Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв icon

Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Сторінка1/7
Дата15.09.2012
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2546 МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
щодо оформлення матерiалiв
документальних перевірок.

Матеріал для самостійної роботи з дисципліни

«Податковий менеджмент»

для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси»

усіх форм навчання


Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

як конспект лекцій з дисципліни

«Податковий менеджмент».

Протокол № 3 від 28.10.2008 р.


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
документальних перевірок. Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М.А. Деркач. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 106 с.


Кафедра фінансів


ЗМІСТ


С.

ВСТУП ...……………………………………………………... 3


1 МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ АКТА (ДОВIДКИ) ВИЇЗНОЇ ПЛАНОВОЇ АБО ПОЗАПЛАНО-ВОЇ ПЕРЕВIРКИ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО, ВАЛЮТНОГО ТА IНШОГО ЗАКОНО-ДАВСТВА ………………………………………….………………5

1.1 Рекомендацiї щодо передмовного роздiлу ………………5

1.2 Рекомендацiї щодо роздiлу 1 "Вступна частина"..............6

1.3 Рекомендацiї щодо роздiлу 2 "Загальнi положення"……7

1.4 Рекомендацiї щодо роздiлу 3 "Перевiрка правильностi ведення податкового облiку та правильностi обчислення, повноти i своєчасностi сплати до бюджетiв, державних
цiльових фондiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), неподаткових доходiв, встановлених законодавством, а також дотримання вимог валютного та iншого законодавства"………17

1.5 Рекомендацiї щодо роздiлу 4 "Висновок"………………34


2 МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОВIДКИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЛАНОВОЇ ПЕРЕВIРКИ ПРАВИЛЬНОСТI ОБЧИСЛЕННЯ ТА СВОЄЧАСНОСТI ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ СУМ ПОДАТКУ / ДОТРИМАННЯ ВАЛЮТНОГО ТА IНШОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ АКТА ПЕРЕВIРКИ) ………………..38

2.1 Рекомендацiї щодо вступної частини та загальних положень ……………………………………………………...38

2.2 Рекомендацiї щодо роздiлу 2 "Перевiрка питання"…….38

2.3 Рекомендацiї щодо роздiлу 3 "Висновок" ……………....38


3 МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ АКТА (ДОВIДКИ) ВИЇЗНОЇ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВIРКИ З ПИТАНЬ ДОСТОВIРНОСТI НАРАХУВАННЯ СУМИ БЮДЖЕТНОГО ВIДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ………………………………………………………...39


3.1 Рекомендацiї щодо роздiлiв 1 та 2 "Вступна частина" та "Загальнi положення"…………………………………………….39

3.2 Рекомендацiї щодо роздiлу 3 "Перевiрка
достовiрностi нарахування бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть" ……………………………………………….40

3.3 Рекомендацiї щодо розділу 4 "Висновок" ………………45


4 МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОВIДКИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НЕВИЇЗНОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ / ВИЇЗНОЇ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВIРКИ З ПИТАНЬ ПРАВОВИХ ВIДНОСИН З ПЛАТНИКОМ ПОДАТКIВ ……………………………………...46


Додаток А. Акт (Довiдка) про результати виїзної планової / позапланової перевiрки з питань дотримання вимог податкового, валютного та iншого законодавства …………………………….49


Додаток Б. Довідка (як складова частина акта) про результати планової виїзної перевірки правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку / дотримання валютного та іншого законодавства …………………………….76


Додаток В. Акт (Довiдка) про результати виїзної планової / позапланової перевiрки з питань достовірноті нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість ……...80


Додаток Д. Довiдки про результати невиїзної документальної / виїзної позапланової перевiрки з питань правових вiдносин з платником податкiв ………………………………………………98


ВСТУП

Оформлення матерiалiв документальних перевiрок провадиться у формі актів або довідок згідно з наказом ДПА України № 225 від 27.04.2006 «Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та Методичні рекомендації щодо їх оформлення».

Форми актiв (довідок) документальних перевiрок розробленi вiдповiдно до вимог «Порядку оформлення результатiв виїзних планових та позапланових перевiрок з питань дотримання податкового, валютного та iншого законодавства», затвердженого наказом ДПА України вiд 10.08.2005 р. № 327 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 25.08.2005 р. за № 925/11205 (далi - Порядок № 327).

Форми актiв (довідок) використовуються посадовими (службовими) особами органiв державної податкової служби при оформленнi матерiалiв документальних перевiрок суб'єктiв господарювання - юридичних осiб, їх фiлiй, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв (далi - суб'єкти господарювання). У матерiалах перевiрок за необхiдностi можливе викладення бiльш розширеної iнформацiї щодо перевiрених даних.

Усi вартiснi показники в актах невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевiрок вiдображаються у нацiональнiй валютi України, а показники, що вираженi в iноземнiй валютi, пiдлягають вiдображенню з одночасною вказiвкою їх еквiвалента у гривнях за курсом валют, що встановлений Нацiональним банком України на дату проведення фiнансово-господарської операцiї, якщо iнше не встановлено законодавством.

При цьому у вiдповiдних роздiлах акта перевiрки (довiдки) висвiтлюються показники та порушення, виявленi у ходi перевiрки, на пiдставi документiв податкового та бухгалтерського облiку суб'єкта господарювання у розрiзi перiодiв у грошових одиницях, передбачених звiтнiстю (пп. 2.3.2 Порядку № 327).

Матерiали перевiрок оформляються з урахуванням вимог Методичних вказiвок про визначення стандартiв якостi контрольно-перевiрочної роботи, затверджених наказом ДПА України вiд 02.12.2005 р. № 540 "Про результати проведення семiнару-наради з питання "Пiдсумки контрольно-перевiрочної роботи за 9 мiсяцiв 2005 року та основнi стратегiчнi напрями роботи на IV квартал поточного року та на 2006 рiк" (далi - Методичнi вказiвки про визначення стандартiв якостi контрольно-перевiрочної роботи).

Методичнi рекомендацiї щодо оформлення матерiалiв документальних перевiрок можуть використовуватися посадовими (службовими) особами органiв державної податкової служби при оформленнi матерiалiв документальних перевiрок суб'єктiв господарювання - фiзичних осiб - пiдприємцiв з урахуванням нормативно-правових актiв, що регулюють господарську дiяльнiсть фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також особливостей їх реєстрацiї та здiйснення ними господарської дiяльностi.

Форми актiв та методичнi рекомендацiї щодо їх оформлення не використовуються при оформленнi результатiв перевiрок дотримання суб'єктами господарювання вимог Закону України вiд 6 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг".


1 МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ АКТА (ДОВIДКИ) ВИЇЗНОЇ ПЛАНОВОЇ АБО ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВIРКИ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО, ВАЛЮТНОГО ТА IНШОГО ЗАКОНОДАВСТВА


^ 1.1 Рекомендацiї щодо передмовного роздiлу

Акт документальної перевiрки складається українською мовою. (див. додаток А)

Датою акта перевiрки є дата пiдписання акта посадовими особами, що проводили перевiрку, та посадовими особами суб'єкта господарювання.

Номер акта складається iз порядкового номера журналу реєстрацiї актiв, коду структурного пiдроздiлу та коду суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ.

В актi зазначається мiсцезнаходження суб'єкта господарю-вання або мiсце розташування об'єкта права власностi, щодо якого проводиться перевiрка.


^ 1.2 Рекомендацiї щодо роздiлу 1 "Вступна частина"

У вступнiй частинi акта перевiрки в обов'язковому порядку зазначаються назва органу державної податкової служби, який видав направлення на проведення виїзної планової чи позапланової перевiрки, назва структурного пiдроздiлу, посади, звання, прiзвища, iмена, по батьковi посадових (службових) осiб, що проводили перевiрку.

Зазначаються зміст, тип проведеної перевiрки (виїзна планова або позапланова), правова пiдстава для її проведення (зазначається вiдповiдний пункт статтi 11 Закону України вiд 4 грудня 1990 року № 509-XII "Про державну податкову службу в Українi", вiдповiднi пункти та статтi iнших законодавчих актiв) та перiод, за який проведена перевiрка.

У разi, якщо проведена виїзна позапланова перевiрка, зазначаються дата та номер наказу керiвника органу державної податкової служби. Якщо виїзна позапланова перевiрка у вiдповiдних випадках здiйснюється на пiдставi рiшення суду, зазначаються назва суду, номер та дата рiшення, термiн проведення перевiрки.

Iнформацiя про направлення суб'єкта господарювання письмового повiдомлення про проведення перевiрки зазначається лише при проведеннi планової виїзної перевiрки. При цьому обов'язково зазначаються дата та номер повiдомлення, дата вручення повiдомлення посадовим особам суб'єкта господарювання пiд пiдпис або його направлення поштою з повiдомленням про вручення платнику податкiв та його отримання.

В актi зазначається, з вiдома яких посадових осiб суб'єкта господарювання проведено перевiрку.

В актi зазначається iнформацiя про вчинення запису в журналi реєстрацiї перевiрок суб'єкта господарювання. Ненадання суб'єктом господарювання журналу реєстрацiї перевiрок фiксується в актi перевiрки.


^ 1.3 Рекомендацiї щодо роздiлу 2 "Загальнi положення"

2.1. Зазначається термiн проведення перевiрки (дата початку та вiдповiдно закiнчення перевiрки).

Якщо термiн проведення перевiрки продовжувався, зазначаються дата та номер наказу керiвника податкового органу.

2.2. Зазначаються особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть суб'єкта господарювання (керiвник та головний бухгалтер) за перiод, що перевiрявся, по дату пiдписання акта (довiдки). При цьому зазначаються дата та номери наказiв про призначення (звiльнення) iз займаної посади.

2.3. Данi про реєстрацiю (перереєстрацiю) суб'єкта господарювання в органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата i реєстрацiйний номер).

Зазначаються код форми власностi та пiдпорядкованiсть (для державних пiдприємств).

2.3.1. Зазначається код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ.

2.3.2. Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання вiдповiдно до установчих документiв.

Зазначається фактичне мiсцезнаходження суб'єкта господарювання та номер телефону. Якщо фактичне мiсцезнаходження суб'єкта господарювання та мiсцезнаходження вiдповiдно до установчих документiв не збігаються, в актi перевiрки зазначається, вiдповiдно до якого документа такий суб'єкт господарювання користується примiщеннями.

2.4. Iнформацiя про взяття на облiк суб'єкта господарювання органом державної податкової служби (назва органу державної податкової служби, дата взяття на облiк). Iнформацiя наводиться вiдповiдно до довiдки про взяття на облiк платника податкiв (форма № 4-ОПП, додаток 4 до Iнструкцiї про порядок облiку платникiв податкiв, затвердженої наказом ДПА України вiд 19.02.98 р. № 80, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 16.03.98 р. за № 172/2612 (iз змiнами та доповненнями).

2.4.1. Наводиться перелiк податкiв, зборiв, платником яких у перевiреному перiодi був суб'єкт господарювання.

Якщо сплата податкiв здiйснювалася консолiдовано, вказуються види таких податкiв.

2.4.2. Вказуються данi про реєстрацiю платника ПДВ (назва документа, дата та номер), iндивiдуальний податковий номер. У разi анулювання свiдоцтва платника ПДВ зазначається дата анулювання та його пiдстави.

Якщо в перевiреному перiодi здiйснювалася перереєстрацiя платника податку на додану вартiсть, зазначаються пiдстави для її проведення та реквiзити попереднього свiдоцтва.

2.5. В актi вiдображається розмiр статутного фонду на момент створення суб'єкта господарювання вiдповiдно до установчих документiв та на останнiй день перевiреного перiоду, вказуються змiни у статутному фондi. У разi, якщо розмiр статутного фонду змiнювався, зазначити пiдстави для внесення змiн та їх реєстрацiю в державних органах.

2.5.1. Iнформацiя про стан статутного фонду (сформований, не сформований).

2.5.2. Рекомендується у табличному варiантi вказати данi про засновникiв (учасникiв, акцiонерiв) суб'єкта господарювання вiдповiдно до установчих документiв iз зазначенням найменування (П.I.Б.), коду за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйного номера засновника), частини його внеску у статутний фонд, зазначається форма внесення.

У разі вiдсутностi iнформацiї щодо акцiонерiв суб'єкта господарювання слiд навести iнформацiю про реєстратора акцiй.

2.5.3. В актi перевiрки необхiдно зазначити, чи є суб'єкт господарювання засновником (учасником), акцiонером iншого суб'єкта господарювання. Якщо засновники (учасники, акцiонери, посадовi особи) суб'єкта господарювання, що перевiряється, є засновниками (учасниками, акцiонерами) iнших суб'єктiв господарювання, то в табличному варiантi наводиться їх перелiк за формою, наведеною в пп. 2.5.3 додатка А (за необхiдностi).

При проведеннi перевiрок суб'єктiв господарювання у зв'язку з їх лiквiдацiєю в обов'язковому порядку в п. 2.5 акта зазначається порядок розподiлу статутного фонду, стан розрахункiв iз засновниками на дату перевiрки.

2.6. У табличному варiантi наводиться перелiк структурних пiдроздiлiв (вiдокремлених та iнших пiдроздiлiв, створених у встановленому порядку) iз зазначенням назви, даних про реєстрацiю, статусу пiдроздiлу та його мiсцезнаходження, форми сплати податкiв (у тому числi консолiдовано), а також назви органу державної податкової служби, в якому структурний пiдроздiл перебуває на облiку, та дати взяття на облiк.

Крiм цього, у разi здiйснення суб'єктом господарювання спiльної дiяльностi без створення юридичної особи зазначаються дата, номер договору про спiльну дiяльнiсть, об'єкт договору, обсяги та перiод дiяльностi.

2.7. У табличному варiантi зазначаються види дiяльностi, що здiйснював суб'єкт господарювання в перевiреному перiодi, з визначенням видiв дiяльностi, що пiдлягають або не пiдлягають лiцензуванню, iз зазначенням номера i дати видачi лiцензiї, назви органу, що видав лiцензiю, дати початку i закiнчення дiї лiцензiї. У разi встановлення перевiркою фактiв здiйснення дiяльностi без отримання вiдповiдної лiцензiї вказуються види, обсяги та перiод здiйснення такої дiяльностi.

При цьому бiльш детально, з обгрунтуванням норм законодавства змiст порушення повинен знайти вiдображення у роздiлi 3.3 акта перевiрки або у вiдповiдному роздiлi довiдки щодо дотримання вимог iншого законодавства.

У разi встановлення перевiркою фактiв здiйснення дiяльностi, що не передбачена статутом, вказуються види, обсяги та перiод здiйснення такої дiяльностi.

Крiм того, в цьому роздiлi акта (довiдки) перевiрки наводиться iнформацiя щодо структури господарської дiяльностi суб'єкта господарювання за її видами, якi сформували понад 10% валового доходу (валових витрат). Щодо зазначених видiв дiяльностi вказується також назва товарiв (робiт, послуг).

2.7.1. У табличному варiантi наводиться iнформацiя про види дiяльностi, що були здiйсненi суб'єктом господарювання в перевiреному перiодi та пiдлягали патентуванню.

2.8. Зазначаються данi про наявнiсть рахункiв у банках та iнших фiнансових установах iз зазначенням iнформацiї щодо надання повiдомлення про їх вiдкриття (закриття); наявнiсть лiцензiй Нацiонального банку України у разi вiдкриття рахунка за межами України, зазначаються данi про залишки коштiв на рахунках та в касi на останнiй день перевiреного перiоду.

Для банкiвських установ вказуються номери коррахункiв у НБУ.

Якщо така iнформацiя має великий обсяг, то можливе винесення цих даних у додатки.

При цьому в актi зазначається, чи вказанi рахунки вiдповiдають iнформацiйнiй базi даних державного податкового органу.

2.9. У табличному варiантi зазначається iнформацiя про попередню планову виїзну перевiрку, проведену органами податкової служби.

У разi, якщо попередня виїзна перевiрка за всiма видами зобов'язань проводилася позапланово, зазначаються її результати.

Iнформацiя вмiщує в собi назву органу, який проводив перевiрку, номер та дату акту перевiрки, перiод, який охоплено перевiркою, установленi порушення (суми донарахованих податкiв (у розрiзi податкiв), а також зменшення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток та завищення бюджетного вiдшкодування ПДВ, данi щодо розмiру застосованих штрафних (фiнансових) санкцiй), вiдомостi про узгодження платником податкiв визначених попередньою перевiркою податкових зобов'язань (разом iз штрафними санкцiями) та сплату донарахованих попередньою перевiркою сум податкiв до бюджету. При цьому зазначаються джерела погашення донарахованих сум.

Також зазначається, чи внесенi i як саме змiни до бухгалтерського облiку об'єктiв оподаткування, чи вiдображено це у податковому облiку i звiтностi.

У випадку, якщо результати будь-яких iнших попереднiх перевiрок суб'єкта господарювання впливають на висновки та результати перевiрки, що проводиться, необхiдно також зазначити їх результати.

2.10. Вказуються повнi назви документiв, якi використанi пiд час даної перевiрки. Вони групуються за типами iз зазначенням перiоду та методу охоплення перевiркою.

Якщо така iнформацiя має великi обсяги, можливе винесення цих даних у додатки.

У разi необхiдностi пiсля таблицi щодо використаних при перевiрцi документiв наводиться перелiк не наданих до перевiрки документiв, якi необхiднi для визначення об'єктiв оподаткування окремих перiодiв, iз зазначенням причин їх ненадання (вилучення правоохоронними органами та iн.). При цьому слiд вказати заходи, вжитi для отримання цих документiв. Документи, якi пiдтверджують зазначенi заходи, слiд навести в додатку до першого примiрника акта перевiрки.

2.11. За необхiдностi зазначається перелiк комп'ютерних автоматизованих iнформацiйних систем, iнформацiя яких використана пiд час перевiрки. Такими системами можуть бути як системи органiв державної податкової служби, так i системи платника податкiв.

2.12. У разi, якщо в перiодi, що перевiрявся, суб'єкт господарювання користувався пiльгами, у табличному варiантi наводиться iнформацiя про наявнiсть пiльг (код пiльги, вид податку та платежу, щодо якого застосовано податкову пiльгу, стаття та найменування законодавчого акта, якi передбачають наявнiсть пiльги, податковий перiод, в якому застосовано податкову пiльгу, сума податку, не сплаченого через отримання податкової пiльги).

2.13. В актi перевiрки наводиться iнформацiя про перевiрки iнших суб'єктiв господарювання з питань правових вiдносин з платником податкiв на пiдтвердження задекларованих ним показникiв, проведенi за перiод, що перевiрявся.

Iнформацiя про запити, направленi до органiв ДПС з метою проведення перевiрок пiдприємств-контрагентiв з питань правових вiдносин, наводиться в реєстрi, який додається до акта перевiрки.

У реєстрi в обов'язковому порядку зазначаються найменування постачальникiв (покупцiв), код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер), їх мiсцезнаходження (мiсце проживання), назва ОДПС, до якого направлений запит, обсяги придбання (продажу), дата та номер листа-запиту.

У мiру надходження вiдповiдей, повторного направлення запитiв або здiйснення виїзних позапланових перевiрок постачальникiв (покупцiв) з питань правових вiдносин iнформацiя в реєстрi оновлюється.

Акти (довiдки) про результати перевiрок постачальникiв (покупцiв) з питань правових вiдносин, якi завершенi на момент складання акта перевiрки, вiдповiдi суб'єктiв господарювання з приводу взаємовiдносин з перевiреним суб'єктом господарювання, акти перевiрок з питань правових вiдносин, якi надiйшли до органу ДПС, додаються до акта перевiрки. Зразок реєстру направлених запитiв та проведених перевiрок з питань правових вiдносин наведено в додатку А до цих Методичних рекомендацiй.

2.14. Якщо при перевiрцi виявлено факти проведення господарських операцiй з суб'єктами господарювання, установчi документи, свiдоцтва про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, первиннi та iншi документи яких в судовому порядку визнано недiйсними, то у даному роздiлi вчиняється вiдповiдний запис.

Також у табличному виглядi наводиться перелiк таких суб'єктiв господарювання iз зазначенням найменування суб'єкта, мiсцезнаходження (мiсця проживання), коду за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйного номера), назви суду, яким винесено вiдповiдне рiшення, номера рiшення та дати, перелiку документiв, визнаних недiйсними, та перiоду, в якому здiйснювались господарськi операцiї.

При цьому вплив взаємовiдносин з наведеними суб'єктами на об'єкт оподаткування та податковi зобов'язання суб'єкта господарювання, що перевiряється, повинен знайти вiдображення у вiдповiдних роздiлах акта перевiрки/довiдки щодо обчислення того чи iншого виду податку.

2.15. У даному пунктi проводиться аналiз рiвня сплати податкiв суб'єктом господарювання, причин виникнення вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток та iнше.

При проведеннi виїзних планових перевiрок за галузевим принципом проводиться аналiз фiнансово-господарської дiяльностi суб'єкта господарювання вiдповiдно до програм перевiрок окремих галузей економiки, доведених Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

2.15.1. В актi/довiдцi в розрiзi рокiв вказується податкове навантаження суб'єкта господарювання, яке розраховується вiдповiдно до вимог Методичних рекомендацiй щодо складання плану-графiка проведення документальних перевiрок суб'єктiв господарювання, затверджених наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 11.10.2005 р. № 441.

2.15.2. Зазначається сума фактично сплачених податкiв до бюджету в розрiзi рокiв та податкiв за даними особових рахункiв платникiв (за необхiдностi цi данi наводяться у таблицi).

2.15.3. Якщо суб'єкт господарювання протягом своєї дiяльностi мав вiд'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (збитки або незначнi прибутки), заявляв значнi суми бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть або при значних обсягах податкового зобов'язання та податкового кредиту вiдображав незначнi суми податку на додану вартiсть до сплати, в обов'язковому порядку зазначаються обгрунтованi їх причини.

При цьому у разi встановлення в ходi перевiрок декларування вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в актi перевiрки вчиняється вiдповiдний запис iз зазначенням кiлькостi податкових перiодiв та суми.

2.15.4. Вказується загальна чисельнiсть працюючих осiб у суб'єкта господарювання, в тому числi за сумiсництвом, на початок та кiнець перевiреного перiоду. Iнформацiя наводиться вiдповiдно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, i сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), затвердженого наказом ДПА України вiд 29.09.2003 р. № 451.

2.15.5. Аналiз змiн валюти балансу та найбiльш впливових її складових частин (активiв або пасивiв) в розрiзi звiтних перiодiв, причин, з яких змiни у структурi або обсягах валюти балансу не призвели до збiльшення фiнансового результату, та причин (обставин), з яких фiнансовий результат за даними фiнансової звiтностi не вiдповiдає оподатковуваному прибутку, наводиться вiдповiдно до вимог стандарту 8 "Розумiння дiяльностi пiдприємства" Методичних вказiвок про визначення стандартiв якостi контрольно-перевiрочної роботи.

2.15.6. Наводиться iнформацiя про наявнiсть у суб'єкта господарювання необоротних активiв: основних фондiв, земельних дiлянок, нематерiальних активiв у вартiсному виразi за даними бухгалтерського облiку станом на початок та кiнець перевiреного перiоду.

Наводиться iнформацiя щодо орендованих суб'єктом господарювання необоротних активiв, зазначається iнформацiя про документи, якi дають право на користування зазначеними активами.

2.15.7. У цьому пунктi аналiзується рух основних засобiв у перевiреному перiодi (придбання, реалiзацiя, надання та отримання в оренду, iнше). При цьому в актi перевiрки зазначаються балансова вартiсть основних засобiв за даними бухгалтерського облiку та вартiсть, яка згiдно iз правилами оподаткування впливає на визначення об'єктiв оподаткування, а також вказуються методи амортизацiї основних засобiв, якi застосовувались суб'єктом господарювання в цьому перiодi.

2.15.8. Аналiз залишкiв товарно-матерiальних цiнностей в розрiзi груп товарно-матерiальних цiнностей проводиться щоквартально за даними бухгалтерського облiку. Iнформацiя наводиться в табличному виглядi та за необхiдностi виноситься в додаток до акта перевiрки.

2.15.9. Аналiз цiн придбання та реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) за основними їх видами проводиться вiдповiдно до вимог стандарту 8 "Розумiння дiяльностi пiдприємства" Методичних вказiвок про визначення стандартiв якостi контрольно-перевiрочної роботи.

2.15.10. Аналiз дебiторської та кредиторської заборгованостi в розрiзi основних контрагентiв та термiнiв виникнення за даними бухгалтерського облiку станом на початок та кiнець перевiреного перiоду проводиться з урахуванням вимог стандарту 13 "Вiдомостi про заборгованiсть" Методичних вказiвок про визначення стандартiв якостi контрольно-перевiрочної роботи. Iнформацiя виноситься в додаток до акта перевiрки.

2.15.11. Аналiзуються операцiї, якi проведенi з використанням вексельної форми розрахункiв. Перелiк векселiв, якi облiковувались суб'єктом господарювання в перевiреному перiодi, вiдображається в реєстрi виданих (переданих) та отриманих векселiв i додається до акта (довiдки) перевiрки. Зразок реєстру виданих (переданих) та отриманих векселiв наведено в додатку 2 до цих Методичних рекомендацiй.

2.15.12. З урахуванням вимог стандарту 7 "Алгоритм дiяльностi суб'єктiв господарювання" методичних вказiвок про визначення стандартiв якостi контрольно-перевiрочної роботи визначається перелiк суб'єктiв господарювання, з якими в перевiреному перiодi платник податкiв перебував у господарських вiдносинах, який наводиться в додатку до акта (довiдки) перевiрки. Зразок реєстру суб'єктiв господарювання, з якими в перевiреному перiодi перебував у господарських вiдносинах платник податкiв, наведено в додатку 3 до цих Методичних рекомендацiй.

До першого примiрника акта додаються схеми руху товарно-грошових потокiв за окремi перiоди iз зазначенням найменувань суб'єктiв господарювання - контрагентiв, товарiв (робiт, послуг), обсягiв придбання та реалiзацiї.

Крiм того, пiд час проведення перевiрки здiйснюється аналiз впливу господарських вiдносин, у яких перебував платник податкiв з iншими суб'єктами господарювання, на його податковi зобов'язання (суми заявленого до вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть) та до першого примiрника акта перевiрки додаються схеми впливу зазначених господарських операцiй на податковi зобов'язання.

За необхiдностi в п. 2.15 акта (довiдки) перевiрки наводиться також аналiз iнших обставин, якi вплинули на результати господарської дiяльностi суб'єкта господарювання (технологiчний процес виробництва, транспортування продукцiї, укладенi кредитнi угоди, угоди страхування (перестрахування) та iнше).

2.16. В актi вiдображається iнформацiя про проведенi суб'єктом господарювання iнвентаризацiї основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв та iн.

2.17. У разi проведення iнвентаризацiї у ходi перевiрки необхiдно зазначити її результати. У цьому роздiлi також наводиться iнформацiя про наявнiсть у суб'єкта господарювання основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей з ознаками безгосподарських (у випадку їх виявлення).

При цьому, у разi коли в ходi проведення перевiрок у суб'єктiв господарювання наявна сума податкового боргу, що перевищує вартiсть його активiв, або передбачаються значнi суми донарахувань, якi також перевищуватимуть вартiсть його наявних активiв, з урахуванням вимог п. 10.6 ст. 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" ( 2181-14 ) у вiдповiдних пунктах цього роздiлу акта (або iнших роздiлах) вiдображаються факти реалiзацiї у перевiреному перiодi (iз зазначенням дати реалiзацiї) активiв iншим суб'єктам господарювання за цiнами, меншими, нiж звичайнi (з визначенням рiзницi мiж звичайною цiною активiв та фактичною цiною їх придбання), передачi суб'єктом господарювання права власностi на активи iншим суб'єктам на безоплатнiй основi або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги. Крiм того, вiдображається iнформацiя про укладенi у перевiреному перiодi суб'єктом господарювання угоди лiзингу або оренди майна з правом викупу, договори купiвлi майна та цiнних паперiв на умовах попередньої оплати, за якими суб'єкт господарювання, який перевiряється, не набув права власностi на таке майно, iншi операцiї, за якими суб'єкт господарювання набуде прав власностi у майбутньому.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconСистема менеджменту якості методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника
Методичні рекомендації щодо порядку розроблення та оформлення посадової інструкції працівника університету (далі – Методичні рекомендації)...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconРегіональна економіка
Значну допомогу в отриманні цих знань покликані надати методичні рекомендації, які містять індивідуальні контрольні завдання, методичні...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи