Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
Сторінка1/4
Дата15.09.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни

"Інвестування"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В.М. Боронос, І.Д. Скляр, Г.В. Салтикова, Т.І. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.–62с.


Кафедра фінансів

І^ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ


Практичне заняття 1


Обговорення сутності економічних категорій „вартість”, „капітал”, „ефективність”, „суспільно-необхідні витрати праці”, „індивідуальні витрати праці”, “відтворення”. Розрахунок приведених питомих
капітальних вкладень^ Мета заняття – формування у студентів понятійно-категоріального апарату дисципліни “Інвестування” на основі вивчених раніше дисциплін, опанування студентами сутності питомих капітальних вкладень та їх розрахунку, засвоєння врахування фактору часу в економічних розрахунках, формування навичок приведення (дисконтування) різночасних результатів, витрат, капіталовкладень тощо.


1.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент повинен пригадати основні питання, які вивчалися такими базовими дисциплінами, як „Інвестування”: „Політекономія”, „Гроші та кредит”, „Економіка підприємства”, чітко визначити місце дисципліни “Інвестування” в системі дисциплін економічного спрямування, сформувати власне розуміння її основних принципів, ознайомитися з основними принципами розв'язання задач з урахуванням фактору часу, зрозуміти сутність вартості грошей в часі, вміти проводити розрахунки майбутньої та поточної вартостей грошей, процентних платежів. Необхідні навички розв'язання задач з урахуванням фактору часу студент повинен був набути під час вивчення дисципліни "Гроші та кредит".

Для підготовки до першого практичного завдання студентам потрібно ознайомитись з відповідним матеріалом конспекту лекцій, розуміти сутність понять „капітальні вкладення”, „питомі капітальні вкладення”, „фактор часу”, „дисконтування”, „приведення”, „норматив приведення”, „коефіцієнт приведення”.


1.2 Порядок проведення заняття


На початку заняття викладач пояснює сутність дисципліни, що вивчається, наводить взаємозв’язки з іншими дисциплінами, пояснює актуальність підходів, що будуть застосовані до оцінки результатів капітальних вкладень та ефективності їх здійснення.

Студентам можуть бути задані питання щодо оцінки їх залишкових знань з базових дисциплін та їх термінології, а також для перевірки якості засвоєння матеріалу лекцій.

Протягом заняття розв’язуються задачі на визначення питомих капітальних вкладень та їх приведення.

Можливі форми контролю на занятті: опитування, тестування.

^ Питання для опитування:

 1. Що таке засіб праці, предмет праці? Різниця між ними. Приклади, специфіка та їх роль у виробництві.

 2. Що таке знос? Види зносу. Амортизація, її роль, види та методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

 3. Суспільно-необхідні витрати праці. Індивідуальні витрати праці.

 4. Відтворення. Просте та розширене відтворення.

 5. Фактори виробництва. Капітал.

 6. Що таке інвестиції та нова техніка?

 7. Витрати та результати. Приклади. Прибуток, дохід та різниця між ними.

 8. Ефективність. Ефект. Рентабельність та її розрахунок.

 9. Відсоток. Прості та складні відсотки. Принцип розрахунку.

 10. Фактор часу та його врахування в економічних розрахунках. Теперішня та майбутня вартість. Способи їх розрахунку.

 11. Інфляція. Врахування інфляції.

 12. Нормативний (нормальний) прибуток. Приклади.

 13. Що таке собівартість продукції? Її види. Калькуляція собівартості.

 14. Що таке річний економічний ефект?

 15. Що таке розрахунковий рік? Чому на ваш погляд це другий або третій рік серійного випуску продукції?

 16. Що таке питомі капітальні вкладення. Принципи розрахунку.

 17. Що таке норматив приведення? Як на вашу думку він визначається?

 18. Коефіцієнт приведення. В якому випадку величини діляться на нього, а в якому – множаться для їх приведення до розрахункового року?

 19. Які на ваш погляд основні умови застосування коефіцієнту приведення для врахування фактору часу?

 20. Що таке фондоємність? Чи можна стверджувати про схожість категорій „фондоємність” та „питомі капітальні вкладення”? Якщо так, то в яких випадках?

^ Приклади задач:

Задача 1 (засвоєння принципу приведення).

Заплановано будівництво заводу протягом 5 років вартістю
15 млрд грн згідно кошторису. Розподіл капітальних вкладень за роками (млрд грн):

Рік

1

2

3

4

5

Вкладення

5

3

2

4

1

Визначити теперішню вартість капітальних вкладень, якщо норматив приведення становить 15 %.

Рішення

Маємо різночасові капітальні вкладення загальною сумою
15 млрд грн. Але для можливого подальшого аналізу треба визначити їх теперішню вартість (діє інфляція тощо, тому за 5 млрд грн зараз ми купимо більше, ніж за 5 млрд грн через 5 років, а отже, „вартість” цих різночасових і, з першого погляду, однакових сум різна).

Приведення різночасових величин здійснюється за формулою

,

де ^ Е – норматив приведення;

t – кількість років, що відділяють витрати і результати даного року від початку розрахунку.

Визначаємо, скільки років відділяють заплановані капітальні вкладення від теперішнього моменту часу:
На рисунку кількість хвиль від кожного моменту здійснення капітальних вкладень відповідає кількості років, що відділяють витрати і результати даного року від початку розрахунку.

Тобто від теперішнього моменту часу капіталовкладення першого року віддалені на один рік, капіталовкладення другого року – на 2 роки, третього – на 3 роки, четвертого – на 4 роки і п’ятого – на 5 років.

Ми знаємо, що величини (витрати або результати), здійснені або одержані після розрахункового року, діляться на коефіцієнт приведення, тому теперішня вартість (К) різночасних капітальних вкладень в даному випадку дорівнюватимеЗадача 2 (Визначення розрахункового року, розрахунок та приведення до нього питомих капітальних вкладень).

Передбачається випуск нових верстатів по обробці металевих виробів. Можливі два варіанти будівництва заводу з виготовлення верстатів. Вибрати найкращій варіант за критерієм мінімуму приведених питомих капітальних вкладень, якщо норматив приведення = 0,1, середньорічний випуск верстатів – 20000 од. Відомо, що масовий (серійний) випуск почався відразу після закінчення будівництва заводу.

млрд грн

Рік

1

2

3

Розподіл капітальних вкладень за першим варіантом

15

1

5

Розподіл капітальних вкладень по другим варіантом

12

7

2


Рішення

Для початку треба визначити, який рік візьмемо за розрахунковий. Існують певні особливості впровадження об’єктів нової техніки у виробництво, серед яких ми можемо зацікавитись проблемами налагодження та пристосування до саме серійного випуску нової техніки, його удосконалення та усунення можливих недоліків при серійному випуску.

Як відомо, за розрахунковий рік беруть другий або третій рік серійного випуску нової техніки. Так як у нас за умовою задачі будуть випускатися нові верстати (які є засобом виробництва – тобто треба дочекатися не тільки „перевірки” процесу серійного виробництва верстатів, а й масового їх впровадження, застосування у виробництві готової продукції), то за розрахунковий рік беремо третій рік серійного випуску нової техніки.
На рисунку кількість хвиль від кожного моменту здійснення капітальних вкладень відповідає кількості років, що відділяють витрати і результати даного року від початку розрахунку.

Тобто капіталовкладення першого року „віддалені” від розрахункового на 5 років, другого року – на 4 роки, третього – на 3 роки.

Приведення різночасових величин здійснюється за формулою

,

де ^ Е – норматив приведення;

t – кількість років, що відділяють витрати і результати даного року від початку розрахунку.

Ми знаємо, що величини (витрати або результати), здійснені або одержані до розрахункового року, помножуються на коефіцієнт приведення, тоді приведені до розрахункового року загальні капітальні вкладення (Кз) становитимуть:

,

де К1, К2, К3 – капітальні вкладення за роками будівництва (1-й, 2-й та 3-й роки будівництва заводу), за варіантами будівництва.

Питомі капітальні вкладення – це капітальні вкладення в розрахунку на одиницю нової техніки.

Тоді приведені питомі капітальні вкладення можна знайти за формулою

,

де Q – річний (середньорічний) обсяг випуску нової техніки.

Знайдемо приведені питомі капіталовкладення за варіантами будівництва заводу:

У розрахунку на одиницю нової техніки ми вкладемо менше капіталовкладень за другим варіантом будівництва заводу, а отже, другий варіант – найкращий.


1.3 Завдання для самостійного виконання


1.3.1 На підставі наведених даних розрахувати приведені до розрахункового року капітальні вкладення, якщо Е = 0,12:

млн грн

Рік

1991

1992

1993

1994 – розрахунковий

1995

Кап. вкладення за роками

10

15

20

25

5


1.3.2 На підставі наведених даних розрахувати приведені до розрахункового року капітальні вкладення, якщо Е = 0,15:

млн грн

Рік

Розрахунковий

І

ІІ

ІІІ

ІV

Кап. вкладення за роками

10

15

20

25

5


1.3.3 На підставі наведених даних розрахувати приведені до розрахункового року питомі капітальні вкладення, якщо Е = 0,1, обсяг випуску нової техніки в 2005 році – 8000 од.:

млн грн

Рік

2001

2002

2003

2004

Розрахунковий

Кап. вкладення за роками

10

15

20

25
1.3.4 На підставі наведених даних розрахувати приведені до розрахункового року капітальні вкладення, якщо Е = 0,2, середньорічний випуск верстатів – 1000 шт.:

млн грн

Рік

І

ІІ

ІІІ

ІV

Розрахунковий

Кап. вкладення за роками

10

15

20


1.3.5 Вибрати найкращій варіант здійснення капітальних вкладень за критерієм мінімуму приведених до розрахункового року питомих капіталовкладень, якщо Е = 0,05; обсяг виробництва нової техніки – 10000 од. на рік; відомо, що серійний випуск почався відразу після закінчення здійснення капітальних вкладень. Відповісти на запитання: чи залежатиме результат вибору найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень від визначення розрахункового року? Поясність.

млн грн

Рік

Кап. вкла-
дення за роками

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

І варіант

5

5

5

5

5

ІІ варіант15

10

ІІІ варіант

5

4

6

4

8Практичне заняття 2


Розрахунок приведених витрат за варіантами здійснення
капіталовкладень^ Мета заняття – засвоєння студентами сутності питомих капітальних вкладень та їх розрахунку, закріплення вмінь приведення (дисконтування, компаундування) різночасних результатів, витрат, капіталовкладень, опанування сутності приведених витрат та принципів порівняння варіантів здійснення капітальних вкладень на підставі критерію мінімуму приведених витрат.


2.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент повинен ознайомитися з відповідною темою в конспекті лекцій, визначитись із сутністю приведених витрат, нормативного коефіцієнту порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень визнаних ефективними, основами застосування витратного підходу при оцінці здійснення капітальних вкладень, пригадати сутність “нормального прибутку” (дисципліни “Політекономія”, “Економічна теорія”, “Мікроекономіка”) тощо.


2.2 Порядок проведення заняття


На початку заняття можливе опитування за темою практичного заняття.

Питання для опитування:

 1. Що таке валовий прибуток, чистий, нормальний?

 2. У чому сутність концепції альтернативної вартості?

 3. Підходи до оцінки капітальних вкладень: витратний підхід. Які основні принципи та сфери використання витратного підходу?

 4. Чому на ваш погляд у складі приведених витрат присутня складова ?

 5. Які відмінності в оцінці капітальних вкладень за варіантами при використанні приведених витрат на одиницю нової техніки; на обсяг її випуску за нормативний термін окупності?

У першій частині заняття студенти розв’язують задачі на розрахунок приведених витрат, вибору найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень за критерієм мінімуму приведених витрат.

Приклад

Задача (розрахунок приведених витрат, вибір найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень).

Вибрати найкращий варіант здійснення капітальних вкладень за критерієм мінімуму приведених витрат одиниці нової техніки за наступних умов (Ен = 0,15):

Варіант

Показник

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Собівартість річного випуску, грн

1500

1700

1900

1300

1180

Питомі капітальні вкладення, грн/од.

5

4

3

6

7

Річний обсяг виробництва нової техніки, од.

1000

1000

1000

1000

1000

Чи зміниться наш вибір, якщо за критерій використовувати мінімум приведених витрат обсягу випуску нової техніки за нормативний термін окупності? Чому? Підтвердити розрахунками.

Рішення

При тотожності корисного результату критерієм для вибору найкращого варіанта здійснення капітальних вкладень є мінімум приведених витрат. Тобто найкращим визнається варіант з найменшими приведеними витратами.

Приведені витрати одиниці нової техніки знаходяться за формулою

ПВ = С + Ен × К ,

де С – собівартість одиниці нової техніки, грн/од.; К – питомі капітальні вкладення в створення нової техніки, грн/од.; Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень.

Нам невідома собівартість одиниці нової техніки, але ми можемо знайти її, поділивши собівартість річного випуску нової техніки на її кількість:

С1 = 1500 / 1000 = 1,5 грн/од.

С2 = 1700 / 1000 = 1,7 грн/од.

С3 = 1900 / 1000 = 1,9 грн/од.

С4 = 1300 / 1000 = 1,3 грн/од.

С5 = 1180 / 1000 = 1,18 грн/од.

Розрахуємо приведені витрати за варіантами здійснення капітальних вкладень:

ПВ1 = 1,5 + 0,15 × 5 = 2,25 грн/од.

ПВ2 = 1,7 + 0,15 × 4 = 2,3 грн/од.

ПВ3 = 1,9 + 0,15 × 3 = 2,35 грн/од.

ПВ4 = 1,3 + 0,15 × 6 = 2,2 грн/од.

ПВ5 = 1,18 + 0,15 × 7 = 2,23 грн/од.

Здійснивши капітальні вкладення за четвертим варіантом, отримаємо найменші приведені витрати, а отже, четвертий варіант – найкращий.

Знайдемо тепер приведені витрати обсягу випуску нової техніки за нормативний термін окупності. Формула для їх розрахунку має вигляд

ПВ = Тн × С + К ,

де С – собівартість річного обсягу випуску нової техніки, грн/рік; К – загальний розмір капітальних вкладень у створення нової техніки, грн; Тн – нормативний термін окупності додаткових капітальних вкладень.

Нам невідомий загальний розмір капітальних вкладень у створення нової техніки, але ми його можемо знайти як добуток питомих капітальних вкладень та річного обсягу випуску нової техніки:

К1 = 5 × 1000 = 5000 грн

К2 = 4 × 1000 = 4000 грн

К3 = 3 × 1000 = 3000 грн

К4 = 6 × 1000 = 6000 грн

К5 = 7 × 1000 = 7000 грн

Нормативний термін окупності додаткових капітальних вкладень є оберненим до нормативного коефіцієнта порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень:

Тн = 1 / Ен ,

В нашому випадку Тн = 1 / 0,15 = 6 років 8 місяців (6,67 року).

Тоді:

ПВ1 = 6,67 × 1500 + 5000 = 15000 грн

ПВ2 = 6,67 × 1700 + 4000 = 15333,33 грн

ПВ3 = 6,67 × 1900 + 3000 = 15666,67 грн

ПВ4 = 6,67 × 1300 + 6000 = 14666,67 грн

ПВ5 = 6,67 × 1180 + 7000 = 14866,67 грн

І в даному випадку найкращим є 4 варіант.

Як легко можна з’ясувати, показники приведених витрат у наведених двох варіантах рішення задачі є пропорційними. Приведені витрати всього обсягу нової техніки, який може бути виготовлений за нормативний термін окупності додаткових капітальних вкладень, можна знайти, помноживши приведені витрати одиниці нової техніки на річний обсяг випуску нової техніки, та поділивши отримане на нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень. Тому й отриманий результат не відрізняється за варіантами розв’язання задачі (якщо а > b, то a × c > b × c – якщо с > 0).


2.3 Завдання для самостійного виконання


2.3.1 Із трьох варіантів здійснення капітальних вкладень вибрати найкращий.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

Капіталовкладення, тис. грн

10

11

14

Собівартість річного випуску, тис. грн

12

11,5

10,5

Річний обсяг випуску однаковий за варіантами, нормативний термін окупності додаткових капітальних вкладень = 5 років.


2.3.2 Із п’яти варіантів здійснення капітальних вкладень вибрати найкращий.

Варіант

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Капіталовкладення, тис. грн

100

120

140

188,5

193

Собівартість річного випуску,

тис. грн

30,5

25

23,8

20

21

Річний обсяг випуску однаковий за варіантами, нормативний термін окупності додаткових капітальних вкладень = 8 років.


2.3.3 Визначити найкращий варіант будівництва, використовуючи наступні дані:

Показник

І

ІІ

Капіталовкладення, млн грн

300

350

Строк будівництва, роки

5

5

Розподіл капіталовкладень за роками, %:1-й

30

10

2-й

30

10

3-й

20

20

4-й

10

30

5-й

10

30

Обсяг виробництва, тис. од.

300

300

Собівартість річного випуску, млн грн

180

170

Норматив приведення (^ Е) – 0,1; нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності додаткових капітальних вкладень (Ен) – 0,15.


У другій частині заняття проводиться модульний контроль.


2.4 Типові завдання для модульного контролю № 1


 1. Сутність витратного підходу в аналізі ефективності капітальних вкладень.

 2. Визначення поняття нової техніки.

 3. Поняття розрахункового року та його вибір.

 4. Річний економічний ефект нової техніки.

 5. Приведені витрати. Їх розрахунок.

 6. Правило тотожності. Показники, за якими повинна забезпечуватись порівнянність варіантів.

 7. База порівняння при визначенні річного економічного ефекту.

 8. Фактор часу та його врахування.Практичне заняття 3


Розрахунок річного економічного ефекту від нових засобів праці
довгострокового застосування з поліпшеними якісними
характеристиками^ Мета заняття – засвоєння принципу розрахунку річного економічного ефекту від виробництва та використання нових засобів праці довгострокового застосування (машини, обладнання, устаткування тощо) з поліпшеними якісними характеристиками (продуктивність, більш тривалий термін служби, менші витрати експлуатації); формування навичок його практичного визначення при забезпеченні порівнянності варіантів, що аналізуються.


3.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент повинен ознайомитися з конспектом лекцій, визначити сутність економії на витратах та ефекту; розрізняти ефекти, які виникають у виробника та у споживача нової техніки, відрізняти засоби праці від предметів праці тощо.

Для практичного заняття особливо необхідний калькулятор.


3.2 Порядок проведення заняття


На початку заняття можливе опитування за темою практичного заняття.

Питання для опитування:

 1. Як ви розумієте вираз „річний економічний ефект за весь термін служби”?

 2. Де у формулі визначення річного економічного ефекту від нових засобів праці враховується фактор часу, може відображатись фізичний знос, моральний знос?

 3. Чому кожен показник, який характеризує базову техніку повинен корегуватись на співвідношення продуктивності нової та базової техніки?

 4. Яке значення показника Ен при визначенні річного економічного ефекту від нових засобів праці?

 5. Як враховується різниця в термінах служби порівнюваних засобів праці? Чому вона враховується саме таким чином?

 6. Чи враховують поточні витрати у споживача амортизацію засобів праці, що розглядаються, а кошти на капітальний ремонт? Відповідь пояснити.

 7. Чи входить вартість нових засобів праці в супутні капітальні вкладення споживача? Чому?

Протягом заняття студенти розв’язують задачі на розрахунок річного економічного ефекту від нових засобів праці довгострокового застосування з поліпшеними якісними характеристиками.

Приклад

Задача (розрахунок річного економічного ефекту від нових засобів праці).

Розрахувати річний економічний ефект від виробництва та застосування нової моделі верстата за наступними даними (Ен=0,1):

Показник

Базовий варіант

Нова модель

Питомі капітальні вкладення, грн/верстат

500

700

Собівартість виготовлення 1 верстата, грн

900

1000

Термін служби верстата з урахуванням морального зносу, років

5

8

Продуктивність верстата, одиниць продукції за зміну (8 годин)

100

120

Супутні капітальні вкладення при встановленні та запуску верстата, грн

210

240

Річні витрати на поточний ремонт верстата, заробітну платню верстатника, електроенергію та матеріали, грн/верстат

88000

105000

Річний обсяг виробництва верстатів, одиниць5000  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка І...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія для студентів спеціальності 040106
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Радіоекологія” / укладачі: Р. А. Васькін, І. В. Васькіна. – Суми: Сумський...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий, О. М. Соляник
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М. Олійник, С. М. Фролов, М. А. Деркач,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 070800 "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Економіка природокористування” (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconГосподарства кульбашна Н. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
Безпека руху І гальмівні системи: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інвестування\" для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства манохін В. П., Мирончик П. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи