Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни " страхові послуги " для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни " страхові послуги " для студентів спеціальності
Сторінка1/5
Дата15.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно -

методичного управління В.Б.Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи

з дисципліни

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ”

для студентів спеціальності Фінанси”

денної і заочної форми навчання та слухачів ФПФ


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам


Укладачі В.Г. Боронос, к.е.н., доцент

Е.Г. Козін, к.е.н., доцент

О.І. Мельник, к.е.н., доцент

І.М. Кобушко, к.е.н.


Відповідальний за випуск В.М. Боронос

Декан факультету економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи студентів


з дисципліни


^ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»


для напряму підготовки 0501, 0502 зі спеціальностей

6.050104 « ФІНАНСИ », 6.050107 «Економіка підприємства»,

6.050201 «Менеджмент організацій »


для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Укладачі: Козін Едуард Геннадійович.

Мельник Ольга Іванівна.

^ Кобушко Ігор Миколайович.


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Метою вивчення дисципліни «Страхові послуги» є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту страхування як спеціалізованої фінансово-кредитної установи і як одного із складних видів підприємництва.

^ Завданнями вивчення дисципліни «Страхові послуги» є :

- вивчення загальнотеоретичних основ страхування;

- одержання практичних навичок роботи в різних підрозділах

страхового товариства;

- одержання практичних навичок у розробленнях нових технологій

страхування;

- одержання практичних навичок у проведенні маркетингових

досліджень страхового ринку;

- вивчення кредитно-фінансової діяльності страхового товариства.

^ У результаті вивчення дисципліни

студент повинен ЗНАТИ:

- загальнотеоретичні основи страхування,

- кредитно-фінансовий механізм діяльності страхового товариства як

одного з організаційних видів підприємництва.

студент повинен УМІТИ:

- застосувати отримані знання в практичній діяльності в різних

підрозділах страхового товариства;

- застосувати отримані знання для проведення актуарних розрахунків;

- застосувати отримані знання при розробках нових видів

страхування;

- застосувати отримані знання в проведенні маркетингових

досліджень страхового ринку;

- застосувати отримані знання в організації страхового товариства.


^ Тема 1 Страхова послуга та особливості її реалізації

1 Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі

України.

 1. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей.

 2. Зарубіжні концепції страхового продукту.

 3. Страхові посередники в системі реалізації страхових по­слуг.


1. Закон України «Про страхування» //Відомості Верховної Ради

України.- 1996 р.- №18.

2. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про

Страхування»// Юридичний вісник України, 17-23 листопада

2001року.

3. Закон України від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне

регулювання ринку»// Відомості Верховної Ради України , 2001.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1196 р. № 1523

«Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності

страховими посередниками»// Офіційний вісник України, 1996.

5. Постанова Кабінету Міністрів України №747 від 29.04.1999 р

«Про затвердження Положення про особливі умови діяльності

страхових брокерів»

6. Державна програма розвитку страхового ринку України на період до

2005 року та на перспективу до 2010 року.
// Україна -ВUSSINESS - 2000. - №20.


7. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред.С. С. Осадець,

д-р, екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 2002. -528 с.

8. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навч. посібник –К.: Центр

навчальної літератури, 2005.-400с.


В умовах розвитку ринкових відносин, зростання конку­ренції великого значення набувають питання убезпечення функціонування суб'єктів господарювання від наявних і по­тенційних загроз, створення дієвої системи захисту їх від впливу можливих негативних факторів.

Багато в чому вирішенню цієї проблеми сприяє формування в Україні досконалого, фінансово стійкого страхового ринку.

Крім того, страхові компанії (СК) мають відігравати суттєву роль в акумулюванні вільних коштів, проведенні активної інвес­тиційної політики.

В широкому розумінні страховий ринок являє собою всю сукупність економічних відносин у зв’язку з купівлею-продажем страхових послуг, тобто ринок забезпечує органічний зв'язок між страховиками і страхувальниками і тут здійснюється обов'язкове визнання страхової послуги.

При цьому необхідною умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потре­би на страховиків, які можуть задовольнити ці потреби.

Об'єктив­ною основою страхового ринку є виникнення в процесі відтворен­ня необхідності надання грошової допомоги потерпілим у випад­ку настання непередбачених подій. При цьому основним еко­номічним законом функціонування страхового ринку є закон по­питу і пропозиції.

Згідно з кількістю діючих на страховому ринку страхових компаній на ньому складаються специфічні умови, які впливають на відносини страховиків і страхувальників, рівень і методи дер­жавного регулювання, способи надання страхових послуг, ор­ганізаційні особливості страхових компаній тощо.

Законом України «Про страхування» встановлено, що стра­ховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств із додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про госпо­дарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом Україні «Про страхування», а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяль­ності.

Учасників страховика повинно бути не менше трьох.

Стра­хова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками резидентами України.

Крім цього, до суб'єктів страхового ринку можна віднести також різні об'єднання страховиків, освітні центри з підготовки і перепідготовки кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу страхо­вого ринку, а також перестраховиків, товариства взаємного стра­хування, професійних оцінювачів ризиків (андерайтери, сюрвейєри), професійних оцінювачів збитків (аварійні комісари, диспашери, аджастери), актуаріїв та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг - Держкомфінпослуг, яка здійснює ор­ганізацію ліцензування, розроблює методологію і організацію на­гляду, займається питаннями розвитку законодавства і зовнішніх зв'язків, координації роботи і правового забезпечення страхової діяльності.

Разом з тим на цей час актуальними залишаються питання законодавчого, методологічного та інформаційного забезпечення діяльності страховиків у ринкових умовах.

Статистичні дані свідчать про те, що український страховий ринок показує останніми роками феноменальну спроможність до зростання і прогресує як кількісно, так і якісно .

Зараз в Україні за станом на 01.01.2004 р. налічується 358 страхових компаній (за станом на 01.1012003 р. - 338), в тому числі 28 страховиків, які здійснюють страхування життя, та 320 страховиків, які здійснюють інші види страхування.

Страховий ринок передбачає самостійність суб'єктів ринко­вих відносин, їх рівноправне партнерство, розвинуту систему горизонтальних та вертикальних зв'язків між ними.

Він забезпе­чує органічний зв'язок між цими суб'єктами шляхом спільного визнання потреби у страховій послузі, що є продуктом цілеспря­мованої діяльності страхової компанії та пропонується на страхо­вому ринку на умовах еквівалентного обміну з метою отримання прибутку.

Отже , страхова послуга є товаром у середовищі страхо­вого ринку. Але порівняно зі звичайним товаром страховик не створює ніякого матеріального продукту.

Його продукт може бу­ти визначений як невідчутна діяльність і тому належить до по­няття «послуга». Основні споживачі ринку - фізичні та юридичні особи (страхувальники). Саме для них страхові компанії розроб­ляють різноманітні страхові продукти, визначають програму страхування, формують попит та пропозицію на свої послуги.

Зауважимо, що страхова послуга на підставі Закону Ук­раїни «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"» №2664 - III від 12.07.2001 р. належить до ка­тегорії фінансових послуг, як і послуги банків та інших фінансо­вих установ.

Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників: страхових агентів та страхових брокерів

Посередницька діяльність страхових (перестрахових) бро­керів здійснюється як виключний вид діяльності і може включа­ти консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу, пов'язану з підготовкою, укладанням та виконанням (супрово­дом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі що­до врегулювання збитків у частині одержання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою відповідно до страхувальника або перестрахувальни­ка, інші посередницькі послуги у страхування та перестраху­ванні за переліком, установленим Уповноваженим органом.

Страхові брокери - юридичні особи або громадяни, які за­реєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємниць­кої діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник. Страхові брокери - громадяни, які зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

Порядок реєстрації страхових (перестрахових) брокерів визначається Уповноваженим органом.

Страхові агенти - громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика, і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхуван­ня, одержують страхові премії, виконують роботи, пов'язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань. Стра­хові агенти є представниками страховика і діють у його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із страховиком.


Контрольні запитання


 1. Хто є основними суб'єктами страхового ринку?

 2. Дайте характеристику сучасному стану страхового ринку України.

 3. Які проблеми існують на сьогоднішній день у сфері стра­хових відносин?

 4. Розкрийте сутність страхового ринку.

 5. Визначте основні шляхи прискорення темпів розвитку страхового ринку в

Україні.

 1. Чому продукт праці страхових компаній відноситься до категорії послуг?

 2. Які особливості має страхова послуга?

 3. Сформулюйте визначення страхової послуги.

 4. Які існують в Україні види добровільного страхування?

 5. Серед видів обов'язкового страхування виділіть найбільш важливі та

економічно недоцільні.

 1. Що є ціною страхової послуги і від чого залежить її верх­ня та нижня межа?

 2. Яка із зарубіжних концепцій страхового продукту є найбільш обґрунтованою і чому?

 3. Чим поняття страхового продукту відрізняється від поняття страхової

послуги в концепції Вольфганга Мюллера?


Тема 2 Порядок укладання та ведення страхової угоди

 1. Правові відносини між суб'єктами страхування.

 2. Порядок укладення договору страхування та набуття ним чинності.

 3. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин.

 4. Порядок та умови здійснення страхових виплат та страхо­вих відшкодувань.

 5. Вирішення суперечок та припинення дії договору.

1. Закон України «Про страхування». Відомості Верховної Ради

України. - 1996 р.- №18.

2. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про

страхування”. Юридичний вісник України, 17-23 листопада

2001року.

3. Закон України від 12.07.2001 р. „Про фінансові послуги та державне

регулювання ринку” Відомості Верховної Ради України, 2001.

4. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред.С. С. Осадець,

д-р, екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 2002. -528 с.

5. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навч. посібник –К.: Центр

навчальної літератури, 2005.-400с.

6. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: СТАТУ, 2000.


Правові відносини між суб'єктами страхування встановлю­ються шляхом укладення Договору страхування.

У Законі України «Про страхування» визначено, що ^ Договір страхування є письмовою угодою між страхувальником та страховиком згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у виз­начені строки та виконувати інші умови договору страхування.

Договори страхування укладаються відповідно до Правил страхування.

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнута угода за всіма істотними умовами.

У страхуванні комплекс істотних умов, що становлять зміст договору, наведено в правилах страхування.

У статті 17 Закону «Про страхування» говориться, що ^ Правила страху­вання розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при ви­дачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

Правила страхування повинні містити:

 1. перелік об'єктів страхування;

 2. порядок визначення страхових сум та (або) розмірів стра­хових виплат;

 3. страхові ризики;

 4. винятки зі страхових випадків і обмеження страхування;

 5. строк та місце дії договору страхування;

 6. порядок укладення договору страхування;

 7. права та обов'язки сторін;

 8. дії страхувальника у разі настання страхового випадку;

 9. перелік документів, що підтверджують настання страхо­вого

випадку та розмір збитків;

10) порядок та умови здійснення страхових виплат;

11) строк прийняття рішення про здійснення або відмову у

здійснення страхової виплати;

12) причини відмови у страховій виплаті або виплаті стра­хового

відшкодування;

13) умови припинення договору страхування;

14) порядок вирішення спорів;

15) страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори

страхування життя;

16) страхові тарифи та методику їх розрахунку за договора­ми страхування

життя;

17) особливі умови.


Для укладання договору страхування страхувальник по­дає страховикові письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або інше заявляє про свій намір укласти договір страхування.

Заява повинна містити чітко виражений характер волевиявлення страхувальника до укладення договору. В ній необхідно зазначити усі суттєві особливості ризику, якій пе­редбачаються страхувати.

Подану заяву страховик може прий­няти або відхилити залежно від змісту наведеної у ній інфор­мації.

При укладанні договору страхування страховик має право запросити в страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) та інші до­кументи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.

Факт укладання договору може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою страхового до­говору і містить усі його істотні умови.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення договору страхування.

 2. Розкрийте зміст правил страхування. Поясніть, коли і ким ці правила

затверджуються.

 1. Поясніть процедуру укладення договору страхування.

 2. Які особливості має укладення договору страхування життя?

 3. Чи взаємопов'язані між собою страховий поліс та страхо­вий договір?

 4. Коли договір страхування набуває чинності?

 5. Яка валюта використовується у страхуванні?

 6. Розкрийте коло обов'язків страховика.

 7. Що належить до кола обов'язків страхувальника?

 8. Яким чином Закон України „Про страхування" урегульо­вує питання

переходу прав страхувальника?

 1. У яких випадках страховик може відмовити страхуваль­никові у

здійсненні страхової виплати або страхового відшкодування?

 1. Як у страхуванні вирішуються спірні питання та коли договір

страхування припиняє свою дію?

 1. Чи можуть суб'єкти страхових відносин достроково при­пинити дію

договору страхування за власним бажанням?

 1. З якими обставинами пов'язується недійсність договору страхування?


^ Тема 3 Страхова організація (компанія)


1 Місце страхових компаній у ставленні та розвитку страхового ринку.

2 Види страхових компаній і порядок їх створення.
3 Стратегія страхової компанії.
^ 4 Організаційна структура страхової компанії.
5 Ресурси страхової компанії.
6 Органи управління страховою компанією та їх функції.
7 Об\'єднання страховиків та їх функції.

1. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред.С. С. Осадець,

д-р екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 2002. -528 с.

2. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навч. посібник –К.: Центр

навчальної літератури, 2005.-400с.


У багатьох країнах світу страхова справа розглядається як окрема галузь економічної діяльності.

До неї належать різноманітні за формами власності, видами страхування організації-страховики, посередницькі та інформаційно-консультаційні структури.

Головне місце у страховій галузі належить страховикам.
Страховик - це організація, яка згідно з отриманою ліцензією бере на себе за певну плату зобов'язання у разі настання страхового випадку відшкодувати страхувальникові чи особам, яких він назвав, завданий збиток або виплатити страхову суму.
Сукупність страховиків, що функціонують у певному економічному середовищі, утворює страхову систему, її головне завдання - надання страхових послуг.
За формою власності страховики можуть бути державними і приватними.
За характером роботи страховики поділяються на три групи:

1) такі, що страхують життя;

2) здійснюють інші види страхування;

3) надають виключно перестрахувальні послуги.


Процес створення страхової компанії можна поділити на два етапи: формування юридичної особи і надання їй статусу страховика.

Безперечно, ці етапи тісно взаємопов'язані, що відбивається в установчих документах, розмірі статутного фонду, визначенні сфер діяльності тощо.
Юридичні особи (крім банків) мають бути зареєстровані в адміністраціях за місцем розташування.

Компанія, котра отримала реєстраційне посвідчення як підприємницька структура, може виконувати певні фінансові операції, пов'язані з формуванням статутного фонду, підготовкою офісу, розміщенням тимчасово вільних грошових коштів.

Але на цьому етапі компанія ще не є страховиком.

Вона набуває такого статусу тільки після внесення її до Державного реєстру страховиків та видачі їй ліцензії на право здійснення певних видів страхування.

Органи управління страховою компанією визначаються залежно від того, на яких засадах створено організацію. Як зазначалося, на українському страховому ринку переважна більшість страхових компаній має статус акціонерного товариства.
Згідно із Законом України "Про господарські товариства" найвищим органом управління акціонерним товариством є загальні збори акціонерів, їх скликають засновники компанії після фундаментальної підготовчої роботи.


Контрольні запитання


 1. Сутність та особливості становлення страхового ринку України.

 2. Основні чинники, які впливали на розвиток страхового ринку.

 3. За якою формою власності можуть бути страхові компанії?

 4. Чому у переліку дозволених в Україні форм страхових організацій

немає товариств з обмеженою відповідальністю?

 1. Чинне законодавство, яке регулює процес та порядок створення

страхових компаній.

 1. Основні етапи створення страхової компанії.

 2. Які види діяльності заборонено виконувати страховій компанії?

 3. На який період доцільно опрацьовувати стратегічний план розвитку

страховика?

 1. Кого можна віднести до страхових посередників і які саме функції вони

виконують?

 1. Яке значення має для страхової компанії розроблення бізнес-плану?

 2. Що розуміється під організаційною структурою страхової компанії і за

якими принципами вона будується?

 1. Які переваги та недоліки централізованої і децентралізованої системи

управління страхової компанії?

 1. З яких основних факторів складається потенціал страхової компанії?

 2. Що належить до компетенції загальних зборів акціонерів?

 3. Яким чином формується Наглядова рада і які саме закріпленні за нею

функції?

 1. За ким закріпленні функції управління оперативною діяльністю

страхової компанії?

17 Які функції виконує Ліга страхових організацій України?

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки
Метою вивчення дисципліни " Страхові послуги " є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни "Маркетинг енергії" для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни “Маркетинг енергії”/ Укладачі: М.І. Сотник, С. О. Хованський....
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна....
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \" страхові послуги \" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст»
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Основи санітарії міст» (для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи