Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" icon

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Скачати 287.67 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Дата15.09.2012
Розмір287.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
методичні вказівки

до виконання курсових робіт з дисципліни

Фінансовий аналіз інвестиційних проектів”


для студентів спеціальності 6.050100 “Фінанси”

заочної форми навчання та слухачів ФПФ


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз інвестиційних проектів” / Укладачі: В.М. Боронос, Г.В. Салтикова, І.Д. Скляр. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 18 с.

Кафедра фінансівВступ


Відповідно до робочого плану з дисципліни „Фінансовій аналіз інвестиційних проектів” студенти виконують курсову роботу.

Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Мета виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз інвестиційних проектів” полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, розвитку навичок самостійної роботи, опанування уміннями аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати статистичну інформацію тощо.

Курсова робота складається з теоретичної та розрахункової частин. Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4 та оформлюється згідно з діючим стандартом ДСТУ 3008-95.

Курсова робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в такій послідовності:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • розрахункова частина;

 • висновки;

 • перелік посилань;

 • додатки ( в разі необхідності).

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

 1. Ознайомлення з темою курсової роботи. Номер теми відповідає номеру студента в списку групи. Допускається виконання студентом роботи за темою, що не ввійшла у запропонований перелік. Для цього студент повинен на консультації запропонувати власну редакцію теми, подати матеріали, з використанням яких він планує виконання роботи. Самостійна зміна студентом теми без погодження з викладачем категорично забороняється.

 2. Добір, вивчення та аналіз літератури за запропонованою темою, складання попереднього плану роботи.

 3. Консультація з викладачем, затвердження остаточного плану роботи.

 4. Добір статистичного матеріалу та його обробка, якщо цього вимагає специфіка запропонованої теми.

 5. Виконання розрахункової частини роботи.

 6. Написання тексту та оформлення курсової роботи.

 7. Подання роботи на перевірку викладачу.

 8. Ознайомлення із зауваженнями, виправлення виявлених помилок за їх наявності. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.


Останній термін подання роботи для попередньої перевірки викладачем - за місяць до початку екзаменаційної сесії.

^ 1 Основні вимоги до змісту курсової роботи


Теоретична частина складається із вступу, основної частини і висновків.

У вступі обґрунтовуються актуальність теми, розкривається її значення, виділяються цілі і завдання роботи, визначається коло питань, які висвітлюються у курсовій роботі. Обсяг вступу – до двох сторінок. У вступі потрібно викласти 4 – 6 завдань роботи та зазначити об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина охоплює весь зміст теми, глибоке і всебічне розкриття основних її положень. Викладення будується за планом, що забезпечує цілісну, логічно побудовану характеристику найважливіших положень теми. У роботі необхідно показати як дана проблема висвітлюється у навчальній літературі, викласти наявні точки зору з цієї проблеми і зробити їх критичний аналіз, після чого викласти власні судження з даного питання. У відповідних місцях тексту необхідно робити посилання на літературне джерело. Обсяг основної частини становить 20-25 сторінок.

Висновки викладаються на 2 - 3 сторінках. Висновок робиться у формі резюме. Необхідно підвести підсумки вивчення теми, сформулювати висновки та пропозиції у відповідності до поставлених основної мети та завдань дослідження.


2 Теми курсових робіт


 1. Регіональний і галузевий аналіз інвестицій в економіці України.

 2. Аналіз державного регулювання інвестиційної діяльності в різних країнах.

 3. Проблеми оцінки конкуруючих інвестицій.

 4. Амортизаційна політика як інструмент керування інвестиційним процесом.

 5. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 6. Методи визначення чистої поточної вартості в інвестиційному аналізі.

 7. Внутрішня норма прибутку як критерій прийняття інвестиційних рішень.

 8. Методи формування й обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства.

 9. Методи визначення рентабельності в інвестиційному аналізі.

 10. Аналіз інвестиційного законодавства в Україні.

 11. Строк окупності як критерій прийняття інвестиційних рішень.

 12. Грошовий потік як основний показник інвестиційного аналізу.

 13. Облік інфляції і ризику в інвестиційному аналізі.

 14. Оцінка рентабельності проекту як складової оцінки ефективності.

 15. Інноваційна форма інвестування.

 16. Аналіз внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестицій.

 17. Політика формування позикових інвестиційних ресурсів підприємства.

 18. Лізинг як інструмент фінансування інвестицій.

 19. Дивідендна політика підприємства.

 20. Роль амортизаційної політики підприємства у формуванні його інвестиційних ресурсів.

 21. Бізнес-планування як інструмент регулювання інвестиційного процесу.

 22. Інвестиційний процес і особливості його стимулювання в сучасних умовах.

 23. Особливості і напрямки державної політики із залучення іноземних інвестицій.

 24. Сутність інвестиційної стратегії підприємства і принципи її розроблення.

 25. Проблеми іноземного інвестування в економіку України.

 26. Аналіз методів оцінки ефективності інвестицій.

 27. Підходи до оптимізації інвестицій.

 28. Проблеми оптимізації структури капіталу інвестиційного проекту.

 29. Аналіз чутливості і беззбитковості інвестиційних проектів.

 30. Аналіз макроекономічних умов реалізації інвестицій в Україні.

^ 3 Вхідні дані до розрахункової частини роботи


Розрахункове завдання полягає у визначення доцільності реалізації інвестиційного проекту на основі розрахунку основних показників його ефективності: чистої приведеної вартості, внутрішньої норми прибутковості (окупності), рентабельності інвестицій та терміну окупності проекту.

Загальний вид завдання є однаковим для всіх студентів. При виконанні завдання доцільно користуватися літературою, наведеною у методичних вказівках, а також використовувати знання, одержані на лекційних та практичних заняттях. Розрахунки повинні супроводжуватися деталізованими коментарями та поясненнями, формулами тощо.


^ Вибір варіанта розрахунку

Варіант для розрахунку вибирається згідно з номером студента у списку групи (К) та останньої цифри номеру залікової книжки (М). Згідно з умовою вихідні дані коригуються на зазначені числа


^ Умова та вихідні дані до розрахункової частини

Підприємство планує придбання нової технологічної лінії вартістю 18000+10*К грн, що потім буде експлуатуватися упродовж 6 років. Нарахування амортизації буде здійснюватися за прямолінійним методом, залишкова вартість 2310+1,5*К грн. Річні експлуатаційні витрати становитимуть:

 • перші 2 роки – по 5 000+5*К грн,

 • 3-4 рік – по 6500+2*К грн,

 • 5-6 рік – по 7600+3*К грн.

На третьому році експлуатації будуть потрібні додаткові витрати 6000+4*К грн, що амортизуються за методом залишку, що зменшується, залишкова вартість складає 8% від почасткової. При цьому відбувається додаткове вивільнення капіталу в сумі 800 грн. Обсяг реалізації становить 800+5*К одиниць у перший рік експлуатації, потім, як очікується, він буде зростати на 5 % щорічно. Ціна одиниці 20,5 грн.

Податок на прибуток 25%. Прибутковість альтернативного вкладення коштів 10+М%. Індекс інфляції 4+0,5*М. На думку аналітиків, ризик, що супроводжує подібне вкладення, може бути компенсований ризиковою премією в 2,9% від базової безризикової ставки.


Виконання розрахункового завдання здійснюється в такій послідовності:


 1. Записується умова завдання з відповідними вихідними даними.

 2. Складається таблиця грошових потоків.

 3. Будується графік фінансового профілю.

 4. Визначається чиста приведена вартість проекту – ЧПВ, та його рентабельність – РІ.

 5. Визначається внутрішня норма прибутку – аналітично та графічно.

 6. Обчислюється термін окупності інвестиційного проекту.

 7. Оцінюється ризик проекту на основі імітаційної моделі з врахуванням ймовірностей сценаріїв, що розглядаються. Можливі варіанти встановлення ціни на продукцію наведені в таблиці.


Таблиця 1 – Можливі варіанти встановлення цін на продукцію

^ Оцінка ринкової ситуації

Ціна, грн/одиницю

Експертна оцінка імовірності

Песимістична

15,8

10%

Найбільш реальна

20,5

70%

Оптимістична

22

20%
 1. Після закінчення розрахунків робляться висновки щодо доцільності реалізації запропонованого інвестиційного проекту.^ 4 Методичні вказівки до виконання розрахункової частини роботи


1 Складання таблиці грошових потоків


З погляду розрахунку показників економічної ефективності інвестиційний проект являє собою об'єкт фінансової операції, пов'язаної з розподіленими в часі грошовими надходженнями і витратами, тобто грошовими потоками. На практиці грошовий потік описується таблицею, у якій для кожного часового інтервалу (кроку розрахунку) міститься свій елемент грошового потоку.

^ Грошовий потік інвестиційного проекту — це залежність від часу грошових надходжень і витрат при його реалізації. Значення грошового потоку в момент часу t позначається через ф(t).

Грошовий потік проекту визначається для всього розрахункового періоду — відрізка часу від початку проекту до його припинення. З цією метою розрахунковий період розбивається на кроки розрахунку – відрізки, у межах яких здійснюється агрегування даних, використовуваних для оцінки фінансових показників. Кроки розрахунку визначаються їх номерами (0, 1, 2, ...). Момент кінця кроку з номером m позначається через tт (t0 =0).

На кожному кроці значення грошового потоку характеризується:

 • притоком, що дорівнює розміру грошових надходжень (чи результатам у вартісному вираженні) на цьому кроці;

 • відтоком, що дорівнює витратам на цьому кроці;

 • сальдо (активним балансом, ефектом), тобто різницею між притоком і відтоком.

Для оцінки ефективності інвестиційного проекту поряд із грошовим потоком розглядається також кумулятивний (накопичений) грошовий потік, який також виділяється в таблиці окремим рядком.

^ Кумулятивний грошовий потік — це потік, характеристики якого визначаються на кожному кроці розрахункового періоду як сума відповідних характеристик грошового потоку за даний та всі попередні кроки.

Грошовий потік ф(t) звичайно складається з потоків від окремих видів діяльності:

 • інвестиційної фи(t);

 • операційної фо(t);

 • фінансової діяльності фф(t).

Конкретний склад грошових потоків залежить від того, який вид ефективності оцінюється – ефективність проекту в цілому чи ефективність участі в проекті.

Для визначення доцільності реалізації проекту, що й мають виконати студенти в курсовій роботі, необхідно оцінити ефективність проекту в цілому. Для цього використовуються два перших види грошових потоків.

^ Склад і структура грошових потоків з кожного виду діяльності:

 1. для інвестиційної діяльності:

 1. Відтоки – початкові інвестиції, поточні інвестиції, витрати на пусконалагоджувальні роботи, ліквідаційні витрати, витрати, пов’язані із збільшенням оборотного капіталу.

 2. Притоки – це доходи від продажу активів при закінченні проекту (ліквідаційна вартість), надходження за рахунок зменшення оборотних коштів (вивільнення капіталу).

 1. для операційної діяльності:

 1. Притоки – виторг від реалізації, інші позареалізаційні доходи.

 2. Відтоки – виробничі витрати, податки.

Крім того, до грошового потоку від операційної діяльності включаються потоки доходів і витрат, що виникають у результаті зовнішніх щодо проекту наслідків: у інших галузях, від екологічних і соціальних змін.

Обчислення показників ефективності проекту передбачає розрахунок ставки дисконтування. У даному завданні використовується один з методів урахування інфляції та ризику – метод коригування ставки дисконтування. Отже, перед заповненням таблиці грошових потоків необхідно знайти ставку дисконтування – і. Ставка дисконтування являє собою скориговану базову ставку на інфляцію та ризик.

1 Спочатку у розрахунках враховується інфляція


, (1)


де іб – базова ставка

I – індекс інфляції.

iб*I – інфляційний імпульс.


2 Потім знайдена величина коригується з урахуванням премії за ризик

, (2)


де z – безризикова ставка;

j=1 до n – множина, факторів ризику, що враховуються;

j – премія за очікуваний ризик за факторами.


Таким чином в таблиці грошових потоків мають найти відображення всі складові грошових потоків від інвестиційної та операційної діяльності, знайдена величина чистого грошового потоку та його дисконтована величина за знайденою ставкою. Загальний вигляд таблиці наведений нижче.


Таблиця 2 – Приклад таблиці грошових потоків


Пор. Номер

Елемент грошового потоку

Розрахунковий період (кроки розрахунку)

0

1

2Т

1

Грошові притоки, в т. ч


1.1

Виторг від реалізації


1.2

Вивільнення капіталу


1.3

Ліквідаційна вартість


1.4

Позареалізаційні доходи


2

Грошові відтоки, в т. ч.


2.1

Початкові інвестиції


2.2

Поточні інвестиції


2.3

Експлуатаційні витрати, без амортизації


2.4

Амортизація


3

Оподатковуваний прибуток


4

Податок на прибуток


5

Чистий прибуток


6

Чистий грошовий потік (р. 5+ р.2.4)


7

Кумулятивний чистий грошовий потік


8

Дисконтований чистий грошовий потік (р.6/(1+і)t)


9

Кумулятивний дисконтований грошовий потік
2 Побудова фінансового профілю інвестиційного проекту


Графічно динаміка грошових потоків за проектом зображується у вигляді фінансового профілю проекту (рис. 1). Даний графік будується за значеннями кумулятивного грошового потоку (р. 7 та р. 9 таблиці 2). На ньому необхідно зазначити такі показники ефективності проекту:

 1. Значення інтегрального економічного ефекту (ЧПВ).

 2. Термін реалізації проекту (Т).

 3. Термін окупності.

 4. Максимальний грошовий відтік – найменше значення кумулятивного грошового потоку – ГВтах


Рисунок 1 – Графік фінансового профілю інвестиційного проекту


3 Визначення чистої приведеної вартості проекту – ЧПВ, рентабельності інвестицій – РІ.


Розрахунок чистої приведеної вартості має на меті визначення інтегрального економічного ефекту за весь період реалізації проекту. В загальному вигляді формул для розрахунку ЧПВ має вигляд


(3)


де і – ставка дисконтування, що відображає бажаний рівень прибутковості інвестицій з урахуванням інфляції та ризику;

ГПt - чистий грошовий потік на t-му кроці розрахунку;

It – інвестиційні витрати в період t.

При розрахунку чистої приведеної вартості, як і інших показників, доцільно користуватися даними, що містяться у таблиці грошових потоків

^ Рентабельність інвестицій PI — це показник, що дозволяє визначити, якою мірою зростає цінність фірми (багатство інвестора) у розрахунку на 1 грн інвестицій. Розрахунок цього показника рентабельності здійснюється за формулою


(4)


4 Визначення внутрішньої норми прибутку – аналітично та графічно


Внутрішня норма прибутку являє собою рівень окупності коштів, спрямованих на інвестування, і за своєю природою близька до процентних ставок. Знаходячи ВНП необхідно знайти розв’язок рівняння ЧПВ=0 щодо ставки дисконтування і.

Величина ВНП визначається методом “підбору”.

Послідовно збільшуючи ставку дисконтування, необхідно знайти таке значення ставки дисконтування. за якого ЧПВ дорівнює нулю. Відповідні значення заносяться до таблиці, як це показано в таблиці 3.

Таблиця 3 – Залежність значення ЧПВ від ставки дисконтування


Значення ставки дисконтування

Значення ЧПВ

0

37532

0,19

12985

0,43

382

0,75

-6511


^ Графічне визначення ВНП

З
графіку залежності чистої приведеної вартості від процентної ставки знаходиться точка перетину графіка з віссю х, яка відображає наближене значення ВНП, як це показано на рис. 2.


Рисунок 2 – Графік залежності ЧПВ від ставки дисконтування


5 Визначення терміну окупності інвестиційного проекту.


Метод розрахунку строку окупності інвестицій полягає у визначенні необхідного для відшкодування інвестицій періоду часу, за який очікується повернення вкладених коштів за рахунок грошових потоків, отриманих від реалізації інвестиційного проекту. Більш точно під строком окупності розуміється тривалість періоду часу, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент початку реалізації проекту, дорівнює сумі інвестицій.

Приблизне значення цього показника вже було визначено раніше при побудові фінансового профілю інвестиційного проекту. Однак для прийняття рішення щодо доцільності реалізації проекту необхідне точне значення.

Відомо два підходи до розрахунку значення строку окупності.

Перший полягає в тому, що сума інвестицій ділиться на величину річних надходжень, якщо останні є однаковими за періодами.

Другий підхід розрахунку строку окупності застосовується у випадку, коли значення чистих грошових потоків відрізняються протягом розрахункового періоду.

За цим підходом точне значення терміну окупності визначається за формулою

, (5)


де n – ціле число років терміну окупності. Визначається як період, за який кумулятивний чистий грошовий потік є найбільш близьким за значенням до суми інвестицій, але обов’язково менший за цю суму;

Із – загальна сума інвестицій в проект;

ГПt – чистий грошовий потік у t-му році.

Чисельник дробу у формулі являє собою неповернуту частину інвестицій.

Розділивши цей залишок на величину доходів у наступному цілому періоді, одержують результат, що характеризує ту частку даного періоду, що у сумі з попередніми цілими числами й утворить строк окупності.


6 Оцінка ризику проекту на основі імітаційної моделі


Сутність імітаційного моделювання полягає в коригуванні грошових потоків і подальший розрахунок ЧПВ для всіх можливих сценаріїв розвитку інвестиційного проекту.

Аналіз здійснюється у такій послідовності:

 1. На підставі експертних оцінок будують три можливих варіанти розвитку: песимістичний, оптимістичний і найбільш ймовірний. За кожним варіантом розраховується ЧПВ, тобто отримуємо ЧПВо, ЧПВп, ЧПВнв за відповідними значеннями ціни реалізації, що наводяться у таблиці 1. За найбільш імовірним сценарієм ЧПВ вже розрахована (див. п. 3 та таблицю грошових потоків).

 2. Відповідно до використання імітаційної моделі кожному сценарію присвоється імовірність його здійснення. Для кожного інвестиційного проекту розраховується імовірнісне значення ЧПВ, зважене за присвоєними імовірностями, і далі, відповідно, середньоквадратичне відхилення


(6)

(7)

Чим менше значення середньоквадратичного відхилення, тим менший ступінь ризику за проектом.

При побудові імітаційної моделі ризику доцільно за песимістичним та оптимістичним сценарієм скласти таблицю грошових потоків.


ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
^
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни „Фінансовий аналіз інвестиційних проектів”


на тему


^ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ


Викладач (підпис) В.В. Петренко

Студент (підпис) А.М. Семенко

Група ФЗ- 31с

Варіант за списком 5

Номер залікової книжки 00000001


СУМИ

200__


Список рекомендованої основної літератури для підготовки до написання курсової роботи


 1. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-XI // Відомості Верховної УРСР. — 1991. — № 20.

 2. Про господарські товариства: Закон України від 19 ве­ресня 1991 р. № 1576-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 49.

 3. Про державну програму заохочення іноземних інвестицій: Закон України від 17 грудня 1993 р. № 3744-II // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 6. — Ст. 28.

 4. Про затвердження Положення про типовий бізнес-план: Наказ Фонду державного майна України від 26 вересня 1994 р., № 301 (із змінами згідно з Наказом від 29 січня 1996 р.).

 5. Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії: Указ Президента України під від 19 лютого 1994 р. № 55/94 // Укази Президента України. К., 1997. — Т. 1. — С. 149—162.

 6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 ве­ресня 1991 р. № 1560 XІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. -№17.

 7. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Голос України. — № 5. — 13 січня.

 8. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 14.

 9. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 бе­резня 1991 р. № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 24.

 10. Про пріоритетні напрями використання іноземних кре­дитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 234 // Зібрання постанов Уряду України. — 1995. — № 6.

 11. Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 23.

 12. Про режим іноземного інвестування: Декрет Кабінету Міністрів від 20 травня 1993 р. № 55—93 // Відомості Вер­ховної Ради України. — 1993. — № 28.

 13. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19.

 14. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991р. № 1201-ХП // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38.

 15. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб.-метод, пособие. — М., 1998.

 16. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. — М., 2000.

 17. Балацкий О.Ф., Телиженко А.М. Управление инвестициями: Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений.- Сумы: Издательство СумГУ, 2000.

 18. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. — СПб., 2000.

 19. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. — М., 2000.

 20. Бєлінський П.І., Лук'янова Л.М., Маниліч М.І. Основи теорії менеджменту організації. — Чернівці, 1999.

 21. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М., 1995.

 22. Бирман Й., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. — М., 1997.

 23. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 т. — К.,2001.

 24. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

 25. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. — М., 1999.

 26. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник.- К.: КНЕУ, 2000.

 27. Виленский П.Л„ Лившиц В.К., Смоляк С.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика: Учеб-практ. пособие. –М.: Дело, 2001. – 832 с.

 28. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — М., 1998.

 29. Геєць В. Передумови та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа. – 1999. - №6.

 30. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. — К., 1999.

 31. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному се­редовищі. — К., 1998.

 32. Гудушаури Г.В., Литвак Б.Г. Управление современным предприятием. — М., 1998.

 33. Данілов ОД., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навч. посіб. — К., 2001.

 34. Загородній А.Г. Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посібник. – К.: Знання КОО, 2000. – 209 с.

 35. Лимитовский М.А. Основи оценки инвестиционных и финансовых решений. — М., 1998.

 36. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учеб.-справ. пособие. — М., 1996.

 37. Луцевич О., Остапенко О. Перешкоди для припливу іноземних інвестицій в Україну: проблеми і рекомендації економічної стратегії // Економіст. – 2000. - №3.

 38. Мартиненко В. Інвестиційна політика України: методологічні проблеми формування // Вісник НБУ. – 1999. - №5.

 39. Методические рекомендации по оценке эффективно­сти инвестиционных проектов / Рук. авт. кол.: В.В.Коссов, В.Н.Лившиц, А.Г. Шахназаров — М., 2000.

 40. Носова О. Прямі іноземні інвестиції у трансформативній економіці України // Економіка України. – 2000. - №5.

 41. Инвестиционные решения и управление НТП: Монография / Под. ред. проф. С.Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга»; ООО «КИК «Деловые перспективы», 2005. – 158 с.

 42. Пересада А А. Управління інвестиційним процесом. — К., 2002.

 43. Проектний аналіз / Відп. Ред С. О. Москвін. - К., 1998.

 44. Савчук В.П., Прилипко СМ., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Учебное пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

 45. Ткач Т.В. Роль іноземних інвестицій в економіці України // Фінанси України. – 1999. - №9.

 46. Управление инвестициями: В 2 т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро. — М., 1998.

 47. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 622 с.Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

„Фінансовий аналіз інвестиційних проектів”

для студентів

спеціальності

6.050100 «Фінанси»

заочної форми навчання


Укладачі: В.М. Боронос Г.В. Салтикова, І.Д. Скляр


Редактор Т.Г.Чернишова

Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Підп. до друку , поз.

Формат 60×84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 200 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансовий аналіз інвестиційних проектів»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 «ФІНАНСИ»

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладачі: В.М. Боронос

Г.В. Салтикова,

І.Д. Скляр


Відповідальний за випуск В.М.Боронос


Декан факультету О.І.Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Відповідно до робочого плану з дисципліни „ Фінансовій аналіз інвестиційних проектів” студенти виконують курсову роботу
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Інвестування" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Курсова робота є самостійною письмовою роботою, яка передбачає розрахунок показників
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «металообробне обладнання» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Металообробне обладнання» / Укладач М. М. Коротун. Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Фінансовий аналіз інвестиційних проектів\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи