Методичні вказівки до практичних І самостійних занять icon

Методичні вказівки до практичних І самостійних занять
Скачати 326.63 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних І самостійних занять
Дата27.05.2013
Розмір326.63 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3241 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

3 ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 040302

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Суми

Сумський державний університет

2012

Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни “Інформаційні мережі”/Укладач М. С. Бабій. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 46с.


Кафедра комп’ютерних наук


ЗМІСТ


C.

1 Практична робота “Дискретизація і квантування ”. . . 4

2 Практична робота “ Робота з комутатором ” . . . . . . 12

3 Практична робота “ Робота з маршрутизатором” . . . 22

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45


1 Практична робота “Дискретизація і квантування ”


Основи дискретизацї і квантування сигналу


Повідомлення для передачі по лінії зв'язку повинне бути перетворене у фізичний сигнал.

Неперервний сигнал є функцією часу f(t). Такий сигнал часто передається з перекручуваннями, що виникають через нестабільність параметрів лінії зв'язку. Для поліпшення якості передачі неперервний сигнал перетворюють в дискретний, що є дискретною функцією часу fΔ(t). Процес перетворення неперервного сигналу в дискретний називається дискретизацією.

Дискретизація може виконуватися за рівнем (рис 1.1) .
Рисунок 1.1 – Дискретизація за рівнем


Процедура округлення істинного значення сигналу до найближчого за рівнем називається квантуванням, або дискретизацією за рівнем.

Якщо відліки сигналу знімаються у визначені дозволені моменти часу, то таке перетворення називається дискретизацією за часом (рис 1.2).
Рис 1.2 – Дискретизація за часом


Для того щоб відновити вихідний неперервний сигнал із дискретного з мінімальною похибкою, необхідно раціонально вибрати крок дискретизації Δt.

Чим коротше крок, тим точніше дискретний сигнал відповідає неперервному, але при цьому зростає обсяг переданої інформації. При великому кроці зростає імовірність втрати інформації.

Оптимальна величина кроку дискретизації встановлюється теоремою Котельникова.


Теорема Котельникова


Дискретну функцію fΔ(t) визначимо в рівновіддалені моменти часу t=nΔt , де n – ціле.

Функція fΔ(t) може бути записана з використанням дискретного варіанта функції Дірака, визначеної як δ(t)=0 при t≠0 і δ(t)=1 при t=0 :

(1.1)

Надалі для переходу між часовим і частотним поданням сигналу будемо використовувати прямеі зворотнеперетворення Фур'є.

Для пари Фур'є-перетворень будемо використовувати позначення , а для згортки двох функцій f(x) і g(x) позначення .

Для згортки в часовій області справедливо

, (1.2)

а в частотній . (1.3)

Виконаємо Фур'є-перетворення fΔ(t). З урахуванням (1.3) і рівності одержимо

. (1.4)


З (1.4) випливає, що спектр дискретизованого коливання fΔ(t) є періодичною функцією частоти ω з періодом . Припустимо, що спектр F(ω) неперервного коливання f(t) займає смугу від с до ωс , тобто F(ω)≠0 при с<ω< ωс. На рис. 1.3 показані спектр неперервного сигналу F(ω) і спектри дискретизованого сигналу, що відповідають різним частотам дискретизації Δω .

У разі Δω<2ωс (див. рис 1.3г) через перекриття складових F(ω-kΔω) відбувається зміна форми спектра FΔ(ω), тому точне відновлення FΔ(ω), а отже, і f(t), неможливе. Таким чином, частота дискретизації повинна бути більшою від двократної частоти найбільш високочастотної складової сигналу, тобто . У цьому випадку, використовуючи ідеальний фільтр низьких частот, можна відфільтрувати всі бокові частоти спектра F(ω-kΔω) при k≠0 і точно відновити F(ω), а отже, і саму функцію f(t).

Теорема Котельникова. Якщо функція f(t) не містить частот вище ωс, то вона цілком визначається послідовністю своїх значень у моменти часу, що віддалені один від одного на .

Для доведення помножимо (1.4) зліва і справа на прямокутну функцію, визначену як P(ω)=1 при с<ω< ωз і P(ω)=0 при інших значеннях ω. Тоді одержимо

. (1.5)

До обох частин (1.5) застосуємо зворотне перетворення Фур'є. Неважко показати, що для прямокутного спектра F(ω)=1, де с<ω< ωз , сигнал має вигляд

.
Рисeyjr 1.3 – Спектри дискретизованих сигналів


З урахуванням цього факту і формули (1.2) рівність (1.5) перетвориться в

.

Підставляючи замість fΔ(t) його вираз з (1.1) і виконуючи операцію згортки з δ-функцією, будемо мати

. (1.6)

З останнього виразу випливає, що неперервна функція може бути цілком відновлена за своїми відліками, узятими з інтервалом , за допомогою функції , яку називають ідеальним інтерполятором Котельникова.


Оцінка похибки дискретизації


На практиці доводиться мати справу із сигналами, обмеженими в часі, що мають нескінченно широкий спектр. Тому, з метою використання теореми Котельникова, реальний спектр, що простягається на нескінченність, умовно обмежують деяким діапазоном частот |ω|≤ ωс, у якому зосереджена основна частина енергії спектра.

Дисперсія похибки δ(t) сигналу, що виникає за рахунок відсікання частини сигналу, визначається як .

Замінюючи усереднення за множиною реалізацій усередненням за часом і з урахуванням рівності Парсеваля дисперсію можна подати у вигляді , де Tc – довжина сигналу.

Як правило, використовують дисперсію зведеної похибки δ/(xmax –xmin) [1]:

.

Можливе і таке подання: , де – середня потужність сигналу; – відносна площа ділянки енергетичного спектра, що відтинається, і являє собою відношення енергії сигналу в діапазоні частот c, ∞] до енергії сигналу .


Запитання

1 Що таке дискретизація сигналу?

2 Що таке квантування сигналу?

3 Як формулюється теорема Котельникова?

4 Чому неможливе точне відновлення сигналу, якщо частота дискретизації менше від дворазової частоти найбільш високочастотної складовї сигналу?


Завдання

1 Визначити похибку квантування за часом сигналу скінченної тривалості. Відомо таке:

a) сигнал x(t) може приймати з рівною імовірністю будь-які значення в межах від 0 до xmax;

б) частота квантування ωk обрана таким чином, що відносна величина площі енергетичного спектра сигналу, що знаходиться в межах від ω0= ωk./2 до ω= ∞, дорівнює 5%.

2 Знайти частоту квантування за часом експоненціального сигналу x(t)=A0exp(-αt), t≥0, якщо відносна величина площі частини енергетичного спектра, яка відтинається, дорівнює 5%, α=10с-1.

2 Практична робота “ Робота з комутатором ”


2.1 Теоретичні відомості

Комутатор – це пристрій, здатний переправляти потік повідомлень з одного порту на інший порт, спираючись на MAC-адресу з кадру. Комутатор не підтримує обмін трафіком між різними локальними мережами. У контексті моделі OSI комутатор працює на рівні 2, що відомий як канальний рівень.

Існує кілька моделей комутаторів Ethernet, розрахованих на користувачів з різними вимогами. Комутатор Ethernet Cisco Catalyst серії 2960 призначений для мереж середніх компаній і філій.

Це автономний комутатор фіксованої конфігурації. Дані комутатори забезпечують зв'язок за протоколом 10/100 Fast Ethernet і 10/100/1000 Gigabit Ethernet. Комутатори Ethernet серії 2960 використовують програмне забезпечення Cisco IOS (Internetwork Operating System) і налагоджуються за допомогою GUI (Grrafical User Interface) або CLI (Command Line Interface).

При включенні комутатора спочатку приєднуються кабелі, потім включається комутатор.

Після включення починається самоперевірка POST (Power-On Self-Test). У ході POST проводиться серія перевірок функцій комутатора. POST закінчується, коли індикатор SYST починає швидко мигати зеленим кольором. Якщо в процесі POST відбувається збій, індикатор SYST стає жовтим. У такому випадку комутатор потрібно повернути для ремонту.

Після завершення всіх процедур запуску комутатор Cisco 2960 буде готовий до настроювання.

Існує кілька варіантів настроювання і керування комутатором для локальної мережі Cisco, один із них – інтерфейс командного рядка CLI.

У деяких варіантах для підключення до комутатора використовується IP або веб-браузер, а для цього потрібна IP-адреса. Щоб скористатися засобом керування на базі IP або відкрити сеанс Telnet для роботи з комутатором Cisco, потрібно настроїти IP-адресу комутатора. Поки її немає, доведеться підключатися безпосередньо до консольного порту і використовувати для налагодження емулятор термінала.

Комутатор сам не обов'язково повинен мати IP-адресу, для того щоб виконувати свої функції, тому IP-адреса для його роботи й не потрібна. Вона потрібна тільки для керування комутатором. На відміну від інтерфейсів маршрутизатора порти комутатора не одержують IP-адрес. Ця адреса задається на так званому віртуальному інтерфейсі VLAN1, призначеному для керування віртуальною мережею.

Комутатор може підтримувати кілька мереж VLAN. На комутаторі заздалегідь налагоджена одна віртуальна локальна мережа VLAN1, за допомогою якої і можна підключатися до пристроїв керування. Щоб створити IP-адресу інтерфейсу керування VLAN1, потрібно перейти в режим глобальної конфігурації.

Switch> enable

Switch# configure terminal

Переходимо в режим настроювання інтерфейсу VLAN1.

Switch(config)# interface vlan 1

Установлюємо IP-адресу, маску підмережі і шлюз інтерфейсу керування за замовчуванням. IP-адреса повинна знаходитися в тій самій локальній мережі, що й комутатор.

Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Switch (config-if)#exit

Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1

Switch(config)# end

Зберігаємо конфігурацію за допомогою команди copy running-configuration startup-configuration.

Для підключення комутатора до маршрутизатора використовуються прямі кабелі. Індикатори на комутаторі та маршрутизаторі показують, що зв'язок успішно встановлений.

Потім потрібно визначити, чи можуть пристрої обмінюватися повідомленнями.

1 Перевірка конфігурації IP-адреси.

Використовуючи команду show running-configuration, можна переконатися, що IP-адреса інтерфейсу керування комутатора VLAN1 і IP-адреса безпосередньо підключеного інтерфейсу маршрутизатора знаходяться в одній локальній мережі.

2 Перевірка з'єднання за допомогою команди ping.

З інтерфейсу командного рядка комутатора відправимо ping на IP-адресу безпосередньо підключеного інтерфейсу маршрутизатора. Повторимо процес із командного рядка маршрутизатора – відправимо echo-запит на IP-інтерфейс керування комутатора VLAN1.

Якщо ping не проходить, потрібно ще раз перевірити з'єднання і налагодження. Коли обмін даними між комутатором і маршрутизатором буде успішно налагоджений, комп'ютери підключаються до комутатора прямими кабелями.

Протокол відображення CDP (Cisco Discovery Protocol) – це засіб збору інформації, використовуваний комутатором або маршрутизатором для обміну даними про інші безпосередньо підключені пристрої Cisco. За замовчуванням CDP починає працювати при завантаженні пристрою. Потім цей засіб періодично відправляє підключеним пристроям повідомлення, відомі як оголошення CDP.

CDP працює тільки на рівні 2. Його можна використовувати в різних локальних мережах, включаючи Ethernet і послідовні мережі. Протокол рівня 2 дозволяє визначити статус безпосередньо підключеного каналу під час відсутності IP-адреси або при неправильно побудованій адресі.

Два пристрої Cisco, що безпосередньо підключені і знаходяться в одній і тій самій локальній мережі, називаються сусідніми. Концепція сусідніх пристроїв важлива для інтерпретації команд CDP.

Зокрема, CDP збирає такі дані:

– ідентифікатор пристрою – ім'я вузла;

– список адрес рівня 3, за наявності;

– ідентифікатор порту;

– безпосередньо підключений порт, наприклад: serial 0/0/0;

– список можливостей – функція або функції пристрою;

– платформа – апаратна платформа пристрою, наприклад, Cisco 1841.

Команди show cdp neighbors і show cdp neighbors detail відображають інформацію, отриману пристроями Cisco від безпосередньо підключених сусідніх пристроїв.

Для перегляду інформації CDP користувачеві немає необхідності входити на віддалені пристрої. Оскільки CDP збирає і відображає багато інформації про безпосередньо підключені сусідні пристрої, не заходячи на них, у мережах виробничих підприємств його звичайно відключають.


2.2 Виконання початкового конфігурування комутатора


У цій роботі, що виконується в Packet Tracer, ви виконаєте конфігурування клієнтського комутатора Cisco Catalyst 2960. Ви виконаєте налагодження таких параметрів комутатора: вузлове ім'я, консольний пароль, пароль VTY, пароль привілейованого режиму EXEC, IP-адреса інтерфейсу VLAN1, шлюз за замовчуванням.

Крок 1 Конфігурування вузлового імені комутатора

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Switch\5434\pka/pka.

З клієнтського ПК у програмі емуляції термінала підключіться до консолі клієнтського комутатора Cisco Catalyst 2960.

Задайте комутатору вузлове ім'я CustomerSwitch за допомогою таких трьох команд:

>enable,

#configure terminal,

(config)#hostname CustomerSwitch.Крок 2 Конфігурування пароля привілейованого доступу і шифрування

У режимі глобального конфігурування задайте пароль cisco:

(config)#enable password cisco.

Активуйте шифрування пароля привілейованого доступу cisco123 за допомогою команди secret:

(config)#enable secret cisco123.

Крок 3 Конфігурування консольного пароля

Для настроювання паролів користувацького режиму спочатку конфігурується потрібна лінія (line), а потім уводиться команда login або no login для скасування вимоги аутентифікації.

У режимі глобального конфігурування переключіться в режим конфігурування командного рядка для визначення рядка консолі:

(config)#line console 0,

(config-line)#.

У режимі конфігурування рядка задайте пароль cisco і режим введення пароля при вході в систему:

(config-line)#password cisco,

(config-line)#login,

(config-line)#exit.

Крок 4 Конфігурування пароля vty

Для установлення пароля користувацького режиму при доступі по Telnet до маршрутизатора служить команда line vty.

У режимі глобального конфігурування переключіться в режим конфігурування рядків 0-15 vty:

(config)#line vty 0 15,

(config-line)#.

У режимі конфігурування рядка задайте пароль cisco і режим введення пароля при вході в систему:

(config-line)#password cisco,

(config-line)#login,

(config-line)#exit.

Крок 5 Конфігурування IP-адреси інтерфейсу VLAN1

У режимі глобального конфігурування переключіться в режим конфігурування інтерфейсу VLAN1 і призначте йому IP- адресу 192.168.1.5 з маскою підмережі 255.255.255.0:

(config)#interface VLAN1,

(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0,

(config-if)#no shutdown,

(config-if)#exit.

Крок 6 Налагодження шлюзу за замовчуванням

У режимі глобального конфігурування зазначте адресу 192.168.1.1 як шлюз за замовчуванням:

(config)#ip default-gateway 192.168.1.1.

Натисніть кнопку "Check Results" унизу вікна з інструкціями для перевірки виконання роботи.


Запитання

1 Чому IP-адреса призначається інтерфейсові VLAN1, а не кожному з інтерфейсів FastEthernet?

2 Яка команда використовується для установлення користувацького пароля на консолі і рядках vty?

3 Скільки гігабітних портів має комутатор Cisco Catalyst 2960, який використовувався для виконання даної практичної роботи?


2.3 Конфігурування і підключення комутатора до локальної мережі


У даній практичній роботі, що виконується в Packet Tracer, ви виконаєте перевірку конфігурації клієнтського комутатора Cisco Catalyst 2960. Налагодження всіх необхідних параметрів комутатора для забезпечення надійного доступу до комутатора і приєднання його до локальної мережі на боці клієнта уже виконані. Комутатор ще не підключений до мережі. Ваше завдання полягає в підключенні комутатора до клієнтської робочої станції, клієнтського сервера і клієнтського маршрутизатора. Ви повинні протестувати правильність конфігурації й успішність підключення комутатора до інтерфейсу LAN клієнтського маршрутизатора за допомогою команди ping.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Switch\5442\pka.pka.

Крок 1 Підключення комутатора до інтерфейсу LAN

За допомогою відповідного кабелю підключіть клієнтський маршрутизатор до портів FastEthernet0/0 клієнтського маршрутизатора і FastEthernet0/1 клієнтського комутатора.

За допомогою відповідного кабелю підключіть клієнтський ПК до порту FastEthernet0/2 клієнтського комутатора.

За допомогою відповідного кабелю підключіть локальний сервер до порту FastEthernet0/3 клієнтського комутатора.

Крок 2 Перевірка конфігурації комутатора

З клієнтського ПК за допомогою програми емуляції термінала підключіться до консолі клієнтського комутатора Cisco Catalyst 2960.

Перевірте конфігурацію за допомогою з'єднання з консоллю і програми-емулятора термінала на клієнтському ПК. Як консольний пароль укажіть cisco.

Увійдіть у режим привілейованого доступу EXEC і введіть команду show running-config для перевірки таких параметрів (пароль – cisco123):

– IP-адреса VLAN1 = 192.168.1.5;

– маска підмережі = 255.255.255.0;

– запит пароля для доступу до консолі;

– запит пароля для доступу до vty;

– пароль для привілейованого режиму EXEC;

– шифрування пароля в привілейованому режимі EXEC.

Перевірте з'єднання між комутатором Cisco Catalyst 2960 і маршрутизатором Cisco 1841, увівши команду ping 192.168.1.1 у командному рядку комутатора.

Натисніть кнопку "Check Results" унизу вікна з інструкціями для перевірки виконання роботи.

Запитання

1 У чому полягає різниця між командою enable secret і enable password?

2 Якщо необхідно скасувати вимогу введення пароля для доступу до консолі, якою командою варто скористатися на самому початку конфігурування при вході в привілейований режим EXEC?


2.4 Використання CDP для визначення мережної топології


У даній практичній роботі, яка виконується в Packet Tracer, ви вивчите команди групи show cdp, проаналізуєте конфігурацію CDP і результати виконання команди view cdp neighbor.

Протокол відображення CDP є власним інформаційним протоколом Cisco другого рівня, застосовуваним між пристроями Cisco, такими, як маршрутизатори і комутатори. Повідомлення CDP містять інформацію про ідентифікатор пристрою, версію IOS і адресу третього рівня. Оскільки протокол CDP є протоколом другого рівня, тільки безпосередньо зв'язані пристрої можуть обмінюватися інформацією.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Switch\5445\pka.pka.
Крок 1 Аналіз конфігурації CDP

Введіть у командному рядку маршрутизатора 1 команду show cdp. На екрані відобразиться інформація про синхронізацію і версію IOS.

Уведіть команду show cdp ? для одержання списку інших команд групи show cdp.

Уведіть команду show cdp interface. На екрані відобразиться інформація про синхронізацію кожного інтерфейсу маршрутизатора. Можна указати конкретний інтерфейс, щоб на екрані виводилася інформація про синхронізацію тільки для нього.

Крок 2 Перегляд інформації про сусідній пристрій у таблиці протоколу CDP

Маршрутизатор складає таблицю з інформацією про сусідні пристрої, виявлені протоколом CDP. Введіть у командному рядку маршрутизатора 1 команду show cdp neighbors.

Вивчіть вихідні дані. Для кожного пристрою виводиться один рядок даних. Відобразиться інформація про безпосередньо приєднані комутатор 1 і маршрутизатор 2, інформація ж про маршрутизатор 3, що безпосередньо не підключений, не виводиться.

Уведіть команду show cdp entry R2. Вивчіть вихідні дані. Буде виведена більш детальна інформація про маршрутизатор 2, включаючи IP-адресу, яку можна використати для одержання доступу до маршрутизатора.

Уведіть команду show cdp entry *. Вивчіть вихідні дані. Відобразиться докладна інформація про всі сусідні пристрої.

Уведіть у командному рядку маршрутизатора 1 команду show cdp neighbors detail. Вивчіть вихідні дані. Відобразяться і вихідні дані, аналогічні одержаним по команді show cdp entry *.

Запитання

1 Як можна використовувати CDP для діагностики проблем з'єднання в мережі?

2 Чи характерно для Інтернет-провайдерів налагоджувати CDP на своїх маршрутизаторах, що виконують функції шлюзів?

3 Практична робота “Робота з маршрутизатором”


3.1 Теоретичні відомості


Маршрутизатори з інтегрованими мережними службами Cisco ISR (Integrated Services Router) – одна з найбільш популярних серій мережних пристроїв, використовуваних для підтримки зростаючих потреб підприємств.

ISR поєднує в собі маршрутизатор і комутатор. Це пристрій, що забезпечує безпеку, голосову передачу і зв'язок LAN і WAN. Завдяки цьому, ISR ідеально підходить для невеликих і середніх компаній і користувачів, які адмініструються Інтернет-провайдером.

Операційна система Cisco IOS дозволяє пристрою Cisco відправляти і приймати мережний трафік у провідній або безпровідній мережі. Програма IOS пропонується користувачам у вигляді модулів, що називаються образами. Образи підтримують функції, необхідні підприємствам будь-якого розміру.

Образ програми Cisco IOS початкового рівня називається IP Base. Програма Cisco IOS IP Base призначена для невеликих і середніх підприємств. Вона підтримує маршрутизацію між мережами.

Інші образи програм Cisco IOS доповнюють служби IP Base. Наприклад, щоб використовувати додаткові функції безпеки, потрібно установити образ Advanced Security. У програмі з'являться додаткові функції, необхідні для налагодження розширених можливостей безпеки, приватних мереж і межмережних екранів.

Існує багато різних образів IOS і багато версій кожного образу. Вони розробляються для конкретних моделей маршрутизаторів, комутаторів та ISR.

Перед початком роботи необхідно з'ясувати, який образ і версія завантажені в пристрій.

Для включення ISR 1841 потрібно підключити шнур живлення, налагодити емулятор термінала на ПК, підключити ПК до порту консолі, ввімкнути маршрутизатор і простежити за процедурою запуску на екрані ПК. Якщо помилок не виникло, пристрій готовий до налагодження для роботи в мережі.

Існують два можливих методи підключення мережного пристрою до комп'ютера для налагодження і моніторингу: внутрішньосмугове і позасмугове керування.

Для позасмугового керування необхідний комп'ютер, безпосередньо підключений до порту консолі або допоміжного порту (AUX) мережного пристрою. Підключення пристрою до локальної мережі при цьому не потрібне. Технічні фахівці використовують позасмугове керування при первісному настроюванні мережного пристрою, оскільки не налагоджений пристрій не може брати участі у роботі мережі. Для роботи в режимі позасмугового керування необхідно установити на ПК емулятор термінала.

Внутрішньосмугове керування використовується для віддаленого моніторингу і зміни конфігурації мережного пристрою. Щоб установити зв'язок комп'ютера з пристроєм і виконати задачі керування, потрібно підключити до мережі, як мінімум, один працюючий мережний інтерфейс пристрою. Для підключення пристрою Cisco у режимі внутрішньосмугового керування використовуються два протоколи TCP/IP: Telnet і HTTP. Відстежувати роботу пристрою або змінювати його конфігурацію можна через веб або клієнт Telnet.

Інтерфейс командного рядка CLI – це текстова програма, що дозволяє вводити та виконувати команди Cisco IOS і таким способом налагоджувати, відстежувати й обслуговувати пристрої Cisco.

За допомогою команд CLI можна змінювати конфігурацію пристроїв і відображати поточний статус процесів маршрутизатора. Майже в усіх мережних пристроях Cisco інтерфейс CLI приблизно однаковий. Після того як маршрутизатор включиться і відобразиться команда Router>, можна відкрити CLI та ввести команди Cisco IOS.

Крім Cisco IOS CLI, існують й інші засоби, що допомагають налагоджувати маршрутизатори або ISR Cisco. Менеджер маршрутизації і пристроїв безпеки Cisco SDM (Securite Device Manager) – це засіб керування пристроями з графічним інтерфейсом GUI. На відміну від CLI SDM підтримує тільки внутрішньосмугове керування.

Термін "поточна конфігурація" належить до наявної конфігурації пристрою. У файлі утримуються команди, що визначають принципи роботи пристрою в мережі. Поточна конфігурація зберігається в оперативній пам'яті пристрою. Якщо не зберегти поточну конфігурацію пристрою у файл початкової конфігурації, після відключення пристрою вона буде стерта.

Файл початкової конфігурації – це збережений файл конфігурації, який встановлює при кожному включенні пристрою визначені характеристики конфігурації. Цей файл зберігається в енергонезалежній пам'яті (NVRAM). У NVRAM записуються файли, що не повинні видалятися при виключенні пристрою.

При першому включенні маршрутизатора Cisco IOS завантажується в оперативну пам'ять. Потім файл початкової конфігурації копіюється з NVRAM в ОЗУ. Це первісна поточна конфігурація. Зміни в конфігурації автоматично не зберігаються у файлі початкової конфігурації. Якщо зміни передбачається зберегти і після відключення живлення, потрібно вручну скопіювати поточну конфігурацію у файл початкової конфігурації.

У Cisco CLI для збереження поточної конфігурації маршрутизатора у файл використовується команда copy running-config startup-config.

Cisco IOS підтримує два рівні доступу до інтерфейсу командного рядка: користувацький доступ EXEC і привілейований доступ EXEC.

При включенні маршрутизатора або іншого пристрою IOS за замовчуванням підключається користувацький доступ. Говорять, що пристрій знаходиться в користувацькому режимі EXEC. У користувацькому режимі в командному рядку відображається запрошення: Router>.


У користувацькому режимі EXEC можна тільки одержувати інформацію про роботу пристроїв і усувати неполадки за допомогою команд ping або traceroute.

Для введення команд, що змінюють режим роботи пристрою, потрібен привілейований доступ. Щоб переключитися в привілейований режим EXEC, потрібно ввести в командний рядок enable і натиснути Enter. Командний рядок відповідно зміниться. Відобразиться Router#. Щоб повернутися в користувацький режим, уведіть disable або exit.

Обидва режими можна захистити паролем або ім'ям користувача і паролем.

Для настроювання пристрою Cisco IOS потрібно насамперед ввійти у привілейований режим EXEC. Він дозволяє використовувати різні режими налагодження пристрою.

Для одержання доступу до команд налагодження потрібно насамперед увійти у відповідний режим. У більшості випадків результат записується з термінала у файл поточної конфігурації. Щоб відкрити ці команди, користувачеві потрібно ввійти в режим глобальної конфігурації. Для цього введіть команду configure terminal або config t.

У цьому режимі в командному рядку відображається Router(config)#. Введені в цьому режимі команди виконуються негайно і відбиваються на роботі пристрою.

У Cisco IOS CLI є багато функцій, що допомагають викликати необхідні команди конфігурації. Це одна з причин того, що мережні фахівці воліють налагоджувати маршрутизатори в Cisco IOS CLI.

При цьому особливо корисною виявляється контекстна довідка. Якщо ввести в командний рядок help або ?, відображається короткий опис довідки.

Cisco IOS CLI дозволяє відображати інформацію про конфігурацію і режим роботи пристроїв. Для одержання такої інформації використовуються команди show.

Команди show Cisco IOS CLI активно використовують мережні фахівці. Ці команди дозволяють переглядати файли конфігурації, стан і процеси інтерфейсів пристрою і перевіряти працездатність пристроїв.

За допомогою команди show можна відобразити стан практично будь-якого процесу або функції маршрутизатора. Найбільш популярні такі команди show:

show running-config,

show interfaces,

show arp,

show ip route,

show users,

show version.

Для перегляду вмісту файла початкової конфігурації використовується команда

Router# show startup-config.

Для перегляду поточної конфігурації використовується команда

Router# show running-config.

Для копіювання поточної конфігурації у файл початкової конфігурації використовується команда (скорочена форма команди copy running-config startup-config)

Router# copy run start.

Первісна конфігурація пристрою IOS передбачає настроювання імені та пароля, що контролює доступ до різних функцій пристрою.

Одна з перших задач конфігурації – присвоєння пристрою унікального імені. Для цього потрібно ввійти в режим глобальної конфігурації за допомогою такої команди:

Router(config)# hostname [name].

Після натискання кнопки Enter обране за замовчуванням ім'я в командному рядку Router зміниться на нове ім'я вузла.

Наступний крок – настроювання пароля, що закриває стороннім доступ до пристрою.

Команди enable password і enable secret дозволяють обмежити доступ у привілейований режим EXEC і заборонити стороннім вносити зміни в настроювання маршрутизатора. Пароль установлюється за допомогою команд:

Router(config)# enable password [пароль],

Router(config)# enable secret [пароль].

Різниця між командами enable password і enable secret полягає в тому, що команда enable password за замовчуванням зашифрована. Якщо після команди enable password уводиться команда enable secret, перевагу має остання.

Існує кілька способів підключитися до пристрою і налагодити конфігурацію. Один із них – підключення комп'ютера до порту консолі пристрою. Цей спосіб часто використовується при первісному настроюванні.

Щоб увести пароль для доступу до консолі, спочатку перейдіть у режим глобальної конфігурації. Потім уведіть такі команди:

Router(config)# line console 0,

Router(config-line)# password [пароль],

Router(config-line)# login.

Це перешкодить стороннім увійти в користувацький режим з порту консолі.

До підключеного до мережі пристрою можна одержати доступ через мережне з'єднання. Такий варіант називається підключенням через віртуальний термінал. Для віртуального порту потрібно настроїти пароль:

Router(config)# line vty 0 4,

Router(config-line)# password [пароль],

Router(config-line)# login.

Перевірте правильність пароля за допомогою команди show running-config. Паролі зберігаються у файлі поточної конфігурації, у форматі незашифрованого тексту. Можна включити шифрування всіх паролів, що зберігаються в пам'яті маршрутизатора. Тоді стороннім буде складніше їх відкрити. Команда service password encryption включає шифрування паролів.

Для того щоб маршрутизатор передавав трафік з однієї мережі в іншу, потрібно налагодити його інтерфейси для роботи в кожній мережі. Інтерфейс маршрутизатора підключається до мережі й одержує відповідну IP-адресу і маску підмережі.

Існує багато різних типів інтерфейсів. Найчастіше зустрічаються послідовні і Ethernet-інтерфейси. При підключенні до локальної мережі використовуються інтерфейси Ethernet.

З'єднанням WAN необхідне послідовне з'єднання (через послідовні порти). На відміну від інтерфейсів Ethernet послідовним інтерфейсам для контролю часу зв'язку потрібний сигнал таймера (це називається синхронізуючою частотою).

Щоб настроїти будь-який інтерфейс маршрутизатора, потрібно знаходитися в режимі глобальної конфігурації. Інтерфейс Ethernet налагоджується приблизно так само, як послідовний інтерфейс. Одна з основних відмінностей полягає в тому, що в послідовному інтерфейсі повинна бути частота синхронізації.

Етапи налагодження:

– укажіть тип інтерфейсу і номер порту;

– введіть опис інтерфейсу;

– настройте IP-адресу і маску підмережі інтерфейсу;

– при налагодженні послідовного інтерфейсу як пристрою DCE уведіть частоту синхронізації;

– включіть інтерфейс.

Включений інтерфейс можна виключити при обслуговуванні або усуненні неполадок. У такому випадку скористайтеся командою shutdown.

Маршрутизатор передає пакети з однієї мережі в іншу на основі IP-адреси вузла призначення, зазначеного в пакеті. Він перевіряє таблицю маршрутизації і з'ясовує, куди передати пакет, щоб він досяг мережі адресата. На випадок, якщо в таблиці маршрутизації немає маршруту в потрібну мережу, можна налагодити шлях за замовчуванням. Цей шлях використовується тільки в тому випадку, якщо маршрутизатор не знає, куди відправити пакет.

Як правило, маршрут за замовчуванням приводить до маршрутизатора наступної ділянки шляху до Інтернет. Для настроювання маршруту за замовчуванням потрібна IP-адреса наступної ділянки або інтерфейсу, через який маршрутизатор відправляє трафік у невідому мережу призначення.

Щоб налагодити маршрут за замовчуванням, потрібно знаходитися в режимі глобальної конфігурації:

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

або

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
.

Маршрутизатор із підтримкою Cisco IOS CLI можна зробити сервером DHCP.

Це спростить процес керування мережними IP-адресами. При зміні параметрів конфігурації IP-адміністраторові потрібно буде обновити тільки один, центральний, маршрутизатор.

При настроюванні DHCP у CLI потрібно зробити таке:

– створити пул адрес DHCP;

– указати підмережу;

– виключити IP-адреси;

– зазначити доменне ім'я;

– зазначити IP-адресу сервера DNS;

– вибрати маршрутизатор за замовчуванням;

– установити час оренди;

– перевірити конфігурацію.

NAT дозволяє мережним вузлам із внутрішніми, приватними, адресами обмінюватися даними в Інтернет. При настроюванні NAT, як мінімум, один інтерфейс потрібно зробити inside, тобто підключити до внутрішньої, приватної, мережі. Інший інтерфейс, як правило, зовнішній, використовуваний для виходу в Інтернет, потрібно зробити outside. Якщо пристрій із внутрішньої мережі обмінюється даними через зовнішній інтерфейс, адреси можна перетворювати в одну або більше зареєстрованих IP-адрес.

У деяких випадках сервер, розміщений у внутрішній мережі, повинний бути доступний з Інтернету. Для цього потрібно, щоб у сервера була зареєстрована адреса, яку можуть зазначати зовнішні користувачі. Один із способів надання внутрішньому серверові доступної з Інтернет адреси – статичне перетворення NAT.

Статичне перетворення NAT гарантує, що всі привласнені вузлам із внутрішньої мережі адреси будуть перетворені в ті самі зареєстровані IP-адреси.


3.2 Використання команд групи show у Cisco IOS


У цій роботі ви навчитеся користуватися командами групи show на маршрутизаторі, розміщеному на стороні Інтернет-провайдера.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Router\5333\pka.pka.

Крок 1 Підключення до маршрутизатора Інтернет-провайдера Cisco 1841

Скористайтеся програмою емуляції термінала на ПК Інтернет-провайдера для підключення маршрутизатора Cisco 1841. Запрошення ISPRouter> указує, що ви потрапили в командний режим користувача EXEC.

Крок 2 Вивчення команд групи show

На даному етапі в міру виконання проміжних кроків скористайтеся відображуваною інформацією для відповіді на запитання наприкінці розділу 3.2.
Уведіть enable у запрошенні маршрутизатора. Запрошення ISPRouter# указує, що ви потрапили в привілейований командний режим користувача EXEC.

Уведіть послідовно у запрошенні маршрутизатора команди: show arp, show flash, show ip route, show interfaces, show protocols, show users, show version.

Запитання

1 Скільки флеш-пам’яті має маршрутизатор?

2 Яка з мереж розбивається на під мережі:

209.165.201.0,

209.165.201.1,

209.165.201.10?

3 Який інтерфейс активний:

Serial0/1/0,

FastEthernet0/1,

FastEthernet0/0,

VLAN1?


3.3 Виконання початкового конфігурування маршрутизатора


У цій роботі ви виконаєте конфігурування паролів і вузлового імені клієнтського маршрутизатора Cisco 1841, включаючи зашифровані паролі доступу в привілейованому режимі EXEC.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Router\5344\pka.pka.

Крок 1 Конфігурування вузлового імені маршрутизатора

З клієнтського ПК у програмі емуляції термінала підключіться до консолі клієнтського маршрутизатора з інтегрованими службами Cisco 1841.

Задайте маршрутизаторові вузлове ім'я CustomerRouter за допомогою таких трьох команд:

Router>enable,

Router#configure terminal,

Router(config)#hostname CustomerRouter.

Крок 2 Конфігурування пароля привілейованого доступу і шифрування

У режимі глобального конфігурування задайте пароль cisco:

CustomerRouter(config)#enable password cisco.

Активуйте шифрування пароля привілейованого доступу cisco123 за допомогою команди secret:

CustomerRouter(config)#enable secret cisco123.

Крок 3 Конфігурування консольного пароля

У режимі глобального конфігурування переключіться в режим конфігурування командного рядка для визначення рядка консолі:

CustomerRouter(config)#line console 0.

Установіть пароль cisco123, задайте введення пароля при вході в систему, а потім вийдіть з режиму конфігурації рядка:

CustomerRouter(config-line)#password cisco123,

CustomerRouter(config-line)#login,

CustomerRouter(config-line)#exit,

CustomerRouter(config)#.

Крок 4 Конфігурування пароля vty для забезпечення віддаленого доступу з віртуального термінала до маршрутизатора

У режимі глобального конфігурування переключіться в режим конфігурування командного рядка для визначення рядків vty:

CustomerRouter(config)#line vty 0 4.

Установіть пароль cisco123, задайте введення пароля при вході в систему, а потім вийдіть з режиму конфігурації рядка і закінчіть сеанс:

CustomerRouter(config-line)#password cisco123,

CustomerRouter(config-line)#login,

CustomerRouter(config-line)#exit, CustomerRouter(config)#end.

У привілейованому режимі EXEC збережіть поточну конфігурацію у файл початкової конфігурації:

CustomerRouter#copy run start.

Крок 5 Перевірка конфігурації

Завершіть сеанс віддаленого доступу з віртуального термінала до клієнтського маршрутизатора Cisco 1841.

Увійдіть у систему клієнтського маршрутизатора Cisco 1841. Уведіть консольний пароль після запрошення.

Перейдіть у привілейований режим EXEC. Уведіть пароль привілейованого доступу EXEC після запрошення.

Натисніть кнопку "Check Results" унизу вікна з інструкціями для перевірки виконання роботи.

Запитання

1 Які команди командного рядка Cisco IOS ви використовували найчастіше?

2 Як можна підвищити надійність паролів доступу до клієнтського маршрутизатора?


3.4 Конфігурування послідовного інтерфейсу і інтерфейсу Ethernet


У цій практичній роботі, що виконується в Packet Tracer, ви виконаєте конфігурування послідовного інтерфейсу й інтерфейсу Ethernet на маршрутизаторі Cisco 1841.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Router\5354\pka.pka.
Крок 1 Конфігурування інтерфейсу Ethernet для локальних мереж

Скористайтеся програмою емуляції термінала на клієнтському ПК для підключення до клієнтського маршрутизатора Cisco 1841. Як консольний пароль уведіть cisco.

Увійдіть у режим привілейованого доступу EXEC за допомогою пароля привілейованого доступу cisco123. Запрошення CustomerRouter# указує, що ви потрапили в привілейований командний режим користувача EXEC.

Увійдіть у режим глобального конфігурування. Запрошення CustomerRouter(config)#, указує, що ви потрапили в режим глобального конфігурування.

Визначте, для якого інтерфейсу LAN потрібно сконфігурувати IP-адреси. Для конфігурування інтерфейсу FastEthernet скористайтеся командою

CustomerRouter(config)#interface FastEthernet 0/0.

Додайте до інтерфейсу опис за допомогою команди

CustomerRouter(config-if)#description Connected to CustomerSwitch.

Зазначте IP-адресу і маску підмережі інтерфейсу:

CustomerRouter(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0.

Переконайтеся, що інтерфейс включений:

CustomerRouter(config-if)#no shutdown.

Вийдіть з режиму конфігурації інтерфейсу:

CustomerRouter(config-if)#end.

Крок 2 Перевірка конфігурації інтерфейсу локальної мережі

За допомогою команди show ip route виконайте перевірку конфігурації. Нижче наводиться частина лістинга:

CustomerRouter#show ip route, ... ,

Gateway of last resort is not set,

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.

Крок 3 Конфігурування послідовного інтерфейсу WAN

Дивись схему в робочій області Packet Tracer і операції в кроці 1 для конфігурування послідовного інтерфейсу WAN на клієнтському маршрутизаторі. Підказка: згадайте команди довідки командного рядка IOS для конфігурування інтерфейсу.

Увійдіть у режим глобального конфігурування.

Визначте послідовний інтерфейс, який потрібно сконфігурувати.

Опишіть його (Connected to ISP) .

Зазначте IP-адресу і маску підмережі інтерфейсу (209.165.200.225 255.255.255.224).

Переконайтесь, що інтерфейс включений.

Вийдіть із режиму конфігурування інтерфейсу.

Крок 4 Перевірка конфігурації інтерфейсу локальної мережі

За допомогою команди show run виконайте перевірку конфігурації. Частина вихідних даних:

CustomerRouter#show run ...

!

interface FastEthernet0/0

description Connected to CustomerSwitch

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial0/1/0

description Connected to ISP ip address 209.165.200.225 255.255.255.224

!

За допомогою команди ping перевірте підключення інтерфейсу WAN до маршрутизатора Інтернет-провайдера. Частина вихідних даних:

CustomerRouter#ping 209.165.200.226.

Уведіть команду escape, щоб перервати виведення.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 35/37/47 ms.

Перевірте з'єднання з клієнтським комутатором за допомогою команди ping. Частина вихідних даних:

CustomerRouter#ping 192.168.1.1.

Уведіть команду escape, щоб перервати виведення.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/5/12 ms.

Крок 5 Збереження конфігурації

Збережіть поточну конфігурацію в режимі привілейованого доступу EXEC у файл початкової конфігурації за допомогою команди

CustomerRouter#copy run start.

Натисніть кнопку "Check Results" унизу вікна з інструкціями для перевірки виконання роботи.

Запитання

1 Що відбувається при тестуванні IP-адреси інтерфейсу LAN на маршрутизаторі Інтернет-провайдера за допомогою команди ping?

2 У якому режимі командного рядка Cisco IOS здійснюється конфігурування опису інтерфейсу:

CustomerRouter#,

CustomerRouter>,

CustomerRouter(config)#,

CustomerRouter(config-if)#?


3.5 Конфігурування маршруту за замовчуванням


У цій роботі, що виконується в Packet Tracer, ви зробите конфігурування маршруту за замовчуванням на клієнтському маршрутизаторі Cisco 1841. У конфігурації маршруту за замовчуванням використовується IP-адреса інтерфейсу WAN на маршрутизаторі Інтернет-провайдера Cisco 1841. Це безпосередній транзитний маршрутизатор після клієнтського маршрутизатора Cisco 1841.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Router\5362\pka.pka.
Крок 1 Тестування доступності IP-адреси інтерфейсу LAN на маршрутизаторі Інтернет-провайдера з клієнтського маршрутизатора

Скористайтеся програмою емуляції термінала на клієнтському ПК для підключення до клієнтського маршрутизатора Cisco 1841. Як консольний пароль уведіть cisco123.

Увійдіть у режим привілейованого доступу EXEC за допомогою пароля cisco.

За допомогою команди ping перевірте доступність IP- адреси інтерфейсу LAN, 209.165.201.1, на маршрутизаторі Інтернет-провайдера з клієнтського маршрутизатора.

CustomerRouter>ping 209.165.201.1.

Приклад вихідних даних після введення ping (уведіть команду escape, щоб перервати виведення):

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.201.1, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5).

Крок 2 Конфігурування маршруту за замовчуванням

Увійдіть у режим привілейованого доступу EXEC. Запрошення CustomerRouter# указує, що ви потрапили в привілейований командний режим EXEC.

Ввійдіть у режим глобального конфігурування. Запрошення CustomerRouter(config)# указує, що ви потрапили в режим глобального конфігурування.

Введіть маршрут за замовчуванням, зазначивши IP-адресу інтерфейсу WAN маршрутизатора Інтернет-провайдера як таку транзитну IP-адресу:

CustomerRouter(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226,

CustomerRouter(config)#end.

Крок 3 Перевірка конфігурації маршруту за замовчуванням

За допомогою команди show ip route виконайте перевірку конфігурації маршруту за замовчуванням. Частина лістинга:

CustomerRouter#show ip route

Codes: C - connected, S - static, ...

Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets

C 209.165.200.224 is directly connected, Serial0/1/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226.

За допомогою команди ping перевірте підключення до інтерфейсу LAN маршрутизатора Інтернет-провайдера (доступність IP-адреси).

CustomerRouter>ping 209.165.201.1.

Відобразиться така інформація (уведіть команду escape, щоб перервати виведення):

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.201.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 22/25/34 ms.

Крок 4 Збереження конфігурації

Збережіть поточну конфігурацію в режимі привілейованого доступу EXEC у файл початкової конфігурації за допомогою команди

CustomerRouter#copy run start.

Натисніть кнопку "Check Results" унизу вікна з інструкціями для перевірки виконання роботи.


Запитання

1 Якою командою встановлюється маршрут за замовчуванням?

2 У якому режимі встановлюється маршрут за замовчуванням:

CustomerRouter#,

CustomerRouter>,

CustomerRouter(config)#,

CustomerRouter(config-if)#?

3.6 Конфігурування маршрутизатора Cisco

як сервера DHCP


У цій роботі, що виконується в Packet Tracer, ви продовжите конфігурування маршрутизатора з інтегрованими службами Cisco 1841 ISR для клієнтської мережі і виконаєте налагодження послуг DHCP. У клієнта є кілька робочих станцій, які потрібно автоматично сконфігурувати з IP-адресами в локальній підмережі і виконати настроювання послуг DHCP для виходу в Інтернет.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Router\5372\pka.pka.Відповідно до конфігурації пул адрес DHCP буде використовувати мережа 192.168.1.0/24, але перші 49 адрес будуть видалені. Для шлюзу за замовчуванням і сервера DNS у конфігурації варто зазначити адреси 192.168.1.1 і 192.168.1.10, пароль користувацького режиму EXEC – cisco, зашифрований пароль привілейованого режиму EXEC – cisco.

Крок 1 Конфігурування послуг DHCP

З клієнтської робочої станції за допомогою консольного кабелю і програми емуляції термінала підключіться до консолі клієнтського маршрутизатора Cisco1841.

Увійдіть у систему консолі маршрутизатора Cisco 1841 і потім у режим глобального конфігурування.

Створіть пул адрес DHCP з ім'ям pool1:

CustomerRouter(config)#ip dhcp pool pool1.

Визначте діапазон мережних адрес для пула DHCP:

CustomerRouter(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0.

Зазначте IP-адресу сервера DNS – 192.168.1.10:

CustomerRouter(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.10.

Зазначте IP-адресу шлюзу за замовчуванням – 192.168.1.1:

CustomerRouter(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1.

Видаліть адреси 192.168.1.1 – 192.168.1.49 з пула DHCP:

CustomerRouter(dhcp-config)#exit,

CustomerRouter(config)#dhcp excluded address 192.168.1.1 192.168.1.49,

CustomerRouter(config)#interface FastEthernet 0/0,

CustomerRouter(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0.

Завершіть роботу програми емуляції термінала.

Крок 2 Перевірка конфігурації DHCP

У клієнтській робочій станції відкрийте вікно запрошення CommandPrompt для введення команди.

Уведіть ipconfig /release для повернення поточної IP-адреси.

Уведіть ipconfig /renew для запиту нової IP-адреси в локальній мережі.

Перевірте правильність призначення IP-адреси, виконавши команду ping для перевірки доступності IP-адреси інтерфейсу LAN маршрутизатора Cisco 1841.

Натисніть кнопку "Check Results" унизу вікна з інструкціями для перевірки виконання роботи.


Запитання

1 Яка роль DHCP у клієнтській локальній мережі?

2 Якою командою можна одержати нову IP адресу в локальній мережі?


3.7 Конфігурування статичного NAT

на маршрутизаторі Cisco


У цій роботі, що виконується в Packet Tracer, ви продовжите конфігурування маршрутизатора з інтегрованими службами Cisco 1841 для клієнтської мережі і виконаєте настроювання NAT. Користувачеві потрібна глобальна IP-адреса для сервера DNS. Оскільки для внутрішньої мережі був сконфігурований діапазон приватних адрес, для перетворення внутрішньої адреси сервера DNS у публічну адресу для доступу в Інтернет потрібно налагодити статичний NAT.

Після настроювання статичного NAT ви повинні перевірити конфігурацію на клієнтській робочій станції шляхом тестування доступності глобальної IP-адреси із сервера DNS за допомогою команди ping.

Завантажте в Packet Tracer файл C:\User\Router\5382\pka.pka.Пароль користувацького режиму EXEC – cisco.

Пароль привілейованого режиму EXEC – cisco.


Крок 1 Настроювання статичного NAT

З клієнтської робочої станції за допомогою консольного кабелю і програми емуляції термінала підключіться до консолі клієнтського маршрутизатора Cisco1841.

Увійдіть у систему консолі маршрутизатора Cisco 1841 і потім у режим глобальної конфігурації.

Укажіть інтерфейс FastEthernet 0/0 як внутрішній інтерфейс NAT:

(config)#interface fastethernet 0/0,

(config-if)#ip nat inside (config-if)#exit.

Укажіть інтерфейс Serial 0/0/0 як зовнішній інтерфейс NAT:

(config)#interface serial 0/0/0,

(config-if)#ip nat outside,

(config-if)#exit.

Укажіть статичний NAT, що виконує перетворення внутрішньої адреси 192.168.1.10 у зовнішню адресу 209.165.200.227:

(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 209.165.200.227,

(config)#exit.

Закрийте програму емуляції термінала на клієнтській робочій станції.

Крок 2 Перевірка конфігурації статичного NAT

У клієнтській робочій станції відкрийте вікно запрошення для введення команди.

Уведіть ping 209.165.200.227 для тестування зв'язку клієнтської робочої станції з клієнтським сервером DNS.

Натисніть кнопку "Check Results" унизу вікна з інструкціями для перевірки виконання роботи.

Запитання

1 Яке призначення статичного NAT?

2 Яка команда використовується для показу внутрішнього інтерфейсу для статичного NAT?

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1. Кузьмин И. В. Основы теории информации и кодирования / И. В. Кузьмин, В. А. Кедрус. –
    К.: Вища школа, 1986. – 238 с.

  2. Леинванд А. Конфигурирование маршрутизаторов Cisco / А. Леинванд, Б. Пински. – М.:
    Издательский дом "Вильямс", 2001. – 368 с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ

3 ДИСЦИПЛІНИ КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 040302

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Відповідальний за випуск О. П. Чекалов

Редактор С. М. Симоненко

Комп’ютерне верстання М. С. Бабія


Підписано до друку 6.02.2012

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 2,79. Обл.-вид. арк. 2,12. Тираж 50 пр.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


Схожі:

Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconП. М. Пушков, Ю. В. Мінєєва Методичні вказівки до практичних та самостійних занять по тяговим розрахункам з дисципліни «Основи електричної тяги»
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять по тяговим розрахункам з дисципліни «Основи електричної тяги» (для студентів...
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для...
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconДо практичних І самостійних занять по дисципліні  Водовідведні мережі І споруди
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять по дисципліні Водовідведні мережі І споруди (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconН. В. Гриньова Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна графіка»
Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з дисципліни «Інженерна графіка»
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять з курсу „Теорія економічного аналізу” для студентів економічних спеціальностей...
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconМетодика розвитку швидкісно-силових якостей у самбістів Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання»
Методика розвитку швидкісно-силових якостей у самбістів. Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з дисциплін...
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconМ. В. Репетенко метрологія І стандартизація
Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково графічних та самостійних робот
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи