Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Скачати 264.49 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів спеціальностей
Дата15.09.2012
Розмір264.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з

навчальної дисципліни


"Фінанси підприємств"


для студентів спеціальностей

6.050100 "Економіка підприємства",

6.050200 "Менеджмент організацій"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О.О. Захаркін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.-21с.


Кафедра фінансів


^ Вступ


Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни - формування системи знань щодо управління системою грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання, грошових фондів і доходів суб'єктів господарювання в процесі їх діяльності.

^ Завдання дисципліни - навчити основам управління фінансовими відносинами на рівні підприємств, розглянути методики, системи, форми і методи, які викорис­товуються для фінансового забезпечення функціонування підпри­ємств та досягнення ними поставлених цілей.

^ Предмет дисципліни - система фінансових відносин на рівні підприємства.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

1) орієнтуватися в понятійно-термінологічному апараті, що характеризує сутність фінансів підприємств;

2) мати чітке уявлення про структуру капіталу підприємства, основні джерела та способи його формування;

3) уміти визначати фінансові результати діяльності підприємства, знати основні принципи розподілу прибутку;

4) знати основні підходи до управління оборотними активами підприємства, та уміти застосовувати їх на практиці;

5) оволодіти основними прийомами оцінки фінансового стану підприємства і можливостями його поліпшення;

6) уміти розраховувати основні податки, що сплачують підприємства в Україні.

Дисципліна "Фінанси підприємств" вивчається на базі дисциплін "Гроші та кредит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства".

Дисципліна "Фінанси підприємств" вивчається в комплексі з такими дисциплінами: "Страхування", "Інвестування", "Економічний аналіз".

Успішне освоєння дисципліни дозволить використати одержані знання на практиці та полегшить освоєння таких спеціальних дисциплін: "Стратегія підприємства", "Потенціал підприємства", "Основи планування на підприємстві" та інших.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

1 Основи фінансів підприємств. Організація фінансової роботи на підприємстві.

2 Власні фінансові ресурси підприємства. Формування статутного капіталу.

3 Позикові фінансові ресурси. Кредитування підприємств.

4 Фінансові результати діяльності підприємства.

5 Оборотні активи та їх організація на підприємстві.

6 Оцінка фінансового стану підприємства.

7 Фінансове планування на підприємствах.

8 Фінансова санація і банкрутство підприємств.

9 Грошові розрахунки підприємств.

10 Оподаткування підприємств.


^ 1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальностями 6.050100 "Економіка підприємства" та 6.050200 "Менеджмент організацій" курс навчальної дисципліни "Фінанси підприємств" має загальний обсяг 108 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Аудиторні заняття загальним обсягом 16 годин передбачають проведення лекційних (8 годин) та практичних (8 годин) занять. При цьому відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" N 161 від 02.06.93р. допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів становить 92 години, з яких на проведення консультацій (ІРС) відводиться 4 години. За результатами вивчення дисципліни передбачається проведення тестування та семестровий екзамен.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом (у т.ч. відвідав усі практичні заняття), враховуючи позитивні результати тестування.

^ 2 рекомендована література


Для успішного вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" рекомендується використовувати таку літературу.

Основна література

1. Конспект лекцій з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладач О.О. Захаркін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006.-150с.

2. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогіна .- К.: КНЕУ, 2000.– 460с.

3. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств.-К.: ЦУЛ, 2002.-460с.

4. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов , К.Я. Петрова – К.:Либідь, 2002.- 384с.

Додаткова література

5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.– М.: Финансы и статистика, 1997.-320с.

6. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 240с.

7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999.-528с.

8. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 1997.-1000с.

9. Економіка підприємства: Підручник./ За ред. акад. С.Ф. Покропивного. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

10. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.

11. Кононенко О. Читаем финансовую отчетность. – Харьков: Фактор, 2000. – 96с.

12. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 224с.

13. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І.Ф. Прокопенка.- Харків: Легас, 2004.-384с.

14. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб. / За ред. В.З.Потій.- К.: КНЕУ, 2005.– 244с.

15. Финансовый менеджмент: Практ. пособие / Под рук. Е. Стояновой. – М.: Перспектива, 2002.

16. Хелферт Э. Техника финансового анализа. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - С. 284 – 421.

17. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 647 с.

Нормативна і довідкова література

18. Господарський кодекс України від 16.03.2003р., №436-IV.

19. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992р., № 234-ХІІ зі змінами і доповненнями.

20. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. // Голос України.-1999.-18 липня.

21. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997 р. №723 // Голос України.-1998.-13 січня.

22. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств" // Баланс. – 2003. - №1.- С. 15-25.

23. "Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки", затверджена згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 2006 року, №170.

24. "Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства»", затверджені згідно з Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року, №14.

Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи має використовувати періодичні матеріали, нормативні та статистичні дані підприємств, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.


^ 3 робоча програма і методичні вказівки


Відповідно до робочої програми матеріал дисципліни поділено на десять тем, кожна з яких має декілька питань. Нижче наведено зміст кожної теми та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при її вивченні. Посилання на літературу наведено в квадратних дужках "[ ]" згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Тема 1 Основи фінансів підприємств. Організація фінансової роботи на підприємстві

Питання 1.1 Сутність і функції фінансів підприємств [1, с.6-7; 2, с.5-11; 3, с.4-7; 4, с.8-15; 5-7]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: сутність поняття "фінанси підприємства", його характеристики та складові, історія розвитку та еволюція фінансових відносин на рівні підприємств в Україні, класифікація підприємств, що функціонують в Україні, особливості фінансових відносин на підприємствах різної форми власності та розміру.

^ Питання 1.2 Основи організації фінансів підприємств [1, с.8-9; 2, с.11-14; 4, с.30-43; 5-7]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: особливості організації фінансових відносин у закритих та відкритих акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю, командитних та повних товариствах.

^ Питання 1.3 Фінансова діяльність і зміст фінансової роботи [1, с.9-11; 2, с.14-20; 3, с.8-11; 4, с.25-29; 5-7]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: сутність фінансової діяльності та фінансової роботи на підприємстві, основні їх напрямки, структура фінансового відділу підприємства, його завдання та функції.


^ Питання за темою 1, що виносять на тестовий контроль:

1) визначення "підприємства" згідно із законодавством України;

2) класифікаційні ознаки підприємств за різними критеріями;

3) принципи фінансових відносин на рівні підприємства;

4) поняття відкритого та закритого акціонерного товариства;

5) поняття товариства з обмеженою відповідальністю;

6) поняття командитного та повного товариства;

7) поняття "фінансової діяльності" та "фінансової роботи";

8) основні функції фінансового відділу підприємства.


^ Тема 2 Власні фінансові ресурси підприємства. Формування статутного капіталу

Питання 2.1 Поняття фінансових ресурсів. Основні джерела їх формування [1, с.12-17; 2, с.8-11; 3, с.119-123; 4, с.16-25; 6]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття фінансових ресурсів підприємства та їх основні елементи, особливості грошових фондів підприємства, поняття власного та позикового капіталу підприємства, складові власного капіталу, відображення власного капіталу у фінансовій звітності.

^ Питання 2.2 Формування і рух коштів статутного капіталу державних і недержавних підприємств [1, с.17-21; 2, с.8-14; 3, с.125-137; 4, с.53-60; 9, 18]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття статутного капіталу, особливості його формування на державних і недержавних підприємствах, відкритих і закритих акціонерних товариствах, шляхи збільшення та зменшення статутного капіталу, законодавчі особливості забезпечення процесу формування та зміни статутного капіталу на підприємствах різного типу та форми власності.


^ Питання за темою 2, що виносять на тестовий контроль:

1) поняття та склад фінансових ресурсів підприємства;

2) поняття та склад грошових коштів підприємства;

3) поняття та склад власного капіталу підприємства;

4) формування статутного капіталу в акціонерних товариствах;

5) шляхи збільшення статутного капіталу в акціонерних товариствах і на державних підприємствах;

6) поняття резервного капіталу і нерозподіленого прибутку підприємства.


^ Тема 3 Позикові фінансові ресурси. Кредитування підприємств

Питання 3.1 Необхідність та сутність кредитування підприємств. Класифікація кредитів [1, с.22-26; 2, с.194-202; 3, с.229; 4, с.174; 5-7; 15]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття позикового капіталу і зобов'язань підприємства, їх відображення у фінансовій звітності, сутність і принципи кредитування, види кредитів, що надаються підприємствам.

^ Питання 3.2 Банківське кредитування підприємств [1, с.22-37; 2, с.202-228; 3, с.229-243; 4, с.174-190; 5-7; 15]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 6 годин самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: основні види банківського кредитування підприємств, сутність строкового кредиту, кредитної лінії, овердрафту, акцептного, авального кредиту, факторингу. Розглядаються сутність та основні етапи кредитного процесу, умови та порядок отримання і повернення кредиту, сплати відсотків.

^ Питання 3.3 Небанківське кредитування підприємств [1, с.38-44; 2, с.228-252; 4, с.184-190; 5-7; 15; 21]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: сутність комерційного кредитування підприємств, особливості обігу простих та переказних векселів, механізм банківського обліку векселів, сутність фінансового та оперативного лізингу, склад лізингових платежів, переваги та недоліки лізингового кредитування.

^ Питання за темою 3, що виносять на тестовий контроль:

1) принципи банківського кредитування підприємств;

2) поняття кредитної лінії;

3) поняття контокорентного кредиту та овердрафту;

4) поняття акцептного та авального кредиту;

5) особливості надання факторингових послуг підприємству;

6) визначення понять "тратта", "трасат", "трасант", "ремітент", "індосамент", "акцепт", що застосовуються у вексельному обігу;

7) сутність процедури банківського обліку векселів;

8) визначення об'єктів лізингових угод;

9) розмежування сфер фінансового та оперативного лізингу;

10) склад лізингових платежів.


^ Тема 4 Фінансові результати діяльності підприємства

Питання 4.1 Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування прибутку підприємства [1, с.45-61; 2, с.64-69; 3, с.34-39; 4, с.125-134; 5-7; 15; 17; 22]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття та види прибутку, механізм його формування на підприємстві, відображення прибутку у фінансовій звітності підприємства. Розглядається склад валових доходів та валових витрат підприємства згідно із законодавством України.

^ Питання 4.2 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції [1, с.62-65; 2, с.69-78; 3, с.44-47; 4, с.134-138; 5-7; 9; 17; 22]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: сутність прямого методу розрахунку прибутку, методу розрахунку прибутку на основі показника витрат на 1 грн продукції, економічного методу. Розглядаються основні напрямки планування прибутку на підприємствах, методики проведення факторного аналізу прибутковості та рентабельності підприємства.

^ Питання 4.3 Сутність і методи розрахунку рентабельності [1, с.66-67; 2, с.78-80; 3, с.39-44; 4, с.134-138; 5-7; 9; 17]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття рентабельності підприємства, її основні види та методи розрахунку. Аналізуються основні напрямки збільшення рентабельності підприємства.

^ Питання 4.4 Розподіл і використання прибутку [1, с.67-69; 2, с.80-85; 3, с.47-66; 4, с.147-163; 5-7; 9; 17; 22]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: основні напрямки розподілу і використання валового, чистого та нерозподіленого прибутків підприємства. Визначаються фактори, що впливають на пропорції розподілу прибутку між підприємством і державою та на самому підприємстві. Аналізуються можливості використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства та нерозподіленого прибутку.


^ Питання за темою 4, що виносять на тестовий контроль:

1) визначення прибутку згідно з Законом про оподаткування прибутку підприємств;

2) класифікація прибутку за джерелами формування, видами діяльності та видами в процесі розподілу;

3) основні статті валових доходів та валових витрат підприємства згідно Закону про оподаткування прибутку підприємств;

4) особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат підприємства;

5) розрахунок амортизаційних відрахувань, норми амортизації;

6) послідовність розрахунку прибутку за різними методами;

7) формули для розрахунку різних видів рентабельності.


^ Тема 5 Оборотні активи та їх організація на підприємстві

Питання 5.1 Сутність і основи організації оборотних активів [1, с.70-73; 2, с.157-162; 3, с.199; 4, с.220-223; 6-8; 15; 17]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: склад оборотних активів підприємства та їх відображення у фінансовій звітності, структура операційного та фінансового циклів підприємства.

^ Питання 5.2 Визначення потреби в оборотних коштах [1, с.73-82; 2, с.163-176; 3, с.203-208; 4, с.223-236; 6-8; 15; 17]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: методичні підходи до розрахунку нормативів оборотних коштів у запасах сировини та матеріалів, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, аналізуються фактори, що впливають на величину норм оборотних коштів. Розглядаються основні оптимізаційні моделі, що дозволяють визначати потребу в оборотних активах на плановий період.

^ Питання 5.3 Показники стану і ефективності використання оборотного капіталу [1, с.82-87; 2, с.181-193; 4, с.236-240; 6-8; 11; 15-17; 23-24]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: основні коефіцієнти, що використовуються при оцінці стану оборотних активів, напрямки покращання ефективності їх використання. Аналізується вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.


^ Питання за темою 5, що виносять на тестовий контроль:

1) структура оборотних активів підприємства та їх відображення у фінансовій звітності;

2) структура операційного та фінансового циклів;

3) визначення нормативу оборотних коштів у запасах сировини та матеріалів;

4) визначення нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві;

5) визначення нормативу оборотних коштів у витратах майбутніх періодів;

6) модель Уілсона;

7) модель Баумоля;

8) модель Міллера-Орра;

9) розрахунок коефіцієнта оборотності оборотних коштів;

10) розрахунок періоду обороту оборотних коштів;

11) абсолютне та відносне вивільнення оборотних коштів.


^ Тема 6 Оцінка фінансового стану підприємства

Питання 6.1 Необхідність оцінки фінансового стану підприємства. Види, прийоми та інформаційна база проведення фінансового аналізу [1, с.88-93; 2, с.282-298; 3, с.252-259; 4, с.302-308; 5; 10; 11; 14;]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 годин самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття фінансового стану підприємства, сутність зовнішнього та внутрішнього аналізу фінансового стану, основні прийоми та методи фінансового аналізу, інформаційна база проведення фінансового аналізу.

^ Питання 6.2 Показники фінансового стану підприємства [1, с.93-103; 2, с.295-307; 3, с.281-321; 4, с.307-317; 5; 10; 11; 14;]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 6 годин самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються методики визначення коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства. Ці методики передбачають розрахунки коефіцієнтів майнового стану, ділової активності, оборотності, рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності, положення підприємства на ринку цінних паперів.

^ Питання 6.3 Оцінка ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства [1, с.103-107; 2, с.307-324; 3, с.307-324; 4, с.307-314; 5; 10; 11; 14;]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття ліквідності активів та ліквідності балансу, групування активів за ступенем ліквідності, модель порівняння термінів ліквідності активів та погашення зобов'язань, характеристика абсолютної, нормальної фінансової стійкості та нестійкого фінансового стану.


^ Питання за темою 6, що виносять на тестовий контроль:

1) прийоми фінансового аналізу;

2) формалізовані та неформалізовані методи фінансового аналізу;

3) інформаційні джерела фінансового аналізу;

4) показники майнового стану підприємства (формули);

5) показники ділової активності підприємства (формули);

6) показники рентабельності підприємства (формули);

7) показники фінансової стійкості підприємства (формули);

8) показники ліквідності та платоспроможності підприємства (формули);

9) характеристика активів за ступенем ліквідності;

10) характеристика зобов'язань за терміном погашення.


^ Тема 7 Фінансове планування на підприємствах

Питання 7.1 Сутність і основні етапи фінансового планування [1, с.108-111; 2, с.325-331; 3, с.322-325; 4, с.279-280; 12; 15]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття фінансового планування на підприємствах, основні етапи фінансового планування, загальна характеристика перспективного, поточного та оперативного фінансового планування.

^ Питання 7.2 Перспективне фінансове планування [1, с.111-112; 2, с.328-331; 3, с.322-330; 4, с.280-291; 6; 12; 15]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: роль перспективного фінансового планування, основні види прогнозів фінансової діяльності підприємства, пошукові та нормативні фінансові прогнози підприємства.

^ Питання 7.3 Поточне фінансове планування [1, с.112-119; 2, с.331-340; 3, с.322-330; 4, с.280-291; 6; 12; 15]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: роль поточного фінансового планування, зміст та структура плану руху грошових коштів, плану звіту про фінансові результати, плану бухгалтерського балансу. Розглядаються методики складання різних видів фінансових планів.

^ Питання 7.4 Оперативне фінансове планування [1, с.119-123; 2, с.335-340; 3, с.335-339; 4, с.314-317; 6; 12; 15]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: сутність оперативного фінансового планування, структура платіжного календаря та касового плану, порядок їх складання.


^ Питання за темою 7, що виносять на тестовий контроль:

1) основні елементи фінансового планування;

2) відповідність форм фінансових планів підсистемам планування;

3) основні види планів поточного фінансового планування;

4) основні види планів оперативного фінансового планування;

5) типова структура платіжного календаря.


^ Тема 8 Фінансова санація і банкрутство підприємств

Питання 8.1 Аналіз фінансових передумов можливості банкрутства підприємств [1, с.124-126; 2, с.341-344; 3, с.353-355; 4, с.308-314; 5; 11; 13; 16]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття фінансової кризи, основні симптоми та фактори, що її спричиняють. Аналізуються основні наслідки фінансових криз для підприємства.

^ Питання 8.2 Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства [1, с.126-134; 2, с.363-365; 3, с.366-371; 4, с.308-314; 5; 11; 13; 16; 19; 24]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються методики оцінки фінансового стану, що дозволяють визначити ступінь платоспроможності підприємства. Аналізуються основні показники, що дозволяють оцінити здатність підприємства до банкрутства (коефіцієнт покриття, коефіцієнт забезпечення власними коштами, коефіцієнт Бівера).

^ Питання 8.3 Методи прогнозування імовірності банкрутства підприємства [1, с.134-137; 3, с.366-371; 5; 11; 13; 16; 19; 24]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються основні моделі що дозволяють оцінити ймовірність банкрутства підприємства на основі аналізу декількох факторів (моделі Альтмана, Таффлера, Ліса, Чессера тощо).

^ Питання 8.4 Аналіз і оцінка реальних можливостей поновлення платоспроможності підприємства [1, с.137-138; 3, с.366-371; 5; 11; 13; 16; 19; 24]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються методики розрахунку коефіцієнтів відновлення та втрати платоспроможності, що дозволяють перевірити стійкість фінансового стану підприємства.

^ Питання 8.5 Фінансова санація підприємства, її економічний зміст і порядок проведення [1, с.138-148; 2, с.341-429; 3, с.353-365; 4, с.308-314; 5; 11; 13; 16; 19; 24]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: поняття санації та її види, класична модель проведення санації, комплекс заходів з виведення підприємства з кризового стану. Аналізується можлива участь кредиторів та персоналу підприємства в санаційних процедурах.

^ Питання за темою 8, що виносять на тестовий контроль:

1) екзогенні та ендогенні фактори фінансової кризи;

2) показники ліквідності та платоспроможності підприємства (формули);

3) характеристика стадій неплатоспроможності підприємства;

4) розрахунок коефіцієнта Бівера;

5) основні складові п'ятифакторної моделі Альтмана;

6) розрахунок коефіцієнта відновлення платоспроможності;

7) розрахунок коефіцієнта втрати платоспроможності;

8) поняття санації підприємства.


^ Тема 9 Грошові розрахунки підприємств

Питання 9.1 Розрахункові та касові операції [2, с.21-28; 3, с.12-17; 4, с.241-248]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: сутність та основні форми грошових розрахунків підприємств, порядок проведення касових операцій.

^ Питання 9.2 Форми безготівкових розрахунків підприємств [2, с.29-46; 3, с.17-21; 4, с.248-259]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: принципи організації безготівкових розрахунків, розрахунки платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, вексельна форма розрахунків. Аналізуються переваги та недоліки кожного виду розрахунків.


^ Питання за темою 9, що виносять на тестовий контроль:

1) основні принципи готівкових та безготівкових розрахунків;

2) особливості розрахунків платіжними дорученнями;

3) особливості розрахунків платіжними вимогами-дорученнями;

4) особливості розрахунків чеками;

5) особливості розрахунків акредитивами;

6) особливості розрахунків векселями.


^ Тема 10 Оподаткування підприємств

Питання 10.1 Пряме оподаткування підприємств [2, с.89-115; 3, с.66-81; 4, с.147-157; 22]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються сутність оподаткування підприємств та основні прямі податки. Аналізується порядок розрахунку податку на прибуток, платежів за ресурси та інших прямих податків, що сплачує підприємство.

^ Питання 10.2 Непряме оподаткування підприємств [2, с.116-141; 3, с.82-92; 4, с.87-108]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються сутність непрямого оподаткування підприємств. Аналізується порядок розрахунку податку на додану вартість, акцизного збору мита та інших непрямих податків, що сплачує підприємство.


^ Питання за темою 10, що виносять на тестовий контроль:

1) основні принципи оподаткування підприємств;

2) особливості розрахунку податку на прибуток підприємства;

3) особливості розрахунку податку з власників транспортних засобів;

4) особливості розрахунку податку на додану вартість;

5) особливості розрахунку акцизного збору;

6) особливості спрощеного оподаткування суб'єктів малого підприємництва.


^ 4 типові умови практичних задач, що виносять на тестовий контроль


Проведення тестового контролю поряд з теоретичними питаннями передбачає розв'язання однієї практичної задачі. Алгоритм розв'язання аналогічних задач частково розглядається на практичних заняттях, а також опрацьовується студентами самостійно на основі матеріалів, наведених у відповідній літературі [1, 2; 5; 10; 14].

При виникненні у студентів питань щодо розв'язання задач, викладач надає відповідну консультацію під час консультаційних годин (ІРС), розклад яких розробляється фахівцями ІЗДВН.

Далі наведені типові умови задач, які виносять на тестовий контроль. Слід зазначити, що умови задач, які безпосередньо виносяться на тестовий контроль, можуть зазнавати незначних змін у межах даної теми.


Задача 1 Банк планує видати підприємству кредит на суму 10000 грн з 1 лютого по 12 вересня у високосному році під 18% річних. На яку величину буде відрізнятися сума, що погашається, відповідно при щомісячному складному і простому нарахуваннях відсотків.


Задача 2 Кредит, розміром 20000 грн, виданий на 5 років. Прогнозований річний рівень інфляції в цей період оцінюється в 9%. Визначити просту ставку відсотків при видачі кредиту з урахуванням інфляції і суму, що погашається, якщо необхідна реальна прибутковість операції становить 7% річних.


Задача 3 Визначте середньозважену вартість капіталу, якщо відомо, що власний капітал, сформований за рахунок 50000 звичайних акцій, становить 3000000 грн. Дивіденди, річний темп росту яких 4%, складають 22 грн на акцію, а витрати на емісію 2%. Позиковий капітал становить 2000000 грн, отриманих у вигляді довгострокового кредиту в банку під 24% річних.


Задача 4 Витрати підприємства на сировину становлять 5 грн, електроенергію 3 грн, заробітну плату (без нарахувань на ФЗП) 4 грн у розрахунку на одиницю продукції. Вартість (на початок кварталу) промислових верстатів – 180000 грн, транспортних засобів - 50000 грн, комп'ютерів – 40000 грн, будівлі – 230000 грн. Ціна продукції 25 грн. Визначте, яким повинний бути квартальний обсяг виробництва, щоб забезпечити рентабельність на рівні 22%.


Задача 5 Відомо, що за перший квартал підприємство випустило 25000 виробів. За цей період підприємство закупило сировини на 120000 грн (без ПДВ), витрати на заробітну плату становили 55000 грн (без нарахувань на ФЗП), витрати на експлуатацію обладнання 30000 грн. Вартість промислових верстатів на початок року становила 250000 грн, вартість транспортних засобів 60000 грн, вартість будівлі 800000 грн. Сума сплаченого акцизного збору становила 15000 грн. Рентабельність продукції становила 18%. Визначити податок на прибуток та ПДВ, що сплатило підприємство за квартал, а також відпускну ціну продукції.


Задача 6 Визначте економічним методом, на скільки збільшиться загальний прибуток підприємства, якщо за попередній рік собівартість продукції становила 250000 грн, а її рентабельність - 18%. У плановому періоді обсяг виробництва буде збільшено на 8%, а собівартість продукції зменшено на 5%. Визначте вплив окремих чинників на збільшення прибутку.

Задача 7 Підприємство з рівномірним тактом роботи випускає 50000 одиниць продукції на рік (258 робочих днів). Собівартість одиниці продукції складає 120 грн, причому на початку виготовлення підприємство витрачає 75 грн. Відомо, що одноденна потреба в сировині та матеріалах становить 9000 грн. На розвантаження сировини підприємство витрачає 1 день, на розрізання на заготовки 4 дні. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві становить 240000 грн, у запасах сировини і матеріалів 75000 грн. Визначити тривалість виготовлення продукції та час що витрачає підприємство на транспортування сировини та матеріалів.


Задача 8 Квартальні витрати підприємства на сировину та матеріали, які поставляються партіями, становлять 280 тис. грн. Витрати на доставку однієї партії сировини становлять 3 тис. грн. Квартальні витрати на зберігання однієї партії сировини становлять 2 тис. грн. Визначити за допомогою моделі Уілсона оптимальний розмір партії поставки (в грошовому виразі) та періодичність поставок (днів).


Задача 9 Банк обліковує вексель номінальною вартістю 25000 грн, виплачуючи при цьому його власнику 23800 грн. Визначити термін від дати обліку до дати погашення векселя, якщо:

а) проста облікова ставка дорівнює 18% річних і часова база складає 360 днів;

б) складна облікова ставка дорівнює 12% річних, які нараховуються щомісяця.


Задача 10 За попередній період підприємство отримало виручку від реалізації (у т.ч. ПДВ) в сумі 800 тис. грн. Собівартість продукції становила 250 тис. грн. Витрати на збут становили 30 тис. грн. На кінець періоду підприємство мало такий баланс (тис. грн):


Стаття

Сума

Стаття

Сума

Актив

Пасив

І Необоротні активи

950

I Власний капітал

700

II Оборотні активи
III Довгострокові зобов'язання

580

Запаси

400

IV Поточні зобов'язання

320

Дебіторська заборгованість

45Поточні фінансові інвестиції

30Грошові кошти та їх еквіваленти

65III Витрати майбутніх періодів

110Баланс

1600

Баланс

1600


На основі наведених даних необхідно розрахувати такі показники та коефіцієнти [1, с.94-101, 128-131]:

  • ПДВ і податок на прибуток підприємства;

  • чистий прибуток підприємства;

  • коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти);

  • рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком;

  • рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком;

  • коефіцієнт фінансової незалежності (автономії);

  • коефіцієнт фінансової стійкості;

  • коефіцієнт ліквідності поточної (покриття);

  • коефіцієнт ліквідності швидкої;

  • коефіцієнт ліквідності абсолютної.


5 проведення тестового контролю


За результатами вивчення дисципліни передбачається проведення тестування. На тестування виносять теоретичні питання за тематикою, наведеною в п.3 даних методичних вказівок, та розв'язання практичної задачі за тематикою, наведеною в п.4 даних методичних вказівок. Теоретична частина тестування проводиться, як правило, за допомогою ЕОМ при цьому для відповіді на теоретичні питання використовуються спеціальні програми. Розв'язання практичної задачі здійснюється в рукописному вигляді. У виключних випадках відповіді на теоретичні питання можуть даватися без використання ЕОМ, на спеціальних паперових бланках відповідей, які роздаються викладачем.

Теоретична частина передбачає відповідь студента на 16 тестових запитань. При цьому на кожне запитання необхідно вибрати лише одну правильну відповідь шляхом позначення її у відповідному меню спеціальної тестової програми або закреслюванням літери, що їй відповідає у паперовому бланку відповідей. У разі, якщо на одне питання вибрано дві та більше відповідей, результат його не зараховується, навіть, якщо серед обраних є правильна. Залежно від кількості правильних відповідей визначається успішність проведення тестування. Регламентний час, відведений на теоретичні тестові відповіді, становить 25 хвилин.

Практична частина передбачає розв'язання однієї задачі. Виконання практичного завдання є необхідним і обов'язковим доповненням до теоретичної частини і фактично підтверджує результати тестування. Регламентний час, відведений на розв'язання задачі, становить 20 хвилин.

Тест вважається успішно пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 12-16 балів, задача розв'язана повністю без помилок.

Тест вважається умовно пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 7-11 балів, задача розв'язана із несуттєвими помилками.

Тест вважається не пройденим, якщо за результатами його теоретичної частини набрано 0-6 балів, задача не розв'язана або розв'язок її має суттєві помилки.

Студенти, які успішно пройшли тест, допускаються до екзамену. Студенти, які умовно пройшли тест, допускаються до екзамену під час якого вони отримують додаткові питання за тематикою невиконаних тестових завдань. Студенти, які не пройшли тест, до екзамену не допускаються і відправляються на повторне тестування після відповідної підготовки.

Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

"Фінанси підприємств"

для студентів спеціальностей

6.050100 "Економіка підприємства",

6.050200 "Менеджмент організацій"

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Редактор Н.О. Кравченко


Комп'ютерне верстання О.О. Захаркіна


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 300 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14


Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

"Фінанси підприємств"

для студентів спеціальностей

6.050100 "Економіка підприємства",

6.050200 "Менеджмент організацій"

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладач О.О. Захаркін


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Директор ІЗДВФН В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Ключові слова:


фінанси підприємств, капітал підприємства, грошові розрахунки, кредитування, оборотні активи, фінансовий аналіз, фінансове планування, ліквідність, платоспроможність, БАНКРУТСТВО, санація.Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л. С....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей icon3. грошові надходження підприємств
...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни \"Фінанси підприємств\" для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи