Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання icon

Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
НазваМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
Сторінка1/4
Дата27.05.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3313 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


З ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


для слухачів спеціальності

8.15010002 «Державна служба»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи / укладачі: О. М. Теліженко, В. М. Кислий, О. Ю. Древаль, Г. О. Швіндіна, О. М. Соляник. – Суми : Сумський державний університет, 2012.  – 61 с.
^

Кафедра управління


ЗМІСТ
C.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………..

4

^ 2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ магістерської роботи…………………………………


9

2.1. Тематика магістерських робіт…………………………..

10

2.2. Наукове керівництво магістерськими роботами………

17

2.3. Права та обов’язки випускника…………………………

19

2.4. Зміст, структура та обсяг магістерської роботи………..

19

3. ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ…………...

26

3.1. Загальні вимоги………………………………………….

26

3.2. Нумерація…………………………………………………

28

3.3. Ілюстрації…………………………………………………

29

3.4. Таблиці……………………………………………………

29

3.5. Формули…………………………………………………..

31

3.6. Посилання ……………………………………………….

33

3.7. Примітки………………………………………………….

35

3.8. Виноски…………………………………………………..

36

3.9. Оформлення списку використаних джерел……………

36

3.10. Додатки………………………………………………….

40

3.11. Вимоги до оформлення графічної частини роботи…..

40

4. Організація захисту магістерської роботи……………….

42

4.1. Строки подання та рецензування магістерських робіт

42

4.2. Захист магістерських робіт ….………………………….

43

Список використаної літератури…………………………….

45

Додаток А……………………………………………………..

46

Додаток Б……………………………………………………..

47

Додаток В……………………………………………………..

48

Додаток Г……………………………………………………..

50

Додаток Д……………………………………………………..

52

Додаток Е……………………………………………………..

53

Додаток Ж……………………………………………………..

55

Додаток К……………………………………………………..

57

Додаток Л……………………………………………………..

58

Додаток М……………………………………………………..

59

Додаток Н……………………………………………………..

60


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Державна атестація студентів спеціальності 8.15010002 «Державна служба» здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь і навичок випускників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (ГСВО МОНМС): освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління».

Атестація здійснюється після виконання слухачами навчального плану в повному обсязі.

Державна атестація якості підготовки магістра за спеціальністю „Державна служба” щодо встановлення відповідності фактичного рівня освітньої та кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики здійснюється з використанням методів комплексної діагностики – поєднанням комплексного державного іспиту з підготовкою і захистом перед державною екзаменаційною комісією магістерської роботи, спрямована на виконання таких завдань:

- систематизація закріплення, поширення та поглиблення теоретичних і практичних знань за фахом, використання їх під час розв’язання комплексних прикладних та наукових завдань;

- розвиток навичок у виконанні самостійної роботи під час проектування та оволодіння методами практичних і експериментальних досліджень, пов’язаних з колом питань магістерської роботи;

- визначення здатності слухачів до самостійної діяльності з урахуванням прогресу науки і техніки, які складаються в суспільстві.

Під час державної атестації проводиться оцінювання якості вирішення випускниками завдань діяльності, що передбачені для слухачів спеціальності «Державної служби».

Згідно з ГСВО МОНМС узагальненим об'єктом діяльності фахівців з «Державної служби» є "організаційно-розпорядча та консультативно-дорадча діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави на місцевому рівні державного управління та місцевого самоврядування".

Слухачі спеціальності 8.15010002  «Державна служба» в процесі навчання повинні опанувати систему умінь вирішувати типові завдання діяльності під час здійснення певних виробничих функцій:

^ 1. Проектувальна функція:

- готувати пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів, які регулюють здійснення завдань та вирішення питань, що належать до компетенції підрозділу;

- здійснювати підготовку проектів письмових висновків і зауважень до проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції підрозділу,

- готувати організаційно-методичні документи з питань, що належать до компетенції підрозділу;

- розробляти пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу з питань, що належать до компетенції підрозділу;

- складати аналітичні матеріали, в яких узагальнюються практика застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції підрозділу;

- розробляти інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з прийняттям та виконанням управлінських рішень;

- готувати звіти про діяльність та вносити пропозиції щодо підвищення результативності діяльності підрозділу;

- готувати проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли від громадян.

^ 2. Організаційна функція:

- виконувати роботи, пов’язані з розробленням одного з напрямів програм (цільових, галузевих, регіональних) у відповідній галузі (сфері діяльності), яка стосується компетенції підрозділу;

- брати участь у розробленні планів розвитку (підрозділу);

- розробляти пропозиції, комплекси заходів щодо вдосконалення планування в підрозділі;

- брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;

- організувати взаємодію з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу;

- розробляти та вносити на розгляд керівництва місцевого органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення організації роботи відповідного підрозділу;

- організовувати функціональні зв’язки в системі гілок влади стосовно відповідної галузі та управлінської діяльності;

- організувати роботу з підготовки документів для розгляду керівниками підрозділу;

- виробляти пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури підрозділу;

- організувати консультативну роботу з проблем відповідної сфери (галузі) управління (соціально-економічної, зовнішньоекономічної, науково-технічної, формування ринкових відносин тощо);

- організовувати наукові дослідження з питань, які входять до компетенції підрозділу з метою підготовки відповідних науково обґрунтованих пропозицій, порад і рекомендацій;

^ 3. Управлінська функція:

- координувати розроблення певного комплексного завдання між виконавцями підрозділу та здійснювати методичне керівництво окремим напрямком роботи;

- координувати роботу щодо виконання комплексних завдань окремим структурним підрозділом організації сумісно зі структурними підрозділами інших організацій;

- здійснювати контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах та організаціях різних форм власності за дотриманням законодавства з питань, що стосуються їх діяльності;

- складати акти перевірки дотримання законодавства, що стосується одного з напрямів роботи підрозділу;

- розподіляти обов'язки між підлеглими працівниками підрозділу, визначати ступінь їх відповідальності, здійснювати делегування повноважень;

- здійснювати комунікативні функції між працівниками підрозділу та іншими підрозділами відповідного органу;

- підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат у трудовому колективі, попереджати і розв’язувати трудові конфлікти;

- визначати ефективність управлінської діяльності та вносити пропозиції щодо її підвищення.

^ 4. Виконавська функція:

- готувати пропозицій щодо збору та обробки інформації, необхідної для обґрунтування програм розвитку певного напряму роботи підрозділу;

- розробляти поради та рекомендації стосовно впровадження вітчизняного та іноземного досвіду і інноваційної діяльності з напряму діяльності відповідного підрозділу;

- готувати інформацію для громадського контролю;

- розробляти оптимальні й альтернативні плани роботи підрозділу на відповідні періоди, зокрема здійснювати календарне планування;

- здійснювати оцінку показників виробничої і соціальної ефективності діяльності підрозділу;

- володіти на рівні побутового і професійного спілкування діловою українською мовою;

- володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

^ 5. Технічна функція:

- обробляти кореспонденцію, пов’язану з роботою підрозділу;

- складати інформаційно-аналітичні огляди нормативних та організаційних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу;

- створювати банк даних, визначених компетенцією підрозділу;

- здійснювати ведення діловодства у підрозділі;

- володіти комп'ютерними та іншими сучасними засобами й технологіями обробки інформації;

- складати звіти, здійснювати облік і контроль за рухом бланків звітності;

- брати участь в інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- здійснювати зберігання та правильне використання секретної документації;

- здійснювати робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами державних органів влади та органів місцевого самоврядування;

- здійснювати організаційно-технічну підготовку прес-конференцій, конференцій, брифінгів, семінарів та нарад з питань, які стосуються повноважень підрозділів (посадових осіб);

- здійснювати ведення діловодства згідно із чинними нормативними документами;

- оформляти та подавати результати наукових досліджень.


^ 2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ магістерської роботи

Завершальним етапом підготовки магістра зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба» є захист магістерської роботи. Магістерська робота  це найбільша за обсягом самостійна і творча робота слухача. Робота виконується за тематикою завдань професійної діяльності, що відповідає напряму спеціальності. Виконання роботи передбачає здійснення самостійного дослідження науково-пошукового та прикладного характеру на основі знань, отриманих під час навчання.

Метою магістерської роботи є застосування слухачем набутих компетенцій для вирішення актуальних проблем державної служби; використання сучасних методів наукових досліджень; виявлення тенденцій розвитку системи державної служби; дослідження прийнятного зарубіжного досвіду; формулювання пропозицій з удосконалення діяльності органів влади та обґрунтування запропонованих рішень.

Магістерська робота характеризується єдністю цілей і завдань. У процесі виконання магістерської роботи слухач повинен показати:

  • здатність до самостійної професійної діяльності як науковця;

  • уміння використовувати нормативно-правові документи (Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо), статистичну інформацію, літературні джерела вітчизняних та зарубіжних авторів;

  • високий рівень знань фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін;

  • знання і правильне розуміння закономірностей, процесів і взаємозв'язків, що виникають у системі державної служби;

  • об’єктивно оцінювати зміни, які відбуваються у суспільстві, соціально-економічному розвитку держави, регіону, органі влади;

  • уміння узагальнювати та систематизувати матеріал, висловлювати свої думки з того чи іншого питання, висувати та опрацьовувати наукові гіпотези;

  • уміння робити висновки, що випливають із проведеного дослідження, та обґрунтовувати пропозиції щодо вирішення досліджуваних питань.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 15010002 Державна служба з дисципліни «Основи економіки»
«Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання icon2809 методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту студентської наукової роботи з журналістики для студентів спеціальності «журналістика»
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту студентської наукової роботи з журналістики для студентів спеціальності «Журналістика»...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та контрольної роботи з курсу „Маркетинг інновацій" для слухачів фпф спеціальності 000013 "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання
Маркетинг інновацій” для слухачів фпф спеціальності 000013 "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання практичної роботи та індивідуального завдання
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів професійно-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами...
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання iconЗасідань Державних екзаменаційних комісій з прийому комплексного Державного екзамену та захисту магістерських робіт з спеціальності 15010002 «Державна служба» на здобуття кваліфікації магістра
Економіка”, „Адміністративний менеджмент”, „Управління проектами” – 15. 05. 2013 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи