Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження icon

Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження
НазваЄ. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження
Сторінка1/12
Дата27.05.2013
Розмір2.39 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Є. І. Нагорний


ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Конспект лекцій
для студентів спеціальності
8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

усіх форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри

маркетингу та управління

інноваційною діяльністю

як конспект лекцій

із дисципліни «Патентно-

кон’юнктурні дослідження».

Протокол №35 від 15.05.2012.


Суми

Сумський державний університет

2013

Патентно-кон’юнктурні дослідження : конспект лекцій / укладач Є. І. Нагорний. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 169 с.


Кафедра маркетингу та управління інноваційною
діяльністю
ЗМІСТ

С.

ВСТУП………………………………..…………………………

61. ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА…………………………

8

1.1. Об’єкти промислової власності. Система правової
охорони промислової власності……………………………….


8

1.2. Об'єкти патентного права…………………………..……..

10

1.3. Суб'єкти патентного права……………………………..….

15

1.4. Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків…………………………………………………..…...


17

1.5. Обов’язки патентовласника……………………..………...

21

1.6. Дії, які не визнаються порушенням прав…………………

272. ОФОРМЛЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ…………………….

29

2.1. Загальні положення…………………………………..……

29

2.2. Складання та подання заявки………………………..……

31

2.3. Розгляд заявки в патентному відомстві………………..…

35

2.3.1. Розгляд заявки на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід (корисну модель)…………………………...


35

2.3.2. Розгляд заявки на видачу деклараційного патенту на промисловий зразок…………………………………………….


41

2.4. Публікація про видачу патенту. Видача патенту…..……

433. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ, ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ……………………….45

3.1. Загальні положення про оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності в іноземних державах…………………………………………………………45

3.2. Патентування винаходів відповідно до вимог національних законодавств держав патентування……...……………..


50

3.3. Патентування винаходу в іноземних державах за процедурою договору про патентну кооперацію (РСТ)………..….


52

3.4. Процедура одержання європейського патенту……….…

55

3.5. Патентування винаходів за процедурою євразійської патентної конвенції……………………………………..………


574. ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ОТРИМАННЯ…………………………………………………..


58

4.1. Сутність патентної інформації………………..………......

58

4.2. Джерела патентної інформації………………………….....

59

4.3. Патентна документація. Державна система патентної інформації та документації……………………………..……...


60

4.4. Бібліографічний елемент. Цифровий код ІНІД…..……...

695. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ…………………………………………………………...


73

5.1. Система класифікацій. УДК. Національні й міжнародні класифікації винаходів…………………………………..……..


73

5.2. Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності………………………………………………………………….


79

5.3. Структура Міжнародної патентної класифікації…...……

86

5.4. Система посилань МПК…………………………………...

906. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………….………….


91

6.1. Визначення та загальні положення про патентні дослідження. ДСТУ 3575-97……………………………..…………..


91

6.2. Життєвий цикл ОГД. Види робіт із патентних дослідженнь ОГД………………………………………………….….


94

6.3. Види патентного пошуку. Процедура пошуку патентної інформації……………………………………………………….


96

6.4. Пошук аналогів і прототипів…………………………….

997. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДСТУ 3575-97………………………………………………


1028. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКЛАДЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………...


114

8.1. Структура звіту про патентні дослідження…………..….

114

8.2. Вимоги до оформлення основної частини звіту про патентні дослідження………………………………………..……


116

8.2.1. Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)………..…


116

8.2.2. Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності………………………………….….


121

8.2.3. Виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності………………………………………………………………...1269. ПАТЕНТНИЙ ФОРМУЛЯР, ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ……………………………………..……...


13310. ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛІВ ПРОДУКЦІЇ……………………………………….….136СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………….

156ДОДАТКИ………………………………………………………

158


ВСТУП


Метою викладання дисципліни «Патентно-кон’юнктурні дослідження» є формування системи теоретичних знань та практичних навиків щодо проведення патентних досліджень під час здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, порядку пошуку патентної інформації та документації.

Основними завданнями дисципліни «Патентно-кон’юнктурні дослідження» є:

 • вивчення понятійного апарату дисципліни;

 • вивчення основ патентознавства, законів та підзаконних актів у галузі патентного законодавства;

 • освоєння теоретичних основ щодо процедури оформлення та отримання патенту – патентного виробництва;

 • набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо проведення патентних досліджень.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен
ЗНАТИ:

 • теоретико-методичні основи проведення патентних досліджень, моніторингу інноваційної діяльності конкурентів.


УМІТИ:

 • складати заявку на винахід, заявки на отримання
  патенту;

 • складати фактографічні матриці аналізу патентної інформації;

 • користуватися міжнародною патентною класифікацією;

 • здійснювати тематичний пошук – пошук аналогів і прототипів виробів, процесів;

 • оформлювати патентний формуляр;

 • розробити регламент патентних досліджень за ДСТУ 3575-97;

 • оформлювати звіт про патенті дослідження за ДСТУ 3575-97;

 • здійснювати моніторинг інноваційної діяльності конкурентів.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у сфері інтелектуальної власності та цивільного права, чинні закони України та підзаконні акти в галузі патентного права.

Дисципліною, що забезпечує вивчення цієї дисципліни, є «Методологія наукових досліджень».


^ 1. ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА


1.1. Об’єкти промислової власності. Система правової охорони промислової власності


В умовах переходу України до ринкової економіки істотно змінився характер відносин, пов‘язаний із охороною об‘єктів інтелектуальної власності, зокрема промислової. Якщо раніше права на результати інтелектуальної діяльності мала держава і декларувала свій обов’язок забезпечити їх практичне використання, то на цей час власник результатів інтелектуальної діяльності має сам опікуватися щодо забезпечення їх надійної правової охорони і визначення шляхів реалізації їх на ринку. Успішна комерційна реалізація конкурентоспроможності продукції і передових технологій без надійної правової охорони об’єктів інтелектуальної діяльності, які є їх основою, не дуже ефективна. Тому важливо мати чітке уявлення про необхідні дії та заходи, що дозволять досягти реальних успіхів на “ринку споживачів”. Доцільно розробити основні принципи стратегії охорони та використання прав на результати інтелектуальної діяльності, які при мінімальних витратах забезпечать можливість одержання максимальних переваг і прибутків авторам та їх правонаступникам в умовах ринкової економіки. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності дає реальну перспективу більш раціонально використовувати потенціальні можливості комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.

Промислова власність, будучи складовою інтелектуальної власності, характеризується тим, що її об’єкти знаходять застосування у виробничій діяльності, а до її об’єктів належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні позначення та фірмові найменування.

В Україні діють спеціальні закони у сфері промислової власності та патентного права. Це закони України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" та ін.

Окрім того, під час проведення патентних досліджень послуговуються міжнародними та національними стандартами. Зокрема це ДСТУ 3574-97, 3575-97 та стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

В Україні існує Державна система правової охорони промислової власності, що регламентує патентне право та проведення патентних досліджень. Зокрема це такі відомчі
організації:

1) Державний департамент інтелектуальної власності, який підпорядкований МОНМСУ, що уповноважений представляти, реєструвати і підтримувати на території України права на об’єкти промислової власності;

2) Український інститут промислової власності (Укрпатент), що уповноважений здійснювати експертизу заявок на об'єкти промислової власності, й у разі позитивного висновку експертизи – прийняття рішення про видачу охоронного документа. Але охоронний документ – патент або свідоцтво – видає Державний департамент інтелектуальної власності.

Крім того, в Україні існують і невідомчі організації, що займаються питаннями патентного права:

1. Всеукраїнська асоціація патентних повірених України. Через патентних повірених здійснюється патентування вітчизняних винаходів за кордоном і навпаки.

2. Товариство винахідників і раціоналізаторів України займається популяризацією винахідницької діяльності, надає винахідникам і раціоналізаторам посильну допомогу в їхній діяльності.

3. Українська асоціація власників товарних знаків, що опікується інтересами правовласників знаків.


^ 1.2. Об'єкти патентного права


До об’єктів патентного права належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні позначення та фірмові найменування.

Винахід – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Якщо винахід містить інформацію, віднесену до державної таємниці, то він належить до секретного винаходу. Якщо винахід був створений працівником у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше або ж із використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця, то такий винахід відносять до службового.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) та процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

До пристроїв належать машини, механізми, прилади, конструкції, вироби тощо, що характеризують наявність конструктивного елемента (елементів) і зв'язку між елементами, їхнім взаємним розташуванням і формою виконання, а також параметрами (та іншими характеристиками) елемента (елементів) і матеріалом, з якого він (вони) виконаний(ні).

До речовин як об'єктів винаходу належать:

 • індивідуальні хімічні сполуки, до яких також умовно віднесені високомолекулярні сполуки та об'єкти генетичної інженерії (плазміди, вектори, рекомбінантні молекули нуклеїнових кислот);

 • композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо);

 • продукти ядерного перетворення.

До штамів мікроорганізмів, культур клітин (рослин і тварин) як об'єктів винаходу належать: індивідуальні штами мікроорганізмів, культивованих клітин рослин і тварин; консорціуми мікроорганізмів.

До способів як об'єктів винаходу відносять процеси виконання дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріального об'єкта. Спосіб – це сукупність прийомів, виконуваних у певній послідовності або з дотриманням певних правил.

Способи як процеси виконання дій над матеріальними об'єктами, як правило, поділяють на:

 • способи, спрямовані на виготовлення продуктів (виробів, речовин тощо);

 • способи, спрямовані на зміну стану предметів матеріального світу без одержання конкретних продуктів (транспортування, обробка, регулювання тощо);

 • способи, у результаті яких визначають стан предметів матеріального світу (контроль, вимір, діагностика тощо).

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не є придатними для набуття права такі об'єкти технології:

 • сорти рослин і породи тварин;

 • біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що їх не відносять до небіологічних та мікробіологічних процесів;

 • компонування інтегральних мікросхем;

 • результати художнього конструювання.

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він відповідно до закону є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання».

Винахід є новим, якщо він не є частиною рівня техніки, тобто він не знайшов відображення в існуючих відомих об'єктах техніки, конструкторській і технологічній документації та інших джерелах інформації, яка прийнята за базу порівняння. Рівень техніки містить усі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки.

Винахід має винахідницький рівень, якщо він є очевидним для фахівця, тобто не випливає явно з рівня техніки. Тобто таким, що відрізняється від інших рішень, які характеризують сучасний рівень техніки, а також бути творчим втіленням ідеї та становити собою перехід на новий технологічний рівень. Має існувати помітна дистанція між сучасним рівнем техніки і заявленим винаходом. До того ж необхідно, щоб він стосувався нових істотних елементів.

Перевірка винахідницького рівня винаходу передбачає:

 • визначення найбільш близького аналогу;

 • виявлення ознак, за якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналогу;

 • виявлення з рівня техніки рішень, що мають ознаки, які збігаються із розрізнювальними ознаками зазначеного винаходу.

Заявки на видачу патенту на винахід не відповідають критерію винахідницького рівня, якщо передбачено такі пере-творення:

 • доповнення відомого засобу певною відомою частиною (частинами), приєднуваною до нього за відомими правилами, для досягнення технічного результату, щодо якого встановлено вплив саме таких доповнень;

 • вилучення певної частини засобу (елемента, дії) з одночасним вилученням зумовленої наявністю функції та досягненням при цьому звичайного для такого вилучення результату (спрощення, зменшення маси, габаритів, матеріалоємності
  тощо);

 • збільшення кількості однотипних елементів, дій для посилення технічного результату, зумовленого наявністю в середовищі саме таких елементів, дій тощо.

Критерію винахідницького рівня відповідають:

 • спосіб одержання нового індивідуального поєднання з установленою структурою, що базується на новій для даного класу або групи поєднань реакції;

 • композиція, що складається принаймні із двох відомих інгредієнтів і забезпечує синергетичний ефект тощо.

^ Придатність для промислового використання – якщо його можна використати у промисловості або іншій сфері
діяльності.

Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини в галузі технології, пов'язаний із конструктивним використанням пристрою.

Корисна модель – це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними.

Об'єктом корисної моделі, придатним для набуття права на нього, може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, біологічний матеріал
  тощо);

 • процес (процес, прийом, спосіб, застосування продукту чи процесу).

Об'єктом корисної моделі, придатним для набуття права на нього, не можуть бути:

 • лікарські засоби, засоби захисту тварин та харчових продуктів;

 • способи одержання лікарських засобів, засобів захисту тварин та харчових продуктів;

 • способи терапевтичного, хірургічного лікування людини та тварини.

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона є новою і придатною для промислового використання.

Корисна модель є новою, якщо сукупність її істотних ознак невідома виходячи з існуючого рівня техніки. До істотних відносять усі ознаки корисної моделі, які впливають на досягнутий результат, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом. Якщо сукупність істотних ознак, достатніх для досягнення забезпечуваного корисною моделлю результату, не є загальновідомою, корисну модель визнають новою.

Корисна модель є придатною для промислового використання, якщо вона може бути практично використана у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності. Придатність для промислового використання передбачає можливість неодноразового використання корисної моделі.

^ Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Промисловий зразок – це нове конструктивне рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Промисловий зразок є зовнішньою формою промислового виробу (пристрою).

Промислові зразки бувають об'ємними, площинними або комбінованими. Об'ємні промислові зразки – це певна композиція, в основу якої покладено об'ємну просторову структуру (наприклад, зовнішній вигляд меблів, певних механізмів). Площинні промислові зразки – це композиції, в основу яких покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, що не може бути сприйняте візуально як об'ємне (наприклад, зовнішній вигляд килима, тканини). Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, притаманними об'ємним і площинним зразкам (наприклад, будівельна оздоблювальна плитка).

Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він відповідно до закону є новим.

^ Промисловий зразок визнають новим, якщо відомості про сукупність його істотних ознак, що визначають естетичні й (або) ергономічні особливості виробу, не стали загальновідомими у світі до дати подання заявки на отримання патенту. Під істотними ознаками, що визначають естетичні й (або) ергономічні особливості виробу, розуміють ознаки, властиві художньо-конструкторському рішенню, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення зорового образу виробу.

Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Під промисловим зразком розуміють як сам виріб, так і будь-яку його частину, якщо таку виробляють і продають
окремо.

Правову охорону не можуть отримувати об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди, друкована продукція як така, об'єкти нестійкої форми з рідких газоподібних, сипких або подібних їм речовин.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю істотних ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом із наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинне здійснюватися в межах його опису.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconПатентно-інформаційні дослідження
Патентно-кон’юнктурні та маркетингові дослідження проводять з урахуванням результатів патентно-інформаційних досліджень на основі...
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconКласифікація банківських інновацій Інноваційна діяльність банків Сутність поняття «банківська інновація»
Вперше визначення терміну «інновації» будо зроблено австрійським економістом Й. Шумпетер в 1939 р в роботі «Кон’юнктурні цикли»....
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2008 рік
Патентний відділ кдму діє на підставі типового Положення о патентно-ліцензійної службі вищого медичного учбового закладу (Приказ...
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconНагорний

Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconВ. М. Нагорний-Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 51 с
Діагностична модель машини
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconВ. М. Нагорний-Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 51 с
Діагностична модель машини
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconBасиль івашків іван франко І сербські епічні пісні
Окрім того, ще доте­пер нема спеціального моно­графіч­но­го (а відтак І все­біч­ного) дослідження цієї теми – усі зазначені вище...
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconКон’юнктура світових товарних І фінансових ринків
Метою: викладання дисципліни “Кон’юнктура світових товарних І фінансових ринків є
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconУкраїнський центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи міністерства охорони здоров'я україни науково-координаційне управління академії медичних наук україни
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи міністерства охорони здоров'я україни
Є. І. Нагорний патентно-кон’юнктурні дослідження iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Оболенцева, Ю. Ю. Леонт’єва Методичні вказівки та завдання
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Кон`юктурні дослідження галузевого ринку» для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи