3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» icon

3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Назва3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Сторінка1/6
Дата27.05.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3446

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
для студентів усіх спеціальностей
усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2012


Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 82 с.


Кафедра філософії, політології та інноваційних, соціальних технологій


ЗМІСТ


С.


1 Пояснювальна записка 4

2 Релігієзнавство як наука 5

3 Основні підходи до визначення сутності релігії 10

4 Основні напрямки релігійної філософії 16

5 Історичні типи релігій. Походження та ранні форми релігій 21

6 Національний тип релігій 27

7 Світові релігій. Буддизм 32

8 Світові релігії. Християнство 36

9 Світові релігії. Іслам 47

10 Нетрадиційні релігії 51

11 Вільнодумство як соціально-історичне явище 58

12 Релігії в Україні: історія, сучасний стан та відносини з державою 65

Список літератури 78


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тестові завдання, що пропонуються студентам, є логічним продовженням методичних вказівок до вивчення курсу «Релігієзнавство». Тестові завдання поділені за 11 темами, що відтворюють цілісне розуміння релігійного феномену як в історичному, так і в змістовному сенсі. За допомогою цих завдань студент має змогу вивчати курс «Релігієзнавство» як самостійно, так і під керівництвом викладача.

Пропонуються завдання різного рівня складності і різних форм, що дозволяє коригувати рівень опанування студентом навчального матеріалу. Умовою отримання найменшої позитивної оцінки є правильні відповіді на 60 % запропонованих викладачем завдань.


ТЕМА 1


^ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА


1 Предмет релігієзнавства як науки і навчальної дисципліни. 2 Теорії походження та сутності релігії.


1 Вивчення релігії як об’єктивної реальності, як певного способу самовираження людини. Це визначення стосується:

а) предмета релігієзнавства; б) релігієзнавства як науки; в) об’єкта релігієзнавства.


2 Скептицизм базується на твердженні, що:

а) релігія пов’язана зі страхом людини перед силами природи; б) не має підстав достовірно говорити про існування або не існування Бога; в) боги та герої – це обожнені великі люди минулого; г) не Бог, а людина є хазяїном власної долі.


^ 3 Одним із провідних представників біологічного і психологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд; б) М. Вебер; в) Л. Фейєрбах.


4 Одним із провідних представників етнологічного підходу до релігії є:

а) Ф. Енгельс; б) У. Джеймс; в) Е. Тейлор.


5 Одним із провідних представників соціологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд; б) М. Вебер; в) В. І. Ленін.


6 Виявлення спільних формальних моделей, що належать усім людям, є характерним для представників школи:

а) ірраціоналізму; б) соціологічної; в) культурно-історичної;  г) феноменологічної; д) структуралізму; е) міфологічної.


7 Р. Отто і Е. Фромм вважали, що джерело релігії знаходиться:

а) у сфері почуттів людини; б) у структурі суспільного життя; в) у феноменах релігійної свідомості; г) в історії природи.


^ 8 Назвіть три основні проблеми сучасного релігієзнавства:

а) проблема визначення релігії; б) проблема співвідношення моралі і релігії; в) проблема предмета релігієзнавства;  г) проблема походження релігії; д) проблема структури релігії;  е) проблема методу вивчення релігії.


^ 9 Основні методи дослідження релігії, на які орієнтується сучасне релігієзнавство, це:

а) порівняльно-структурний; б) діалектичний; в) феноменологічний; г) логіко-компаративний; д) структурний.


10 Спільним для теології та атеїзму є:

а) вивчення сутності  Бога; б) відмова від релігійних переконань; в) ідеологічність.


11 Підберіть відповідники до перелічених напрямків:

а) географія релігії; б) психологія релігії; в) соціологія релігії; г) феноменологія релігії; д) філософія релігії; е) історія релігії;


1) внутрішні, психологічні механізми діяльності віруючих; 2) закономірності виникнення, розвитку і функціонування релігії; 3) вивчення релігії як складового елемента суспільства; 4) механізм виникнення релігії і процес її віддзеркалення у свідомості людей; 5) систематизація феноменів релігійної свідомості; 6) схема поширення релігій та виявлення кількісних даних стосовно послідовників.


^ 12 Сформулюйте закон партиципації, відкритий Л. Леві-Брюлєм:

а) періодична участь громадян у виборах характеризує партиципаторний рівень політичної активності; б) співпричетність людини до природи спричиняє віру в можливість впливу на останню шляхом використання магічних дій; в) релігія формується як сукупність страхів людини перед силами природи; г) кожна думка про предмет має бути достатньо обґрунтованою; д) релігія – це опіум для народу.


^ 13 Хто є автором твердження, що релігія – це колективне уявлення, яке суспільне середовище нав’язує свідомості людей:

а) Г. Зіммель; б) К. Гіртц; в) Ф. Єнгельс; г) В. Джеймс; д) Е. Дюркгейм.

14 Згідно з теорією преанімізму походження релігії пов’язане із вірою в:

а) духів і душі; б) єдиного Бога-творця; в) єдину «безособову» силу, що панує у світі; г) процес відчуження від людини її сутнісних характеристик.


^ 15 Релігієзнавство виникло:

а) в добу Античності; б) на початку XVII ст.; в) у другій половині ХІХ ст.; г) у першій половині ХХ ст.


16 Встановити, які корені має релігія:

а) антропологічні; б) гносеологічні; в) паранормальні; г) психологічні; д) містичні.


17 Релігія з теологічної позиції – це:

а) віра в Бога; б) відновлений союз благочестя людини і Бога; в) шанування надземних авторитетів; г) містичне занурення в Абсолют; д) продукт людської уяви.


^ 18 «Бог… є власним єством людини» – ця теза виникла в рамках:

а) психологічної теорії походження релігії; б) теорії антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха; в) соціологічної теорії походження релігії; г) ідеалістичної теорії Г. В. Ф. Гегеля; д) теорії пре анімізму.


19 Початок дослідженню магії як первісної релігії поклав:

а) Л. Штернберг; б) Ф. Ніцше; в) Б. Малиновський; г) Л. Леві-Брюль; д) Дж. Фрезер.


20 Назвіть умови виникнення релігії:

а) формування класового суспільства, держави та права;  б) формування родового суспільства; в) обмежені можливості пізнання світу та впливу на нього шляхом практично-перетворюючої діяльності; г) примітивні вміння абстрагуватися від матеріального світу; д) страх перед силами природи.


^ 21 Метод, який презентує сукупність прийомів, виявляють смисл і значення духовних переживань і релігійних взаємовідносин між людьми називається:

а) герменевтичний; б) каузальний; в) феноменологічний;  г) типологічний; д) історичний.


22 У науковому релігієзнавстві аналіз світоглядних питань здійснюється з позиції:

а) що визнає мірилом цінності людину; б) що визнає мірилом цінності суспільство; в) пріоритету божественного начала;  г) пріоритету національних цінностей;  д) пріоритету етнічних цінностей.


^ 23 Хто з філософів вважав, що люди видумали богів, щоб всі інші боялись і виконували закони:

а) Гельвецій; б) Крітій; в) Октавіан; г) Конфуцій; д) Дюркгейм?


24 Для якої стадії розвитку релігії є характерним пошук особистісних етичних принципів:

а) архаїчної;  б) сучасної;  в) примітивної;  г) історичної; д) раньосучасної?


25 Хто з філософів вважав, що в основі релігії знаходиться страх перед силами природи:

а) Демокріт; б) Гельвецій; в) Геродот; г) Архімед; д) Юнг?


26  Основним принципом вивчення релігієзнавства є:

а) принцип свободи совісті; б) принцип секуляризації; в) принцип сакралізації; г) принцип безкомпромісності; д) принцип наукового атеїзму.


27 Існують три основні точки зору на процес виникнення релігії (зазначте):

а) атеїстична; б) релігійна; в) проміжна; г) політична;  д) соціологічна.


28 Хто з філософів вбачав корені релігії в невпевненості людини у власних силах, в її постійних коливаннях між надією та страхом:

а) Ж.-Ж. Руссо; б) Спіноза; в) Конфуцій; г) Лао Цзи; д) Демокріт?


Впишіть у речення на місце пропусків слова, які, на Вашу думку, є найдоречнішими.


1 Релігієзнавство – це наука, предметом вивчення якої є …... .

Фрейд розробив так званий психоаналітичний метод розпізнавання і лікування неврозів та психозів і намагався перенести його на тлумачення явищ повсякденного життя, а потім і релігії в книзі «……………. і табу».

Дюркгейм вважав, що саме ……………., а не анімізм презентує таку «елементарну форму» релігії.

Феноменологія …………….. має своїм об’єктом структури, що повторюються в різних релігіях.


^ У запропонованих завданнях із декількох варіантів виберіть правильні твердження.


Завдання 1

а) Засновник античного матеріалізму Геродот зазначав, що джерелом виникнення релігії є страх перед силами природи.

б) Засновник античного матеріалізму Гельвецій зазначав, що джерелом виникнення релігії є страх перед силами природи.

в) Засновник античного матеріалізму Демокріт зазначав, що джерелом виникнення релігії є страх перед силами природи.


Завдання 2

а) Французькі просвітителі XVIII ст. вбачали корені релігії в стражданнях і страху людини, що пригнічували її та вважали, що релігія зародилася з безсилля людини перед природними стихіями.

б) Німецькі просвітителі XVIII ст. вбачали корені релігії в стражданнях і страху людини, що пригнічували її та вважали, що релігія зародилася з безсилля людини перед природними стихіями.

в) Англійські просвітителі XVIII ст. вбачали корені релігії в стражданнях і страху людини, що пригнічували її та вважали, що релігія зародилася з безсилля людини перед природними стихіями.

ТЕМА 2


^ ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РЕЛІГІЇ


1 Сутність релігії як феномену духовної культури. 2 Структура сучасних релігій. 3 Основні функції релігії. 4 Основні підходи до класифікації та географія релігій.


^ 1 Релігійні системи Океанії виокремлюються:

а) у феноменологічній класифікації; б) у морфологічній класифікації; в) у нормативних класифікаціях; г) у класифікаціях, що базуються на географічному розташуванні релігійних общин.


^ 2 Дж. Леббок і Е. Тейлор запропонували таку класифікацію релігій:

а) мегатеїзм; б) політеїзм; в) генотеїзм; г) монотеїзм.


3 Для соціологічного підходу до класифікації релігій є характерним виокремлення таких етапів:

а) примітивні релігії; б) класичні релігії; в) народнісно-національні релігії; г) сучасні релігії; д) історичні релігії; е) «релігії боротьби».


4 Дайте визначення релігійного культу. Релігійний культ – це:

а) дії, які мають на меті надати видимого вираження релігійному поклонінню, або привернути до їх виконавців «божественні» сили; б) своєрідне, специфічне сполучення загальнолюдських рис, умов буття нації, що виявляється в ціннісних відношеннях до навколишнього світу, в культурі, побуті, традиціях, звичаях, обрядах; в) один з істотних елементів традиції, уособлений у стійких, загальновизнаних стереотипах поведінки та діяльності людей, спосіб орієнтації на певні реальні та бажані моделі життєдіяльності соціальних суб’єктів, суттєві компоненти соціальних норм.


^ 5 Основними функціями релігії є:

а) зняття прихованих напруг суспільства; б) світоглядна;  в) інформаційна; г) ілюзорно-компенсаторна; дрегулятивна.


6 Яка зі складових частин релігії є основною:

а) релігійна свідомість; б) культ; в) організація?


7 Найпоширенішою назвою релігійної організації в соціології є:

а) община; б) церква; в) деномінація.


8 Основною ознакою релігійної свідомості є:

а) релігійна віра;  б) релігійні почуття;  в) релігійна ідеологія;  г) релігійна психологія.


9 До культової діяльності мають відношення:

а) викладання богословських дисциплін;  б) жертвопринесення;  в) місіонерська діяльність; г) релігійне виховання в родині; д) проповідь; е) молитва.


10 Що є спільним для деномінації і секти як форм релігійних організацій:

а) відсутність професійного священства; б) відсутність контролю за членством; в) професійне священство; г) централізоване ієрархічне управління; д) відсутність централізованого ієрархічного управління; е) контроль за членством?


^ 11 Яка з перелічених функцій передбачає укріплення і підтримання конфесійної єдності:

а) комунікативна; б) інтегративна; в) світоглядна; г) регулятивна; д) компенсаторна?


12 Гілозоїзм – це:

а) оживотворення буття; б) одухотворення світу; в) одушевління космосу.


13 Релігійні об’єднання, які не поділяють основні положення віровчення пануючої церкви називаються:

а) братствами; б) сектами; в) релігійними асоціаціями.

14 Хто з теологів виокремлює легітимізувальну функцію релігії:

а) О. Мень; б) Р. Отто; в) Р. Бультман; г) П. Бергер?


15 Хто є автором такої думки: «Релігія … є пізнанням усіх наших обов’язків як божественних заповідей»:

а) К. Маркс; б) І. Кант; в) Л. Фейербах; г) Г. В. Ф. Гегель?


16 Назвіть засновників християнського богослов’я:

а) Юстин; б) Кальвін; в) Тертулліан; г) Ориген; д) Бруно.


17 Хто з перелічених нижче вчених розглядав релігію як сублімацію заборон:

а) Т. Манн; б) Г. Гегель; в) З. Фрейд; г) К. Маркс;

д) Ж. - Ж. Руссо?


18 На думку Г. Гегеля, релігія – це сукупність, що складається із таких взаємозв’язаних елементів:

а) діалогу духа людського з абсолютним духом, результатом чого є релігійні уявлення (ідеї); б) почуттів та переживань, що походять від цих ідей; в) культу як синтезу релігійних ідей і релігійних почуттів; г) всемогутніх начал, що походять від Вищого розуму; д) взаємозв’язаних і одухотворених начал, що мають спільну мету.


^ 19 Хто з перелічених нижче вчених вважав, що релігія є продуктом людської свідомості, індивідуально-психологічним феноменом:

а) Дж. Локк; б) Ф. Шлейєрмахер; в) Ш. Монтескье;

г) Н. Макіавеллі; д) І. Кант?


20 Хто з перелічених нижче вчених вважав, що релігія надана людям деяким об’єктивним духовним началом:

а) Ф. Аквінський; б) Т. Гоббс; в) Гельвецій; г) Геродот; д) Конфуцій?


21 Суб’єктивні феномени в релігії – це:

а) релігійне почуття;  б) переконання;  в) благочестя;  г) набожність; д) віра.

22 Функцією релігії, що віддзеркалює можливість релігії внутрішньо підтримувати людину та бути смислоутворювальним фактором, є:

а) екзистенційна; б) інтегрувальна; в) світоглядна; г) виховна;  д) політична.


23 Сукупність обрядових та/або магічних дій, що виконуються згідно з канонічними вимогами певної релігії, є:

а) обрядом; б) культом; в) догматом; г) законом; д) магією.


24 Суспільний інститут, що об’єднує послідовників даної релігії, називається:

а) сектою; б) церквою; в) культом; г) деномінацією; д) організацією.


25 Практично всі релігії є подібними з таких питань:

а) людське життя не обмежене земним існуванням; б) людині надається можливість обирати різні моральні категорії; в) можливість привнесення добра чи зла є наслідком свободи; г) людина здатна за певних умов впливати на вищу сутність; д) не ображай ближнього, шануй його як брата свого.


^ 26 Хто з перелічених нижче вчених вважав, що релігія як засіб надання смислу, привносить «раціональність» у повсякденну етику і пояснює світ:

а) С. Хантингтон; б) М. Вебер; в) Дж. Бруно; г) Е. Фромм; д) І. Кант?


27 Яка функція релігії полягає у властивості релігії впливати на державу та громадянське суспільство:

а) регулятивна; б) спілкування; в) політична; г) соціологічна;  д) історична?


28 Ідеологія і суспільно-політична практика церкви як соціального інституту, що спрямована на посилення ролі релігії і позиції церкви в політиці та духовному житті суспільства, – це:

а) сакралізація; б) клерикалізм; в) секуляризація.


29 Релігійна свідомість має два рівні:

а) релігійну ідеологію; б) релігійну психологію; в) релігійну політику;  г) релігійну філософію;  д) релігійну культуру.


30 Релігійна доктрина складається з таких елементів, як:

а) теологія; б) клерикалізм; в) космологія; г) антропологія;  д) релігієзнавство.


31 Суб’єктом культу може бути:

а) релігійна група;  б) віруючий індивід;  в) релігійна сутність;  г) атеїстична група; д) група людей.


32 До засобів культу можна віднести:

а) молитовний дім; б) релігійне мистецтво; в) культові предмети;  г) релігійні організації; д) молитву.


33 У релігієзнавстві виокремлюють такі типи релігійних об’єднань, як:

а) церква; б) секта; в) культ; г) мечеть; д) деномінація.


34 У релігієзнавстві до найбільш істотних функцій релігії відносять:

а) світоглядну; б) компенсаторну; в) комунікативну; г) регулятивну; д) духовну.


35 Знайдіть відповідники (автор та визначення):

а) У. Джеймс; б) В. Дільтей; в) К. Г. Юнг; г) З. Фрейд;


1) релігія – універсальний колективний невроз; 2) релігійні спонукання і почуття, що з’єднують душевне життя в єдиний зв'язок; 3) релігія – поняття, що означає особливу установку свідомості, змінену досвідом нумінозного; 4) релігія – сукупність почуттів, дій та досвіду окремої особистості.


^ 36 Яку з релігій Е. Фромм відносить до авторитарних:

а) протестантизм; б) релігію Розуму; в) ранній буддизм; г) даосизм?


37 Знайдіть відповідники:

а) природні релігії; б) штучні релігії; в) релігії Одкровення;


1) іудаїзм; 2) фетишизм; 3) християнство.


38 За підставою теїстичності (наявності або відсутності в них ідеї Бога) релігії поділяються на:

а) атеїстичні; б) дотеїстичні; в) теїстичні.


Впишіть у речення на місце пропусків слова, які, на Вашу думку, є найдоречнішими.


Теологія – це систематичний виклад, тлумачення релігійного вчення, що базується на вірі в існування …….. як начала усіх начал.

Релігійна …………………. є специфічною формою суспільної свідомості, що складається з релігійної ідеології і релігійної психології.

Культ – це система особливих ………………., за допомогою яких люди намагаються впливати на надприродні сутності, властивості і відношення, що є предметом їх віри.

^ Існує класифікація релігій за …………… підставою на релігії національні і релігії світові або вселенські.


У запропонованих завданнях із декількох варіантів виберіть правильні твердження.


Завдання 1

а) З. Фрейд вважав, що без релігії людство вже давно б скотилося за межу загального безумства.

б) Е. Фромм вважав, що без релігії людство вже давно б скотилося за межу загального безумства.

в) І. Кант вважав, що без релігії людство вже давно б скотилося за межу загального безумства.


Завдання 2

а) Об’єктом культу може бути релігійна группа, або віруючий індивід.

б) Суб’єктом культу може бути релігійна группа, або віруючий індивід.

в) Автором культу може бути релігійна группа, або віруючий індивід.

Завдання 3

а) Духовна і світська влада не належать різним інститутам.

б) Духовна і світська влада належать одним інститутам.

в) Духовна і світська влада належать різним інститутам.


Завдання 4

а) Під функціями релігії розуміють різні способи її дії в суспільстві.

б) Під функціями релігії розуміють однакові способи її дії у суспільстві.

в) Під функціями релігії розуміють різні способи її життя у суспільстві.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconТестові завдання з курсу “Релігієзнавство”
Конфесійне, богословське і релігійно-філософське та неконфесійне, академічне, філософське і конкретно-наукове
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconПрограма Курсу релігієзнавство
Релігієзнавство як наука, його історичний розвиток. Релігія як суспільне явище, її структура та функції. (2г)
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconРелігієзнавство
Релігієзнавство: Підручник / Є. Дулуман, М. Закович, М. Рибачук та ін.; за ред. М. Заковича. – К.: Вища школа, 2000. – 315 с
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconСистема оцінювання знань з курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання знань та умінь студентів під час вивчення курсу „Релігієзнавство”
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconПитання для вступник іспитів на у курс спеціальність «Релігієзнавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр» на 2009 рік Блок І. Теоретичні проблеми релігієзнавства І його дисциплін
Релігієзнавство як автономна дисципліна гуманітарного знання: передумови появи та особливості становлення
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconКурс лекцій з дисципліни «Релігієзнавство»
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Авт. Толстенко С. М. – Харків:...
3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи