Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Дата15.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівкиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.0501.04. «ФІНАНСИ»

ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу« Гроші та кредит» для студентів спеціальності 7.0501.04. «Фінанси» всіх форм навчання, / Укладач О. В. Зайцев,- Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 24 с.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота – є творчою роботою студента.

Метою підготовки курсової роботи є:

 • Вивчення студентами загальних принципів і положень грошового обігу на макро- і мікро- рівнях;

 • Знайомство з діяльністю конкретних кредитно-фінансових установ;

 • Спроба укладання трудового контракту й працевлаштування.

Завданнями підготовки курсової роботи є:

 • Одержання практичних знань про роботу кредитно-фінансових установ;

 • Вивчення нормативної бази діяльності кредитно-фінансових установ;

 • Виявлення проблем і пошук їхнього рішення;

 • Закріплення теоретичних знань і перенесення їх у практичну площину на прикладі діяльності кредитно-фінансових установ міста;

 • Вивчення й узагальнення досвіду роботи й методів організації фінансового та економічного аналізу.

Курсова робота має відповідати наступним вимогам:

- чіткість викладу;

- переконливість аргументації;

- обґрунтованість висновків і рекомендацій.

Робота виконується у вигляді пояснювальної записки обсягом 30-40 сторінок рукописом або в машинописній формі з додатками нормативної бази по досліджуваному питанню.

В роботі мають бути: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, практична частина, додатки та список літератури.

У вступі варто відобразити загальний зміст роботи, її мету і завдання.

Основна частина містить розділи, що відповідають темі курсової роботи, у яких висвітлюються теоретичні й практичні питання.

Написання практичної частини курсової роботи здійснюється в такій послідовності:

 1. записується умова задачі відповідно до варіанта, що призначається виконавцю відповідно до порядкового номеру студента в списку групи. Кожна задача має починатися з нової сторінки;

 2. послідовно записуються формули, по яких необхідно вирішувати дані задачі з поясненнями й коментарями умовних позначок формули;

 3. підставляються вхідні дані, проводяться необхідні розрахунки й формулюється відповідь;

 4. формулюються висновки щодо отриманих результатів.

При виконанні практичної частини доречно використати знання, отримані на лекційних і практичних заняттях.


^ 2. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи проводиться під час занять шляхом повідомлення про суть розглянутого питання й виявленої проблеми, шляхах її рішення й відповідей на задані питання студенту викладачем.

Оцінка «відмінно» ставитися, якщо у студента є договір про працевлаштування з підприємством або установою й робота виконана на прикладі конкретного підприємства, виявлені проблема й запропоновані шляхи її рішення.

Оцінка «добре» ставитися, якщо робота не виконана на прикладі конкретного підприємства або установи й носить описовий, реферативний характер.

Оцінка «задовільно» ставитися, якщо студент слабко володіє питаннями, поставленими в курсовій роботі, не повністю розкрив суть роботи, слабко відповідав на питання під час захисту.

^ 3. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Кредитна система України(будь-якої іншої країни);

 2. Структура сучасної кредитноЇ системи України;

 3. Державне регулювання кредитної системи;

 4. Ринок цінних паперів;

 5. Гроші й грошова система;

 6. Сучасна інфляція та її національні особливості;

 7. Банківська система України(будьб-якої іншої країни);

 8. Комерційні банки;

 9. Активні операції комерційного банку;

 10. Інвестиційна діяльність комерційного банку;

 11. Послуги комерційних банків;

 12. Ліквідність і платоспроможність комерційного банку;

 13. Безготівкові розрахунки в господарському обороті;

 14. Функціональні відділи комерційного банку;

 15. Економічні ризики в комерційному банку;

 16. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути;

 17. Страхування як елемент кредитної системи держави;

 18. Організація страхування;

 19. Фінансові основи страхової діяльності;

 20. Ліквідність і платоспроможність страхової організації;

 21. Пенсійне страхування як елемент кредитної системи держави;

 22. Соціальне страхування й фонди соціального страхування;

 23. Інвестиційні організації як елемент кредитно-фінансової системи;

 24. Фінансові компанії, кредитні союзи, ломбарди, благодійні фонди;

 25. Валютна система й міжнародні кредитні відносини;

 26. Короткострокове кредитування підприємств під оборотні кошти;

 27. Планування потреби підприємства в короткострокових кредитах;

 28. Оцінка кредитоспроможності підприємств;

 29. Порядок одержання й погашення кредиту;

 30. Комерційний кредит, умови його одержання й погашення підприємствами;

 31. Вексельний кредит;

 32. Лізингові операції підприємства і їхня ефективність;

 33. Нетрадиційні банківські послуги і їхня роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств;

 34. Довгострокове кредитування підприємств;

 35. Оцінка ефективності використання позикових коштів у діяльності підприємств;

 36. Фінанси акціонерних товариств;

 37. Фінанси товариств з обмеженою відповідальністю;

 38. Фінанси орендних підприємств;

 39. Механізм функціонування фондової біржі;

 40. Біржові операції;

 41. Структура й функціонування фондової біржі в Україні;

 42. Особливості емісії й обігу акцій;

 43. Особливості емісії й обігу облігацій;

 44. Особливості емісії й обігу казначейських зобов'язань і ощадних сертифікатів;

 45. Особливості емісії й обігу цінних паперів другого рівня;

 46. Особливості емісії й обігу векселів;

 47. Особливості емісії й обігу приватизаційних цінних паперів;

 48. Зовнішні характеристики, властивим фінансовим інструментам: ліквідність, ризик, прибутковість;

 49. Способи оцінки обліку й аналізу ліквідності, прибутковості й ризику цінних паперів;

 50. Первинний ринок цінних паперів;

 51. Вторинний ринок цінних паперів;

 52. Види фінансових операцій, проведених на Фондовій біржі;

 53. Котирування цінних паперів;

 54. Державне регулювання ринку цінних паперів;

 55. Учасники фондового ринку: господарські товариства;

 56. Учасники фондового ринку: комерційні банки;

 57. Учасники фондового ринку: кредитні асоціації й союзи;

 58. Учасники фондового ринку: інвестиційні компанії й інвестиційні фонди;

 59. Учасники фондового ринку: страхові компанії;

 60. Посередники на фондовому ринку;

 61. Порядок і особливості проведення касових операцій;

 62. Порядок і особливості проведення термінових угод;

 63. Інвестиційний портфель - підвищення стабільності фінансових вкладень;

 64. Формування портфеля цінних паперів;

 65. Клірингові операції на фондовому ринку;

 66. Довгострокове кредитування й фінанси корпорацій;

 67. Комерційний банк як учасник ринку цінних паперів в Україні, його діяльність як незалежного реєстратора іменних цінних паперів;

 68. Методи ефективного керування в комерційному банку;

 69. Правове регулювання й практика впровадження вексельного обігу на Україні. Казначейські вексельні зобов'язання. Робота Комерційних банків з векселями;

 70. Розвиток ринку цінних паперів в Україні;

 71. Правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності;

 72. Ф'ючерси та опціони на валютному ринку.

 73. Небанківські фінансові посередники.

 74. Сутність та функції грошей.

 75. Класична кількісна теорія грошей.

 76. Монетарна теорія грошей.

 77. Грошовий ринок та його суб`єкти.

 78. Суть інфляції та механізм іі розвитку.

 79. Наслідки інфляції в економічній та соціальній сферах .

 80. Грошові реформи, їх види та механізми.

^ 4 . ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАНЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


ЗАВДАННЯ № 1

ЗАДАЧА 1

Клієнт поклав у банк на депозит суму А тис. грн. з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити суму, яку щомісяця одержує клієнт, методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?

ЗАДАЧА 2

Знайти суму, яку виплатить клієнт банку, через В років, якщо на борг у розмірі Г тис. грн. проценти нараховуються по півріччям.В перше півріччя нараховуються проценти за ставкою Д% річних і кожне наступне півріччя проценти ростуть на Е%.

ЗАДАЧА 3

На внески в банк кожного кварталу впродовж Ж років по К тис. грн. за схемою постнумерандо банк нараховує кожні півроку проценти за ставкою Л% річних. Яка сума буде на рахунку наприкінці строку?

ЗАДАЧА 4

Ви зайняли на М років Н тис. грн. під П% річних, що нараховуються за схемою складних процентіів на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначити, який процент буде сплачений у третьому році?


^ ЗАВДАННЯ № 2

ЗАДАЧА 1

Банк видав кредит (строк1) у розмірі А тис. грн. Строк повернення кредиту (строк 2). Процентна ставка Б% річних. Розрахувати щомісячне нарахування процентів по кредиту методами "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше клієнтові?

ЗАДАЧА 2

Банк пропонує В% річних. Чому має дорівнювати перший внесок, щоб через П років мати на депозитному рахунку Г тис. грн. при: а) щомісячному нарахуванні простих процентів; б) нарахуванні складних процентів за півріччями?

ЗАДАЧА 3

Кожного кварталу робиться внесок у банк за схемою пренумерандо в розмірі Д тис. грн. на умові Е% річних, що нараховуються кожні 6 місяців. Яка сума буде на рахунку через Ж років? Як зміниться ця сума, якщо проценти будуть нараховуватися раз у рік?

ЗАДАЧА 4

Підприємство придбало будинок за К тис. грн. на наступних умовах: а) Л% вартості оплачується негайно; б) частина, що залишилася, погашається рівними річними платежами (наприкінці року) впродовж М років з нарахуванням Н% річних на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів. Визначите загальну суму процентів до виплати.


^ ЗАВДАННЯ № 3

ЗАДАЧА 1

Кредит А тис. грн. виданий (строк 1) під И% річних. Кредит погашений (строк 2). Визначити щомісячний доход банку при нарахуванні процентів методами "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?

ЗАДАЧА 2

Через Б років Вам необхідно мати суму В тис. грн. Скільки необхідно розмістити на депозит під Г% річних, щоб мати суму В тис. грн., при: а) піврічному нарахуванні процентів; б) щоквартальному нарахуванні процентів? Який варіант Ви оберете?

ЗАДАЧА 3

Розрахувати майбутню вартість потоку платежів за схемою постнумерандо за Д років, якщо ставка - Е% річних. Перші Ж років надходить по К тис. грн., далі щорічно розмір надходження збільшується на Л%. Як зміниться майбутня вавртість, якщо схема потока зміниться з постнумерандо на пренумерандо?


ЗАДАЧА 4

Ви зайняли на 6 років М тис. грн. під Н% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначите який процент буде сплачено у третьому році.


^ ЗАВДАННЯ № 4

ЗАДАЧА 1

Позика в розмірі А тис. грн. видана з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити щомісячні розміри процентів методом "30/360" і "факт/факт", а також доход банку.

ЗАДАЧА 2

Яка сума більша : В грн. при депозитній ставці Г% сьогодні або Д грн. при цій ставці через Е років?

ЗАДАЧА 3

Щорічно робиться внесок у банк у розмірі Ж тис. грн. Яка сума буде на рахунку через К років, якщо внесок робиться однією сумою Ж тис. грн. постнумерандо, а банк нараховує Л% річних один раз у два роки?

ЗАДАЧА 4

Ви зайняли на М років Н тис. грн. під П% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначите, яка частина основної суми кредиту буде погашена за перші два роки?


^ ЗАВДАННЯ № 5

ЗАДАЧА 1

Кредит у розмір А тис. грн. виданий з (строк 1) по (строк2) під Б% річних. Визначити щомісячні проценти методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше клієнтові?

ЗАДАЧА 2

На внесок у банк в розмірі В млн. грн. строком на Г років банк нараховує Д% річних. Яка сума буде на рахунку, якщо нарахування процентів провадиться за схемою простих і складних процентів : а) кожні півроку ; б) кожний квартал?

ЗАДАЧА 3

На щоквартальні внески в банк у розмірі Е тис. грн. за схемою пренумерандо банк нараховує Ж% річних раз на рік.

Яка сума буде на рахунку через К років?

ЗАДАЧА 4

Ви зайняли на Л років М тис. грн. під Н% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначите загальну суму процентів до виплати.


^ ЗАВДАННЯ № 6

ЗАДАЧА 1

Кредит у розмірі А тис. грн. виданий з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити суму яку щомісяця платить клієнт, методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?

ЗАДАЧА 2

Яка із сум більша - сума В тис. грн. через Г років або Д тис. грн. через Е років, якщо депозитний (щорічний) процент дорівнює: а) 0% (нуль відсотків); б) Ж%; в) К%?

ЗАДАЧА 3

Впродовж Л років кожний квартал в банк вноситися по М тис. грн. за схемою пренумерандо. Банк нараховує Н% річних. Яка сума буде на рахунку наприкінці строку?

ЗАДАЧА 4

Ви зайняли на П років Р тис. грн. під Т% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно рівними сумами наприкінці кожного року. Визначити, яка частина основної суми буде погашена за перші два роки.


^ 5. ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ ДО ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИВели-чина

Варіанти до завдання № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Строк 1

29.01.01

28.01.01

27.01.01

26.01.01

25.01.01

24.01.01

23.01.01

22.01.01

21.01.01

20.01.01

19.01.01

18.01.01

17.01.01

16.01.01

15.01.01

Строк 2

3.05.01

4.05.01

5.05.01

6.05.01

7.05.01

8.05.01

7.05.01

10.05.01

11.05.01

12.05.01

13.05.01

14.05.01

15.05.01

16.05.01

17.05.01

Б

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

В

3

4

5

6

5

4

3

6

5

4

3

6

5

4

3

Г

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Д

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Е

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Ж

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

К

8

9

10

5

6

7

11

12

13

3

2

1

13

14

15

Л

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

М

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

11

Н

01

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

130

140

150

160

П

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
Вели-чина

Варіанти до завдання № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Строк 1

18.01.01

22.01.01

23.01.01

10.01.01

11.01.01

12.01.01

13.01.01

14.01.01

15.01.01

16.01.01

17.01.01

19.01.01

20.01.01

21.01.01

24.01.01

А

50

100

150

75

125

175

200

225

250

300

270

280

290

310

320

Строк 2

4.04.01

5.05.01

6.05.01

10.05.01

20.05.01

20.04.01

29.04.01

25.05.01

18.05.01

19.05.01

4.06.01

6.06.01

7.06.01

8.06.01

1.06.01

Б

20

25

30

35

15

18

24

28

32

36

21

24

22

18

34

В

18

20

25

30

32

34

16

22

27

29

19

18

24

26

28

Г

400

300

450

500

550

600

650

700

750

800

450

500

500

600

650

Д

500

400

600

700

650

750

800

550

450

850

400

500

600

700

800

Е

50

25

30

35

40

28

32

36

38

26

2

24

28

36

30

Ж

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

К

150

200

250

300

350

400

225

275

325

375

350

300

250

200

150

Л

30

20

25

30

35

40

45

50

10

5

20

25

30

35

40

М

8

7

6

9

10

11

5

6

7

8

9

10

5

6

7

Н

15

16

18

20

22

24

26

28

30

14

1

19

21

23

25

П

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

5

6
Вели-чина

Варіанти до завдання № 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

Строк 1

3.01.01

5.01.01

7.01.01

9.01.01

10.01.01

12.01.01

14.01.01

16.01.01

18.01.01

20.01.01

22.01.01

24.01.01

26.01.01

28.01.01

30.01.01

Строк 2

6.05.01

10.05.01

15.05.01

17.05.01

20.05.01

25.05.01

27.05.01

29.05.01

4.06.01

8.06.01

12.06.01

15.06.01

20.06.01

22.06.01

25.06.01

Б

6

7

8

5

4

3

6

7

8

5

4

3

6

7

8

В

100

120

150

80

85

70

60

90

110

130

140

160

170

180

190

Г

10

15

20

25

12

14

16

18

22

24

26

28

30

19

21

Д

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

7

10

Е

8

10

12

14

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ж

2

3

3

4

4

5

6

7

4

3

4

2

2

3

8

К

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Л

20

18

16

15

14

13

12

10

9

8

7

6

5

4

3

М

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Н

10

12

14

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

И

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
Вели-чина

Варіанти до завдання № 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Строк 1

4.01.01

6.01.01

8.01.01

10.01.01

12.01.01

14.01.01

16.01.01

18.01.01

20.01.01

22.01.01

24.01.01

26.01.01

28.01.01

30.01.01

5.01.01

Строк 2

1.04.01

15.04.01

17.04.01

19.04.01

21.04.01

23.04.01

25.04.01

27.04.01

14.04.01

16.04.01

18.04.01

20.04.01

22.04.01

24.04.01

26.04.01

Б

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

В

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

Г

10

12

14

16

18

20

22

24

25

23

21

19

17

15

13

Д

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

Е

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Ж

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

К

6

8

10

12

6

8

10

12

6

8

10

12

6

8

10

Л

8

10

12

14

6

8

10

12

14

6

8

10

12

14

6

М

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

Н

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

10

11

12

П

9

10

12

14

9

10

12

14

9

10

12

14

9

10

12
Вели-чина

Варіанти до завдання № 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

Строк 1

3.01.01

4.01.01

5.01.01

6.01.01

7.01.01

8.01.01

9.01.01

10.01.01

11.01.01

12.01.01

13.01.01

14.01.01

15.01.01

16.01.01

17.01.01

Строк 2

3.05.01

4.05.01

5.05.01

6.05.01

7.05.01

8.05.01

7.05.01

10.05.01

11.05.01

12.05.01

13.05.01

14.05.01

15.05.01

16.05.01

17.05.01

Б

20

21

22

23

24

25

26

14

16

18

20

10

11

12

13

В

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Г

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

5

6

7

Д

10

15

20

25

30

35

40

10

15

20

25

30

35

40

22

Е

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ж

12

14

16

18

20

22

24

26

11

13

15

17

19

21

23

К

8

7

6

5

9

7

6

8

5

10

9

8

7

6

9

Л

6

7

8

9

6

7

8

9

5

6

7

8

9

6

7

М

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10

15

20

25

30

35

Н

8

9

10

12

14

16

18

20

11

13

15

17

19

21

22
Вели-чина

Варіанти до завдання № 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

Строк 1

3.01.01

4.01.01

5.01.01

6.01.01

7.01.01

8.01.01

9.01.01

10.01.01

11.01.01

12.01.01

13.01.01

14.01.01

15.01.01

16.01.01

17.01.01

Строк 2

17.05.01

16.05.01

15.05.01

14.05.01

13.05.01

12.05.01

11.05.01

10.05.01

9.05.01

8.05.01

7.05.01

6.05.01

5.05.01

4.05.01

3.05.01

Б

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

В

20

21

26

4

16

12

13

11

18

10

11

16

15

19

8

Г

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Д

25

28

31

22

26

24

30

25

32

20

28

42

27

42

18

Е

4

5

6

5

6

7

7

6

5

6

7

8

6

7

8

Ж

10

9

6

8

5

8

10

11

7

12

6

7

8

9

10

К

15

12

12

16

10

22

20

24

14

22

16

21

14

26

28

Л

5

6

7

8

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Н

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

П

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

Р

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Т

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8^ 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Гроші та кредит:Підручник/М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг.ред. М. І. Савлука.-К.: КНЕУ, 2001.-602с.


7. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра фінансів

НКП м._________________


^ КУРСОВА РОБОТА


Дисципліна: «Гроші та кредит»


На тему: «______________________________________________»


Студент (підпис) ____________ П.І.Б.

Група _____________


Викладач Зайцев Олександр Васильович


НКП м.______________

20__р.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого ректора-

начальник організаційно- методичного управління В. Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.0501.04. «ФІНАНСИ»

ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач О. В. Зайцев


Відповідальний за випуск В. М. Боронос


Декан факультету О. І.Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з курсу

«Гроші та кредит»

для студентів спеціальності 7.0501.04. «Фінанси»

всіх форм навчання


Укладач О. В. Зайцев


Редактор Н. В. Лисогуб


Віповідальний за випуск В. М. Боронос


Комп`ютерний набір О. В. Галахова


Підп. До друку .2006

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум.друк.арк.. обл..-вид.арк..

Тираж 450пр. Собівартість вид.

Зак. №


Видавництво СумДУ при сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб`єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи