Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Скачати 328.05 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
Дата15.09.2012
Розмір328.05 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни


"Інформаційні системи та технології у фінансових установах"


для студентів спеціальності

6.050100 "Фінанси"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О.О. Захаркін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-28с.


Кафедра фінансів

Практичне заняття 1


Використання табличного редактора "EXСEL" для розрахунку

кошторису витрат у процесі фінансового планування


Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів формування кошторису витрат на виробництво за допомогою табличного редактора "EXСEL".


1.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент має ознайомитися з основними принципами та видами фінансового планування, порядком складання кошторису витрат, його структурою та складовими елементами. Крім цього, студент має опанувати навички роботи з табличним редактором "EXСEL", які він отримав під час вивчення дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка".

При складанні кошторису витрат на виробництво продукції вони групуються за економічно спільними елементами (наприклад, витрати на матеріали, заробітна платня, амортизація тощо). При цьому витрати, які формують технологічну собівартість продукції (витрати на основні матеріали, основна заробітна платня робітників, амортизація виробничого обладнання тощо) розраховується прямим методом. Витрати, які формують цехову та виробничу, та повну собівартість (загальновиробничі витрати), як правило, розраховуються непрямим методом.


1.2 Порядок проведення заняття


На початку роботи студент має створити власний файл під своїм прізвищем, наприклад "Petrenko.xls". Всі розрахунки мають проводитися виключно в цьому файлі. Відкривати, видаляти, редагувати інші файли суворо забороняється.

Вихідні дані для проведення розрахунків наведені в таблиці 1.1. При цьому буква "А" відповідає останній цифрі номера залікової книжки. Введення вихідних даних здійснюється у відповідні клітинки електронної таблиці.

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для складання кошторису витрат
А

В

1

Характеристика

Значення

2

Квартальний обсяг виробництва, шт.

(10+А)000

3

Витрати матеріалу на один виріб, кг.

2

4

Вартість одного кілограму матеріалів, грн

3

5

Час виготовлення одного виробу, год.

0,5

6

Годинна тарифна ставка одного робітника, грн

14,5

7

Вартість основних засобів 3-ї групи, грн

200000

8

Коефіцієнт відношення загальноцехових витрат до основної заробітної плати

0,3

9

Коефіцієнт відношення загальновиробничих витрат до основної заробітної плати

0,8

10

Необхідна рентабельність продукції

25%


Складається кошторис витрат (таблиця 1.2).


Таблиця 1.2 – Планування кошторису витрат
А

В

...12

Кошторис витрат на виробництво

Значення

1314

Характеристика
15

Витрати на сировину та матеріали, грн

=В2*В3*В4

16

Основна заробітна плата робітників, грн

?

17

Нарахування на фонд заробітної праці, грн

?

18

Амортизаційні відрахування, грн

?

19

Загальноцехові витрати, грн

?

20

Загальновиробничі витрати, грн

?

21

Всього, грн

?

22

Планова ціна одиниці продукції

?


Витрати на сировину та матеріали визначаються шляхом множення квартального обсягу виробництва (клітинка^ В2) на витрати матеріалу на один виріб (клітинка В3) та вартість кілограму матеріалів (клітинка В4). Основна заробітна плата розраховується шляхом множення квартального обсягу виробництва (клітинка В2) на час виготовлення одного виробу (клітинка В5) та годинну тарифну ставку одного робітника (клітинка В6). Нарахування на фонд заробітної праці визначається згідно з діючими нормами законодавства України. Амортизаційні відрахування розраховуються за правилами податкового обліку згідно з діючими нормами законодавства. Загальноцехові та загальновиробничі витрати визначаються непрямим методом залежно від основної заробітної плати. Загальна сума витрат розраховується за допомогою функції "СУММ", шляхом її введення в клітинку В21 таким чином: "СУММ (В15:В20)". Планова ціна одиниці продукції розраховується залежно від необхідної рентабельності продукції та її собівартості.

На основі проведених розрахунків будується структурна діаграма кошторису витрат. Для цього на панелі інструментів вибираєтся меню "Мастер диаграмм", тип діаграми "Круговая", діапазон даних клітинки "(А15:В20)". Також задаються параметри діаграми: заголовки, легенда, підписи даних та розміщення діаграми. Приклад побудови діаграми наведено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 - Приклад побудови діаграми кошторису витрат


Наприкінці заняття оформлюється звіт, в якому наводяться результати роботи (за можливості результати роздруковуються на принтері).

Практичне заняття 2


Використання фінансових функцій табличного редактора "EXСEL" у фінансовій математиці


^ Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів розв'язання задач з фінансової математики за допомогою фінансових функцій табличного редактора "EXСEL".


2.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент має ознайомитися з основними принципами розв'язання задач з фінансової математики, зрозуміти сутність вартості грошей в часі, вміти проводити розрахунки майбутньої та поточної вартостей грошей, процентних платежів. Необхідні навички розв'язання задач з фінансової математики студент мав набути під час вивчення дисциплін "Гроші та кредит", "Фінанси підприємств", "Банківська справа", "Інвестування".

Розв'язання задач з фінансової математики доцільно проводити за допомогою табличного редактора "EXСEL", який має вбудовані фінансові функції. Для більш якісного опанування використання фінансових функцій доцільно використовувати вбудовану довідку "EXСEL".


2.2 Порядок проведення заняття

На початку роботи студент має створити власний файл під своїм прізвищем, наприклад "Petrenko.xls". Всі розрахунки мають проводитися виключно в цьому файлі. Відкривати, видаляти, редагувати інші файли суворо забороняється.

Згідно із завданням необхідно, використовуючи фінансові функції визначити, яка сума буде на ощадному рахунку через 3 роки, якщо щомісячні внески на нього становлять 500 грн., початкова сума (2+Б)000 грн, ставка складних відсотків 15% річних, які нараховуються наприкінці кожного місяця. При цьому буква "Б" відповідає останній цифрі номера залікової книжки.

У відповідні клітини електронної таблиці заносяться вихідні дані для проведення розрахунків згідно з формою, наведеною в таблиці 2.1.

Для отримання результату активізується клітина В8 та за допомогою лівої кнопки "миші" викликається меню функції, яке позначено піктограмою " fx " (вставка функції), що розміщена на стандартній панелі інструментів редактора "EXСEL" (рис. 2.1). Викликати меню функцій також можливо через меню "Вставка", підменю "Функция".


Таблиця 2.1 - Вихідні дані для визначення майбутньої вартості
А

В

1

Характеристика

Значення

2

Річна ставка відсотків

25%

3

Кількість внесків на рік

36

4

Розмір щомісячних внесків

500

5

Початкова сума коштів, що є на рахунку

2000

6

Тип платежу

0

78

Результат розрахунку

БЗ(В2;......)

9


Рисунок 2.1 – Вигляд діалогового вікна функцій


Для розрахунку майбутньої вартості використовується фінансова функція "БС". (Увага! У різних версіях табличного редактора "EXСEL" назви функцій та їх синтаксис можуть відрізнятися). Синтаксис даної функції наведено на рисунку 2.2.БС(ставка;кпер;плт;пс;тип)


Ставка    — процентная ставка за период.


Кпер    — это общее число периодов платежей по аннуитету.


Плт    — это выплата, производимая в каждый период; это значение не может меняться в течение всего периода выплат. Обычно плт состоит из основного платежа и платежа по процентам, но не включает других налогов и сборов. Если аргумент опущен, должно быть указано значение аргумента пс.


Пс    — это приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей. Если аргумент нз опущен, то он полагается равным 0. В этом случае должно быть указано значение аргумента плт.


Тип    — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата. Если аргумент «тип» опущен, то он полагается равным 0.

Тип

Когда нужно платить

0

В конце периода

1

В начале периода


Рисунок 2.2 – Синтаксис функції БС


Після виклику потрібної функції з'являється діалогове вікно введення аргументів функції (рис. 2.3).
Рисунок 2.3 – Діалогове меню аргументів функції "БС"

Відповідно до умови завдання заповнюються (за допомогою натискання покажчика "миші" на піктограму у правій частині відповідного рядка) необхідні рядки цього меню (розшифрування позначень рядків знаходяться в нижній частині вікна). Після заповнення потрібних рядків необхідно натискати «ОК». При заповненні рядків "Ставка" та "Кпер" виникає необхідність перерахунку річних параметрів платежів у щомісячні.

У клітині В8 отримуємо результат розрахунку, який має від'ємний формат. Всі аргументи, що являють собою кошти, які мають бути виплачені (наприклад, ощадні вклади), подаються від'ємними числами; кошти, які мають бути отримані (наприклад дивіденди), подаються позитивними числами.


2.3 Завдання для самостійного виконання


За допомогою фінансових функцій розв'яжіть такі задачі.

2.3.1 Підприємству для здійснення інвестиційної діяльності через 3 роки необхідно (5+Б)0000 грн. Яку суму необхідно щомісяця вносити на рахунок під 12 % річних (відсотки складні), щоб наприкінці строку одержати необхідну суму грошей. Відсотки нараховуються щомісяця наприкінці періоду.

2.3.2 Підприємець планує взяти кредит на купівлю обладнання на суму 25000 доларів. Банківська процентна ставка становить 12% річних (відсотки складні), із щомісячним нарахуванням. На погашення кредиту та відсотків з нього підприємець планує щомісяця витрачати по 500 доларів. Крім цього, банк вимагає здійснити початковий внесок у розмірі 10% від вартості обладнання. Визначити, за який період підприємець повністю погасить кредит.

2.3.3 Банк щомісяця нараховує складні відсотки при ставці 15% річних. Визначити розмір щомісячних внесків, які планується здійснювати наприкінці кожного місяця у таких випадках:

а) для створення через 5 років фонду в розмірі 500000 грн., якщо спочатку на рахунку підприємства було 100000 грн;

б) для повного погашення через 5 років поточної заборгованості, у сумі 500000 грн.


Наприкінці заняття оформлюється звіт, в якому наводяться результати роботи (за можливості результати роздруковуються на принтері).


Практичне заняття 3


Використання фінансових функцій табличного редактора "EXСEL" в інвестиційному проектуванні


^ Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів оцінки ефективності інвестиційних проектів за допомогою фінансових функцій табличного редактора "EXСEL".


3.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент має ознайомитися з основними принципами розроблення та оцінки ефективності інвестиційних проектів. Необхідні навички щодо інвестиційного проектування студент мав отримати під час вивчення дисциплін "Інвестування", "Проектний аналіз", "Фінансовий аналіз".

Фінансова оцінка ефективності інвестиційного проекту проводиться шляхом складання таблиць грошових потоків, підсумком яких є розрахунок чистого грошового потоку, що виникає внаслідок реалізації інвестиційного проекту. На основі цього грошового потоку розраховуються показники чистої поточної вартості (NPV), внутрішньої норми прибутковості (IRR), рентабельності інвестиції (RI), терміну окупності тощо.

Розрахунок даних показників доцільно проводити за допомогою табличного редактора "EXСEL", який має відповідні фінансові функції.


3.2 Порядок проведення заняття

На початку роботи студент має створити власний файл під своїм прізвищем, наприклад "Petrenko.xls". Всі розрахунки мають проводитися виключно в цьому файлі. Відкривати, видаляти, редагувати інші файли суворо забороняється.

Згідно із завданням необхідно скласти таблицю грошових потоків, що виникає внаслідок реалізації інвестиційного проекту, спрямованого на модернізацію виробництва. Вартість проекту становить 100000 грн. Інвестиційний проект розраховано на 5 років. У результаті проведення техніко-економічного обґрунтування розраховано притік та відтік коштів, що виникає внаслідок реалізації інвестиційного проекту. Притік коштів враховує в себе виручку від реалізації продукції та ліквідаційну вартість основних засобів. Відтік коштів враховує в себе капітальні інвестиційні витрати та поточні витрати на забезпечення процесу виробництва.

Формується відповідна таблиця грошових потоків у форматі електронної таблиці (табл. 3.1).


Таблиця 3.1 – Таблиця грошових потоків інвестиційного проекту
А

В

С

D

E

F

G

1

Періоди

2
0

1

2

3

4

5

3

Притік, грн
45000

55000

60000

65000

78000

4

Відтік, грн

-100000

-20000

-25000

-28000

-30000

-32000

5

Валовий прибуток, грн
?

?

?

?

?

6

Податок на прибуток, грн
?

?

?

?

?

7

Чистий грошовий потік, грн

?

?

?

?

?

?


На основі вхідних даних розраховується валовий прибуток, податок на прибуток та чистий грошовий потік. Для розрахунку чистої поточної вартості використовується фінансова функція "ЧПС". Синтаксис цієї функції наведено на рисунку 3.1.ЧПС(ставка ;значение1;значение2; ...)

Ставка  – ставка дисконтирования за один период.

Значение1, значение2,...  — от 1 до 29 аргументов, представляющих расходы и доходы.

  • Значение1, значение2, ... должны быть равномерно распределены во времени, выплаты должны осуществляться в конце периода.

  • ЧПС использует порядок аргументов значение1, значение2, ... для определения порядка поступлений и платежей.

Заметки

  • Вычисления функции ЧПС базируются на будущих денежных взносах. Если первый денежный взнос приходится на начало первого периода, то первое значение следует добавить к результату функции ЧПС, но не включать в список аргументовРисунок 3.1 - Синтаксис функції "^ ЧПС"


Для розрахунку чистої поточної вартості (NPV) необхідно задати ряд процентних ставок, які доцільно збільшувати з дискретністю 2% (0%; 2%; 4%; 6%...). У нашому прикладі значення цих ставок можна занести в клітинки В9 – G9... (табл. 3.2).


Таблиця 3.2 – Вихідні дані для розрахунку (NPV)
А

В

С

D

E

F

G

1

Періоди

2
0

1

2

3

4

5

...

...

...

...

...

...

...

...

9

Процентна ставка

0%

2%

4%

6%

8%

10%

10

Чиста поточна вартість, грн
?

?

?

?

?


Далі активізується клітинка ^ В10 та викликається фінансова функція "ЧПС" (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Застосування фінансової функції "ЧПС"

Після виклику потрібної функції з'являється діалогове вікно введення аргументів функції (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Діалогове меню аргументів функції "ЧПС"


Відповідно до умови завдання заповнюються (за допомогою натискання покажчика "миші" на піктограму у правій частині відповідного рядка) необхідні рядки цього меню (розшифрування позначень рядків знаходиться в нижній частині вікна). При заповненні рядка значень доцільно використовувати абсолютні посилання на координати клітинок за допомогою знака "$". Після заповнення потрібних рядків необхідно натискати «ОК».

Копіюються дані з клітинки В10 у клітинки з координатами С10 – G10. При цьому значення процентної ставки автоматично змінюються, а значення грошового потоку - залишаються постійними. В результаті отримуємо такі значення чистої поточної вартості (табл. 3.3):


Таблиця 3.3 – Результати розрахунку NPV.
А

В

С

D

E

F

G

1

Періоди

2
0

1

2

3

4

5

...

...

...

...

...

...

...

...

9

Процентна ставка

0%

2%

4%

6%

8%

10%

10

Чиста поточна вартість, грн

26 000

17 768

10 541

4 186

-1 409

-6 343


За отриманими результатами будується графік залежності чистої поточної вартості від процентної ставки. Для цього в меню "Вставка", "Диаграмма" вибирається тип діаграми – "точечная" (діалогове меню наведено на рис. 3.4; 3.5), задається діапазон даних (клітинки А9 - G10) та заповнюються параметри діаграми.

Рисунок 3.4 – Діалогове меню вибору типу діаграмиРисунок 3.5 – Діалогове меню діапазону даних діаграми


Аналогічним чином розраховується значення внутрішньої ставки дохідності інвестиційного проекту. При цьому використовується фінансова функція "ВСД".

Синтаксис цієї функції наведено на рисунку 3.6.ВСД(значения;предположение)

Значения    — это массив или ссылка на ячейки, содержащие числа, для которых требуется подсчитать внутреннюю ставку доходности.

  • Значения должны содержать, по крайней мере, одно положительное и одно отрицательное значение.

Предположение    — это величина, о которой предполагается, что она близка к результату ВСД.

  • В большинстве случаев нет необходимости задавать предположение для вычислений с помощью функции ВСД. Если предположение опущено, то оно полагается равным 0,1 (10 процентов)


Рисунок 3.6 - Синтаксис функції "ВСД"


Діалогове меню фінансової функції "ВСД" наведено на рисунку 3.7.Рисунок 3.7 – Діалогове меню фінансової функції "ВСД"


Для розрахунку рентабельності інвестиції також доцільно використовувати функцію "ЧПС". За результатами розрахунків необхідно зробити відповідні висновки.

Наприкінці заняття оформлюється звіт, в якому наводяться результати роботи (за можливості результати роздруковуються на принтері).


Практичне заняття 4


Використання функцій роботи з базою даних табличного редактора "EXСEL" у фінансових розрахунках


^ Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів роботи з базою даних за допомогою відповідних функцій табличного редактору "EXСEL".


4.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент має ознайомитися з основними принципами створення баз даних та їх аналізом. Необхідні навички щодо створення баз даних студент мав отримати з лекційного матеріалу, а також під час вивчення дисциплін "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Інвестування", "Бухгалтерський облік".

Під час роботи суб'єктів господарювання виникає необхідність обліку його фінансово-економічних операцій, які здійснюються протягом певного періоду. Для ведення такого обліку використовуються спеціальні бухгалтерські програми – "1С Бухгалтерія", "Парус" тощо. Однак досить часто, особливо в малому бізнесі, немає потреби вести повноцінний бухгалтерський облік за допомогою вищезазначених програм, а доцільно обмежитися можливостями табличного редактора "EXСEL". Наприклад, це може стосуватися приватного підприємця, який має обмежене коло постійних клієнтів-покупців та веде облік їх купівель протягом року, для чого створюється відповідна база даних. У цьому випадку аналіз доцільно проводити за допомогою табличного редактора "EXСEL", який має відповідні вбудовані функції роботи з базою даних.


4.2 Порядок проведення заняття

На початку роботи студент має створити власний файл під своїм прізвищем, наприклад "Petrenko.xls". Всі розрахунки мають проводитися виключно в цьому файлі. Відкривати, видаляти, редагувати інші файли суворо забороняється.

Згідно із завданням необхідно проаналізувати базу даних постійних клієнтів підприємця, які здійснювали у нього покупки протягом року. Ця база даних містить в собі дані про назву підприємства-покупця, дату покупки та суму покупки, які заносяться у відповідні клітини електронної таблиці (табл. 4.1). При створенні таблиці доцільно аналізувати 3-4 підприємства, які здійснювали покупки 5-6 разів на рік. Назви підприємств-покупців, дати та суми покупок вибираються студентами довільно.


Таблиця 4.1 – База даних підприємств-покупців.
А

В

С

1

Підприємство-покупець

Дата покупки

Сума, грн

2

Альфа

09.01.07

150

3

Бета

12.03.07

320

4

Альфа

15.04.07

460

5

Дельта

23.04.07

380

...

...

...

...

15

Бета

21.12.07

540


Припустимо, підприємець бажає проаналізувати, на яку суму придбало продукції кожне з підприємств за рік. Даний аналіз можна проводити декількома способами. За першим способом можна використати можливості меню "Итоги". Для цього попередньо необхідно виділити всю таблицю бази даних та відсортувати дані за допомогою меню "Данные", підменю "Сортировка по возрастанию" (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Меню сортування даних


Далі за допомогою "миші" виділяються відсортовані дані, викликається меню "Данные", підменю "Итоги" (рис. 4.2) та вибираються необхідні умови сортування.
Рисунок 4.2 – Меню "Итоги"


Результат отримуємо у такому вигляді (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Результат розрахунку суми покупок.

За іншим способом можна використати можливості функцій роботи з базою даних. Для розрахунку суми покупок доцільно використати функцію "БДСУММ". Синтаксис цієї функції наведено на рисунку 4.4.БДСУММ(база_данных;поле;критерий)

База_данных – это интервал ячеек, формирующих список или базу данных. База данных представляет собой список связанных данных, в котором строки данных являются записями, а столбцы — полями. Верхняя строка списка содержит названия всех столбцов.

Поле определяет столбец, используемый функцией.

Критерий  – это интервал ячеек, который содержит задаваемые условия
Рисунок 4.4 - Синтаксис функції "БДСУММ"


Припустимо, підприємець бажає проаналізувати, на яку суму придбало продукції підприємство "Альфа" за рік.
Рисунок 4.5 - Меню функції "^ БДСУММ"

Для цього в клітини E1, F1 заносять відповідні назви стовбців бази даних: "Підприємство - покупець", "Сума, грн". Далі активізується клітина F2 та за допомогою лівої кнопки "миші" викликається меню функції "БДСУММ" (рис. 4.5). Відповідно до умови завдання заповнюються (за допомогою натискання покажчика "миші" на піктограму у правій частині відповідного рядка) необхідні рядки цього меню (розшифрування позначень рядків знаходиться в нижній частині вікна). Для прикладу, наведеного на рисунку 4.5, як "База даних" використовується інтервал клітин А1:С12, як "Поле" – клітина С1, як "Критерій" – інтервал клітин Е1:Е2. Результат подано в клітині F2.

Припустимо, необхідно проаналізувати на яку суму придбало продукції підприємство "Дельта" за період з 01 липня по 01 жовтня. Для цього в клітини F2 та G2 заносяться розширені критерії відбору: >01.07.2007 та <01.10.2007 відповідно (рис. 4.6).
Рисунок 4.6 – Використання розширеного критерію відбору за допомогою функції "БДСУММ"

Аналогічним чином використовується функція "БДСУММ", де як "Критерій" задається – інтервал клітин Е1: G2. Таким чином у клітині Н2 отримуємо потрібний результат.


4.3 Завдання для самостійного виконання


За допомогою функцій роботи з базою даних необхідно знайти мінімальну, максимальну та середню суму покупки одного з підприємств за визначений період. За результатами розрахунків необхідно зробити відповідні висновки.

Наприкінці заняття оформлюється звіт, в якому наводяться результати роботи (за можливості результати роздруковуються на принтері).

Практичне заняття 5


Використання табличного редактора "EXСEL" для проведення

кореляційно-регресійного аналізу даних на фінансових ринках


Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів проведення кореляційно-регресійного аналізу при розрахунках курсів цінних паперів на фінансових ринках.


5.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент має ознайомитися з основними принципами аналізу. Необхідні навички щодо проведення кореляційного та регресійного аналізу студент мав отримати з лекційного матеріалу, а також під час вивчення дисциплін "Математика", "Статистика", "Економетрія", "Ринок фінансових послуг".

У сучасній роботі фінансиста виникає потреба дослідження операцій на фінансових ринках. Як правило, об'єктами дослідження виступають курси цінних паперів, курси валют, ціни на сировину, метали тощо. Досить часто виникає потреба в проведенні технічного аналізу та виведенні трендових моделей, що дозволяють з деяким ступенем ймовірності спрогнозувати майбутню вартість того чи іншого фінансового інструмента на перспективу. При цьому проведення попередніх розрахунків доцільно проводити за допомогою табличного редактора "EXСEL", який має відповідні вбудовані можливості аналізу.


5.2 Порядок проведення заняття

На початку роботи студент має створити власний файл під своїм прізвищем, наприклад "Petrenko.xls". Всі розрахунки мають проводитися виключно в цьому файлі. Відкривати, видаляти, редагувати інші файли суворо забороняється.

Згідно із завданням необхідно проаналізувати взаємозалежність курсів акцій декількох підприємств та визначити, які з них мають найбільший ступінь кореляції між собою. В результаті розрахунків необхідно вивести рівняння регресії та знайти коефіцієнт апроксимації R2, який характеризує ступінь взаємозв'язку між змінними величинами.

Як вихідні дані використовуються історичні дані курсів акцій декількох підприємств, які заносять у відповідні клітини електронної таблиці (табл. 5.1).


Таблиця 5.1 – Курси акцій підприємств
А

В

С

D

1

Дата

Курс акцій підприємств, грн

2
ВАТ "Темп"

ВАТ "Прогрес"

ВАТ "Ресурс"

3

1.01.07

12

25

36

4

1.02.07

16

31

42

5

1.03.07

18

38

54

6

1.04.07

15

48

56

7

1.05.07

21

54

60

8

1.06.07

27

55

65

9

1.07.07

22

46

58

10

1.08.07

18

49

55

11

1.09.07

29

46

62

12

1.10.07

31

38

64

13

1.11.07

35

46

67

14

1.12.07

19

54

59


Отримати результат у найбільш наочному вигляді можна за допомогою використання можливостей "^ Майстра діаграм". Наприклад, необхідно визначити характер взаємозалежності курсів акцій підприємств ВАТ "Темп" та ВАТ "Прогрес". Для цього на панелі інструментів вибираєтся меню "Мастер диаграмм", тип діаграми "Точечная", діапазон даних клітини "(В3:С14)". Також задаються параметри діаграми: заголовки, легенду, підписи даних та розміщення діаграми. Приклад побудови діаграми наведено на рисунку 5.1.

В результаті отримуємо крапкову діаграму, яка характеризує взаємозалежність двох величин. Для визначення рівняння регресії та побудови лінії тренда необхідно покажчик "миші" встановити на одну з точок діаграми та натиснути праву кнопку, викликавши таким чином меню "Формат данных", в якому вибрати рядок "Добавить линию тренда". У меню "Линия тренда" вибираються тип лінії та її параметри (рис. 5.2). В результаті отримуємо рівняння регресії та величину апроксимації R2, який характеризує ступінь взаємозв'язку між курсами акцій підприємств ВАТ "Темп" і ВАТ "Прогрес".
Рисунок 5.1 – Меню "Мастер диаграмм" та результат побудови діаграми взаємозв'язку між курсами акцій ВАТ "Темп" і ВАТ "Прогрес".

Рисунок 5.2 – Меню "Линия тренда" та результат розрахунків взаємозв'язку між курсами акцій ВАТ "Темп" і ВАТ "Прогрес" та взаємозв'язку між курсами акцій ВАТ "Темп" і ВАТ "Ресурс".


5.3 Завдання для самостійного виконання


За допомогою "Майстра діаграм" аналогічним чином знаходиться ступінь взаємозв'язку між курсами акцій інших підприємств. За результатами розрахунків необхідно зробити відповідні висновки.

Наприкінці заняття оформлюється звіт, в якому наводяться результати роботи (за можливості результати роздруковуються на принтері).

Практичне заняття 6


Використання глобальної мережі "Інтернет" для пошуку та

опрацювання фінансової інформації


Мета заняття – засвоєння студентами основних принципів пошуку фінансової інформації в мережі "Інтернет".


6.1 Підготовка до проведення заняття


Перед початком практичного заняття студент має ознайомитися з основними принципами роботи в мережі "Інтернет". Необхідні навички такої роботи студент мав набути з лекційного матеріалу, а також із власного досвіду.

Мережа "Інтернет" є найбагатшим джерелом різноманітної фінансової інформації, що необхідна банкам у роботі. Фінансові ресурси "Інтернет" можна поділити на такі групи:

  • інформація про різні компанії.

  • останні новини, що впливають на поводження ринків, і тому представляють інтерес для фінансових інститутів.

  • архіви фінансової, юридичної та іншої інформації, що може бути використана для фінансового аналізу. Наприклад; котирування, курси валют, інформація про діяльність компаній, законодавство й т.д.

  • оперативна фінансова інформація для перегляду в режимі реального часу (котирування біржового й позабіржового ринку по різних фінансових інструментах).


6.2 Порядок проведення заняття

Згідно із завданням необхідно знайти в мережі "Інтернет" фінансову інформацію довільного характеру (курси валют, цінних паперів, новини з фінансових ринків тощо). Для пошуку такої інформації доцільно використовувати можливості пошукових серверів. Наприклад, можна скористатися пошуковим сервером "www.ukr.net". Для цього завантажується програма-броузер "Microsoft Internet Explorer", в командному рядку якої задається адреса "http://www.ukr.net". В результаті відкривається головна сторінка пошукового сервера "ukr.net" (рис. 6.1).

Рисунок 6.1 - Головна сторінка пошукового сервера "ukr.net"
Рисунок 6.2 - Сторінка сервера фінансових новин

Далі викликаються за допомогою покажчика "миші" гіперпосилання на фінансові новини, яка виводить на сторінку з адресою www.e-finance.com.ua. Використовуючи відповідні гіперпосилання, отримуємо необхідну нам фінансово-економічну інформацію.


6.3 Завдання для самостійного виконання


За допомогою пошукових серверів аналогічним чином необхідно знайти інші види фінансової інформації.

Наприкінці заняття оформлюється звіт, в якому наводяться результати роботи (за можливості результати роздруковуються на принтері).

^

Список рекомендованої літератури1. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" / Укладач О.О. Захаркін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.

2. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.–436с.

3. Ананьєв О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: Підручник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.– 584с.

4. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002.– 544с.

5. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач В.М., Левченко Я.М., Гарвона В.С., Ананьєв О.М. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2003. – 464с.

6. Колберг К. Бизнес – анализ с помощью Microsoft Excel.-2-е изд. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 448с.

7. Соколенко А.Л. Microsoft Office Excel 2003. Просто как дважды два. - М.: Изд-во "Эксмо", 2005. – 256с.

8. Мур Дж., Уэдерворд Ларри Р. Экономическое моделирование в Microsoft Excel.- 6-е изд. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 1024с.

9. Уокенбах Джон. Подробное руководство по созданию формул в Excel 2002 / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 624с.


Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи, має використовувати періодичні матеріали, довідкові можливості прикладних програм, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до практичних занять

з дисципліни

"Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

для студентів спеціальності

6.050100 "Фінанси"

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів канд. екон. наук,

проф. В.М. Боронос


Редактор Н.О. Кравченко


Комп'ютерне верстання О.О. Захаркіна


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 300 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14


Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни

"Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

для студентів спеціальності

6.050100 "Фінанси"

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладач Захаркін О.О.


Відповідальний за випуск Боронос В.М.


Директор ІЗДВФН Стороженко В.Я.


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Ключові слова:


інформаційні технології, табличний редактор, фінансові функції, інвестиційний проект, база даних, мережа "Інтернет".Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студентів спеціальності
...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач В. М. Олійник. Суми:...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах"
Нформаційні системи та технології у фінансових установах: Конспект лекцій / Укладачі: О. О. Захаркін, М. Ю. Абрамчук, М. А. Деркач...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни " Ризик-менеджмент у сфері фінансових послуг" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Ризик-менджмент у сфері фінансових послуг" / укладачі В. М. Олійник,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології управління" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж»
«Інформаційні технології експлуатації інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей: 092203, 092203...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи І технології у фінансах" / Укладач...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconГ. В. Стадник методичні вказівки
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 050100 «Економіка І підприємництво»), «Інформаційні...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні системи та технології у фінансових установах\" для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Холодильні технології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи