Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Скачати 300.24 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Дата15.09.2012
Розмір300.24 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Фінанси підприємств"

для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд. екон. наук, доц. В.Г. Боронос, К.В. Савченко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006.-16с.


Кафедра фінансів


1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи


Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Мета виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, набутті навичок самостійної творчої роботи, опануванні уміннями аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

У курсовій роботі студенти розкривають теоретичну тему із запропонованого списку та розв’язують типову модельну задачу. Вибирають тему відповідно до порядкового номеру студента за списком групи. Вихідні дані до задачі вибираються залежно від порядкового номера студента за списком групи, а також останнього та передостаннього номерів залікової книжки. При цьому буква "А" відповідає передостанній цифрі номера залікової книжки, а буква "Б" – останній цифрі номера залікової книжки. С, Д – цифри порядкового номера студента за списком групи (наприклад, 01, 09, 12, 23 і т.д.).

Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4 і підшивається. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 40 аркушів. Обсяг теоретичної частини має бути не менше 60 % від загального обсягу роботи.

Робота оформлюється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також з урахуванням діючого стандарту ДСТУ 3008-95.

Курсова робота починається з титульного аркуша (додаток А). За титульним аркушем розміщується зміст (додаток Б), у якому перелічуються частини роботи; вступ, розділи та висновки теоретичної частини; список використаної літератури, додатки (якщо потрібно). Зміст має відображати послідовний логічний зв'язок викладу результатів дослідження відповідно до теми роботи. Зміст необхідно викладати стисло, лаконічно, не перевантажуючи текст описами загальновідомих речей чи витягами із нормативних (законодавчих) актів, уникаючи повторень та відступів від основ­ної теми. Зміст затверджується викладачем. Список використаної літератури та додатки (якщо потрібно) оформляються в кінці роботи для обох частин.

Курсова робота здається на перевірку викладачу у встановлені терміни. Після перевірки правильно оформлена робота допускається до захисту.

У переліку слід правильно розміщувати використані літературні джерела. Рекомендується така їх послідовність: 1) закони України; 2) укази Президента України; 3) декрети та постанови Кабінету Міністрів України, 4) спеціальна література та періодичні видання (в алфавітному порядку); 5) іноземні першоджерела; 6) статистичні щорічники та бюлетені.


^ 2 вимоги та методичні вказівки до виконання теоретичної частини роботи


2.1 Перелік теоретичних тем курсової роботи


 1. Аналіз впливу галузевих особливостей на фінанси суб'єктів господарювання.

 2. Аналіз і оцінка фінансової результативності рекламної діяльності.

 3. Аналіз джерел фінансування обігових коштів.

 4. Аналіз власних джерел фінансування діяльності підприємств.

 5. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства.

 6. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його поліпшення.

 7. Зовнішньоекономічна фінансова діяльність підприємства.

 8. Дивідендна політика акціонерного товариства.

 9. Капітал акціонерного товариства і управління ним.

 10. Методи управління активами і пасивами підприємства.

 11. Методи фінансового планування на підприємстві.

 12. Методи формування цін суб'єктами господарювання.

 13. Обігові кошти підприємства та оцінка ефективності їх використання.

 14. Організація і шляхи удосконалення формування обігових коштів і їх використання.

 15. Організація і фінансове забезпечення приватизації підприємств.

 16. Організація готівкових і безготівкових розрахунків підприємства.

 17. Організація обігових коштів підприємства та оцінка ефективності їх використання.

 18. Організація розрахунків у міжнародній торгівлі.

 19. Організація фінансів спільних підприємств.

 20. Основні завдання і методи фінансового і бюджетного планування.

 21. Особливості формування власних, позикових і залучених джерел коштів промислових підприємств.

 22. Офшорні зони і взаємодія українських підприємств із ними.

 23. Оцінка фінансових ризиків на підприємстві.

 24. Приватизація підприємств як форма ефективного господарювання.

 25. Роль кредитування в діяльності підприємств.

 26. Порівняльний аналіз фінансів підприємств виробничої і невиробничої сфер діяльності.

 27. Управління фінансовими ризиками на підприємстві.

 28. Облік і обіг цінних паперів на підприємствах.

 29. Фінансова діяльність підприємства на ринку цінних паперів.

 30. Фінансові аспекти утворення, реорганізації і ліквідації підприємства.

 31. Фінансові особливості здійснення маркетингових досліджень на підприємстві.

 32. Фінансові ресурси підприємства і резерви їх збільшення.

 33. Фінанси акціонерного товариства.

 34. Фінанси малого підприємства.

 35. Фінанси підприємств сфери обслуговування.

 36. Фінанси сільськогосподарського підприємства і підходи до їх удосконалення.

 37. Фонд споживання: його формування, розподіл, використання.

 38. Фонди суб'єктів господарювання: утворення і контроль використання.

 39. Формування коштів підприємств шляхом емісії цінних паперів.

 40. Ефективність управління основними виробничими фондами: фінансові наслідки, інструменти і стимули.^

2.2 Вимоги та рекомендації щодо виконання теоретичної частини роботиТеоретична частина роботи має складатися зі вступу, трьох розділів, ви­сновків. У вступі (не більше 2 сторінок) обов'язково слід відобразити такі позиції: 1) актуальність вибраної теми; 2) мету та завдання дослідження; 3) об'єкт та предмет дослідження; 4) методи дослідження, 5) структуру роботи; 6) фактологічну основу (базу дослідження, за матеріалами якої виконується робота).

Основна частина роботи, як правило, складається з трьох розділів. У першому розділі викладають теоретичні та методоло­гічні аспекти вибраної теми дослідження. Цей розділ є основою та передумовою для розгляду проблемних питань з вибраної теми У ньому необхідно подати визначення використовуваних у роботі понять і термінів, їх систематизацію, сформулювати проблематику дослідження, критично розглянути різні точки зору щодо дослі­джуваної теми, розглянути історичний аспект стосовно до розвитку поставленої проблеми, проаналізувати принципи нормативно-законодавчого регулювання процесів, що розглядаються, подати зарубіжний досвід розв'язання проблеми тощо.

У другому розділі викладається методологія аналітичних досліджень вибраної проблеми, проводиться аналіз об'єкта дослідження, визначаються та обґрунтовуються конкретні методи дослідження і вирішення розглянутих у попередньому розділі питань.

У третьому розділі на основі описаних методів дослідження можуть здійснюватися невеликі за обсягом розрахунки, які ілюструють застосування вибраної (-них) методики (-дик), проводиться аналіз ре­зультатів розрахунків для конкретних суб'єктів господарювання, за результатами якого формулюються практичні рекомендації, обґрунтовуються причини та фактори виявлених недоліків, формулюються конкретні пропозиції щодо вирішення поставлених у першому розділі проблем.

Розділи теоретичної частини курсової роботи повинні бути логічно пов'язаними між собою, доповнювати та поглиблювати один одного, зміст розділів має відповідати їх назвам.

У висновках (1-2 сторінки) в узагальненому, тезовому вигляді у логічній послідовності викладаються підсумки проведеної робо­ти, відображаються лише ті висновки та пропозиції автора, які ви­пливають із проведеного дослідження.

Під час написання курсової роботи, окрім літературних джерел, слід використовувати статистичну, облікову, фінансову звітність, а також чинні законодавчі та інструктивні матеріали. При використанні практичних даних необхідно подавати показники в динаміці за ряд періодів, здійснювати їх порівняльний аналіз.

При виконанні роботи не допускається дослівне перепису­вання літературних джерел. Якщо наводяться окремі цитати, треба посилатися на джерело інформації. Посилання оформлюються квадратними дужками, де зазначається порядковий номер джерела в списку використаної літератури.

При використанні цифрового матеріалу, який стосується окремих макроекономічних позицій або окремих аспектів діяльності конкретного суб'єкта господарювання, слід обов'язково зазначати джерела інформації (статистичні збірники, звітні дані окремих підприємств тощо).


3 вимоги та методичні вказівки до виконання розрахункової частини роботи
^

3.1 Вихідні дані до завданняНа основі даних фінансової звітності (баланс – форма 1 та звіт про фінансові результати – форма 2), які студент заповнює самостійно, необхідно провести оцінку фінансового стану підприємства, зробити висновки та дати рекомендації щодо його поліпшення.

За умови погодження з викладачем за вихідні дані студент може використовувати фінансову звітність реальних підприємств, яку він знайшов самостійно.
^
3.2 Методичні вказівки до виконання завдання
Виконання завдання здійснюється у такій послідовності:

1) заповнюється фінансова звітність (табл. 3.1 і 3.2), значення показників в якій розраховуються залежно від варіанта студента та номера його залікової книжки;

2) проводиться горизонтальний та вертикальний аналізи балансу та звіту про фінансові результати і виявляються тенденції зміни показників із зазначенням позитивних та негативних боків цих змін. Дану роботу доцільно виконувати у вигляді таблиці.

У ході горизонтального аналізу визначаються абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, а метою вертикального аналізу є обчислення питомої ваги кожної статті.

Дослідження структури і динаміки фінансового положення рекомендується проводити за допомогою порівняльного аналітичного балансу (табл. 3.3). Порівняльний аналітичний баланс формується шляхом доповнення початкового звітного балансу показниками структури, динаміки і структурної динаміки активів та пасивів підприємства за звітний період. Обов'язковими показниками порівняльного аналітичного балансу є: абсолютні величини за статтями балансу на початок і кінець періоду; питомі ваги статей балансу у валюті балансу на початок і кінець періоду; зміни в абсолютних величинах; зміни в питомих вагах; зміни у відсотках до величин на початок періоду (темп приросту статті балансу); зміни у відсотках до змін валюти балансу (темп приросту структурних змін - показник динаміки структурних змін); ціна одного відсотка зростання валюти балансу і кожної статті - відношення величини абсолютної зміни до відсотка абсолютної зміни на початок періоду;


Таблиця 3.1 - Баланс підприємства

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

^ I Необоротні активи


Нематеріальні активи:

^

залишкова вартість


010

?

?

первісна вартість


011
^

накопичена амортизація


012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

^

залишкова вартість


030

?

?

первісна вартість


031

2АБС

2БАС

знос


032

4АС

4БД

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

1Б0

1Д0

інші фінансові інвестиції

045

А5

Д2

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2Д4

2А5
^

відстрочені податкові платежі


060
інші необоротні активи


070

Д3Усього за розділом I

080

?

?

^ II Оборотні активи


Запаси:

^

виробничі запаси


100

5АБ

7СД

незавершене виробництво


120

2Д0

3Б5
^

готова продукція


130

1С5

1А7

товари


14010А

Векселі одержані

150

3Б0

А25

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

^

чиста реалізаційна вартість


160

?

?

первісна вартість


161
^

резерв сумнівних боргів


162

15

21

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

^

з бюджетом


170
за виданими авансами


180
^

з нарахованих доходів


190
за внутрішніми розрахунками


200Д2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

А5

Б7

Поточні фінансові інвестиції

220

1Д0

1Б0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

^

в національній валюті


230

1А5

1Б2

в іноземній валюті


240

Д3Інші оборотні активи

250

Б3

Д4

^ Усього за розділом II

260

?

?

III Витрати майбутніх періодів

270

3А5

4Б7

БАЛАНС


280

?

?


Продовження таблиці 3.1


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4
^
I Власний капітал


Статутний капітал

300

2Д%

2Д%

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Д%

Б%

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

2%

3%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

А%

Б%

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

?

?

^ II Забезпечення наступних витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

Б%

А%

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

^ Усього за розділом II

430

?

?

III Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440

решта

решта

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Д%

3%

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

А%

Д%

^ Усього за розділом III

480

?

?

IV Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500

4%

А%

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

5%

3%

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4,5%

Б%

Прострочені зобов'язання за розрахунками:

^

з одержаних авансів


540
з бюджетом


550
^

з позабюджетних платежів


560

4%

6%

зі страхування


570
^

з оплати праці


580
з учасниками


590
^

із внутрішніх розрахунків


600

2%

1%

Інші поточні зобов'язання

610

^ Усього за розділом IV

620

?

?

V Доходи майбутніх періодів

630
БАЛАНС


640

?

?

Примітка. У пасиві балансу дані беруться у відсотках до підсумку активу балансу (рядок 280). Рядок 640 дорівнює рядку 280. У рядок 440 підставляється різниця між числом в рядку 640 та сумою інших даних пасиву

Таблиця 3.2 - Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попере-дній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

13БД

14ДА

Податок на додану вартість

015

?

?

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

?

?

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3АС

2ДС

Валовий:


прибуток

050

?

?

збиток

055Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

?

?

збиток

105Дохід від участі в капіталі

110

А9

Б7

Інші фінансові доходи

120

С+Д

А+Б

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170

?

?

збиток

175Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

?

?

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

?

?

збиток

195Надзвичайні:


доходи

200

-

-

витрати

210

-

-

Чистий:


прибуток

220

?

?

збиток

225

Таблиця 3.3 - Порівняльний аналітичний баланс

Статті балансу

Абсолютні значення, тис. грн

Питома вага, %

Зміни

За попере-дній період

За звітний період

За попере-дній період

За звітний період

в

абсолют- них величинах

у

питомій

вазі

у % до поперед- нього періоду

у % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9


(2 / 2 Баланс) *100

(3 / 3 Баланс) *100

3-2

5-4

(6 / 2)*100

(6 / 6 Баланс) *100
Баланс3) проводиться коефіцієнтний аналіз із розрахунком таких показників (на початок і на кінець звітного періоду). Методики розрахунку цих показників наведені в 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11:

1 Показники майнового стану, до яких належать:

 • коефіцієнт зносу основних засобів;

 • коефіцієнт оновлення основних засобів;

 • частка оборотних виробничих ак­тивів у загальній сумі активів;

 • коефіцієнт мобільності активів.

2 Показники ділової активності, до яких належать:

 • коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти);

 • коефіцієнт оборотності запасів (обороти);

 • період одного обороту запасів (днів);

 • коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти).

3 Показники рентабельності, до яких належать:

 • рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком;

 • рентабельність власного капіталу;

 • рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком;

 • період окупності капіталу.

4 Показники фінансової стійкості, до яких належать:

 • обсяг власних обігових коштів (робочий, функціонуючий капітал);

 • маневреність робочого капіталу;

 • коефіцієнт фінансової незалежності (автономії);

 • показник фінансового лівериджу;

 • коефіцієнт фінансової стійкості.

5 Показники ліквідності, до яких належать:

 • коефіцієнт ліквідності поточної (покриття);

 • коефіцієнт ліквідності швидкої;

 • коефіцієнт ліквідності абсолютної.


При розрахунках потрібно записувати формулу, за якою визначається той чи інший показник з розшифруванням значень, що входять до неї. Розрахунки вищезазначених показників необхідно супроводжувати відповідними поясненнями та коментарями, в яких потрібно зазначати позитивні та негативні зміни, відповідність показника нормативному значенню тощо;


4) аналізується ймовірність банкрутства підприємства на основі декількох моделей (Альтмана, Таффлера, Ліса, Чессера тощо), методика застосування яких наведена в 1, 2, 11;


5) на основі проведених розрахунків необхідно зробити висновки про загальний фінансовий стан підприємства та запропонувати шляхи його поліпшення.


Додаток А

(обов'язковий)

^ Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ державний університет

Кафедра фінансів


курсова РОБОТА

з дисципліни "Фінанси підприємств"


НА ТЕМУ

«Аналіз фінансової діяльності підприємств»


Викладач ________________ П.І.П/б

(підпис)


Студент ________________ П.І.П/б

(підпис)


Група Е-31


Варіант за списком 15

Номер залікової книжки 01051235

^

Суми-2006


Додаток Б


Приклад оформлення змісту курсової роботи
Теоретична частина


Вступ

1 Фінансові кошти – джерело фінансування промислових підприємств.

1.1 Поняття фінансових ресурсів.

1.2 Фінансові кошти промислових підприємств, їх склад та характеристика.

1.3 Джерела формування інвестиційних ресурсів і методи фінансування.

2 Методи фінансування промислових підприємств.

2.1 Прибуток та амортизація як джерела формування власних коштів.

2.2 Кредиторська заборгованість та кошти, отримані від продажу цінних паперів.

2.3 Кредит як спосіб фінансування.

3 Форми фінансування промислових підприємств на різних етапах розвитку.

Висновки


Розрахункова частина


Список використаної літератури


Додатки

^

Список рекомендованої літератури

 1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999.-528с.

 2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 1997.-1000с.

 3. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 240с.

 4. Кононенко О. Читаем финансовую отчетность. – Харьков: Фактор, 2000. – 96с.

 5. "Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій", затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23.02.98, №22.

 6. "Методика проведення аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій", затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 27.06.97, №81.

 7. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І.Ф. Прокопенка.- Харків: Легас, 2004.-384с.

 8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.- Мн.: Новое знание, 2001.-704с.

 9. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств.-К.: ЦУЛ, 2002.-460с.

 10. Финансовый менеджмент: Практ. пособие / Под рук. Е. Стояновой. – М.: Перспектива, 2002.

 11. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна .- К.: КНЕУ, 2000.– 460с.

 12. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов , К.Я. Петрова. – К.:Либідь, 2002.- 384с.

 13. Хелферт Э. Техника финансового анализа. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - С. 284 – 421.

 14. Чупис А.В., Царенко А.М. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование).- Сумы : Изд-во «Университетская книга» , 2002. – 332 с.

 15. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового ана­лиза. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.

 16. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА-М, 1998.

 17. Шеремет А.Д. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1997.Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Фінанси підприємств"

для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання


Укладачі: Вікторія Георгіївна Боронос,

Костянтин Вікторович Савченко


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів, проф., канд. екон. наук В.М. Боронос


Редактор Н.В. Лисогуб


Комп'ютерне верстання К.В. Савченка


Підписано до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.05.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2
Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємств нафтової та газової промисловості" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємств нафтової та газової промисловості” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємств нафтової та газової промисловості" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємств нафтової та газової промисловості” для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О. О. Захаркін....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Економіка праці й соціально-трудові відносини" для студентів економічних спеціальностей
Відповідальний за випуск: завідувачка кафедри економіки підприємства В. Я. Чевганова, к е н., доцент
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
«Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» (для студентів 4,5 курсів денної І заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи