Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 icon

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Скачати 328.06 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Дата27.05.2013
Розмір328.06 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3298 Методичні вказівки

до проведення практичних (семінарських)

занять з дисципліни «Податкове право»

для студентів спеціальності 6.030402

«Правознавство»

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 34 с.


Кафедра права


3

^ Загальні положення


Сучасна людина, а тим більше юрист, не може в своїй діяльності чи в приватному житті не стикатися з податковими питаннями. Своєчасна та повна сплата податків та інших обов’язкових платежів допоможе уникнути цілої низки неприємних подій, у тому числі і таких, як кримінальна відповідальність.

Знання своїх прав та обов’язків у податковій сфері допомагає повною мірою реалізувати свої можливості. Тому вивчення курсу “Податкове право” є актуальним і необхідним.

До того ж прийняття Податкового кодексу України, яке мало на меті упорядкування нормативної бази та стабільності податкового законодавства, сприяння ділової активності й розвитку економіки, розширення бази оподаткування за рахунок покращання адміністрування податків дало нові поштовхи для вивчення теоретичної бази податкового права.

Податкове право являє собою складний інститут фінансового права, який регулює основи доходної частини бюджету. Складний характер інституту податкового права означає визначену ієрархічну структуру. Ця дисципліна забезпечує підготовку студентів до застосування у своїй професійній юридичній діяльності норм податкового законодавства.

Навчальна дисципліна “Податкове право” складається з загальної та особливої частин. Загальна частина акумулює інститути, що закріплюють загальні підходи до регулювання системи оподаткування, які мають відношення до усіх видів податків та зборів, до всіх норм Особливої частини. До загальної частини входять положення, що закріплюють поняття та зміст податкового права, зміст податкової системи, механізм податку та його елементів, підстави відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Особлива частина податкового права складається з інститутів, що деталізують податкову систему у цілому та визначають конкретні механізми окремих податків та зборів.

4

Саме Особлива частина охоплює правові механізми елементів податкової системи.

Мета дисципліни полягає н формуванні теоретичних знань про базові положення податкового права та набуття практичних навичок його застосування.

Навчальною програмою курсу «Податкове право» передбачено читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, на яких обговорюються головні теоретичні положення і відпрацьовуються навички практичного застосування норм податкового законодавства, та здійснення підсумкового контролю для здійснення перевірки засвоєних студентами знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: поняття податкового права, його предмет та методи, поняття та ознаки податку, принципи та функції податку, співвідношення податку, збору й мита, класифікацію платежів, основні, додаткові та факультативні елементи правового механізму податку, сукупність податків та зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються на території України; поняття та зміст податкового обов’язку та засоби щодо забезпечення його виконання.

Студенти повинні вміти: розрізняти види обов’язкових платежів, що складають систему оподаткування України, застосовувати на практиці отримані знання та навики, орієнтуватися у нормах податкового законодавства.


5

^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Тема 1 Податкове право як інститут фінансового права.

Тема 2 Поняття та характеристика податкової системи України. Поняття податку та обов’язкових платежів.

Тема 3 Платники податків як суб’єкти податкових правовідносин.

Тема 4 Податкове зобов’язання: способи узгодження та забезпечення.

Тема 5 Державні податкові органи як суб’єкти податкового права України. Податковий контроль.

Тема 6 Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Тема 7 Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб в Україні.

Тема 8 Правове регулювання податку на прибуток підприємств. Правове регулювання інших загальнодержавних податків та зборів.

Тема 9. Правове регулювання непрямих податків.

Тема 10 Правове регулювання місцевих податків і зборів.


6

^ Тема 1 Податкове право як інститут фінансового права.


План

1 Місце податкового права в системі фінансового права України.

2 Взаємозв’язок податкового права з іншими галузями права.

3 Предмет та метод податкового права.

4 Система податкового права.

5 Поняття джерел податкового права.

6 Поняття, ознаки, види та склад податкових правовідносин.

7 Поняття і види податкових норм.


^ Ключові терміни: податкове право, предмет податкового права, метод податкового права, податкові правовідносини, податково-правові норми, податкове законодавство.


^ Практичні завдання:

1 Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Чи стосується ця вимога юридичних осіб-платників податків? Якими нормативними актами встановлюється даний обов’язок стосовно юридичних осіб?


2 ПП «Світанок» yклaлo, нa пoчaткy 2010 р., із заpyбiжним кoнтpaгентoм дoговip, зa яким здiйснилo йoмy пocтaвку тoвapiв. Hеpезидeнт poзpaxyвaвcя зa тoвap, aлe iз поpyшeнням 90-дeнногo cтpoкy, що вcтaновлeний Зaкoнoм Укpaїни “Пpo пopядок здiйcнeння poзpaxyнкiв в iнoземнiй вaлютi”. Kiнцeвий poзpaxyнoк бyлo викoнaно лише y квiтнi 2011 p. У листoпaдi 2011 p. пoдaтковa iнcпeкцiя прoвелa пеpeвipкy дoтpимaння пiдпpиємcтвoм “Світанок” вaлютнoгo зaкoнoдaвствa. Зa pезyльтатaми пеpевірки бyлo склaдено aкт i пpийнятo piшeння npo нaклaдeння штpaфних caнкцiй y виглядi пeнi зa неcвoєчaсне


7

нaдxoдження вaлютнoї виpучки. Пiдпpиємcтвo ocкapжилo piшення господарського суду, пocилaючись нa те, що пoдaтковoю iнспeкцiєю бyлo пopyшенo cкopoчeний cтpoк пoзoвнoї дaвноcтi для cтягнeння пенi – шicть мicяцiв (cт. 72 Цивiльнoгo кoдексy України).

1 Якi відносини не pегyлюютьcя пoлoженнями Цивільного кодeкcy України?

2 Якa пpиpoдa пpaвoвiднoсин, щo cклaлиcя мiж пiдпpиємcтвoм тa подaтковoю інcпeкцiєю з пpиводy cтягнeння пeнi? Чи є вoни пoдaткoвими, бюджетними aбo зacнoвaними нa aдмiнicтpaтивнoмy пiдпopядкyвaннi? Відповідь обґрунтувати.


Контрольні запитання:

 1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

 2. Особливості податкового права.

 3. Співвідношення інституту податкового права з іншими інститутами фінансового права та галузями права.

 4. Предмет податкового права та метод податкового права.

 5. Поняття податкових правовідносин та їх особливості.

 6. Види податкових правовідносин.

 7. Зміст, об'єкт, суб'єкти податкових правовідносин.

 8. Підстави виникнення, зміни, припинення податкових правовідносин.

 9. Поняття та особливості податково-правових норм.

 10. Класифікація податково-правових норм.

 11. Структура податково-правових норм.

 12. Податкове законодавство.


Теми для рефератів

1 Виникнення податкових відносин.

2 Податки в східних державах, Стародавній Греції та Стародавньому Римі.

3 Оподаткування у періоди феодалізму, абсолютизму та конституціоналізму.

8

4 Розвиток податкових важелів у Росії.

5 Податки Радянського періоду.

6 Розвиток оподаткування в Україні.

7 Розвиток вчень про оподаткування.

8 Розвиток законодавства України про оподаткування.

9 Становлення та розвиток науки податкового права.

^ Тема 2 Поняття та характеристика податкової системи України. Поняття податку та обов’язкових платежів.


План

1 Поняття податкової системи та принципи у сфері оподаткування.

2 Система податків в Україні.

3 Загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.

4 Поняття податку, його функції та ознаки. Класифікація податків і зборів.

5 Правовий механізм податку та його елементи.


^ Ключові терміни: податкова система, загальнодержавні податки та збори, місцеві податки та збори, податок, збір, платник податку чи збору, об’єкт оподаткування, ставка податку, база оподаткування, одиниця виміру бази оподаткування, податковий період, податкова пільга, строк сплати податку.


^ Практичні завдання:

1 Відповідно до ч. 2 ст. 67 Конституції України всі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за


9

минулий рік у порядку, встановленому законом.

Проаналізуйте в світі цього особливості виконання обов’язку по податковій звітності громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства відповідно до Податкового кодексу України.


2 Робітниця Петрова А.А. – самотня мати, утримує двох дітей віком до 18 років. За місцем роботи вона подала заяву та необхідні документи на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 %. Нарахований дохід у лютому становив 1500 грн., у тому числі матеріальна допомога, надана у зв’язку із сімейними обставинами, - 200 грн.

Визначте додаткові елементи податку з доходів фізичних осіб. Чи має право Петрова А.А. на застосування пільги? Обґрунтуйте відповідь.


^ Контрольні запитання

 1. Поняття податкової системи та принципів у сфері оподаткування.

 2. Охарактеризуйте загальні правила щодо встановлення і скасування обов’язкових платежів та їх елементів в Україні.

 3. Визначити поняття податку та їх ознаки.

 4. Які функції виконує податок?

 5. Назвіть класифікації податків.

 6. Назвати обов’язкові елементи податкового механізму.

 7. Назвати додаткові елементи податкового механізму.

 8. Місце платника податків у системі суб'єктів податкових правовідносин.

 9. Поняття об’єкта оподаткування.

 10. Ставка оподаткування та її види.

 11. Податкові пільги та їх види.10

Тема 3 Платники податків як суб’єкти податкових правовідносин


План:

1 Визначення поняття «платник податку», види платників податків.

2 Правовий статус фізичних осіб - платників податків. Податкова правоздат­ність. Податкова дієздатність.

3 Поняття юридичних осіб - платників податків.

4 Поняття податкового агента. Особливості утримання податкових платежів податковим агентом.

5 Податкове представництво: поняття та форми.


^ Ключові терміни: платник податку, права та обов’язки платника податку, податкова дієздатність, податкова правоздатність, резидент, нерезидент, податковий агент, податкове представництво, великий платник податку.


^ Практичні завдання:


1 При посвідченні договору купівлі-продажу квартири продавець Іванов А. А. наполягав на тому, що обов’язок по нарахуванню, утриманню та сплаті податку на доходи фізичних осіб щодо операцій з продажу об’єктів нерухомості покладений на нотаріуса, який виконує обов’язки податкового агента при посвідченні такої угоди. Нотаріус проти цього заперечував та наполягав лише на обов’язку контролю за додержанням податкового законодавства з приводу сплати податку на доходи фізичних осіб у разі посвідчення такої угоди.

Визначте та проаналізуйте інститут податкового агентства. Чи є нотаріус податковим агентом щодо оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна у разі, коли сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами угоди попередньо її нотаріальному посвідченню?


11

2 Акціонерне товариство “Регіон” займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції (зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одер­жана підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік пере­вищила 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства. У зв'язку з цим було сплачено фіксований сільськогосподарський податок поставкою зерна.

Охарактеризуйте порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Чи має право платник податків сплачувати фіксований податок у другому кварталі поточного року?


Контрольні запитання.

 1. Визначити поняття «платник податку».

 2. Зазначте осіб, що можуть бути платниками податків та осіб, що не можуть бути платниками податків.

 3. Визначте критерії класифікації платників податків.

 4. Охарактеризуйте правовий статус фізичних осіб - платників податків.

 5. Охарактеризуйте правовий статус юридичних осіб - платників податків.

 6. Надайте визначення податкового агента. Назвіть особливості утримання податкових платежів податковим агентом.

 7. Проаналізуйте інститут «податкового агента» в податковому законодавстві України.

 8. Дайте характеристику податкового представництва.^ Тема 4 Податкове зобов’язання: способи визначення та забезпечення


План

1 Поняття податкового зобов’язання та податкового обов’язку: співвідношення даних понять.

12

2 Способи визначення суми податкового зобов’язання.

3 Процедура адміністративного оскарження.

4 Строки сплати податкового зобов’язання.

5 Податкове повідомлення-рішення та податкова вимога.

6 Способи забезпечення податкового зобов’язання.


^ Ключові терміни: податкове зобов’язання, податковий обов’язок, оскарження рішення контролюючого органу, податкове повідомлення-рішення, податкова вимога, податкова застава, адміністративний арешт активів.


^ Практичні завдання


1 Платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, отримав від податкового керуючого письмовий дозвіл на самостійну реалізацію частини активів з метою погашення податкового боргу. Отримані від продажу активів грошові кошти були лише частково спрямовані на погашення податкового боргу, а решта спрямована на придбання нового обладнання.

Дайте правову оцінку зазначених дій платника податків. Чи є правомірним застосування в даному випадку штрафних санкцій до платника податків?


2 Керівник податкового органу прийняв рішення про застосування арешту активів платника податку „Світанок” у зв’язку з тим, що останній подарував своє нерухоме майно, що знаходилось у податковій заставі, фізичній особі Іваненку та не узгодив такі свої дії з податковим органом.

Чи правомірні дії посадової особи податкового органу?


^ Контрольні запитання

 1. Зазначити критерії співвідношення термінів «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання».

 2. Дайте характеристику способам визначення суми податкового зобов’язання.

13

 1. Охарактеризуйте адміністративну процедуру оскарження рішень контролюючого органу.

 2. Охарактеризуйте судову процедуру оскарження рішень контролюючого органу.

 3. Назвати строки сплати податкового зобов’язання.

 4. Порядок складання та надіслання податкового повідомлення – рішення.

 5. Податкова вимога: підстави її складання та надсилання.

 6. Порядок відкликання податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги.

 7. Охарактеризування порядок застосування податкової застави.

 8. Адміністративний арешт майна як спосіб забезпечення податкового забезпечення.


Тема 5 Державні податкові органи як суб’єкти податкового права України. Податковий контроль


План

 1. Поняття та система контролюючих органів.

 2. Поняття органу стягнення.

 3. Система органів ДПС. Поняття податкової міліції.

 4. Поняття податкового контролю, його види.

 5. Порядок проведення податкового контролю.

 6. Способи здійснення податкового контролю.

 7. Податкова перевірка як одна з основних форм податкового контролю. Види перевірок.


Ключові терміни: контролюючі органи, органи стягнення, податкова міліція, податковий контроль, способи здійснення податкового контролю, документальна перевірка, камеральна перевірка, фактична перевірка, планова та позапланова перевірки, виїзна та невиїзна перевірки.


14

^ Практичні завдання

1 ДПІ в м. Суми у квітні 2011 р. провело планову перевірку підприємства “Сумигаз” щодо розрахунків з місцевим бюджетом. У листопаді 2011 р. за дорученням Служби Безпеки України ДПІ провело позапланову перевірку підприємства. Керівництво підприємства подало скаргу на дії службових осіб ДПІ в м. Суми, аргументуючи тим, що вона не мала права проводити перевірку, адже ще не пройшло року з проведення попередньої.

^ Чи правомірні дії ДПІ в м. Суми і чи підлягає скарга керівництва підприємства “Сумигаз” задоволенню ?


2 Юрист підприємства «Фенікс» відмовив посадовій особі державної податкової служби у проведенні документальної перевірки, тому що вона вже була другою за календарний рік і не було надіслане повідомлення про її проведення. Але посадова особа заперечувала цій відмові, тому що обставиною, у зв’язку з якою необхідно було провести перевірку, було те, що за результатами перевірки документів іншого платника податків (ПрАТ «Унікум»), були виявлені факти, що свідчать про порушення цим підприємством норм податкового законодавства і це необхідно остаточно з’ясувати. Тому посадова особа вважає, що має право на перевірку підприємства у зв’язку з цим фактом.

Чиї дії є неправомірними?


^ Контрольні запитання


1 Характеристика системи податкових органів.

2 Назвіть, чим відрізняються контролюючі органи від органів стягнення?

3 Державні податкові адміністрації й державні податкові інспекції, їх структура та повноваження.

 1. Правовий статус податкової міліції.

 2. Митні органи в системі податкових органів.

 3. Порядок проведення податкових перевірок.

15

 1. Назвати особливості проведення виїзних перевірок та позапланових перевірок.

 2. Скласти таблицю, в якій зазначити всі види податкових перевірок та їх головні особливості.^ Тема 6 Відповідальність за порушення податкового законодавства


План

1 Види відповідальності за порушення податкового законодавства.

2 Поняття та ознаки податкового правопорушення. Види податкових правопорушень.

3 Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.

4 Адміністративно-правова відповідальність за порушення податкового законодавства.

5 Поняття і характерні риси фінансово-правової відповідальності за порушення податкового законодавства.

6 Поняття та види фінансово-правових санкцій.


^ Ключові терміни: податкове правопорушення, об'єкт податкового правопорушення, об'єктивна сторона податкового правопорушення, суб'єкт податкового правопорушення, суб'єктивна сторона податкового правопорушення, адміністративне правопорушення, фінансова відповідальність, кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері оподаткування, штраф, пеня.


^ Практичні завдання


1 Головним бухгалтером ПАТ “Сервіском” самостійно (до перевірки фінансово-господарської діяльності контролюючим органом) були виявлені факти заниження податкового

16

зобов’язання, що сталися внаслідок помилки при веденні бухгалтерського обліку. Сума недоплати була погашена самостійно через місяць після встановленого терміну.

Яка передбачена відповідальність у вказаному випадку? До кого повинні бути застосовані фінансові санкції?


2 До ТОВ “Світанок” прибув інспектор ДПІ в м. Суми з метою здійснити перевірку. Інспектор переглянув документацію про сплату податку на прибуток ТОВ “Світанок” до початку робочого дня, відразу опечатав касу, і вимагав пред’явити йому дані податкової звітності. Після ознайомлення він виявив порушення правильності нарахування плати за землю. Але ці порушення він знехтував. І в доповідній записці не зазначив цього порушення. Обґрунтуйте дії інспектора.


^ Контрольні запитання.

1 Поняття відповідальності за порушення податкового законодавства.

2 Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства.

3 Назвіть основні види адміністративних правопорушень у сфері сплати податків.

4 Охарактеризуйте податкові злочини.

5 Визначте поняття й систему фінансових санкцій.


^ Тема 7 Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб в Україні


План

1 Поняття і місце оподаткування доходів фізичних осіб.

2 Платники податку з доходів фізичних осіб.

3 Об’єкт оподаткування.

4 Ставка та пільги щодо податку з доходів фізичних осіб.

5 Порядок застосування податкової соціальної пільги.

17

Ключові терміни: податок з доходів фізичних осіб, платники податку, ставка податку, податкова соціальна пільга, податковий агент.

^ Практичні завдання


1 Бухгалтер приватного підприємства утримувала з заробітної плати робітника Іванова (одинокого батька), що становить 1400 грн., всі види обов’язкових податків та зборів в розмірі 20%.

Чи правомірні дії бухгалтера? Відповідь обґрунтуйте.


2 Громадянин Ванюхін упродовж року працював токарем на заводі у Польщі. Сума заробітної плати за весь термін перебування у Польщі склала еквівалент 160 тис. грн. Із цієї суми Ванюхін щомісяця у Польщі сплачував прибутковий податок. Після повернення в Україну Ванюхін подав до податкової інспекції декларацію про доходи за минулий рік.

Визначте суму податку з доходів фізичних осіб, яку повинен сплатити Ванюхін, якщо інших доходів упродовж звітного року він не отримував.


Контрольні запитання.


 1. У чому сутність податку з доходів фізичних осіб?

 2. Яке місце займає податок з доходів фізичних осіб у системі податкових доходів?

 3. Як визначаються платники податку з доходів фізичних осіб в Україні та які їхні обов’язки?

 4. Як визначається об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб в Україні?

 5. Які ставки застосовуються при оподаткуванні доходів фізич­них осіб в Україні?


18

 1. Які виплати відносять та не відносять до загального оподатковуваного доходу?

 2. Які види пільг застосовуються при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні?

 3. Що таке податкова соціальна пільга?

 4. Які особливості оподаткування доходів, одержуваних за міс­цем основної роботи?


^ Тема 8 Правове регулювання податку на прибуток підприємств. Правове регулювання інших загальнодержавних податків та зборів


План


1 Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств.

2 Платники податку на прибуток підприємств.

3 Об’єкт оподаткування податком на прибуток.

4 Ставка податку на прибуток.

5 Порядок та строки сплати податку на прибуток.

6 Плата за землю. Екологічний податок.

7 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Рентна плата та плата за користування надрами. Фіксований сільськогосподарський податок.

8 Інші загальнодержавні збори.


^ Ключові терміни: платники податку на прибуток, об’єкт оподаткування податку на прибуток, доходи, витрати, амортизація, плата за землю, екологічний податок, збір за першу реєстрацію транспортного засобу.


^ Практичні завдання

Головний бухгалтер ТОВ «Світанок» включив до складу валових витрат суми, що були витрачені на організацію та


19

проведення прийомів, презентацій, свят, розваг, та відпочинку трудового колективу за минулий рік. Він аргументував це тим, що такі витрати були пов’язані з організацією та веденням виробництва, а саме, з метою підвищення психологічного клімату у колективі, зближенні працівників для досягнення в подальшому більш якісних трудових результатів. Але під час проведення документальної перевірки податковий орган не погодився з включенням цих сум до складу валових витрат та донарахував товариству податкове зобов’язання з податку на прибуток і прийняв рішення щодо застосування штрафних санкцій.

Чи правомірні дії податкового органу в такій ситуації?


2 У власності ТОВ „Арка” знаходилося чотири вантажних автомобіля, що були реалізовані у липні 2011 року без сплати відповідних податків. Державна податкова інспекція в м. Суми застосувала фінансові санкції до даного товариства за несплату необхідних податків.

Чи є правомірними подібні дії?


Контрольні запитання


 1. Назвіть суб’єктів, які є платниками податку на прибуток підприємства.

 2. Які види прибутку звільняються від оподаткування вказаним податком?

 3. Перелічіть об’єкти оподаткування податку на прибуток підприємств.

 4. Як визначаються доходи при обчисленні об’єкта вказаного податку?

 5. Які витрати враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування?

 6. Які строки нарахування амортизації встановлені податковим законодавством?


20

 1. Які ставки податку на прибуток встановлені законодавством?

 2. Охарактеризуйте плату за землю: платник, об’єкт, ставка.

 3. Зробіть характеристику екологічного податку.

 4. Особливості збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

 5. Рентна плата та плата за користування надрами.

 6. Фіксований сільськогосподарський податок.


Тема 9 Правове регулювання непрямих податків


План

1 Загальна характеристика непрямих податків.

2 Платники податку на додану вартість.

3 Операції, що становлять об’єкт ПДВ.

4 Ставки та пільги щодо сплати податку на додану вартість.

5 Поняття акцизного податку. Платники акцизного податку.

6 Об’єкт оподаткування. Ставки акцизного податку.


^ Ключові терміни: платники ПДВ, об’єкт оподаткування ПДВ, акцизний податок, підакцизні товари, об’єкт оподаткування підакцизним податком.


Практичні завдання


1 Одним із напрямів діяльності туристичної фірми „Пілот” є продаж путівок на відпочинок дітей у різних закладах Криму і Закарпаття. Розрахунки за видані путівки здійснюються у різних формах.

Чи має право туристична фірма „Пілот” користуватися пільгою при сплаті податку на додану вартість ?

2 Севастопольська міська рада народних депутатів звільнила підприєм­ство з обмеженою відповідальністю "Легус" від сплати


21

податку на додану вартість на один рік. Це рішення було аргументовано тим, що діяльність цього підприємства спрямована на розвиток інфраструкту­ри міста, благоустрій всієї області.

Чи є таке рішення правомірним? Якщо є необхідність для надання від­повідних привілеїв, то у якому порядку це здійснюється?


^ Контрольні запитання.


1 Які особи є платником податку на додану вартість?

2 Перерахуйте операції, які є об’єктом оподаткування ПДВ.

3 Яка дата вважається датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ?

4 Які ставки ПДВ ви знаєте?

5 Вказати операції, які звільняються від оподаткування ПДВ?

6 Охарактеризуйте акцизний податок.

7 Які товари є підакцизними?

8 Назвати ставки акцизного податку.


^ Тема 10 Правове регулювання місцевих податків і зборів


План


1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2 Єдиний податок.

3 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

4 Збір за місця для паркування транспортних засобів.

5 Туристичний збір.


^ Ключові терміни: платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкт оподаткування, ставка

22

податку, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.


Практичні завдання.


1 Громадянин Савченко продавав продукцію на ринку міста Суми. Робітники адміністрації ринку заборонили йому здійснювати торгівлю без сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Але Савченко відмовився сплатити цей збір на тій підставі, що він є інвалідом другої групи, а також ця продукція ним була отримана від підприємства в рахунок заробітної плати.

Зробіть аналіз ситуації.


2 Приватний підприємець Гапченко займає приміщення, необхідне для його діяльності, у будинку в центрі м. Севастополь. При проведенні перевірки податковий інспектор наклав штраф на Гапченко у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів за несплату туристичного збору.

Прокоментуйте дії податкового інспектора.


Контрольні запитання


 1. Об’єкти оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 2. Які об’єкти не оподатковуються податком на нерухо­ме майно?

 3. Як встановлюються ставки податку на нерухоме майно?

 4. Платники та об’єкти збору за місця для паркування транспортних засобів.

 5. База оподаткування та ставки збору за паркування транспортних засобів.

 6. Платники збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.


23

 1. Які суб’єкти господарювання не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та з надання пла­тних послуг?

 2. Яка торговельна діяльність провадиться з придбанням пільгового торгового патенту?

 3. В яких межах встановлюється ставка збору за прова­дження торговельної діяльності та надання платних пос­луг?

 4. На якій території та упродовж якого строку діють придбані патенти?

 5. Які особи не можуть бути платниками туристичного збору?

 6. Які організації та особи можуть бути податковими агентами зі справляння туристичного збору?


^ Типові тести та завдання для поточного контролю знань


1 Методами податкового права є:

а) імперативний;

б) диспозитивний;

в) рекомендації;

г) владних приписів;

д) погодження;

е) субординації.

^ 2 Виходячи з функцій, які вони виконують, податкові правовідносини можна поділити на:

а) матеріальні;

б) регулятивні;

в) процесуальні;

г) охоронні.

^ 3 Рисами податкових правовідносин є:

а) суспільний характер;

б) виникають за волевиявленням сторін;

в) майновий характер;

г) ґрунтуються на принципі рівності сторін;

д) субординаційний характер.


24

^ 4 До основних елементів податкового механізму відносять:

а) об'єкт оподаткування;

б) предмет оподаткування;

в) джерело сплати податку;

г) термін плати податку;

д) податкові пільги;

е) одиниця оподаткування.

^ 5 Податкові норми за змістом можна поділити на:

а) диспозитивні;

б) матеріальні;

в) імперативні;

г) процесуальні.

6 Об'єктом податкових правовідносин є:

а) закони, що встановлюють податки;

б) податковий контроль;

в) збір;

г) мито.

^ 7 Повна податкова дієздатність громадян в Україні настає:

а) з досягненням 16-річного віку;

б) з досягненням 18-річного віку;

в) з моменту, коли особа починає отримувати доходи;

г) свій варіант.

^ 8 За принципом територіальності оподаткуванню в даній країні підлягають доходи:

а) отримані громадянином даної держави за кордоном;

б) отримані іноземцем у даній державі;

в) свій варіант.

^ 9 Платниками податків в Україні є:

а) селищна рада народних депутатів;

б) іноземний громадянин;

в) міністр фінансів України;

г) філія підприємства.


25

^ 10 Платник податку має право оскаржити правильність нарахування сум податкового обов'язку в податковому органі протягом:

а) 30 днів із моменту отримання податкового повідомлення;

б) 20 днів із моменту отримання податкового повідомлення;

в) 10 днів із моменту отримання податкового повідомлення.

^ 11 Податковий орган повинен надати рішення за скаргою платника податку протягом:

а) 10 днів із дня отримання скарги;

б) 20 днів із дня отримання скарги;

в) 40днів із дня повідомлення про продовження строку розгляду скарги;

г) 60 днів із дня отримання скарги.

^ 12 Платник податку має право оскаржити рішення податкового органу протягом:

а) 1095 календарних днів із дня отримання оскаржуваного рішення;

б) трьох років із дня прийняття оскаржуваного рішення;

в) законодавчим шляхом такий строк не визначено;

г) свій варіант.

^ 13 Розстрочення або відстрочення податкових обов'язків не може встановлюватися щодо таких видів податкових обов'язків:

а) податку на додану вартість;

б) податку на прибуток підприємств;

в) акцизного податку;

г) плати за землю.

^ 14 Податковий обов'язок вважається узгодженим:

а) у день отримання платником рішення, що не підлягає адміністративному оскарженню;

б) в останній день строку, передбаченого для подання платником податкової декларації;

в) у день отримання податкового повідомлення;

г) у день отримання податкової вимоги.


26

^ 15 Податковим джерелом погашення податкового боргу є:

а) право вимоги боргу;

б) активи, що належать на праві власності іншим особам і знаходяться у тимчасовому користуванні платника податку;

в) активи, передані платником податків третім особам у тимчасове розпорядження або користування;

г) майно платника, що знаходиться під заставою.

^ 16 Платник податку, активи якого знаходяться в податковій заставі:

а) має право здійснювати будь-які операції з ними;

б) не має права здійснювати операції з такими активами;

в) не має права здійснювати всі операції, за виключенням деяких, визначених законодавством;

г) деякі операції можна здійснювати тільки за умови узгодження з податковим органом.

^ 17 Для узгодження певних операцій з активами необхідно:

а) звернутися із заявою до податкового керуючого;

б) подати запит у податковий орган;

в) отримати письмову згоду податкового керуючого;

г) отримати письмовий припис, затверджений керівником податкового органу.

^ 18 У будь-якому випадку активи звільняються з податкової застави в разі:

а) смерті фізичної особи платника податку;

б) закінчення строків давності щодо податкового боргу;

в) прийняття рішення про відстрочення податкового боргу;

г) визначення боржника банкрутом.

^ 19 Арешт активів застосовується:

а) щодо будь-яких активів юридичних осіб;

б) щодо будь-яких активів фізичних осіб;

в) щодо будь-яких активів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються ними за здійснення такої діяльності;


27

г) щодо будь-яких активів, що не знаходяться в податковій заставі.

^ 20 Строк адміністративного арешту активів:

а) не може бути більшим 48 годин;

б) може бути продовжений за рішенням податкового органу вищого рівня;

в) не застосовується до активів, власників яких не виявлено;

г) продовжується за поданням податкового органу.

^ 21 Примусове стягнення податкового боргу здійснюється:

а) за виконавчими написами нотаріусів;

б) за рішенням податкового органу, крім активів, що знаходяться під заставою;

в) за рішенням господарського суду;

г) за рішенням суду.

^ 21 Пеня нараховується на:

а) суму податкового обов'язку;

б) суму податкового боргу;

в) суму податкового боргу та штрафу;

г) свій варіант.

^ 22 Пеня нараховується з рахунку 120% річної облікової ставки НБУ:

а) на день виникнення податкового боргу;

б) на день погашення податкового боргу;

в) свій варіант.

^ 23 Розмір штрафу при неподанні податкової декларації в строки, передбачені законодавством:

а) 10 неоподаткованих мінімумів;

б) 30 неоподаткованих мінімумів;

в) 10% суми податкового обов'язку за кожний місяць затримки;

г) 5% суми податкового обов'язку за кожний місяць затримки;

д) свій варіант.


28

^ 24 Розмір штрафу в разі заниження суми податкового обов'язку:

а) 10 неоподаткованих мінімумів;

б) 30 неоподаткованих мінімумів;

в) 10% суми заниженого податкового обов'язку;

г) 5% суми заниженого податкового обов'язку;

д) свій варіант.

25 Об'єктом податку на прибуток підприємства є прибуток, який визначається зменшенням скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку.

а) так;

б) ні.

^ 26 Платник податку повинен самостійно сплатити суму податкового обов'язку з податку на прибуток підприємств:

а) не пізніше 10 квітня поточного року;

б) протягом 10 днів із дня отримання податкового повідомлення;

в) протягом 10 днів із дня апеляційного узгодження;

г) свій варіант.

^ 27 Ставка податку на прибуток підприємств:

а) 20%;

б) 25%;

в) 30%;

г) нульова;

д) свій варіант.

28 Від сплати податку на прибуток звільняються:

а) асоціації комерційних банків;

б) державні установи;

в) продаж на експорт продуктів дитячого харчування;

г) підприємства, засновані Українським товариством сліпих.

^ 29 Валовий дохід включає:

а) суми грошових коштів, отримані від банківських, страхових операцій;


29

б) суми грошових коштів, отримані за рішенням господарського суду;

в) доходи від позареалізаційних операцій;

г) доходи, що надходять у вигляді прямих інвестицій.

^ 30 Валові витрати включають:

а) суми видатків у зв'язку з охороною праці;

б) суми видатків у зв'язку з проведенням капітального ремонту основних фондів;

в) суми грошових коштів, що внесені на страхові резерви;

г) сплату штрафів.

^ 31 До прямих податків відносяться:

а) податок на прибуток підприємств;

б) ПДВ;

в) акцизний збір;

г) мито;

д) податок на промисел.

^ 32 Ставка податку на додану вартість:

а) 20%;

б) 30%;

в) 18%;

г) нульова;

д) свій варіант.

33 Платником податку на додану вартість є особа,обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів якої протягом будь-якого періоду з останніх двадцяти календарних місяців перевищує:

а) 600 неоподатковуваних мінімумів;

б) 1200 неоподатковуваних мінімумів;

в) 3600 неоподатковуваних мінімумів;

г) свій варіант.

34 Платником ПДВ є:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, що вивозять за межі України продукцію (товари);

б) підприємства з іноземними інвестиціями, що здійснюють на митній території України торгову діяльність;


30

в) громадяни України, що ввозять на митну територію України продукцію (товари);

г) особа, обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів якої протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців перевищує 3600 неоподатковуваних мінімумів.

^ 35 Об'єктом оподаткування ПДВ є:

а) оборот від реалізації товарів;

б) оборот від реалізації товарів за межами митної території України;

в) оборот від реалізації товарів для власного виробництва;

г) операції з отримання послуг від нерезидентів на території України.

^ 36 Від сплати ПДВ звільняються:

а) продаж товарів підприємствами, заснованими Українським товариством сліпих;

б) реалізація автомобілів спеціального призначення для інвалідів;

в) реалізація товарів на експорт;

г) іноземні дипломатичні установи України.

^ 37 За нульовою ставною оподатковуються:

а) операції з надання транспортних послуг із перевезення пасажирів і вантажів за межами митного контролю України;

б) продаж товарів підприємствами, заснованими Українським товариством сліпих;

в) реалізація автомобілів спеціального призначення для інвалідів;

г) послуги з доставки пенсій.

^ 38 Сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою у випадках, передбачених чинним законодавством, є:

а) податковим кредитом;

б) бюджетним відшкодуванням;

в) експортним відшкодуванням;

г) податковим векселем.


31

^ 39 До непрямих податків відносяться:

а) податок на прибуток підприємств

б) ПДВ;

в) акцизний збір

г) мито;

д) податок на промисел.

^ 40 Податковий агент:

а) є платником акцизного збору;

б) не є платником акцизного збору;

в) нараховує акцизний збір з платників;

г) вносить акцизний збір до бюджету.

^ 41 Від сплати акцизного збору звільняються:

а) продаж підакцизних товарів підприємствами, заснованими Українським товариством сліпих;

б) реалізація автомобілів спеціального призначення для інвалідів;

в) реалізація підакцизних товарів на експорт;

г) реалізація метилового спирту для виготовлення медичних препаратів.

^ 42 Об'єктом оподаткування акцизним збором є:

а) оборот від реалізації товарів;

б) оборот від реалізації підакцизних товарів за межами митної території України;

в) оборот від реалізації товарів для власного виробництва.

^ 43 Платником акцизного збору є:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, що вивозять за межі України підакцизну продукцію;

б) підприємства з іноземними інвестиціями, що виробляють підакцизну продукцію на території України;

в) громадяни України, що ввозять на територію України підакцизну продукцію.

^ 44 До місцевих податків та зборів належать:

а) єдиний податок;

б) збір за місця для паркування автотранспорту;

в) ринковий збір;

г) туристичний збір;

32

Список рекомендованих джерел


 1. Конституція України // ВВР. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Податковий кодекс України. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. - 448 с.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. -1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122 (з наст. змінами).

 4. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. - 2005. - № 35-37. - Ст. 446 (з наст. змінами).

 5. Митний кодекс України // ВВР. - 2002. - № 38-39. - Ст. 228 (з наст. змінами).

 6. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // ВВР. - 1991. - № 6. - Ст. 37.

 7. Про Положення про Державну податкову службу України: Указ Президента від 12 травня 2011 року N 584/2011

 8. Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2011 р. - № 2, / № 2-3 /, стор. 34.- ст. 11.

 9. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України // Офіційний вісник України. - 1998 р. - № 27. - стор. 1

 10. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: Наказ ДПА // Офіційний вісник України. - 2011 р. - № 1. - стор. 295. – ст. 56.

 11. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. и часть вторая от 5 августа 2000 г. // [електронний ресурс]. – Режим доступу. – [http://base.garant.ru/10900200/1/#11111 ].

 12. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб./ О.М. Бандурка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

 13. Берлач А.І. Податкове право України: Навч. посіб./ А.І. Берлач. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 360 с.


33

 1. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.

 2. Податковий кодекс України: постатейний коментар: у 2 ч./ В.В. Білоус, Л.К. Воронова, О.О. Головашевич та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с.Навчальне видання


3298 Методичні вказівки

до проведення практичних (семінарських)

занять з дисципліни «Податкове право»

для студентів спеціальності 6.030402

«Правознавство»

усіх форм навчання

^
Відповідальний за випуск В.М. Семенов

Редактор Н. З. Клочко

Комп’ютерне верстання К. Д. Янішевська


Підписано до друку 20.04.2012 поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 2,09 . Обл.-вид. арк. 1,52. Тираж 30 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В. Б. Юскаєв


3298 Методичні вказівки

до проведення практичних (семінарських)

занять з дисципліни «Податкове право»

для студентів спеціальності 6.030402

«Правознавство»

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач К. Д. Янішевська


Відповідальний за випуск В. М. Семенов


Декан факультету А. М. Куліш


Суми

Сумський державний університет

2012

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 030402 «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» / Укладач М. М....
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» для студентів спеціальності «Правознавство»
Методичні вказівки до проведення практичних /семінарських/ занять з дисципліни «Земельне право» / Укладач В.І. Горевий. Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу: “Банківське право” для студентів спеціальності 050101 “Правознавство”...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Кримінальний процес” для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» / укладач Д. Д. Іваненко. – Суми : Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402 iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи