прогнозувати матеріальний потік та визначати основні показники функціональних сфер логістичної системи;

 • визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за допомогою нормативного методу;

 • виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах ресурсів методом екстраполяції;

 • визначати кількість необхідного обладнання для зберігання сировини та матеріалів;

 • організовувати транспортно-складський матеріальний потік;

 • проводити розрахунки основних показників складу;

 • розробляти маршрути руху транспортних засобів;

 • уміти теоретично грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити завдання, виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на підприємстві, опрацьовувати основні пропозиції щодо поліпшення цієї діяльності;

 • вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної роботи у сфері логістичних систем.

^ 1. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ


1.1. Аналіз логістичної діяльності підприємства


Завдання. Визначте основні завдання логістичної діяльності підприємства; сформулюйте основну мету логістичної діяльності; охарактеризуйте логістичну стратегію, яку використовує аналізоване підприємство. Вибір підприємства погодьте із викладачем.


^ 1.2. Прогнозування матеріалопотоку і товарообігу


Завдання. Зробіть прогноз матеріалопотоку чи товарообігу на 2011-2012 роки. Дані для розрахунку наведені у табл.1.1


Таблиця 1.1 – Вихідні дані для розрахунку


Номер варіанта

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарообіг, тис.грн

1

120,00

100,00

89,00

90,00

98,00

115,00

2

780,00

840,00

896,00

924,00

980,00

1008,00

3

172,00

208,00

240,00

248,00

221,00

181,00

4

504,00

490,00

477,00

448,00

415,00

390,00

5

140,00

200,00

280,00

360,00

400,00

480,00

6

465,00

430,00

413,00

400,00

395,00

389,00

7

276,00

230,00

204,00

207,00

225,00

264,00

8

561,60

604,80

645,12

665,28

705,60

725,76

9

567,60

686,40

792,00

818,40

729,30

597,30

10

210,00

204,17

198,75

186,67

172,92

162,50

11

1036,00

1480,00

2072,00

2664,00

2960,00

3552,00

12

511,50

473,00

454,30

440,00

434,50

427,90

13

298,08

414,00

367,20

372,60

405,00

475,20

14

56,16

60,48

64,51

66,53

70,56

72,58

15

170,28

205,92

237,60

245,52

218,79

179,19

16

525,00

510,42

496,88

466,67

432,29

406,25

17

414,40

592,00

828,80

1065,60

1184,00

1420,80

18

521,73

482,46

463,39

448,80

443,19

436,46

19

652,00

630,00

620,00

600,00

540,00

500,00

20

870,00

840,00

850,00

875,00

920,00
Продовження табл.1.1


1

2

3

4

5

6

7

8

Товарообіг, тис.грн

21

741,00

720,00

702,00

680,00

653,00
22762,00

526,00

436,00

356,00

23

390,00

330,00

340,00

372,00

400,00

600,00

24

3616,00

5000,00

6016,00

6912,0025

701,00

634,00

627,00

656,00

715,00

831,00

26

346,00

246,00

234,00

310,00

380,00

462,00

27

4324,00

4899,00

6279,00

8659,00

12029,00
28

30,75

58,75

88,50

114,00

140,00
29

422,00

245,00

198,00

264,00

456,00

637,00

30

1439,00

1671,00

1684,00

1617,00

1201,00

М

 • рівняння прямої (1.1)

 • багаточлен цілої степені (1.2)

 • степенева залежність (1.3)

 • показникова залежність (1.4)

 • рівняння гіперболи (1.5)
етодичні вказівки.
Для прогнозування матеріалопотоку (та товарообігу) використовуються динамічні ряди. Залежно від вихідних даних як головні рівняння можуть бути використані різного роду криві лінії, які описуються такими функціями:де y – значення попиту (матеріалопотік, товарообіг);

x – значення фактору (проміжок часу);

a, b – коефіцієнти.

За умови наявності лінійної залежності параметри визначають за такими формулами:


(1.6)
Для знаходження параметрів рівняння параболи () використовують таку систему рівнянь:
(1.7)
За умови наявності гіперболічної залежності параметри знаходять за такими формулами:


(1.8)

^ 1.3. Класифікація каналів товароруху


Завдання. Охарактеризуйте канали товароруху, які використовує аналізоване вами підприємство, за відомими вам класифікаційними ознаками. Вибір підприємства погодьте із викладачем.


^ 1.4. Визначення потужності матеріального потоку


Завдання. Визначте потужність прогнозованого матеріального потоку за один місяць та його інтенсивність у кожному році. Дані для розрахунку наведені у табл.1.2. Зробіть відповідні висновки.


Таблиця 1.2 – Вихідні дані для розрахунку

Номер варіанта

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

Товаро-обіг, тис.грн

1

70

100

140

180

200

240

2

23

41

54

34

25

44

3

1235

2345

2465

1234

1546

1524

4

89

84

89

90

95
Продовження табл.1.2


1

2

3

4

5

6

7

8

Товарообіг, тис.грн

5
351

265

257

240

236

6

365

545

550

561

570
7546

548

454

569

8

12

35

154

215

354

600

9

352

365

354

234

231

352

10
110

110

250

250

500

11

2346

3246

3461

2341

3621

3462

12

236

325

256

354

289
133265

2658

5462

2368

14

2136

5458

2136

2431

1546

5264

15

265

895

654

563

256

231

16

698

256

236

257

589
17
5623

2365

4568

5689

6987

18

2165

2654

3564

5623

6541

7523

19369

352

342

280

20

59

89

56

48

56

23

21

236

235

265

265

265

289

22
2365

3564

5622

2236

3687

23236

569

568

574

24
5698

5897

5986

5856

5648

25

6854

9874

9658

9632

9540

9560

26

316

565

125

213

265

652

27

685

623

639

685

236

541

28

596

259

245

563

287

562

29

598

596

256

236

5412

2563

30

256

235

245

263

200

200


  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Список літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи