Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності
Скачати 229.09 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності
Дата26.05.2013
Розмір229.09 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3234 Методичні вказівки до вивчення курсу

«Конфліктологія»

для студентів спеціальності
8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою»

денної форми навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія»

/ укладач Л. М. Кудояр . – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 22 с.


Кафедра політології, соціології та психології


Вступ

Життя людини у суспільстві, динамічність суспільства, багатоманітність соціальних контактів людей у соціумі та різноманітність мотивів, потреб, інтересів людей вимагають такої підготовки професіонала, щоб він був спроможним керувати системою взаємовідносин людей, організувати найближчий соціум, аналізувати соціальні явища як на мікро -, так і на макросоціальному рівнях, бачити прояви особистості людини, обумовлених як особистісними психічними утвореннями, так і впливами найближчого соціального оточення, вміти організовувати процес спілкування таким чином, щоб одержати від нього найбільшу ефективність та уникати зайвої конфліктної взаємодії, підтримувати такий рівень конфліктності, який буде сприяти ефективній діяльності організації. Уміння бачити систему соціальної взаємодії людей обумовлюється системою знань як про різноманітні соціальні утворення (малі та великі групи, держави, об’єднання держав), так і про багатоманітність психічних утворень, що включаються у цю взаємодію. Підготовка професіонала такого рівня передбачає вивчення курсу «Конфліктологія».

Курс «Конфліктологія» передбачає ознайомлення студентів з елементами конфліктології: предмет, історичний розвиток, об’єкт, завдання, методи, напрямки розвитку конфліктології, суб’єктивні та об’єктивні фактори конфлікту, структура конфлікту, особливості суб’єктів конфлікту, класифікація конфліктів, особливості психіки людини і їх вплив на поведінку у конфлікті, особливості внутрішньоособистісного конфлікту, стилі поведінки людини у конфлікті, міжособистісні конфлікти, шляхи та методи профілактики і розв’язання конфліктів, динаміка конфліктів, правила безконфліктної поведінки.

Програма курсу «Конфліктологія» складається з 5 тем, що передбачають вивчення зазначених питань.

Теоретичним підґрунтям курсу «Конфліктологія» є принцип єдності свідомості і діяльності. Процес формування особистості, її соціалізація, розвиток особистості та формування високомо­рального ставлення до світу, інших людей, до самої себе відбувається в активній діяльності. А тому важливого значення набуває у процесі вивчення цього курсу активна діяльність кожного студента. Суттєвим моментом у цій діяльності є практичне використання набутих теоретичних знань у практиці соціальної взаємодії, аналізу власної психіки, психічних проявів інших людей, соціальних груп, об’єктивних і суб’єктивних факторів конфліктів, аналізу власних внутрішньоособистісних конфліктів та при нагоді аналізу міжособистісних, групових та міжгрупових конфліктів. Практичне використання набутих теоретичних знань свідчить про високий рівень оволодіння ними, сформованості навичок як складової громадянської зрілості особистості людини та її професіоналізм.


^ Вимоги до знань та умінь студентів

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» студенти повинні:

знати:

 • сутність і складові конфлікту;

 • типологію конфлікту;

 • причини виникнення і розвитку конфлікту як невід'ємного атрибуту сьогодення;

 • можливості управління конфліктами;

 • можливості і методи розв’язання конфліктів;

уміти:

 • проводити аналіз конфлікту з позицій сучасної конфліктології;

 • попереджати і конструктивно розв’язувати конфлікти в основних сферах життєдіяльності людини (у трудовому колективі, сім’ї, міжетнічній і соціально-політичній сферах) тощо;

 • підтримувати такий рівень конфліктності, який буде сприяти розвитку організації.


Курс «Конфліктологія» вивчається у десятому семестрі. Загальний обсяг годин – 86. З них аудиторних 20 годин (10 годин лекцій, 10 годин практичних), 66 годин самостійна робота студентів, з яких 6 індивідуальна робота студентів. Формою контролю знань є залік.


^ Поради студентам

Успішність вивчення навчального курсу залежить від наполегливості та активності самого студента. Відомо, що навчити нікого не можна. Можна лише навчитися. Бажаючому навчитися допомагають. Завдання викладача у тому й полягає, щоб допомогти студентові зорієнтуватися у безмежному морі інформації навчального курсу, організувати так свою психічну діяльність, щоб вона була спрямована на оволодіння програмовим матеріалом навчального курсу. Формами такої організації є лекції та практичні заняття.

На сьогодні існує достатня кількість навчальних посібників з конфліктології (українською та російською мовами). Зорієнтуватися у них непідготовленій людині (а такою є студент) дуже важко, тому відвідування лекцій є обов’язковим. Саме на лекції розглядається напрямок роботи над кожною темою. Крім того, однією з форм контролю на практичних заняттях є тестування студентів. Зміст тестів розроблений на підґрунті того матеріалу, що читається на лекції. Отже, відвідування лекцій та опрацювання конспекту лекції є необхідною умовою оволодіння навчальним курсом.

Крім конспекту лекції, студент має опрацювати 1-2 літера-тур­­них джерела. Список літератури до кожної теми практичних занять додається.

Показником підготовки студента до практичного заняття є детальний або розгорнутий план до кожного із зазначених запитань практичного заняття. Доцільними можуть бути лише короткі тези до планових занять (а не переписаний той чи інший посібник).

Відсутність плану свідчить про непідготовленість студента до практичного заняття.

До кожної теми подаються теоретичні поняття, зміст яких має знати студент.

^ План практичних занять


Но-мер

роз-ділу

Номер

підроз-ділу

Назва розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

5

1
Предмет конфліктології

21.1

1.2

1.3


Предмет і завдання конфліктології.
Напрямки розвитку конфліктології.
Методи конфліктології
1,2,3,4

1,2,3

1,2,3

2
Аналіз та дослідження конфліктів

22.1

2.2

2.3


2.4

2.5

2.6

Суб’єктивні фактори конфліктів.

Макросоціальна детермінація конфліктів.

Взаємодія факторів при виникненні конфліктів.

Структура конфлікту.

Типові особливості суб’єктів конфлікту.

Класифікація конфліктів
1,2,3,6

1,2,3,6

1,2,3,6


1,2,3,5,6

1,2,3,6

1,2,3,6

1

2

3

4

5

3
Конфлікти та особистість

23.1

3.2


3.3


3.4


3.5


3.6


3.7

Детермінація поведінки людини у конфлікті.

Природжені та набуті особливості психіки людини і їх вплив на поведінку у конфлікті.

Психологічні механізми захисту особистості людини.

Загальна характеристика внутрішньо- особистісного конфлікту.

Інтерпретація внутрішньоособистісного конфлікту у різних теоріях (З.Фрейд, К.Хорні, Л.Фестінгер).

Класифікація внутрішньоособистісних конфліктів.

Стилі поведінки людини у конфлікті
1,2,3,6

1,2,3,6


1,2,3,6


1,2,3,6


1,2,3,6


1,2,3,6


1,2,3,6

4
Конфлікти у різних сферах взаємодії людей

24.1

4.2

4.3

4.4


4.5

Об’єктивність міжособистісних конфліктів.

Класифікація міжособистісних конфліктів.

Міждержавні конфлікти. Війна.

Способи розв’язання збройних конфліктів. Підтримання миру.

Динаміка конфлікту
1,2,3,5,6

1,2,3,5,6

1,2,3,5,6

1,2,3,5,6


1,2,3,5,6

5
Шляхи та методи профілактики та розв’язання конфліктів

25.1


5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Підходи та напрямки профілактики конфліктів.

Управління компетенцією персоналу.

Управління поведінкою персоналу.

Діагностика конфлікту.

Управління конфліктами.

Правила безконфліктної поведінки.

Переговори як універсальний метод розв’язання конфліктів
1,2,3,4,6


1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6

1,2,3,4,6


^ Тема 1 Предмет конфліктології


Теоретичні поняття: конфліктологія, конфлікт, конфліктна ситуація, інцидент, філософсько-соціальний напрямок розвитку, індивідуально-психологічний напрямок розвитку, рівноважна модель суспільства, трансактна теорія конфліктів, конфліктна теорія суспільства.


План

1 Предмет та завдання конфліктології.

 1. Напрямки розвитку конфліктології.

 2. Розвиток конфліктології зі стародавніх часів до сьогодення.

4 Методи конфліктології.


Список літератури

1. Бандурка А. М., Друзь В.А. Конфликтология / А. М. Бандурка,
В. А. Друзь. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. – 356 с.

2. Бабосов Е. М. Конфликтология / Е. М. Бабосов. – М. : Тетра Системс, 2001. - 464 с.

3. Громова О. Н. Конфликтология / О. Н. Громова. – М. : Экмос, 2001. – 320 с.

4. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода / А. Т. Ішмуратов. – К. : Наукова думка, 1996. – 192 с.

6. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. – К. : Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.


Зразок тесту для контролю знань

1 Зіткнення протилежних інтересів, поглядів, думок та домагань називають:

а) інцидентом;

б) конфліктом;

в) взаємодією;

г) співпрацею;

д) прагненням.


2 У конфліктології використовують такі методи дослідження:

а) спостереження;

б) систематизація конфліктів;

в) встановлення статистичних залежностей;

г) математичного моделювання;

д) фізичного моделювання.


3. На думку Геракліта, єдиним законом, що панує у Всесвіті, є:

а) війна;

б) мир;

в) злагода;

г) добробут;

д) любов.


4. Хто висловив думку, що причини конфліктів у поляризації суспільства на багатих і бідних:

а) Г. Зіммель;

б) Г. Гегель;

в) І. Кант;

г) К. Маркс;

д) З. Фрейд ?


5. Психологічну модель конфлікту розробив:

а) З. Фрейд;

б) Е. Берн;

в) Г. Гегель;

г) Г. Зіммель;

д) Р. Дарендорф.


^ Тема 2 Аналіз та дослідження конфліктів


Теоретичні поняття: об’єктивні причини конфліктів – обмеженість матеріальних ресурсів та майнова і соціальна стратифікація суспільства; суб’єктивні причини – особливості психіки людини, взаємодія факторів як умова виникнення конфлікту, структура конфлікту, об’єкт конфлікту, предмет конфлікту, суб’єкти конфлікту, формула конфлікту, види конфліктів: насильницькі, ненасильницькі, політичні, соціальні, економічні, вертикальні, горизонтальні, приховані, відкриті, внутрішньоособистісні, міжособистісні, міжгрупові, позитивні, негативні.


План

1 Суб’єктивні фактори конфліктів.

2 Макросоціальна детермінація конфліктів.

3 Взаємодія факторів при виникненні конфліктів.

4 Структура конфлікту.

5 Типові особливості суб’єктів конфлікту.

6 Класифікація конфліктів.


Список літератури

1. Бандурка А. М. Конфликтология / А.М.Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. – 356с.

2. Бабосов Е. М. Конфликтология / Е.М.Бабосов. – М. : Тетра Системс, 2001. - 464 с.

3. Громова О. Н. Конфликтология / О. Н. Громова. – М. : Экмос, 2001. – 320 с.

4. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода / А.Т. Ішмуратов. – К. : Наукова думка, 1996. – 192 с.

6. Мариновская И. Д., Цветков В. Л. Конфликтология /
И. Д. Мариновская, В. Л. Цветков. – М. : Щит – 2001. – 110 с.


Зразок тесту для контролю знань

1 Макросоціальний аналіз обумовленості конфліктів провів:

а) К. Маркс;

б) Р. Дарендорф;

в) Л. Козер;

г) І. Кант;

д) О. Конт.


2 Для виникнення конфлікту необхідна взаємодія трьох факторів:

а) наявність об’єктивних передумов;

б) невдоволення пригноблених;

в) активна соціальна дія пригноблених;

г) рівень розвитку економіки;

д) усвідомлення обездоленими соціальними групами; суперечності своїх інтересів з інтересами владної групи.


3 Суб’єктами соціальних конфліктів можуть бути:

а) особистість;

б) група;

в) органи влади;

г) класи;

д) етноси.


4 За способом розв’язання виділяють конфлікти:

а) політичні;

б) насильницькі;

в) ненасильницькі;

г) соціальні;

д) економічні.


5 За напрямком впливу виділяють конфлікти:

а) приховані;

б) відкриті;

в) вертикальні;

г) горизонтальні;

д) міжгрупові.


^ Тема 3 Конфлікти та особистість


Теоретичні поняття: природжені особливості особистості, потреби, мотиви, інтереси, уявлення особистості про себе, «Я-образ», - тип вищої нервової діяльності (тип ВНД), типи темпераменту, психологічні механізми захисту «Я-образу», агресія, виміщування, проекція, ідеалізація, заперечення, забування (витіснення), дискредитація, ідентифікація, конверсія, внутрішньо- особистісний конфлікт, нормальні конфлікти, ненормальні конфлікти, когнітивний дисонанс, мотиваційний конфлікт, конфлікт нереалізованого бажання, адаптаційний конфлікт, рольовий конфлікт, конфлікт неадекватної самооцінки, моральний конфлікт, невротичний конфлікт, протиборство, ухилення, співробітництво, поступливість.


План

1 Детермінація поведінки людини у конфлікті.

2 Природжені та набуті особливості психіки людини і їх вплив
на поведінку людини.

3 Психологічні механізми захисту особистості людини.

4 Загальна характеристика внутрішньоособистісного конфлікту.

5 Інтерпретація внутрішньоособистісного конфлікту у різних
теоріях (З. Фрейд, К. Хорні, Л. Фестінгер).

 1. Класифікація внутрішньоособистісних конфліктів.

 2. Стилі поведінки людини у конфлікті.


Список літератури

1. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Ун-т внутр. дел, 1997. – 356 с.

2. Бабосов Е. М. Конфликтология / Е. М. Бабосов. – М. : Тетра Системс, 2001. - 464 с.

3. Громова О. Н. Конфликтология / О. Н. Громова – М. : Экмос, 2001. – 320 с.

4. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода /А. Т. Ішмуратов. – К. : Наукова думка, 1996. – 192 с.

6. Мариновская И. Д., Цветков В. Л. Конфликтология /
И. Д. Мариновская, В. Л. Цветков. – М. : Щит – 2001. – 110 с.


Зразок тесту для контролю знань

1 Виділяють чотири типи темпераменту:

а) діяльнісний;

б) холеричний;

в) сангвінічний;

г) флегматичний;

д) меланхолічний.


2 Сангвінічному типу темпераменту відповідає такий тип ВНД:

а) сильний, урівноважений, рухомий;

б) сильний, урівноважений, малорухомий;

в) сильний, неурівноважений;

г) слабкий;

д) сильний, неурівноважений, рухомий.


3 Емоційне ставлення до предмета пізнання називається:

а) самооцінкою;

б) потребою;

в) мотивом;

г) домаганням;

д) інтересом.


4 Стан особистості, коли одна частина її психічної енергії переходить у суперечність та конфліктну взаємодію з іншою називається:

а) міжгруповим конфліктом;

б) міждержавним конфліктом;

в) міжособистісним конфліктом;

г) внутрішньоособистісним конфліктом;

д) психолого-педагогічним конфліктом.


5 Порушення рівноваги між суб’єктом і навколишнім середовищем викликає конфлікт:

а) невротичний;

б) моральний;

в) рольовий:

г) мотиваційний;

д) адаптаційний.

^ Тема 4 Конфлікти у різних сферах взаємодії людей


Теоретичні поняття: ситуативна несумісність опонентів, толерантність фрустрації, чуттєво-афективний конфлікт, ввічливо-образливий, агресивний, рольовий, безкомпромісний, емоційно-нестримний конфлікт, міжнародний конфлікт, війна, конфліктологічні теорії, класова боротьба, нерівне володіння владою, суперництво, зіткнення, домінація, уникнення, акомодація, асиміляція, пригнічення, переговори, компроміс, згода, співробітництво, латентна фаза, демонстративна фаза, агресивна фаза, батальна фаза.


План

1 Об’єктивність міжособистісних конфліктів.

2 Класифікація міжособистісних конфліктів.

3 Міждержавні конфлікти. Війна.

4 Способи розв’язання збройних конфліктів. Підтримання миру.

5 Сутність та типологія міжгрупових конфліктів.

6 Динаміка конфлікту.


Список літератури

1. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Ун-т внутр. дел, 1997. – 356 с.

2. Бабосов Е. М. Конфликтология / Е. М. Бабосов. – М. : Тетра Системс, 2001. - 464 с.

3. Громова О. Н. Конфликтология / О. Н. Громова – М. : Экмос, 2001. – 320 с.

4. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода /А. Т. Ішмуратов. – К. : Наукова думка, 1996. – 192 с.

6. Мариновская И. Д., Цветков В. Л. Конфликтология /
И. Д. Мариновская, В. Л. Цветков. – М. : Щит – 2001. – 110 с.


Зразок тесту для контролю знань

1 Загальним механізмом виникнення конфліктів є:

а) незадоволеність матеріальним станом;

б) соціальні особливості життя;

в) ситуативна несумісність індивідів;

г) типи вищої нервової діяльності;

д) самооцінка та «Я-образ».


2 Найчастіше причиною війни є:

а) територіальні домагання;

б) матеріальні цінності;

в) ідеологічна несумісність;

г) політичний лад;

д) диверсії та терор.


3 Виділяють такі способи розв’язання воєнних конфліктів:

а) повну перемогу;

б) переговори;

в) ухилення від боротьби;

г) забезпечення безпеки;

д) ізоляцію одного з ворогуючих.


4 У динаміці конфлікту виділяють фази:

а) дозрівання;

б) латентну;

в) демонстративну;

г) агресивну;

д) батальну;

5 У батальній фазі:

а) погіршується спілкування;

б) опоненти хочуть, щоб іншому було погано;

в) опоненти виражають себе як ворогів;

г) опоненти приховують агресивні плани;

д) опоненти добиваються перемоги.


^ Тема 5 Шляхи та методи профілактики та розв’язання
конфліктів


Теоретичні поняття: профілактика конфліктів, стратегія управління персоналом, компетенція, попередження конфліктів, управління поведінкою, чекання організації від особистості, чекання особистості від організації, діагностика конфлікту, управління конфліктами, розв’язання конфліктів, внутрішньо- особистісні методи, структурні методи, міжособистісні методи, персональні методи, переговори, Я-висловлювання, правила безконфліктної поведінки.


План

1 Підходи та напрямки профілактики конфліктів.

2 Управління компетенцією персоналу.

3 Управління поведінкою персоналу.

4 Діагностика конфлікту.

5 Управління конфліктами.

6 Переговори як універсальний метод розв’язання конфліктів.

7 Правила безконфліктної поведінки.


Список літератури

1. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков : Ун-т внутр. дел, 1997. – 356 с.

2. Бабосов Е. М. Конфликтология / Е. М. Бабосов. – М. : Тетра Системс, 2001. - 464 с.

3. Громова О. Н. Конфликтология / О. Н. Громова – М. : Экмос, 2001. – 320 с.

4. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

5. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода /А. Т. Ішмуратов. – К. : Наукова думка, 1996. – 192 с.

6. Мариновская И. Д., Цветков В. Л. Конфликтология /
И. Д. Мариновская, В. Л. Цветков. – М. : Щит – 2001. – 110 с.

Зразок тесту для контролю знань

1 Сукупність знань, навичок та способів спілкування персоналу називається:

а) конфліктом;

б) відносинами;

в) компетенцією;

г) управлінням;

д) розвитком.


2 Система заходів з формування принципів та норм поведінки людей в організації називається:

а) управління поведінкою;

б) усунення суб’єктивної складової;

в) добором персоналу;

г) делегуванням повноважень;

д) управлінням компетенцією.


3 Організація чекає від особистості:

а) кваліфікацію для виконання роботи;

б) визначені результати роботи;

в) визнання норм поведінки;

г) знання структури організації;

д) профілактику конфліктів.


4 Кожна людина у конфлікті вважає, що:

а) може перемогти;

б) вона має рацію;

в) вона емоційно стабільна;

г) вона чесна;

д) вона моральна.


5 Діагностика конфлікту - це:

а) визначення результатів роботи;

б) розподіл обов’язків;

в) усунення суб’єктивних факторів конфлікту;

г) усунення об’єктивних факторів конфлікту;

д) визначення складових та причин конфлікту.


^ Запитання для самостійного вивчення студентами

1 Макросоціальна детермінація конфліктів.

2 Взаємодія факторів при виникненні конфліктів.

3 Детермінація поведінки людини у конфлікті.

4 Природжені та набуті особливості психіки людини і їх вплив на поведінку у конфлікті.

5 Психологічні механізми захисту особистості людини.

6 Класифікація внутрішньоособистісних конфліктів.

7 Управління компетенцією персоналу.

8 Управління поведінкою персоналу.

9 Діагностика конфлікту.


^ Комплексні контрольні завдання

1 Конфліктологія як наука. Основні поняття конфліктології.

2 Завдання конфліктології.

3 Напрямки розвитку конфліктології.

4 Методи конфліктології.

5 Стародавні філософи про конфлікт.

6 Філософи середніх віків та епохи Відродження про конфлікти.

7 Філософи ХVIII –XІX ст. про конфлікти.

8 Соціологічна теорія конфлікту Г. Зіммеля та К. Маркса.

9 З. Фрейд про конфлікти.

10 Трансактна теорія конфліктів Е. Берна.

11 Конфліктологічна модель суспільства Р. Дарендорфа.

12 Об’єктивні причини конфліктів.

13 Макросоціальний аналіз обумовленості конфліктів К. Маркса.

14 Л. Козер та Р. Дарендорф про причини конфліктів.

15 Суб’єктивні причини конфліктів.

16 Взаємодія факторів як умова виникнення конфлікту.

17 Структура конфлікту.

18 Предмет конфлікту. Формула конфлікту.

19 Дати характеристику суб’єктам конфлікту.

20 Конфлікти за способом розв’язання.

21 Конфлікти за сферою виявлення.

22 Конфлікти за спрямованістю впливу.

23 Конфлікти за ступенем вираженості.

24 Конфлікти за кількістю учасників.

25 Конфлікти за функціями.

26 Природжені індивідуальні психологічні особливості людини.

27 Типи темпераменту і поведінка людини у конфлікті.

28 Потреби, мотиви та інтереси людини і конфлікт.

29 «Я-образ» людини і поведінка у конфлікті.

30 Самооцінка особистості і її види.

31 Психологічні механізми захисту як суб’єктивні причини конфліктів.

32 Загальна характеристика внутрішньоособистісного конфлікту.

33 Леонардо да Вінчі про внутрішньоособистісний конфлікт (картина «Мона Ліза»).

34 З. Фрейд про внутрішньоособистісний конфлікт.

35 К. Хорні про внутрішньоособистісний конфлікт.

36 Л. Фестінгер про внутрішньоособистісний конфлікт.

37 Класифікація внутрішньоособистісних конфліктів.

38 Мотиваційний та адаптаційний конфлікти.

39 Конфлікт нереалізованого бажання та неадекватної самооцінки.

40 Рольовий та моральний конфлікти.

41 Невротичний конфлікт.

42 Стилі поведінки людини у конфлікті.

43 Ухилення та протиборство як стилі поведінки у конфлікті.

44 Поступливість і співробітництво як стилі поведінки у конфлікті.

45 Компроміс як стиль поведінки у конфлікті.

46 Об’єктивність міжособистісних конфліктів.

47 Види міжособистісних конфліктів.

48 Чуттєво-афективний та безкомпромісний конфлікти.

49 Емоційно-нестримний та агресивний конфлікти.

50 Ввічливо-образливий та рольовий конфлікти.

51 Міждержавні конфлікти. Війна.

52 Способи розв’язання воєнних конфліктів.

53 Динаміка конфлікту.

54 Профілактика конфліктів.

55 Управління поведінкою особистості для попередження конфліктів.

56 Діагностика конфліктів.

57 Методи управління конфліктами.

58 Переговори як універсальний метод розв’язання конфліктів.

59 Правила безконфліктної поведінки.


Схожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 – «Менеджмент...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Вступ до спеціальності” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconГ. В. Стадник методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг”
Методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг” для студентів 3 курсу спеціальності 050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології» та «Соціальна психологія» для студентів 2-го курсу спеціальності
Методичні вказівки до вивчення курсів «Основи психології» та «Соціальна психологія» для студентів 2-го курсу спеціальності 030301...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconВ. П. Манохін Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Інтер’єр та кольорознавство» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconО.І. Калініна методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з вивчення курсу „Композиція” (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconО.І. Россоха методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з вивчення курсу „Композиція” (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Методичні вказівки до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “введення в марктеинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу “Введення в маркетинг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 060100...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи