Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Скачати 330.53 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Дата15.09.2012
Розмір330.53 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни


"Інвестування"


для студентів спеціальностей

6.050104 "Фінанси "

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В.М. Боронос, І.Д. Скляр, Г.В. Салтикова, Т.І. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.–26с.


Кафедра фінансів


^ Вступ


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни – вивчення студентами категорій „капітальні вкладення”, „нова техніка”, „ефективність”, методологічних основ оцінки ефективності капітальних вкладень, оволодіння ними методичним інструментарієм розрахунків порівняльної та абсолютної ефективності, формування теоретичної і методологічної бази, необхідної для вільного застосування вітчизняних методів оцінки капіталовкладень.

^ Завдання дисципліни – навчити основ теорії ефективності капіталовкладень; сформувати уміння застосовувати системні підходи до оцінки ефективності; обґрунтувати доцільність застосування народногосподарського (макроекономічного) підходу до оцінки ефективності обмежених ресурсів; сформувати категоріальну базу теорії ефективності.

^ Предмет дисципліни – система суспільно-економічних відносин щодо створення, розподілу та перерозподілу вартості в процесі капіталовкладень в об’єкти нової техніки.

^ У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ –

 1. основні категорії теорії ефективності;

 2. основні положення методик оцінки ефективності капіталовкладень та нової техніки;

 3. особливості затратного та результатного підходів до оцінки ефективності нововведень;

 4. методологічні підходи до оцінки ефективності капіталовкладень.

УМІТИ –

 1. розраховувати показники порівняльної ефективності;

 2. застосовувати показники абсолютної ефективності в оцінюванні капіталовкладень;

 3. застосовувати на практиці механізм урахування фактору часу;

 4. обґрунтовувати доцільність вибору варіанта капіталовкладень на основі попарного порівняння;

 5. застосовувати критерій максимуму чистого ефекту при аналізі варіантів нововведень.

Дисципліна "Інвестування” вивчається на базі дисциплін „Політекономія”, „Гроші та кредит”, „Економіка підприємства”.

Дисципліна "Інвестування" вивчається в комплексі з такими дисциплінами: "Бухгалтерський облік", "Бюджетна система", "Державне регулювання економіки".

Успішне освоєння дисципліни дозволить використати одержані знання на практиці та полегшить освоєння таких спеціальних дисциплін: "Фінанси підприємств", "Фінансовий аналіз інвестиційних проектів", "Фінансовий аналіз" та інших.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

 1. Ефективність нової техніки: затратний підхід.

 2. Абсолютна ефективність капітальних вкладень.

 3. Теорія попарного порівняння.

 4. Методологія оцінки ефективності капіталовкладень.

 5. Оцінка ефективності інвестицій: результатний підхід.

 6. Фактор часу та циклічність розвитку економічних систем.


1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050104 "Фінанси" курс навчальної дисципліни "Інвестування" у випадку денної форми навчання має загальний обсяг 81 годину (54 для інших форм навчання – далі ІФН). Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 54 годин (20 для ІФН) передбачають проведення лекційних (38 годин для денної та 12 для інших форм навчання) та практичних (16 годин для денної та 8 для інших форм навчання) занять. При цьому відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" № 161 від 02.06.93р. допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів згідно з робочою програмою становить 54 годин (61 для ІФН), з яких на роботу з лекційним матеріалом відводиться 19 годин (6 – ІФН), підготовку до практичних занять – 8 годин (4 – ІФН), виконання курсової роботи – 5 годин (30 – ІФН), на підготовку до питань, що підлягають самостійному вивченню – 16 годин (6 – ІФН), на роботу з додатковими темами курсу – 6 годин (15 – ІФН).

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом (у т.ч. відвідав усі практичні заняття), враховуючи позитивні результати поточного контролю та захисту курсової роботи.

^ 2 рекомендована література


Для успішного вивчення дисципліни "Інвестування" рекомендується використовувати таку літературу.


Основна література

 1. Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. – М.: Экономика, 1979.

 2. Львов Д.С. Эффективное управление техническим развитием. – М.: Экономика, 1990.

 3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.

Додаткова література

 1. Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. – М.: Экономика, 1984.

 2. Микков У.Э. Оценка эффективности капитальных вложений (новые подходы). – М.: Экономика, 1991.

 3. Астахов А.С. Методические вопросы определения интегрального эффекта // Вопросы экономики. – 1975. – № 9.

 4. Хачатуров Т.С. Совершенствование методов определения эффективности капитальных вложений // Вопросы экономики. – 1973. – № 3.

 5. Фактор времени в плановой экономике (инвестиционный аспект) / Под ред. В.П. Красовского. – М.: Экономика, 1978. – 247 с.

 6. Шустер А.И. Фактор времени в оценке экономической эффективности капитальных вложений. – М.: Наука, 1969. – 240 с.

 7. Любимцев Ю.И. Цикл воспроизводства и амортизации основных фондов (вопросы теории и методологии). – М.: Экономика, 1973.

 8. Народнохозяйственная эффективность: показатели, методы оценки / Под ред. А.С. Астахова. – М.: Экономика, 1984. – 248 с.

Нормативна і довідкова література

 1. Господарський кодекс України від 16.03.2003р., №436-IV.

 2. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV.

 3. Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР.

 4. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року № 1560-XII.

 5. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.

 6. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 року № 2299-III.

 7. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1801).
Крім зазначеної літератури, студент під час самостійної роботи має використовувати й інші монографії, підручники, періодичні матеріали, нормативні та статистичні дані підприємств, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.

^ 3 робоча програма і методичні вказівки


3.1 Робота з лекційним матеріалом


Відповідно до робочої програми лекційний матеріал дисципліни поділено на шість тем, кожна з яких має декілька питань. Вивчення лекційного матеріалу є основним засобом засвоєння навчальної дисципліни, формування необхідного обсягу знань для закріплення навичок на практичних заняттях та підготовки до іспиту. Нижче наведено зміст кожної теми та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при її вивченні. Посилання на літературу наведено в квадратних дужках "[ ]" згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Тема 1 Ефективність нової техніки: затратний підхід


Зміст питання 1.1 Поняття „нової техніки”. Вибір розрахункового року. Категорії „річний економічний ефект”, „приведені витрати”. Тотожність корисного результату. Забезпечення порівнянності варіантів базової та нової техніки. Вибір бази порівняння. Урахування фактору часу при аналізі ефективності [1, с.5-47; 2, с.32-66]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2,5 години самостійної роботи (0,5 години – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються основні поняття та категорії затратного підходу аналізу ефективності нової техніки, загальні поняття теорії ефективності, методичні основи оцінки ефективності за умов використання затратного підходу на підставі розрахунку та співставлення приведених витрат, загальні принципи врахування фактору часу.


^ Зміст питання 1.2 Розрахунок річного економічного ефекту для різних видів нової техніки [1, с.5-47; 2, с.32-66]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2,5 години самостійної роботи (0,5 години – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються принципи розрахунку річного економічного ефекту (РЕЕ) для різних видів нової техніки: РЕЕ від застосування нових технологічних процесів, механізації та автоматизації виробництва, способів організації виробництва і праці; РЕЕ нових засобів праці довготривалого застосування; РЕЕ в нових предметах праці, а також нових засобів праці терміном служби менше 1 року; РЕЕ від виробництва і використовування нової техніки, вживаної в декількох сферах; РЕЕ від виробництва і використовування продукції з вищою ціною або продукцію поліпшеної якості.


^ Тема 2 Абсолютна ефективність капітальних вкладень


Зміст теми Критерії абсолютної ефективності. Ефект капітальних вкладень. Розрахунок показників абсолютної ефективності. Склад капіталовкладень, що беруться до розрахунку [1, с.49-55; 2, с.112-127]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи (1 година – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються: поняття абсолютної ефективності, лагу, фондовіддачі, продуктивності праці, собівартості продукції, економії матеріальних витрат, терміну окупності й повернення капітальних вкладень, нормативів абсолютної ефективності (на рівні народного господарства в цілому, окремої галузі, підприємства), нормативного терміну окупності, питомих капітальних витрат та їх складу.


^ Тема 3 Теорія попарного порівняння


Зміст теми Поставлення проблеми. Історія вивчення питання. Вибір найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень методом коефіцієнта ефективності додаткових капітальних вкладень та методом терміну окупності. Сутність нормативів ефективності. Підходи до їх визначення. [1, с.68-79; 2, с.22-26]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи (1 година – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються: поняття порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень, коефіцієнта та нормативу порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень, розрахункового та нормативного терміну окупності додаткових капітальних вкладень, вибір найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень методом попарного порівняння на основі здійснення розрахунків коефіцієнтів порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень та порівнянням їх з нормативами.


^ Тема 4 Методологія оцінки ефективності капіталовкладень


Зміст теми Принципи оцінки ефективності капітальних вкладень. Вимоги до поставлення завдання оцінки економічної ефективності. Поняття критерію та показника ефективності. Моделювання показників ефективності. [1, с.19-25; 11, с.16-29]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 3 години самостійної роботи (1 година – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються: понятійно-категоріальний апарат теорії ефективності, критерії ефективності залежно від цілей дослідження, види критеріїв економічної ефективності, критерії оцінки ефективності капітальних вкладень.


^ Тема 5 Оцінка ефективності інвестицій: результатний підхід


Зміст теми Розрахунок сумарного за роками розрахункового періоду економічного ефекту. Основні та супутні результати, методи їх оцінки. Розрахунок величини затрат при виробництві та застосуванні нововведення. Розрахунок ефекту для техніки, що характеризується стабільністю техніко-економічних показників. [2, с.20-26; 3, с.42-45]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи (1 година – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються: поняття результатів та витрат, їх вартісної оцінки, економічного ефекту від виробництва і впровадження нової техніки в результатному підході, розрахункового періоду, початкового та кінцевого років, основних та супутніх результатів, методика їх вартісної оцінки, витрати на виробництво та використання продукції, їх оцінка, методи економічної та вартісної оцінки супутніх результатів.


^ Тема 6 Фактор часу та циклічність розвитку економічних систем


Зміст питання 6.1 Сутність фактора часу. Механізм та методи його урахування в розрахунках ефективності. Дисконтування як загальноприйнятий метод урахування фактора часу. Норматив дисконтування, його сутність та співвідношення з нормативом ефективності. [6, с.3-7; 8, с.19-21; 9, с.88-93]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи (0,5 години – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються: поняття фактора часу, його врахування в економічних розрахунках, методи врахування фактора часу (простих та складних відсотків, формула Шустера тощо), особливості впливу фактора часу при розрахунках економічної ефективності капітальних вкладень в нову техніку, додаткових капітальних вкладень; дисконтування та компаундування; нормативи ефективності та дисконтування; ставка дисконту.


Зміст питання 6.2 Проблема циклічності розвитку економічної системи. Аналіз теорії циклів. Оновлення основного капіталу як матеріальна основа циклічності. Середні цикли та проблеми НТП. [3, с.28-30; 10, с.55-68]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи (0,5 години – для ІФН).

При вивченні даного питання розглядаються: теорія циклів, циклічність економіки, довгі та короткі хвилі, довгі хвилі Кондратьєва, фази підйому та спаду, механізми державного регулювання економіки залежно від фази циклу, причини циклічності, капітальні вкладення у нову техніку і оновлення основного капіталу, амортизація, науково-технічний прогрес (НТП), норми амортизації та стимулювання НТП.

3.2 Підготовка до практичних занять та закріплення матеріалу


Відповідно до робочої програми матеріал дисципліни закріплюється на практичних заняттях, на які відводяться 16 годин (8 годин – для ІФН) та які присвячені 6 темам. На підготовку до практичних занять робочою програмою передбачено 8 годин самостійної роботи (4 години – для ІФН). Нижче наведено зміст кожної теми практичних занять, посилання на літературу, яку доцільно використовувати при вивченні цієї теми та рекомендації до підготовки.


Зміст теми 1 Обговорення сутності економічних категорій „вартість”, „капітал”, „ефективність”, „суспільно-необхідні витрати праці”, „індивідуальні витрати праці”, “відтворення” [9, с.16-26]. Цій темі присвячено 1 практичне заняття (2 години), для підготовки до якого передбачено 1 година самостійної роботи.

Крім літератури для підготовки до практичного заняття з теми 1, бажано пригадати основи дисциплін, знання з яких є базовими для дисципліни „Інвестування”: „Політекономія”, „Гроші та кредит”, „Економіка підприємства”. Можливі форми контролю на практичному занятті: опитування (понятійно-категоріальний апарат), тестування.


Приклади можливих тестових завдань до теми 1

 1. Предметом праці є:

а) верстат;

б) будівля;

в) основні фонди;

г) творчий задум;

д) крейда.

 1. ^ Можливість застосування норми амортизації з урахування морального зносу пояснюється тим, що:

а) амортизаційні відрахування продуктивно використовуються протягом терміну служби;

б) амортизаційні відрахування при використанні цього методу більші ніж при лінійному;

в) термін служби техніки збільшується внаслідок морального зносу;

г) термін служби техніки зменшується внаслідок морального зносу;

д) амортизаційні відрахування зростають за роками.

 1. Засобом праці є:

а) виробничі основні фонди;

б) виробничі запаси;

в) виробничі площі;

г) тільки відповіді 1 та 2;

д) тільки відповіді 1 та 3.

 1. Результати, які отримуємо при використанні формули складних відсотків, завжди:

а) більші, ніж при використанні формули простих відсотків;

б) менші, ніж при використанні формули простих відсотків;

в) збігаються з тими, які отримуємо при використанні простих відсотків;

г) мають місце випадки, описані в а) та в);

д) немає правильної відповіді.

 1. ^ Економічним змістом застосування формули складних відсотків при врахуванні фактора часу є те, що:

а) ефект, отриманий від капітальних вкладень в даному році в повному обсязі, йде на споживання;

б) ефект, отриманий від капітальних вкладень в даному році в повному обсязі, йде на капітальні вкладення;

в) банківський відсоток є найкращим відображення мінімальної норми ефективності;

г) враховується рівень інфляції і ризик;

д) немає правильної відповіді.


Зміст теми 2 Розрахунок приведених питомих капітальних вкладень. Розрахунок приведених витрат за варіантами здійснення капіталовкладень [2, с.99-103]. За денною формою навчання цій темі присвячено 2 практичних заняття (4 години), для підготовки до яких передбачено 2 години самостійної роботи. За іншими формами навчання – 0,5 практичного заняття (1 година) та 0,5 години самостійної роботи.

Підготовка до практичних занять базується на вивченні матеріалів конспекту лекцій та додаткової літератури. Можливі форми контролю на 1-му практичному занятті: опитування за конспектом лекцій, тестування; на 2-му практичному занятті – тестування, письмовий контроль.


Приклади можливих тестових завдань та задач до теми 2

 1. Приведені витрати (З) являють собою:

а) суму поточних та капітальних витрат за весь період функціонування об’єкта;

б) суму витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, які приведені до одного моменту часу;

в) суму поточних витрат, які приведені до року початку серійного випуску продукції;

г) суму собівартості та нормативного прибутку;

д) суму всіх капітальних витрат, які приведені до одного моменту часу.

 1. ^ Під новою технікою розуміють:

а) результати наукових досліджень, що вперше реалізуються в народному господарстві;

б) нові або більш досконалі засоби та предмети праці, технологічні процеси;

в) нові або більш досконалі способи організації виробництва та праці;

г) все вищенаведене;

д) все вищенаведене за умови їх кінцевого вираження у прирості національного доходу країни.

 1. ^ Приведені витрати враховують:

а) граничну норму прибутку;

б) нормативний прибуток;

в) граничні витрати;

г) граничну норму витрат;

д) фондовіддачу виробничих фондів.

 1. ^ Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності Ен характеризує:

а) фактор часу;

б) норму реновації;

в) мінімальне зниження собівартості на 1 додаткову одиницю капітальних вкладень;

г) ризик інвестиційної діяльності;

д) немає правильної відповіді.

 1. ^ Норматив порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень (Ен) застосовується:

а) для зіставлення поточних та одноразових витрат (капітальних вкладень);

б) для визначення ефективності капітальних вкладень розробки, виготовлення та використання нової техніки;

в) для приведення поточних витрат у рамки розрахункового року;

г) для визначення періоду окупності капітальних вкладень;

д) немає правильної відповіді.

Задача 1 На підставі наведених даних вибрати правильне значення всіх капітальних вкладень, приведених до розрахункового року, якщо Е = 0,05 (капітальні вкладення за роками приведені до кінця кожного року):

Рік

І

ІІ – розрахунковий

ІІІ

ІV

V

Кап. вкладення за роками

10

15

20

25

5

а) 78,874;

б) 68,136;

в) 76,706;

г) 71,543;

д) 75,12.

Задача 2 Використовуючи такі дані (виконується правило тотожності), зробіть висновки:

Ен=0,1

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

ІV варіант

V варіант

Кап. вкладення

10

11

12

13

14

Собівартість

1,2

1,05

1

0,9

0,8

а) перший варіант найбільш ефективний;

б) другий варіант найбільш ефективний;

в) третій варіант найбільш ефективний;

г) четвертий варіант найбільш ефективний;

д) п’ятий варіант найбільш ефективний.

Задача 3 На підставі наведених даних вибрати правильне значення всіх капітальних вкладень, приведених до розрахункового року, якщо Е = 0,1 (капітальні вкладення за роками приведені до кінця кожного року):

Рік

2001

2002

2003

2004

Розрахунковий

Кап. вкладення за роками

10

15

20

25

5

а) 91;

б) 91,306;

в) 100,4366;

г) 100;

д) 62,356.

Задача 4 Шляхом розрахунку приведених витрат вибрати найліпший з 5 запропонованих варіантів.

Тн=6,6 року
І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

ІV варіант

V варіант

Кап. вкладення

100

120

130

184

190

Собівартість

35

31

29

21

19,5

а) перший варіант найбільш ефективний;

б) другий варіант найбільш ефективний;

в) третій варіант найбільш ефективний;

г) четвертий варіант найбільш ефективний;

д) п’ятий варіант найбільш ефективний.

Задача 5 На підставі наведених даних вибрати правильне значення всіх капітальних вкладень, приведених до розрахункового року, якщо Е = 0,15 (капітальні вкладення за роками приведені до кінця кожного року):

Рік

Розрахунковий

І

ІІ

ІІІ

ІV

Кап. вкладення за роками

10

15

20

25

5

а) 100,467;

б) 49,968;

в) 76,706;

г) 66,082;

д) 57,463.

Зміст теми 3 Розрахунок річного економічного ефекту для нових засобів праці довгострокового застосування з поліпшеними якісними характеристиками [1, с.78-89; 2, с.157-166]. За денною формою навчання цій темі присвячено 1,5 практичних заняття (3 години), для підготовки до яких передбачено 1,5 години самостійної роботи. За іншими формами навчання – 1 практичне заняття (2 години) та 1 година самостійної роботи.

Підготовка до практичних занять базується на вивченні матеріалів конспекту лекцій та додаткової літератури. Можливі форми контролю на практичному занятті: опитування за конспектом лекцій, тестування.


Приклади можливих тестових завдань та задач до теми 3

 1. Річний економічний ефект для нових засобів праці розраховується:

а) за рік;

б) за термін служби нового засобу праці;

в) за нормативний період окупності капітальних вкладень;

г) за термін служби базового засобу праці;

д) за фактичний період окупності капітальних вкладень.

 1. В розрахунку річного економічного ефекту для нових засобів праці (довгострокового застосування з поліпшеними якісними характеристиками) коефіцієнт В21 використовується для врахування:

а) збільшення продуктивності нового засобу праці в порівнянні з базовим;

б) різниця у термінах служби нового та базового засобів праці;

в) різниця у періодах окупності додаткових капітальних вкладень за варіантами;

г) збільшення норми прибутковості за варіантами;

д) збільшення норм відрахувань на реновацію за роками.

 1. При розрахунку річного економічного ефекту для нових засобів праці (довгострокового застосування з поліпшеними якісними характеристиками) фактор часу враховується за допомогою показників:

а) (Р1+Ен);

б) (Р2+Ен);

в) Ен;

г) Р1 та Р2;

д) З1 та З2.

 1. У розрахунку річного економічного ефекту для нових засобів праці (довгострокового застосування з поліпшеними якісними характеристиками) величинами, оберненими до термінів служби базового та нового засобів праці з урахуванням фізичного та морального зносу, є:

а) В1 та В2;

б) З1 та З2;

в) Р1 та Р2;

г) З2 та З1;

д) немає правильної відповіді.

 1. Приведені витрати базового та нового засобів праці однакові (економія у споживача відсутня). Продуктивність нового засобу праці вище на 20 %. Однак термін служби (з урахуванням морального та фізичного зносу) базового засобу праці більший на 20 %. Річний економічний ефект від застосування нового засобу праці:

а) дорівнює 0;

б) додатний;

в) від’ємний;

г) недостатньо інформації для відповіді;

д) додатний за умови Ен > 0.

Задача 1 Використовуючи наведені дані, виберіть правильне значення річного економічного ефекту від нового засобу праці з поліпшеними якісними характеристиками (економія у споживача відсутня):

Тн=5 років

Собівартість випуску одиниці засобу праці

Питомі капіталовкладення на виго­товлення одиниці засобу праці

Продуктивність засобу праці за годину, од./год.

Базовий варіант

10

30

8

Нова техніка

15

40

14

Річний обсяг випуску нового засобу праці – 1000.

а) 0;

б) – 1000;

в) 5000;

г) 4000;

д) 1000.

Задача 2 Використовуючи наведені дані, виберіть правильне значення річного економічного ефекту від нового засобу праці з поліпшеними якісними характеристиками (економія у споживача відсутня):

Ен=0,15

Собівартість випуску одиниці засобу праці

Питомі капіталовкладення на виго­товлення одиниці засобу праці

Продуктивність засобу праці за годину, од./год.

Базовий варіант

150

200

12

Нова техніка

175

400

18

Річний обсяг випуску нового засобу праці – 625.

а) 6845;

б) 21875;

в) 41535;

г) 0;

д) – 41535.

Зміст теми 4 Розрахунок річного економічного ефекту для нових предметів праці, для нових технологічних процесів, для техніки, що застосовується в декількох сферах споживання [1, с.120-124; 2, с.93-100]. За денною формою навчання цій темі присвячено 1,5 практичних заняття (3 години), для підготовки до яких передбачено 1,5 години самостійної роботи. За іншими формами навчання – 0,5 практичного заняття (1 година) та 0,5 години самостійної роботи.

Підготовка до практичних занять базується на вивченні матеріалів конспекту лекцій та додаткової літератури. Можливі форми контролю на практичному занятті: тестування, письмовий контроль.


Приклади можливих тестових завдань та задач до теми 4

 1. Якщо річний економічний ефект дорівнює 0:

а) відсутня економія ресурсів для народного господарства;

б) додаткові капітальні вкладення окупуються економією на поточних витратах за період, який дорівнює нормативному;

в) додаткові капітальні вкладення окупуються економією на поточних витратах за період, який дорівнює терміну служби нової техніки;

г) додаткові капітальні вкладення окупуються економією на поточних витратах за період, який дорівнює терміну служби базової техніки;

д) поточні та капітальні витрати однакові за варіантами застосування техніки.

 1. ^ Питомі витрати відповідно базової та нової техніки в розрахунку на одиницю продукції використовуються при розрахунку річного економічного ефекту:

а) для нових засобів праці довгострокового застосування з поліпшеними якісними характеристиками;

б) від застосування нових предметів праці;

в) від виробництва нової продукції з більш високою ціною або підвищеної якості;

г) для нових технологічних процесів механізації та автоматизації праці, нових способів організації виробництва та праці, які забезпечують економію виробничих ресурсів;

д) всі відповіді правильні.

 1. ^ При розрахунку річного економічного ефекту повинна забезпечуватись тотожність результатів базової та нової техніки за такими параметрами:

а) обсягом виробництва продукції, що виробляється за допомогою нової техніки;

б) обсягами поточних витрат у споживача нової техніки;

в) за фактором часу;

г) всі відповіді правильні;

д) правильні відповіді а) та в).

 1. ^ Такий показник, як супутні капітальні вкладення споживача техніки (К1, К2) використовується при розрахунку річного економічного ефекту:

а) для нових засобів праці довгострокового застосування з поліпшеними якісними характеристиками;

б) від застосування нових предметів праці;

в) від виробництва нової продукції з більш високою ціною або підвищеної якості;

г) всі відповіді правильні;

д) правильні відповіді а) та б).

 1. Приведені витрати базового предмета праці менші на 50 %, ніж приведені витрати нового предмета праці. Питомі витрати на одиницю продукції базового предмета праці більші у 1,5 раза порівняно з новим предметом праці. Річний економічний ефект від застосування нового предмета праці (за умов відсутності економії у споживача):

а) дорівнює 0;

б) додатний;

в) від’ємний;

г) недостатньо інформації для відповіді;

д) додатний за умови Ен > 0.

Задача 1 Використовуючи наведені дані, виберіть правильне значення річного економічного ефекту від нового предмета праці (економія у споживача відсутня):

Тн=5 років

Собівартість випуску одиниці предмета праці

Питомі капіталовкладення на виго­товлення одиниці предмета праці

Питомі витрати предмета праці в розрахунку на одиницю продукції, кг/од.

Базовий варіант

10

30

14

Нова техніка

15

40

8

Річний обсяг випуску нового предмета праці – 1000.

а) 0;

б) – 1000;

в) 5000;

г) 4000;

д) 1000.

Задача 2 Використовуючи наведені дані, виберіть правильне значення річного економічного ефекту від застосування нового технологічного процесу виготовлення продукції:

Тн=8 років

Собівартість одиниці продукції

Питомі капіталовкладення у виготовлення одиниці продукції

Річний обсяг випуску продукції

Базова технологія

150

300

1000

Новий техно­ло­гічний процес

50

800

1000

а) 5500;

б) 15000;

в) 0;

г) 37500;

д) даної інформації недостатньо для відповіді.

Задача 3 Використовуючи наведені дані, виберіть правильне значення річного економічного ефекту від нового предмета праці (економія у споживача відсутня):

Ен=0,15

Собівартість випуску одиниці предмета праці

Питомі капіталовкладення на виго­товлення одиниці предмета праці

Питомі витрати предмета праці в розрахунку на одиницю продукції, кг/од.

Базовий варіант

150

200

18

Нова техніка

175

400

12

Річний обсяг випуску нового предмета праці – 625.

а) 6845;

б) 21875;

в) 41535;

г) 0;

д) – 41535.


Зміст теми 5 Вибір варіанта здійснення капіталовкладень із застосуванням методики попарного порівняння [1, с.33-57]. За денною формою навчання цій темі присвячено 1 практичне заняття (2 години), для підготовки до якого передбачено 1 година самостійної роботи. За іншими формами навчання – 0,5 практичного заняття (1 година) та 0,5 години самостійної роботи.

Підготовка до практичного заняття базується на вивченні матеріалів конспекту лекцій та додаткової літератури. Можливі форми контролю на практичному занятті: тестування, письмовий контроль.


Приклади можливих тестових завдань та задач до теми 5

 1. При використанні методу попарного порівняння основою для вибору найбільш ефективного варіанта є:

а) співвідношення між валовим прибутком та собівартістю продукції;

б) співвідношення чистих прибутків за варіантами;

в) співвідношення розрахункового і нормативного періоду окупності додаткових капітальних вкладень;

г) співвідношення абсолютної ефективності капітальних вкладень з нормативом;

д) річний економічний ефект.

 1. Якщо Т12 > Т34 > Тн, то:

а) перший варіант ефективний;

б) другий варіант ефективний;

в) третій та четвертий варіанти однаково ефективні;

г) всі варіанти неефективні;

д) немає правильної відповіді.

 1. ^ Процедура попарного порівняння використовує:

а) річний економічний ефект;

б) приведені витрати;

в) коефіцієнт абсолютної ефективності капітальних вкладень;

г) період окупності додаткових капітальних вкладень;

д) річну норму амортизації на реновацію.

 1. ^ Якщо розрахункова порівняльна ефективність додаткових капітальних вкладень більше за нормативний коефіцієнт додаткових капітальних вкладень, то:

а) додаткові капітальні вкладення ефективні;

б) обидва варіанта, що розглядаються, однаково ефективні;

в) додаткові капітальні вкладення неефективні;

г) наявна додатна економія у споживача;

д) немає правильної відповіді.

 1. Якщо К1 > К2, а С2 < С1, то:

а) розрахунковий період окупності додаткових капітальних вкладень дорівнює нормативному;

б) І варіант ефективний;

в) ІІ варіант ефективний;

г) обидва варіанти однаково ефективні;

д) немає правильної відповіді.

Задача 1 Шляхом попарного порівняння з 5 запропонованих варіантів вибрати найліпший.

Тн=6,6 року
І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

ІV варіант

V варіант

Кап. вкладення

100

120

130

184

190

Собівартість

35

31

29

21

19,5

а) перший варіант найбільш ефективний;

б) другий варіант найбільш ефективний;

в) третій варіант найбільш ефективний;

г) четвертий варіант найбільш ефективний;

д) п’ятий варіант найбільш ефективний.

Задача 2 Шляхом попарного порівняння з 5 запропонованих варіантів вибрати найліпший.

Ен=0,12.
І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

ІV варіант

V варіант

Кап. вкладення

100

120

130

184

190

Собівартість

35

31

29

21

20,28

а) перший та другий варіанти найефективніші;

б) третій варіант найбільш ефективний;

в) четвертий та п’ятий варіанти найефективніші;

г) п’ятий варіант найбільш ефективний;

д) немає правильної відповіді.


Зміст теми 6 Вибір варіанта капіталовкладень за критерієм максимуму ефекту (результатний підхід) [3, с.10-19]. За денною формою навчання цій темі присвячено 1 практичне заняття (2 години), для підготовки до якого передбачена 1 година самостійної роботи. За іншими формами навчання – 0,5 практичного заняття (1 година) та 0,5 години самостійної роботи.

Підготовка до практичного заняття базується на вивченні матеріалів конспекту лекцій та додаткової літератури. Можливі форми контролю на практичному занятті: опитування, тестування.


Приклади можливих тестових завдань до теми 6

 1. У результатному підході при вартісній оцінці витрат ліквідаційна вартість основних фондів, які вибувають:

а) додається до поточних та капітальних витрат;

б) віднімається від поточних та капітальних витрат;

в) не враховується при оцінці витрат;

г) враховується до капітальних витрат;

д) немає правильної відповіді.

 1. ^ За результатним підходом результатом для нових предметів праці є:

а) сумарна вартість продукції, що була виготовлена із застосуванням певного обсягу нових предметів праці, який був застосований в розрахунковому році;

б) сумарна економія у споживача і виробника нового предмета праці за розрахунковий період;

в) економія на собівартості нової техніки;

г) прибуток від реалізації річного обсягу нової техніки;

д) річний економічний ефект.

 1. ^ У рамках результатного підходу при вартісній оцінці до результатів створення та використання нової техніки відносять:

а) прибуток від реалізації нової техніки;

б) економію у споживача нової техніки;

в) економію на собівартості ;

г) основні та супутні результати;

д) немає правильної відповіді.

 1. ^ За результатним підходом ефект знаходиться як:

а) різниця між вартісними оцінками результату та витрат за розрахунковий період;

б) різниця між приведеними витратами за розрахунковий період;

в) різниця між результатом та приведеними витратами за розрахунковий період;

г) різниця між результатом та питомими витратами предмета праці за розрахунковий період;

д) немає правильної відповіді.

 1. ^ Серед методів економічної оцінки супутніх результатів є:

а) метод прямого рахунку;

б) нормативний метод;

в) метод непрямої оцінки впливу соціальних результатів на економічний результат виробництва;

г) метод розрахунку попередженого збитку;

д) всі відповіді правильні.


3.3 Інша самостійна робота (денна форма навчання)


Відповідно до робочої програми існує 4 питання, які потребують самостійного вивчення і належать до базового матеріалу дисципліни (16 годин самостійної роботи), а також два питання, які рекомендуються до вивчення і поглиблюють, пояснюють або закріплюють основний матеріал курсу (6 годин самостійної роботи).


Питання, що належать до базового курсу:

 1. Вимір ефективності науково-технічних заходів на макрорівні [4, с.225-249].

 2. Політика капітальних вкладень та пропорції між нагромадженням та споживанням [1, с.75-112].

 3. Методики оцінки ефективності: порівняльний аналіз [3, с.97-118].

 4. Мультиплікаційний підхід і ефективність [1, с.92-156].


Питання, що поглиблюють основний матеріал курсу:

 1. Галузева диференціація нормативів ефективності [8, с.2-17; 11, с.36-55].

 2. Період економічного циклу та термін служби засобів праці [1, с.38-58].


При опрацюванні вищенаведених питань студенту можуть надаватися рекомендації відповідним викладачем щодо обсягу та спрямування опрацьовуваних питань.

Робочою програмою передбачено виконання курсової роботи, робота з матеріалом курсової роботи та підготовка до захисту належить до самостійної роботи студента і має бути керована викладачем. Курсова робота та опрацювання матеріалу курсової роботи виконується згідно з окремими методичними вказівками та загальними рекомендаціями кафедри.

3.4 Інша самостійна робота (інші форми навчання)


Відповідно до робочої програми існує 4 питання, які потребують самостійного вивчення і належать до базового матеріалу дисципліни (6 годин самостійної роботи), а також 3 питання, які рекомендуються до вивчення і поглиблюють, пояснюють або закріплюють основний матеріал курсу (15 годин самостійної роботи).


Питання, що належать до базового курсу:

 1. Основні категорії оцінки ефективності нової техніки.

 2. Розрахунок річного економічного ефекту для різних типів нової техніки.

 3. Абсолютна економічна ефективність.

 4. Теорія попарного порівняння.

Посилання на літературу, що рекомендується для вивчення цих питань, [1, с.25-37; 2, с.112-135; 3, с.33-47; 5, с.145-155; 7, с.120-135].


Питання, що поглиблюють основний матеріал курсу:

 1. Методологічні основи оцінки ефективності капіталовкладень.

 2. Поняття критерію та показника. Способи побудови показників ефективності.

 3. Результатний підхід до визначення ефективності реалізації нововведень.

Посилання на літературу, що рекомендується для вивчення цих питань, [1, с.12-15; 2, с.13-35; 4, с.44-50].


При опрацюванні вищенаведених питань студенту можуть надаватися рекомендації відповідним викладачем щодо обсягу та спрямування опрацьовуваних питань.

Робочою програмою передбачено виконання курсової роботи, робота з матеріалом курсової роботи та підготовка до захисту належить до самостійної роботи студента і має бути керована викладачем. Курсова робота та опрацювання матеріалу курсової роботи виконується згідно з окремими методичними вказівками та загальними рекомендаціями кафедри.

Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

"Інвестування"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Редактор Н.О. Кравченко


Комп'ютерне верстання Т.І. Шевченка


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 200 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

"Інвестування"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладачі: В.М. Боронос

І.Д. Скляр

Г.В. Салтикова

Т.І. Шевченко


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Декан факультету економіки

та менеджменту О.І. Карпіщенко


Директор ІЗДВФН В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Ключові слова:


НОВА ТЕХНІКА, РОЗРАХУНКОВИЙ РІК, РІЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ, ФАКТОР ЧАСУ, АБСОЛЮТНА ТА ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗАТРАТНИЙ І РЕЗУЛЬТАТНИЙ ПІДХОДИ, КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ, ТЕРМІН ОКУПНОСТІ, НОРМАТИВ ТА КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ, МЕТОД ПОПАРНОГО ПОРІВНЯННЯ.Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О. О. Захаркін....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни "Маркетинг енергії" для студентів спеціальності 000008
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів дисципліни “Маркетинг енергії”/ Укладачі: М.І. Сотник, С. О. Хованський....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconПрограма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей
Програма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи