Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни icon

Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Скачати 189.03 Kb.
НазваВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Дата15.09.2012
Розмір189.03 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу фінансових послуг з метою підготовки спеціалістів у галузі управління фінансами такого рівня, який забезпечуватиме їм конкурентні переваги на ринку праці.

Завдання дисципліни – вивчення фінансових послуг на окремих складових фінансового ринку; організація та методологія аналізу фінансових потреб суб’єктів господарювання та способів їх відповідного задоволення, а також здійснення порівняльного аналізу фінансових послуг в окремих господарських ситуаціях.

^ Предмет дисципліни – система грошових та економічних взаємозв'язків, які виникають у процесі перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення через систему фінансових посередників.

^ У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

 1. знати сучасний стан і напрямки розвитку ринку фінансових послуг і основних та похідних його інструментів, їх найбільш важливі характеристики;

 2. мати комплексне розуміння взаємозв’язків суб’єктів ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів;

 3. уміти визначати потреби споживачів фінансових послуг у конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потреб різними видами фінансових послуг;

 4. мати комплексне розуміння принципів надання фінансових послуг різними фінансовими інститутами як на фінансовому ринку в цілому, так і на окремих його сегментах;

 5. набути навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг та недоліків окремих видів послуг;

 6. мати чітке уявлення про роль держави на ринку фінансових послуг та основні принципи державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг.

Дисципліна „Ринок фінансових послуг” вивчається на базі дисциплін „Гроші та кредит”, „Фінанси підприємств”, „Банківські операції”, „Фінансовий ринок”.

Дисципліна „Ринок фінансових послуг” вивчається в комплексі з дисциплінами „Фінансовий менеджмент”, „Податковий менеджмент”.

Знання та навички, набуті у процесі вивчення дисципліни „Ринок фінансових послуг”, можуть бути корисними як при написанні дипломної роботи спеціаліста, так і в подальшій професійній діяльності.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг.

 3. Структура ринку фінансових послуг.

 4. Поняття і класифікація фінансового посередництва.

 5. Фінансові послуги на грошовому ринку.

 6. Фінансові послуги на валютному ринку.

 7. Фінансові послуги на кредитному ринку.

 8. Фінансові послуги на ринку цінних паперів.

 9. Фінансові послуги з хеджування ризику.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Згідно з навчальним планом підготовки спеціалістів за спеціальністю 6.050100 „Фінанси” курс навчальної дисципліни „Ринок фінансових послуг” має загальний обсяг 108 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента.

Аудиторні заняття, загальним обсягом 16 годин, передбачають проведення лекційних (8 годин) та практичних (8 годин) занять. При цьому відповідно до „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” № 161 від 02.06.93р. допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів становить 92 години, з яких на проведення консультацій (ІРС) відводяться 4 години. За результатами вивчення дисципліни передбачається диференційований залік.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Студент отримує диференційований залік, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом, враховуючи позитивні результати тестування.


^ 2 РЕКОМЕДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Для успішного вивчення дисципліни „Ринок фінансових послуг” рекомендується використовувати таку літературу.

Список основної літератури

 1. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учебно-справочное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 383с.

 2. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616с.

 3. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535с.


Список додаткової літератури

 1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые операции. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 254с.

 2. Банки и банковское дело /Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб.:Питер, 2003. – 256с.

 3. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 720с.

 4. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 512с.

 5. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие.- М.: ИНФРА – М, 2000. – 270с.

 6. Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса. Выбор оптимальных схем. – М.: Вершина, 2006. – 328с.

 7. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов./ Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др./Под ред. Е.Ф.Жукова. -М.: Банки и биржи, 1999. -622c.

 8. Економічна енциклопедія: У трьох томах. /Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”. 2000. – Т. 1. – 864с.

 9. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – 2-е изд. – К.: МАУП, 2001. – 112с.

 10. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Тов. "Знання", КОО, 2002. — 215с.

 11. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2006. – 448с.

 12. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. – К.: Каравелла, 2002.

 13. Мілай А.О. Кредитно – розрахункові операції: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 204с.

 14. Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 196с.

 15. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посібник/ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; За ред. Є.І. Ткача, - К.: Либідь, 2003. – 324с.

 16. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчётов. – М.: Дело, 1992.


Нормативна і довідкова література

 1. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” N 2664-III від 12 липня 2001 року// Відомості Верховної Ради. – 2002. - N 1.

 2. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

 3. Декрет КМУ „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №17

 4. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” N 979-IV від19 червня 2003 року.

 5. Закон України „Про кредитні спілки» N 2908-III від 20 грудня 2001 року.


Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи повинен використовувати періодичні матеріали, ресурси мережі „Інтернет” або інші джерела інформації.


^ 3 РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Відповідно до робочої програми матеріал дисципліни поділено на дев’ять розділів (розділ відповідає темі лекції), кожен з яких містить декілька питань (підрозділи відповідної робочої програми). Нижче наведено зміст кожного розділу та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при його вивченні. Посилання на літературу наведено в квадратних дужках „[]” згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Тема 1 Ринок фінансових послуг (РФП) та його роль в економіці

Для вивчення даної теми студенту відводиться 6 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

- місце РФП у фінансовій системі [2; 3; 12];

- економічний зміст поняття „фінансовий ринок” [2; 3; 12];

- історія становлення та розвиток РФП в Україні [2; 3; 12];

- сутність і значення фінансового ринку, його структура та класифікація фінансових ринків [2; 3, с. 9-20; 12];

- функції фінансового ринку [3;12];

- характеристика основних інструментів РФП [2; 3,с. 38, 89, 416; 12; 15]

Питання за темою 1, що виносяться на тестовий контроль:

 1. основні функції РФП [2];

 2. основні функції фінансових ринків [2; 3, с.9-13; 12; 15];

 3. хто виступає організатором торгівлі на фінансовому ринку[2; 3, с. 13-20; 12];

 4. у чому полягає поняття „прозорості” фінансового ринку [2; 3, с.9-13; 15]

 5. основні та похідні інструменти РФП [2; 3 с. 38-40, 89-93; 12].


^ Тема 2 Суб’єкти ринку фінансових послу

Для вивчення даної теми студенту відводиться 8 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

- держава як суб’єкт РФП [2; 3, с. 54, 115; 15];

- інститути інфраструктури як учасники РФП [2; 3 с. 245; 12];

- функції учасників РФП [2; 3 с. 245; 9];

^ Питання за темою 2, що виносяться на тестовий контроль:

  1. які спеціалізовані фінансові інститути здійснюють свою діяльність на РФП [3 с. 245; 12];

  2. вкажіть інфраструктурних учасників ринку цінних паперів [3 с. 245; 12];

  3. як називаються посередники ринку цінних паперів, що діють від своєї особи, але за дорученням й за рахунок клієнтів [2; 12; 15];

  4. у чому полягає необхідність функціонування інфраструктурних учасників РФП [3, с. 285].


^ Тема 3 Структура ринку фінансових послу

Для вивчення даної теми студенту відводиться 8 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

-методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації РФП [2; 15]

-методи визначення структури РФП [2; 12; 15]

-поняття сегментації РФП [2]

-аналіз конкурентного середовища на РФП [2].

Питання за темою 3, що виносяться на тестовий контроль:

 1. поняття та визначення продуктових меж РФП [2];

 2. поняття та визначення частини фінансової організації на РФП[2];

 3. поняття та визначення коефіцієнта концентрації РФП [2];

 4. поняття та визначення індексу концентрації РФП Герфіндаля-Гіршмана [2];

 5. класифікація ринків фінансових послуг за ступенем концентрації [2].


^ Тема 4 Поняття і класифікація фінансового посередництва

Для вивчення даної теми студенту відводиться 8 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

- загальне поняття та функції фінансового посередництва [1; 2; 3, с. 245-370; 5; 11; 12; 15];

- види фінансових посередників [2; 10; 11; 13; 15; 16];

- фінансові посередники грошового ринку [2; 10; 11; 16];

- фінансові посередники валютного ринку [2; 3, с.462-498; 12; 11; 15; 16];

- фінансові посередники на ринку позикового капіталу [1;9; 10; 16];

- фінансові посередники на ринку цінних паперів [2; 10; 12; 13; 15; 16].

^ Питання за темою 4, що виносяться на тестовий контроль:

 1. які послуги надають фінансові посередники на первинному ринку [3, с.245 -252; 12; 15];

 2. які спеціалізовані фінансові інститути здійснюють свою діяльність на РФП [2; 3, с.245-497; 12; 15];

 3. як називаються посередники ринку цінних паперів, що діють від своєї особи, але за дорученням і за рахунок клієнтів [3, с. 257-261];

 4. хто може надавати послуги щодо розміщення цінних паперів у різних країнах [3, с. 247];

 5. наведіть приклади агентських послуг, що надаються фінансовими посередниками - учасникам РФП [3, с. 252].


^ Тема 5 Фінансові послуги на грошовому ринку

Для вивчення даної теми студенту відводиться 10 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

- сутність операцій з фінансовими інструментами грошового ринку [3, с. 20];

- організація та особливості ринку депозитних послуг [3, с. 38, 208; 10; 15];

- державні фінансові інструменти на грошовому ринку [3, с. 252];

- послуги для здійснення грошових платежів та розрахунків [15; 16];

- математичне забезпечення операцій на грошовому ринку [1, с. 4-59, 192-218].

^ Питання за темою 5, що виносяться на тестовий контроль:

 1. складні ставки позичкових відсотків: сутність та порядок використання [1, с. 37-59];

 2. декурсивний та антисипативний способи нарахування відсотків [1; 19];

 3. поняття поточної вартості [1; 19];

 4. основні операції з інструментами грошового ринку [5; 10];

Тема 6 Фінансові послуги на валютному ринку

Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

^ При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

- конверсійні операції на валютному ринку [1; с. 298; 19];

- ринок операцій спот [1; с. 298; 3, с. 468; 19];

- валютний курс і котировки [1; с. 298-301; 3, с. 462; 19];

- стратегія валютного арбітражу [1; с. 298; 3, с. 462; 19];

- форвардні валютні операції; валютні операції опціон і своп [3, с. 96-135, 159].

Питання за темою 6, що виносяться на тестовий контроль:

  1. види валютних курсів [1; с. 298-301; 3, с. 462; 19];

  2. визначення крос-курсу валют [1; с. 298-301; 3, с. 462; 19];

  3. валютний курс готівкових угод [1; с. 298-301; 3, с. 96; 19];

  4. види котирування валюти [3, с. 462].


Тема 7 Фінансові послуги на кредитному ринку

Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

^ При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

-види банківських операцій як фінансових послуг грошового ринку [3, с. 421-452; 5; 10];

- поняття та економічна роль банківського кредиту [3, с. 421; 5; 10];

-лізингові та селенгові операції [3, с. 252; 5; 10];

-економічна сутність та механізм здійснення факторингових операцій [3, с. 255; 5; 10].

Питання за темою 7, що виносяться на тестовий контроль:

 1. у чому полягає суть лізингових послуг [3, с. 252; 5; 10];

 2. які активи можуть виступати як предмет лізингу [3, с. 252; 5; 10];

 3. назвіть специфічні риси факторингового кредитування [3, с. 255; 5; 10];

 4. з якою метою проводяться пасивні операції [3, с. 270; 5; 10];

 5. чим визначається розмір плати за факторингові послуги [3, с. 255; 5; 10].


^ Тема 8 Фінансові послуги на ринку цінних паперів

Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

- формування курсової вартості цінних паперів [3, с. 38; 12; 15];

- основні та похідні інструменти ринку цінних паперів [3, с. 38, 89; 12; 15];

- показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій [1, с.192; 3, с. 38; 12; 15];

- біржові операції з цінними паперами [3, с. 366; 12; 15];

- механізм реалізації опціонних операцій [3, с. 223; 12; 15];

- механізм управління портфелем цінних паперів [3, с. 38; 12; 15];

^ Питання за темою 8, що виносяться на тестовий контроль:

 1. який із видів маржі призначений для нарахування або списання за кліринговим рахунком клієнта в разі відхилення ціни укладання ф’ючерсної угоди від котирувальної [3, с. 366; 12; 15];

 2. назвіть основні ознаки ф’ючерсного контракту [3, с. 96; 12; 15];

 3. що являє собою процедура „лістингу” [3; 12; 15];

 4. в чому полягає економічна сутність коефіцієнта "бета"[3, с. 231; 12; 15];

 5. що показує коефіцієнт Ціп (Р/Е або "ціна-прибуток");

 6. якщо портфель А має значення фактора "бета" +1,8, а середньоринкова прибутковість зросла на 10%, як зміниться прибутковість портфелю [1, с. 221; 3, с. 366; 12; 15];

 7. який вид опціону надає право його власникові виконати угоду на умовах, обговорених під час її укладання, протягом усього строку дії угоди [3, с. 135; 12; 15];

 8. який тип портфеля цінних паперів буде типовим для забезпеченого досвідченого інвестора [3, с. 38; 12; 15].


^ Тема 9 Фінансові послуги з хеджування ризику

Для вивчення даної теми студенту відводиться 12 годин самостійної роботи.

При вивченні даної теми розглядаються такі питання:

-економічна сутність та види ризику [3, с. 166;14; 17];

-механізм визначення кількісної оцінки ризику операцій на РФП [3, с. 166;14; 17];

-сучасні методи та схеми хеджування ризиків на фінансовому ринку [3, с. 106;14; 17];

-хеджування за допомогою опціонів [3, с. 106;12; 14; 17];

-проблеми організації ф'ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки [3, с. 96;14; 17].

Питання за темою 9, що виносяться на тестовий контроль:

 1. який механізм укладання ф’ючерсних угод [3, с. 96;14; 17];

 2. назвіть основні види ризиків при хеджування ф’ючерсними контрактами [3, с. 96;14; 17];

 3. у чому полягає довге та коротке хеджування, хто і з якою метою його здійснює [3, с. 106;12];

 4. у яких випадках застосовують крос-хеджування [3, с. 106;12];

 5. які операції мають хеджувати вітчизняні комерційні банки з допомогою строкових контрактів [3, с. 106;12; 15].


^ 4 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Відповідно до робочої програми обсяг практичних занять становить 8 годин. На практичних заняттях студенти вирішують поставлені перед ними завдання. Для проведення практичних занять використовується навчально-довідкова література. Нижче наведено тематику та обсяг практичних занять.

Практичне заняття 1 Аналіз операцій з інструментами грошового ринку. Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку – 1 година.

Практичне заняття 2 Визначення крос-курсу валют. Аналіз форвардних угод, операцій „опціон” і „валютний своп”. Визначення ефективності операцій, пов'язаних з конвертованістю валют – 2 години.

Практичне заняття 3 Визначення вартості кредитних інструментів. Аналіз форфейтингової операції. Оцінювання доходності кредитних операцій - 2 години.

Практичне заняття 4 Показники, що використовуються для оцінки акцій та облігацій. Оцінка доходності опціонних та ф’ючерсних операцій – 2 години.

Практичне заняття 5 Визначення кількісної оцінки ризику. Визначення середнього очікуваного доходу від портфельних інвестицій - 1 година.

Для більш успішного оволодіння матеріалом та набуття певного практичного досвіду студентам пропонується при вивченні тем (див. розділ 3 даних методичних вказівок) виконати практичні завдання, які в подальшому будуть винесені на тестовий контроль.


Задача 1 Визначити прибуток власника опціону, якщо ціна-страйк базисних активів А і В відповідно становить 70, 95 грош. од. Ціни на момент виконання опціону відповідно 80, 103 грош. од. Премія 5 грош. од.


Задача 2 Визначити прибуток власника 10 опціонів, якщо ціна-страйк базисних активів 100 грош. од. Премія 3 грош. од. Ринкова ціна опціону в день виконання:

1) 95;

2) 99;

3) 102;

4) 103.


Задача 3 Інвестор бажає придбати 100 акцій через 4 місяці. Який вид опціону він купить, якщо:

1) очікується збільшення ціни з 50 до 55 грош. од.;

2) зменшення ціни до 45 грош. од.

Премія 3 грош. од. Визначити прибуток (збиток) власника опціону.


Задача 4 Нижче наведено вихідні дані про доходність та ймовірність її отримання для двох портфелів цінних паперів А та Б.

Необхідно:

 1. Розрахувати середню очікувану дохідність для портфелів.

 2. Визначити стандартне відхилення дохідності портфелів.

 3. Обґрунтувати вибір портфелю.


Таблиця 4.1 – Вихідні дані до задачі 4

А

Б

Доходність, %

Ймовірність

Доходність, %

Ймовірність

10

0,2

5

0,4

15

0,3

10

0,3

5

0,4

15

0,2

9

0,1

25

0,1

Задача 5 Визначити вартість простої акції, якщо річний дивіденд становить 15 грн., при цьому середня ринкова доходність цінних паперів зі схожим рівнем ризику дорівнює 3%. Прогнозний щорічний темп зростуання дивідендів становить 2%.Задача 6 Акція номіналом 1000 грн куплена за курсом 250, і за нею виплачується дивіденд 50% річних. Визначити поточну прибутковість інвестованих засобів.


Задача 7 Акція придбана за номіналом 1000 грн. при 40% річних, курсова ціна через рік після емісії - 2000 грн. Визначити сукупну прибутковість цінного паперу.


Задача 8 Визначити, за який термін повинне відбутися погашення облігації номінальною вартістю 1000 грн з купонною ставкою 20%, щоб виплати за купонами склали половину номінальної ціни. Погашення паперу здійснюється за номіналом.


Задача 9 Депозитний сертифікат, номінал якого становить 10 тис. грош. од., термін обігу – 90 днів, придбаний на ринку за ціною 10325 грош од. за 15 днів до погашення. Визначити суму, яку отримує власник сертифіката при погашенні, а також очікувану дохідність, якщо процентна ставка за сертифікатом становить 16 % річних.


Задача 10 Безризикова процентна ставка становить 7%, середня ринкова ставка дорівнює 11%. Визначити очікуваний дохід за акціями, якщо коефіцієнт „бета” корпорації становить 1,2.

Задача 11 Розрахуйте поточну вартість безстрокової облігації, якщо річний дохід, що сплачується за облігацією становить 100 тис. грн, а ринкова доходність становить 2 %.
Задача 12 Статутний капітал АТ у розмірі 10 млн грн розподілений на 900 звичайних і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденда за привілейованими акціями складає 20%. Обсяг прибутку до розподілу між акціонерами - 1,8 млн грн. Визначити, які дивіденди одержать власники звичайних і привілейованих акцій.


Задача 13 На базі наведених даних (таблиця 4.2) про дохідність акцій компанії А та ринкового індексу дохідності акцій за період з 01.01.2006 по 01.01.2008 (24 місяці) визначити β-коефіцієнт та α-коефіцієнт акцій компанії А, якщо рівень доходу за безризиковими цінними паперами складає 2%.


Таблиця 4.2 – Вихідні дані до задачі 13

Номер місяця

1

2

3

-

23

24

Всього

Дохід на акцію

0,035

0,0036

0,032

-

0,01

0,025

0,36

Ринковий індекс доходності

0,08

0,048

0,05

-

0,3

0,035

0,168


Задача 14 Інвестор має намір придбати через місяць актив А. Очікуючи зростання на нього цін, він проводить хеджування ф’ючерсними і опціонними контрактами.

Розробити стратегії хеджування ф’ючерсними і опціонними контрактами.

Порівняти результати хеджування, якщо на початок періоду ціна спот-активу А становила 100 грош. од., ф’ючерсна ціна активу – 105, страйкова ціна активу, зафіксована в опціонному контракті, - 104, премія, сплачена продавцю опціону, -5 грош. од.

На кінець періоду ф’ючерсна ціна становить 109 грош. од., ціна спот-активу дорівнює:

а) 103 грош. од.,

б) 109 грош. од.

Задача 15 Визначити форвардний курс долара для форвардного контракту з датою поставки через 3 місяці, що укладається німецьким банком, якщо:

- євро можна взяти на 3 місяці під 3,26% річних;

- долари США можна розмістити на фінансовому ринку Німеччини на 3 місяці під 5,53%;

- долари США можна розмістити на євроринку під 5,41% річних;

- курс-спот долара США до євро в день укладання контракту становить 0,8709.


^ 5 ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ


За результатами вивчення дисципліни передбачається проведення тестового контролю. На тестування виносяться теоретичні питання за тематикою, наведеною в п.3 даних методичних вказівок, та розв’язання практичної задачі за тематикою, наведеною в п.4 даних методичних вказівок (задачі 4, 13, 14 виносяться у скороченому вигляді). Варіанти відповідей на теоретичні і практичні питання тестового контролю надаються викладачем на спеціальних паперових бланках відповідей.

Теоретична частина передбачає відповідь студента на 15 тестових запитань. При цьому правильних відповідей на теоретичні запитання може бути більше ніж одна. Правильна відповідь (або відповіді) вибирається (вибираються) шляхом закреслювання літери (літер), що їй (їм) відповідає у паперовому бланку відповідей. У ситуації, коли одна відповідь частково містить іншу (наприклад, перелік ознак, характеристик або принципів), правильною вважається більш повна відповідь. Регламентний час, відведений на тестові відповіді, становить 20 хвилин. Виправлення в тестових відповідях не допускаються. Правильна відповідь на теоретичне питання тестового контролю в загальній сумі балів враховується як один бал.

Практична частина передбачає розв’язання п’яти задач. Виконання практичного завдання є необхідним і обов’язковим доповненням до теоретичної частини і фактично підтверджує результати тестування. Регламентний час, відведений на розв’язання задач, становить 25 хвилин. Правильно розв’язана задача оцінюється в два бали.

Тест вважається успішно пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 11-15 балів, за результатами практичної частини - 8-10 балів.

Тест вважається умовно пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 6-10 балів, за результатами практичної частини - 4-6 балів.

Тест вважається не пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 0-5 балів, за результатами практичної частини - 0-2 бали.

Студенти, які успішно пройшли тест, отримують диференційований залік. Студенти, які умовно пройшли тести, складають диференційований залік, під час якого вони отримають додаткові питання за тематикою невиконаних тестових завдань. Студенти, які не пройшли тест, до заліку не допускаються і повинні пройти повторне тестування після відповідної підготовки.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

«Ринок фінансових поглуг»

для студентів спеціальності

6.050100 «Фінанси»

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів канд. екон. наук, проф. В.М. Боронос


Редактор Н.В. Лисогуб


Комп’ютерне верстання Н.А. Антонюк


Підп. до друку 3.06.08, поз.

Формат 60*84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman. Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид.арк. 0,75. Тираж пр.

Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті 40007, Суми,вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми,вул. Р.-Корсакова, 2


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

«Ринок фінансових послуг»

для студентів спеціальності

6.050100 «Фінанси»

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг»/ Укладачі: Н.А. Антонюк, Д.Г. Михайленко, М.А. Деркач – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 19с.


Кафедра фінансів

Схожі:

Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconМета та завдання навчальної дисципліни
Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconМета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі
Мета викладання дисципліни ознайомити студентів із найбільш визначними культурологічними теоріями, здобутками світової та української...
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconСтилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Мета: Ознайомити студентів з теоретичними засадами стилістики французької мови, особливостями її фонетичних, лексичних та граматичних...
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconТеоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: опис фонетичної системи сучасної іспанської мови, функціональних особливостей її одиниць, у тому числі у варіативному та нормативному...
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconПояснювальна записка Мета дисципліни
Завдання навчальної дисципліни логічно випливають із основної мети даного курсу і полягають у
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни icon6 cеместр Мета дисципліни
Мета дисципліни „Демографічна статистика”: формування теоретичних знань про закономірності відтворення населення країни та регіонів...
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconОсновна мета викладання дисципліни „культурологія” та її кінцеві цілі мета
Нформація для студентів І курсу спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconІсторія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ознайомити студентів з теоретичними основами курсу «Історія французької мови», з його особливостями; прищепити їм практичні...
Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни iconМета дисципліни «Історія географії»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи