Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Скачати 358.38 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Дата15.09.2012
Розмір358.38 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни


«Фінансовий менеджмент»


для студентів спеціальності

7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" / Укладачі: Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, І.Д. Скляр. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 28 с.


Кафедра фінансів


^ Вступ


Мета дисципліни. Метою дисципліни «Фінансовий менеджмент» є надання теоретичних та практичних знань щодо управління фінансовими ресурсами держави, підприємств і організацій різних форм власності, домогосподарств, формування фінансової стратегії, оцінювання вартості капіталу, управління фінансовими ризиками.

^ Завдання дисципліни. Основними завданнями дисципліни «Фінансовий менеджмент» є:

  • засвоєння методик оптимального використання фінансових ресурсів;

  • набуття навичок управління грошовими потоками;

  • формування умінь застосовувати системні підходи до управління активами, прибутком, інвестиціями;

  • засвоєння методик визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

  • формування умінь правильно оцінювати фінансові ризики і застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

Мету і завдання, стратегію і тактику фінансового менеджменту; функції і принципи фінансового менеджменту; необхідність і значення обліку часових факторів під час прогнозування фінансових потоків; основні підходи до управління прибутком; структуру капіталу підприємства; показники, що характеризують стан капіталу; сутність і основні напрямки фінансового управління інвестиційною діяльністю; основні методи фінансового прогнозування і планування; поняття та основні підходи до проведення фінансової санації з позиції ефективного фінансового управління.

УМІТИ:

Приймати стратегічні і тактичні рішення в галузі фінансового менеджменту, що враховують вартість грошей у часі; управляти активами і пасивами підприємства, управляти прибутком від різних видів фінансово-господарської діяльності; оцінювати вартість капіталу від різних джерел; управляти розміщенням оборотного капіталу, дебіторською заборгованістю; управляти грошовими потоками, реальними і фінансовими інвестиціями; оцінювати фінансові результати діяльності підприємства; здійснювати антикризове управління фінансами підприємств.

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» вивчається на базі дисциплін «Гроші і кредит», «Інвестування», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання», «Інформаційні системи і технології у фінансах». Дисципліна «Фінансовий менеджмент» вивчається в комплексі з дисциплінами «Податковий менеджмент», «Фінансова санація і банкрутство підприємств», «Бюджетний менеджмент».

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

1 Загальні підходи до управління фінансами.

2 Управління активами підприємства.

3 Управління джерелами коштів.

4 Особливості управління фінансами у разі зміни організаційно - правової форми підприємств.

5 Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

6 Фінансове планування на підприємствах.

7 Управління фінансовими ризиками.


^ 1 загальні методичні вказівки


Згідно з навчальним планом підготовки спеціалстів за спеціальністю 7.050104 "Фінанси" курс навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент " має загальний обсяг 108 годин. Він складається з аудиторних занять та самостійної роботи студента. Також навчальним планом передбачено виконання індивідуального домашнього завдання. Аудиторні заняття загальним обсягом 12 годин передбачають проведення лекційних (8 годин) та практичних (4 годин) занять. При цьому відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" №161 від 02.06.93р. допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування практичних занять є обов’язковим для студентів. Загальний обсяг самостійної роботи студентів становить 96 години, з яких на проведення консультацій (ІРС) відводиться 4 години. За результатами вивчення дисципліни передбачається семестровий іспит.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення аудиторних навчальних занять.

Студент вважається допущеним до семестрового іспиту, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом (у т.ч. відвідав усі практичні заняття), враховуючи позитивні результати виконання індивідуального домашнього завдання.


^ 2 список рекомендованої літератури


Для успішного вивчення дисципліни "Фінансовий менеджмент" рекомендується використовувати таку літературу.

Основна література

1. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Укладачі: Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 118 с.

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 528с.

3. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 1997. – 1000с.

4. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.

Додаткова література

5. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 240с.

6. Бланк И.А. Управление активами: – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 720с.

7. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352с.

8. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 224с.

9. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. –416с.

10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554с.

11. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов , К.Я. Петрова – К.:Либідь, 2002.- 384с.

12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. А.І. Кредісова. – К.: Віра-Р, 2001. –632с.

13. Финансовый менеджмент: Практ. пособие / Под рук. Е. Стояновой. – М.: Перспектива, 2002. – 520с.

14. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб. / За ред. В.З.Потій.- К.: КНЕУ, 2005.– 244с.

15. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. — К.: Знання, 2006. – 535 с.

Нормативна і довідкова література

16. Господарський кодекс України від 16.03.2003р., №436-IV.

17. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств" // Баланс. – 2003. - №1.- С. 15-25.

18. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ.

19. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Затверджено Указом Президента України від 14 лютого 1997 р. № 142/97.

20. Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній. Затверджено Рішенням ДКЦПФР від 7 жовтня 1997 р. № 30/1.


Крім переліченої літератури, студент під час самостійної роботи має використовувати періодичні матеріали, нормативні та статистичні дані підприємств, ресурси мережі "Інтернет", інші джерела інформації.


^ 3 робоча програма і методичні вказівки


Відповідно до робочої програми матеріал дисципліни поділено на сім тем, кожна з яких має декілька питань. Нижче наведено зміст кожної теми та посилання на літературу, яку доцільно використовувати при її вивченні. Посилання на літературу наведено в квадратних дужках "[ ]" згідно з її нумерацією в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ Тема 1 Загальні підходи до управління фінансами

Питання 1.1 Еволюція фінансового менеджменту, його сутність [1, с.6-10; 2, с.9-13; 3, с.24-58; 4, с.8-15; 5-7, 13]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: сутність поняття "фінансовий менеджмент", його характеристики та складові, історія розвитку та еволюція підходів до управління фінансами, наводиться характеристика основних етапів розвитку фінансового менеджменту.

^ Питання 1.2 Мета, основні завдання, функції та механізм фінансового менеджменту [1, с.8-9; 2, с.14-20; 4, с.13-17; 5-7, 13]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: мета та завдання фінансового менеджменту на підприємстві, розкриваються основні функції фінансового менеджменту як управлінської системи та спеціальної галузі управління підприємством.


^ Питання за темою 1, що виносять на підсумковий іспит:

1) поняття та сутність фінансового менеджменту, об’єкти та суб’єкти управління у фінансовому менеджменті;

2) характеристика основних етапів становлення фінансового менеджменту;

3) сутність та зміст основних завдань фінансового менеджменту;

4) основні функції фінансового менеджменту.


^ Тема 2 Управління активами підприємства

Питання 2.1 Загальні підходи до управління оборотними активами [1, с.10-11; 2, с.116-130; 3, с.699-784; 4, с.71-78, 322-331; 6, с. 322-347; 7, с. 80-93; 11, с. 220-240]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: основні напрямки управління оборотними активами на підприємстві та оптимізаційні моделі, що використовуються при формування запасів сировини, готової продукції та грошових коштів.

^ Питання 2.2 Методи управління дебіторською заборгованістю [1, с.12-14; 2, с. 139-154; 3, с.821-827; 4, с.332-335; 6, с. 348-366; 7, с. 80-93]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

При вивченні даного питання розглядаються: класифікація дебіторської заборгованості та основні завдання щодо управління нею. Аналізуються основні етапи управління дебіторською заборгованістю. Розглядаються основні методичні підходи до визначення оптимальних розмірів дебіторської заборгованості та шляхи її скорочення.

^ Питання 2.3 Особливості управління грошовими коштами підприємства [1, с.14-19; 2, с. 155-173; 3, с.785-819; 4, с.336-342; 6, с. 376-388; 7, с. 80-93]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: основні завдання аналізу грошових коштів та напрямки оптимізації їх розміру, моделі визначення оптимальної потреби в оборотних коштах та умови їх застосування на практиці.

^ Питання 2.4 Управління фінансовими інвестиціями підприємства [1, с.19-25; 2, с.372-391; 4, с.253-277; 6, с. 453-495; 7, с. 196-204; 9, с. 132-156; 15, с. 223-230]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: поняття інвестиційного портфеля, його типи та способи формування. Розглядається методика визначення рівня прибутковості портфеля та рівня його ризику, яка дозволяє обирати оптимальну структуру портфеля та здійснювати управління ним.


^ Питання за темою 2, що виносять на підсумковий іспит:

1) особливості управління оборотними активами підприємства;

2) управління запасами, модель Уїлсона;

3) основні етапи управління дебіторською заборгованістю;

4) визначення оптимального строку скорочення дебіторської заборгованості;

5) особливості управління грошовими коштами підприємства;

6) моделі управління грошовими коштами підприємства (моделі Баумоля, Міллера-Орра);

7) поняття інвестиційного портфеля та основні його види;

8) основні особливості портфелів зростання та доходу;

9) визначення рівня прибутковості та ризику портфеля;

10) визначення оптимального портфеля з двох та більше активів.


^ Тема 3 Управління джерелами коштів

Питання 3.1 Управління власним капіталом. Дивідендна політика підприємства [1, с.26-30; 2, с.248-288; 3, с.529-567; 4, с.26-32; 7, с. 144-155; 13]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 6 годин самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: основні завдання управління власним капіталом, підходи в теорії дивідендної політики, основні фактори, що впливають на розмір дивідендних виплат, методи дивідендної політики та особливості їх застосування.

^ Питання 3.2 Управління позиковим капіталом. Ефект фінансового важеля [1, с.30-32; 2, с.289-340; 3, с.602-618; 4, с.33-49; 5; 7, с. 156-173; 11, с. 174-192; 13, с.147-181]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 6 годин самостійної роботи.

Під час вивченні даного питання розглядаються: особливості залучення позикового капіталу підприємства, основні форми залучення позикового капіталу, характеристика основних етапів розроблення політики залучення підприємством позикового капіталу. Розглядається ефект фінансового важеля та можливості його використання суб’єктами господарювання.

^ Питання 3.3 Оцінка вартості та структури капіталу. Середньозважена вартість капіталу [1, с.32-38; 2, с.230-247; 3, с. 482-528; 4, с.278-302; 5, с.63-78; 7, с. 174-182; 20]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 6 годин самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: поняття вартості капіталу, моделі визначення вартості власного та позикового капіталів підприємства, фактори, що впливають на вартість капіталу, поняття середньозваженої вартості капіталу та алгоритм її розрахунку.


^ Питання за темою 3, що виносять на підсумковий іспит:

1) поняття власного капіталу та його складові;

2) сутність та особливості теорії нарахування дивідендів за залишковим принципом;

3) сутність теорії нарахування дивідендів М. Гордона;

4) методи дивідендної політики;

5) основні джерела залучення позикового капіталу;

6) розрахунок ефекту фінансового важеля;

7) моделі визначення вартості власного капіталу;

8) моделі визначення вартості позикового капіталу;

9) фактори, що впливають на вартість капіталу;

10) розрахунок середньозваженої вартості капіталу.


^ Тема 4 Особливості управління фінансами у разі зміни організаційно-правової форми підприємств

Питання 4.1 Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства, її передумови [1, с.39-44; 3, с.866-914; 7, с. 221-233; 10, с. 293-298; 16]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: поняття реорганізації підприємства. основні причини реорганізації, напрямки реорганізації, сутність та структура передатного та роздільного балансів, законодавчі особливості реорганізації підприємств, права та обов’язки власників підприємств, що підлягають реорганізації.

^ Питання 4.2 Укрупнення підприємства: сутність та основні завдання. Злиття, приєднання та поглинання підприємств [1, с.44-53; 7, с.221-232; 10, с.299-310; 16; 20]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: основні форми об‘єднання підприємств та наслідки таких заходів; мотиви, які можуть спонукати суб’єктів господарювання до реорганізації шляхом укрупнення; виникнення ефекту синергізму та чинники, що впливають на нього. Досліджуються відмінності між злиттям та приєднанням під-приємств із економічної та законодавчої точок зору. Розглядаються основні етапи реорганізації підприємств шляхом злиття та приєднання.

^ Питання 4.3 Реорганізація, спрямована на розукрупнення під-приємства [1, с.53-58; 7, с.221-232; 10, с.312-319; 16; 20]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: основні види розукрупнення підприємств шляхом їх поділу та виділення. Досліджуються особливості такої реорганізації підприємств.

^ Питання 4.4 Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства [1, с.58-60; 7, с.221-232; 10, с.319-323; 16; 20]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: сутність перетворення як способу реорганізації, який передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. Розглядаються основні етапи реорганізації підприємств перетворення.


^ Питання за темою 4, що виносять на підсумковий іспит:

1) основні види реорганізації підприємств;

2) документарне оформлення процесу реорганізації підприємств;

3) законодавчі передумови і вимоги реорганізації підприємств;

4) законодавчі вимоги щодо захисту інтересів кредиторів, зокрема стосовно переведення боргу на правонаступників;

5) основні результати об’єднання підприємств;

6) вертикальне, горизонтальне та діагональне укрупнення;

7) злиття та приєднання підприємств. Основні особливості та відмінності в їх проведенні;

8) визначення пропорцій обміну корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що реорганізуються;

9) особливості розукрупнення підприємства (поділ, виділення);

10) реорганізація підприємств шляхом перетворення.


^ Тема 5 Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Питання 5.1 Організаційно-економічний механізм зовнішньо-економічних угод підприємств [1, с.61-63; 7, с.246-249; 10, с.382-388; 12]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: організаційно-економічний механізм зовнішньоекономічних угод підприємства; фінансові особливості зовнішньоекономічних угод, міжнародні правила «ІНКОТЕРМС», механізм визначення ціни у ЗЕД, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

^ Питання 5.2 Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічного контракту [1, с.74-77; 7, с.246-249; 10, с.389-402; 12]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: обов’язкові складові валютно-фінансових умов контракту, обов’язкові кроки для виконання умов валютних платежів, класифікація умов платежу залежно від інтересів експортера-імпортера.


^ Питання за темою 5, що виносять на підсумковий іспит:

1) основні передумови здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами;

2) права та обов’язки партнерів за контрактом згідно з правилами «ІНКОТЕРМС»;

3) визначення ціни товарів у зовнішньоекономічній діяльності;

4) державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

5) валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічного контракту;

6) класифікація умов платежу залежно від інтересів експортера-імпортера;


^ Тема 6 Фінансове планування на підприємствах

Питання 6.1 Сутність і основні етапи фінансового планування [1, с.78-81; 3, с.699-731; 4, с.392-398; 5, с.176-186; 6, с.109-126; 7, с.61-68; 8, с.125-130; 11, с.279-291; 13, с.406-408]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: поняття фінансового планування на підприємствах, основні етапи фінансового планування, загальна характеристика перспективного, поточного та оперативного фінансового планування.

^ Питання 6.2 Перспективне фінансове планування [1, с.81-82; 3, с.699-731; 4, с.406-408; 5, с.176-186; 6, с.109-126; 7, с. 61-68; 8, с.131-133; 13, с.406-408]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: роль перспективного фінансового планування, основні види прогнозів фінансової діяльності підприємства, пошукові та нормативні фінансові прогнози підприємства.

^ Питання 6.3 Поточне фінансове планування [1, с.82-87; 3, с.699-731; 4, с.402-405; 5, с.176-186; 6, с.109-126; 7, с. 61-68; 8, с.134-139; 11, с.291-295; 13, с.406-408]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: роль поточного фінансового планування, зміст та структура плану руху грошових коштів, плану звіту про фінансові результати, плану бухгалтерського балансу. Розглядаються методики складання різних видів фінансових планів.

^ Питання 6.4 Оперативне фінансове планування [1, с.88-92; 2, с.425-430; 3, с.699-731; 4, с.398-402; 5, с.176-186; 6, с.109-126; 7, с.61-68; 8, с.140-145; 11, с.291-295; 13, с.406-408]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: сутність оперативного фінансового планування, структура платіжного календаря та касового плану, порядок їх складання.

^ Питання 6.5 Основні підходи до бізнес-планування на підприємстві [1, с.93-100; 3, с.699-731; 4, с.419-426; 6, с.109-126; 8, с.140-145; 11, с.295-301; 13, с.406-408]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: поняття бізнес-плану підприємства та бізнес-плану інвестиційного проекту, структура бізнес-плану та зміст його основних розділів, особливості складання фінансового плану як основного та заключного розділу бізнес-плану, застосування методів інвестиційного аналізу для оцінки ефективності проекту.

^ Питання за темою 6, що виносять на підсумковий іспит:

1) основні елементи фінансового планування;

2) етапи фінансового планування на підприємстві;

3) відповідність форм фінансових планів підсистемам планування;

4) основні види планів поточного фінансового планування;

5) основні види планів оперативного фінансового планування;

6) інформаційна база для складання платіжного календаря;

7) типова структура платіжного календаря;

8) поняття бізнес-плану підприємства та бізнес-плану інвестиційного проекту;

9) структура бізнес-плану та зміст його основних розділів;

10) особливості складання фінансового плану як частини бізнес-плану.


^ Тема 7 Управління фінансовими ризиками

Питання 7.1 Сутність фінансових ризиків підприємства та їх класифікація [1, с.101-105; 2, с.431-439; 3, с.452-481; 5, с.89-97; 6, с.569-580; 7, с.205-220; 8, с.188-191; 15, с.182-189]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 2 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються: поняття фінансових ризиків, основні фактори що сприяють їх виникненню. Досліджуються причини та наслідки процентного ризику, кредитного ризику, бізнес-ризику, інвестиційного ризику, валютного ризику.

^ Питання 7.2 Політика управління фінансовими ризиками [1, с.105-108; 2, с.440-449; 3, с.452-481; 5, с.89-97; 6, с.580-590; 7, с.205-220; 8, с.188-193; 13, с.439-446; 15, с.182-189]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються основні принципи ризик-менеджменту, що є системою управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають у процесі цього управління, і поєднує стратегію та тактику управлінських дій. Розглядаються основні етапи політики управління фінансовими ризиками та математичне їх моделювання.

^ Питання 7.3 Механізм нейтралізації фінансових ризиків [1, с.108-116; 2, с.450-472; 3, с.452-481; 5, с.89-97; 6, с.591-617; 7, с.205-220; 8, с.198-200; 13, с.454-500; 15, с.96-165]. Для вивчення даного питання студенту відводиться 4 години самостійної роботи.

Під час вивчення даного питання розглядаються такі методи нейтралізації фінансових ризиків як їх запобігання, лімітування концентрації ризику, хеджування за допомогою ф’ючерсних контрактів, опціонів та операції «своп», диверсифікація ризиків, розподіл ризиків, самострахування (внутрішнє страхування).


^ Питання за темою 7, що виносять на підсумковий іспит:

1) поняття «фінансовий ризик» та способи його визначення;

2) екзогенні та ендогенні фактори впливу на виникнення фінансових ризиків;

3) характеристика процентного та кредитного ризиків;

4) характеристика інвестиційного ризику та бізнес-ризиків;

5) характеристика валютного ризику;

6) стратегія та тактика управління фінансовими ризиками;

7) математичне моделювання фінансових ризиків (Z–модель);

8) нейтралізація фінансових ризиків шляхом їх запобігання та лімітування;

9) нейтралізація фінансових ризиків хеджуванням за допомогою ф’ючерсних контрактів, опціонів та операції «своп».

10) нейтралізація фінансових ризиків шляхом диверсифікації та розподілу ризиків.


^ 4 типові умови практичних задач, що виносять на самостійну роботу та підсумковий іспит


Проведення підсумкового іспиту поряд з теоретичними питаннями передбачає розв'язання однієї практичної задачі. Алгоритм розв'язання аналогічних задач частково розглядається на практичних заняттях та наведений у відповідних методичних вказівках, а також опрацьовується студентами самостійно на основі матеріалів, наведених у відповідній літературі [1, 2; 3; 4; 7; 9; 14, 15].

При виникненні у студентів питань щодо розв'язання задач викладач надає відповідну консультацію під час консультаційних годин (ІРС), розклад яких розробляється фахівцями ІЗДВН.

Далі наведені типові умови задач, які виносять на підсумковий іспит. Необхідно зазначити, що умови задач, які безпосередньо виносяться на підсумковий іспит, можуть зазнавати незначних змін у межах даного напрямку.


Задача 1 Підприємство придбало обладнання за ціною 300 тис. грн (у т.ч. ПДВ) на умовах відстрочки платежу 3/15 net 20. Оплата здійснена у період дії знижки. На транспортування обладнання було витрачено 25 тис. грн (у т.ч. ПДВ), фонд заробітної плати монтажників (у т.ч. нарахування на ФЗП) становив 15 тис. грн. Визначити балансову вартість придбаного обладнання.


Задача 2 Визначити за допомогою моделей Баумоля та Міллера–Орра оптимальну величину залишку грошових коштів на підприємстві, якщо потреба в грошових коштах на наступний період становить 800 тис. грн, питомі витрати з конвертації коштів у цінні папери – 30 грн, можлива для підприємства дохідність за короткостроковими фінансовими вкладеннями дорівнює 15%, сума максимального відхилення грошових активів від середнього в звітному періоді становить 76 тис. грн.


Задача 3 Необхідно знайти ефективну множину портфелів, що складається з двох цінних паперів підприємств "Альфа" та "Омега". Дохідність підприємств за останні чотири роки наведена в таблиці.


Рік

Дохідність підприємства "Альфа"

Дохідність підприємства "Омега"

2005

10,80%

6,30%

2006

3,40%

4,10%

2007

9,50%

8,30%

2008

5,90%

15,40%


Задача 4 Знайти чистий прибуток підприємства, якщо його коефіцієнт дивідендних виплат за минулий рік становив 0,2. Розмір дивідендів становив 5 грн. на акцію. Власний капітал фірми сформовано за рахунок емісії 250 тис. простих акцій.


Задача 5 Ставка відсотків за банківським кредитом, що виданий на 5 років, становить 25% річних. Підприємство сплачує основну суму боргу рівними внесками в кінці року. Скласти графік погашення боргу (визначити частину основної суми боргу, що погашається в кожному з періодів, та проценти за кожний період).


Задача 6 Середньозважена вартість капіталу підприємства склала 23%. Відомо, що підприємство залучило 250000 грн за рахунок випуску облігацій та 350000 за рахунок емісії 7000 простих акцій. Витрати з емісії акцій становили 4%, а щорічний темп приросту дивідендів – 5%. Вартість капіталу від емісії облігацій становить 20% (без урахування фактора оподаткування). Визначити, які дивіденди виплачує підприємство (в розрахунку на одну акцію).


Задача 7 З метою розширення можливостей фінансування підприємства було прийнято рішення про перетворення товариства з обмеженою відпові­дальністю «X» на акціонерне товариство «Y». Учасники ТОВ здійсню­ють обмін своїх часток на акції за номінальною вартістю. Баланс ТОВ «X» перед реорганізацією має такий вигляд, тис. грн:


Актив

Пасив

1 Необоротні активи

7000

1 Статутний капітал

4000

2 Оборотні активи

3000

2 Додатковий капітал

3003 Резервний капітал

7004 Нерозподілений прибуток

5 Зобов'язання

5000

Баланс

10000

Баланс

10000


Одночасно з перетворенням проводиться збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії акцій загальною номінальною вартістю 1 млн. грн. Курс емісії акцій — 120 %. Для поліпшення структури капіталу запропоновано здійснити операцію трансформа­ції заборгованості перед одним із кредиторів у власний капітал, на що спрямовується 25 % акцій додаткової емісії. Решту акцій плану­ється розмістити на ринку капіталів. Накладні витрати, пов'язані з перетворенням та збільшенням статутного капіталу, становлять 50 тис. грн.

Побудувати баланс підприємства після реор­ганізації.


Задача 8 Компанія А через місяць має намір через три місяці продати на ринку 400 т цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов’язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, вона проводить хеджування ф’ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку спот (ціна спот) становить , а ф’ючерсна – 305 дол./т. Обсяг базового активу, тобто цукру, у ф’ючерсному контракті стандартний і дорівнює 50 т:

а) навести приклад ціни спот та ф’ючерсної ціни Ф2, при яких відбувалося б неідеальне хеджування і виграш на ринку спот частково нейтралізувався програшем на ф’ючерсному ринку;

б) навести приклад ціни спот та ф’ючерсної ціни Ф2, при яких відбувалося б місце неідеальне хеджування і при втратах на ринку спот компанія отримала б вигоду в результаті хеджування.


Задача 9 Компанія А може емітувати облігації з фіксованим купоном 10,5% річних або залучати кошти під плаваючу процентну ставку LIBOR + 0,5%. Компанія Б може залучити кошти під фіксовану ставку або плаваючу ставку .

Проаналізувати доцільність укладання угоди своп між компаніями А та Б та визначити виграш кожної з компаній від проведення свопу при:

а)

б)

в)


Задача 10 Визначити очікувану дохідність облігації (), що емітувало АТ, за умови, що на неї впливають 5 факторів з виявленою чутливістю до них :

=0,5 – зміни в промисловому виробництві;

=0,2 – непередбачувана інфляція;

=0,7 – часова структура процентних ставок;

=0,4 – премії за ризик за облігацією;

=0,3 – довгострокові інфляційні очікування.

Премії за ризик () за факторами чутливості становлять:

10% - для промислового виробництва;

5% - для інфляції;

4% - для часової структури процентних ставок;

3% - за різницю в дохідності корпоративних облігацій;

6% - за довгострокові інфляційні очікування.

Безризикова процентна ставка () становить 9%.

^ 5 методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання


За результатами вивчення дисципліни передбачається виконання індивідуального домашнього завдання (ІДЗ). ІДЗ складається з теоретичної та практичної частин і виконується кожним студентом самостійно у вільний час. Виконання ІДЗ здійснюється на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) або в стандартному учнівському зошиті виключно в рукописному варіанті. При цьому робота повинна мати титульний аркуш, зразок якого наведено у додатку А.

Орієнтовна тематика теоретичного питання ІДЗ наведена в додатку Б. При цьому теми обираються залежно від номера студента за списком групи. Обсяг відповіді на теоретичне питання становить 4-5 сторінок формату А4 або 8-9 сторінок учнівського зошита.

У розрахунковій частині ІДЗ студенти розв’язують типову модельну задачу, вихідні дані до якої вибираються залежно від останнього та передостаннього номерів залікової книжки. При цьому літера "А" відповідає передостанній цифрі номера залікової книжки, а літера "Б" – останній цифрі номера залікової книжки.

ІДЗ оформлюється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також з урахуванням діючого стандарту ДСТУ 3008-95.

ІДЗ здається на перевірку викладачу у встановлені терміни. За результатами перевірки ІДЗ зараховується або повертається студенту на доопрацювання. Повернення на доопрацювання здійснюється в разі невідповідності варіанта завдання, недостатнього обсягу роботи, наявності значних помилок у розрахунках, невідповідності вимогам до оформлення або з інших причин, які обов’язково вказуються викладачем у рецензії до роботи.


^ Вихідні дані до модельної задачі

Для покриття своїх інвестиційних потреб підприємство планує в майбутньому році залучити капітал у розмірі 5А0 тис. грн, у тому числі:

1) нерозподілений прибуток у сумі 11Б тис. грн;

2) емісія звичайних акцій у розмірі (50+А)% від загальної суми залученого капіталу. Витрати з емісії плануються в розмірі Б% від фактично вирученої суми. Дивіденди за перший рік становлять 7,А грн на 1 акцію. Надалі вони щорічно збільшуються на А%. Вивчення фінансового ринку показало, що для залучення акціонерного капіталу в обсязі 30% від загального його обсягу ціна 1 акції повинна бути встановлена на рівні 4Б грн. Для задоволення додаткової потреби в капіталі акції доведеться продавати за ціною 3А грн;

3) на іншу суму емітуються купонні п'ятирічні облігації. Номінал однієї облігації становить 10 грн, курс - 95, витрати на розміщення складуть А% від фактичного виторгу. Емісія відбувається в два етапи. Для облігацій першого випуску обсягом (30+Б)% від загального обсягу облігацій встановлено річний купон (10+А)% (виплата 1 раз на рік). Для другого випуску купонна ставка становить (20+Б)%. Підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 25%.

Для розрахунку середньозваженої вартості капіталу (WACC) підприємство використовує маржинальне зважування. Структура капіталу підприємства є постійною при будь-якому обсязі залучених ресурсів.

Підприємство має п'ять інвестиційних проектів: Ж, К, Л, М, Н. У таблиці 5.1 наведені прогнозовані грошові потоки кожного з них.


Таблиця 5.1 – Прогнозовані грошові потоки та очікувана прибутковість інвестиційних проектів, тис. грн

Рік

Проект

Ж

К

Л

М

Н

0

-6А

-11Б

-120

-8Б

-12А

1

18

16

18

45

33

2

28

21

29

18

28

3

27

64

46

23

38

4

25

71

82

46

34

5

29

55

16

73

46


Необхідно обчислити граничні значення WACC, побудувати графік WACC, а також обґрунтувати доцільність інвестиційних проектів.


^ Методичні вказівки до розв'язання задачі

Для успішного виконання завдання рекомендується ознайомитися з теоретичним матеріалом, викладеним у літературі з "Фінансового менеджменту" 3, с. 352-378; 5. Розрахунки рекомендується проводити в такій послідовності.

^ 1 Розраховується вартість окремих джерел капіталу:

а) вартість звичайного акціонерного капіталу, окремо для першої та другої емісій;

б) вартість нерозподіленого прибутку, вона береться на рівні вартості альтернативних можливостей використання фінансових ресурсів підприємства, виходячи з ситуації на фінансовому ринку України;

в) вартість позикового капіталу (облігацій), окремо для першої та другої емісій.

^ 2 Визначаються структура капіталу і точки зламу графіка WACC:

а) визначається структура капіталу. Підприємство використовує маржинальне зважування, тому варто розрахувати питому вагу кожного з джерел фінансових ресурсів. Визначаються частка власного капіталу (нерозподіленого прибутку і звичайних акцій) і частка позикового капіталу (облігацій);

б) визначаються точки зламу графіка WACC. У точках зламу (BPi) відбувається збільшення середньозваженої вартості капіталу в результаті заміни менш дорогого джерела більш дорогим. Кожна така точка буде знаходитися наприкінці інтервалу, на якому середньозважена ціна капіталу постійна. Точки зламу на графіку будуть розміщуватися у міру зростання абсолютної величини.

^ 3 Розраховуються граничні значення WACC для кожного з відрізків.

Наявність точок зламу означає, що на графіку WACC буде кілька горизонтальних відрізків (на 1 більше, ніж точок зламу). На цьому етапі розв’язання задачі потрібно розрахувати середньозважену вартість капіталу для кожного з таких відрізків, використовуючи формулу WACC .

^ 4 Будується графік WACC.

За даними розрахунків потрібно побудувати графік WACC. При цьому по горизонталі потрібно відкладати відрізки, що дорівнюють обсягам капіталу, яким відповідають точки зламу WACC, а по вертикалі - граничні значення WACC для кожного з відрізків. Приклад такого графіка наведено на рисунку 5.1.

^ 5 Обґрунтовується доцільність здійснення інвестиційних проектів.

Визначення величин WACC дозволяє обґрунтовувати інвестиційні рішення і формувати бюджет капітальних вкладень. Будь-які інвестиції виправдані тільки в тому разі, коли їх очікувана прибутковість вище вартості капіталу, залученого для фінансування цих інвестицій. Виникає запитання: яке із значень вартості капіталу повинне використовуватися під час оцінювання економічної ефективності конкретних проектів з метою формування бюджету капіталовкладень?
Обсяг капіталу, тис. грн


Рисунок 5.1 – Приклад графіка WACC


Для відповіді на це запитання потрібно побудувати графік інвестиційних можливостей підприємства. Для цього необхідно визначити внутрішню норму прибутковості кожного з інвестиційних проектів (IRR). На графіку інвестиційних можливостей заплановані суми капіталовкладень окремих проектів зіставляються з рівнем очікуваної прибутковості цих проектів. Пріоритетними для підприємства є проекти з більш високою прибутковістю, тому вони ранжуються за ступенем зменшення IRR (рис. 5.2).

Для раціонального використання коштів залучатися повинен тільки такий капітал, середня ціна якого (WACC) нижче очікуваної прибутковості проектів. Для добору проектів, що можуть бути закладені в бюджет капіталовкладень, необхідно накласти графік граничних значень WACC на графік інвестиційних можливостей. Точка перетинання зростаючої кривої ціни капіталу зі спадною кривою інвестиційних можливостей буде відповідати граничному рівню WACC.

Залучення капіталу за більш високою ціною не має сенсу, тому що проекти, які фінансуються за рахунок цього капіталу, не зможуть забезпечити внутрішню норму прибутковості, достатню для покриття такої ціни. Точка перетину двох графіків характеризується такими координатами: по осі ординат – максимально прийнятна для підприєм-ства ціна капіталу, по осі абсцис – відповідна їй величина коштів.IRR, %

Обсяг капіталу, тис. грн

Рисунок 5.2 – Приклад графіка інвестиційних можливостей


Варто пам'ятати, що розрахунки, передбачені цим завданням, значною мірою умовні і базуються на суб'єктивних припущеннях фінансових менеджерів щодо розвитку подій у майбутньому. Тому будь-які отримані результати повинні піддаватися ретельному аналізу з позиції здорового глузду і коректуватися у разі їх явних суперечностей з об'єктивною реальністю.


^ 6 проведення підсумкового іспиту


За результатами вивчення дисципліни передбачається проведення іспиту. На іспит виносять теоретичні питання за тематикою, наведеною в п.3 даних методичних вказівок, та розв'язання практичної задачі за тематикою, наведеною в п.4 даних методичних вказівок. Теоретична частина передбачає відповідь студента на 2 основні та 3-4 додаткові питання, або може проводитися у формі тестування, як правило, за допомогою ЕОМ, при цьому для відповіді на теоретичні питання використовуються спеціальні програми.

Регламент проведення іспиту доводиться до студентів викладачем під час настановчої сесії або проміжних консультацій.


Додаток А

(обов'язковий)

^ Приклад оформлення титульного аркуша індивідуального

домашнього завдання


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Інститут ЗДВН

Кафедра фінансів

НКП у м. ___________________________


індивідуальне домашне завдання

з дисципліни "Фінансовий менеджмент"


НА ТЕМУ

«^ Управління грошовими потоками підприємства »


Викладач ________________ С.М. Коваленко

(підпис)


Студент ________________ Л.А. Семенов

(підпис)


Група ФЗТ-51о


Номер залікової книжки 01051235


Суми 2009

Додаток Б

(обов'язковий)

Перелік тем теоретичної частини ІДЗ


^ Назва теми

Коротка характеристика теми

1 Розроблення цінової політики та її оптимізація на підприємстві

Порядок формування цін на продукцію підприємства. Фактори, що впливають на цінову політику підприємства. Методи встановлення оптимальних цін

2 Використання форвардних, ф'ючерсних контрактів, опціонів та їх вплив на формування прибутку

Поняття форвардних, ф'ючерсних контрактів, опціонів, сфери їх застосування. Аналіз ефективності застосування форвардних, ф'ючерсних операцій для учасників контракту. Вплив форвардних, ф'ючерсних контрактів, опціонів на фінансові результати діяльності підприємства

3 Управління розподілом і використанням чистого прибутку під-приємства

Поняття і види прибутку підприємства. Формування чистого прибутку. Основні напрямки використання чистого прибутку підприємства

4 Власний капітал під-приємства, його формування і використання

Структура власного капіталу підприємства. Основні джерела його формування. Напрямки ефективного використання власного капіталу

5 Позиковий капітал підприємства, його формування і використання

Структура позикового капіталу підприєм-ства. Основні джерела його формування. Напрямки ефективного використання позикового капіталу

6 Вартість капіталу підприємства і методи її визначення

Визначення середньозваженої вартості капіталу. Вартість власного капіталу, вартість позикового. Оптимізація вартості капіталу

7 Управління розміщенням оборотного капіталу підприємства

Структура оборотного капіталу підприєм-ства. Найбільш ефективне його використання і принципи управління

8 Способи управління дебіторською заборгованістю

Визначення дебіторської заборгованості та її види. Причини виникнення і способи зменшення

9 Управління процесом банківського кредитування

Визначення фінансового кредиту, порівняльна характеристика з іншими видами кредитування. Його позитивні і негативні сторони

10 Способи управління кредиторською заборгованістю

Види і визначення кредиторської заборгованості. Її вплив на фінансовий стан під-приємства. Шляхи зменшення кредиторської заборгованості

11 Управління ефективністю інвестиційних рішень

Коротка порівняльна характеристика всіх методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Вибір найбільш оптимального для різних проектів

12 Принципи формування інвестиційного портфеля

Характеристика основних принципів формування інвестиційного портфеля. Методи формування інвестиційного портфеля і вплив структури інвестиційного портфеля на фінансово-господарську діяльність

13 Визначення фінансового стану підприємства як елемент управління його фінансовою діяльністю

Принципи аналізу фінансового стану під-приємства. Інформаційні джерела проведення фінансового аналізу. Методики фінансового аналізу. Шляхи поліпшення фінансового стану

14 Оцінка та управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства

Визначення ліквідності і платоспроможності підприємства. Вплив ступеня ліквідності та платоспроможності на фінансово-господарську діяльність підприємства

15 Управління рентабельністю підприємства

Визначення рентабельності підприємства, види рентабельності. Вплив значення коефіцієнта рентабельності на конкурентоспроможність підприємства

16 Фінансове прогнозування і планування як умова прийняття управлінських рішень

Принципи і методи фінансового прогнозування і планування на підприємстві та їх вплив на подальшу діяльність підприємств і прийняття управлінських рішень

17 Методи фінансового прогнозування

Значення фінансового прогнозування. Основні методи фінансового прогнозування на підприємстві. Оцінка вірогідності фінансових прогнозів

18 Управління грошовими потоками

Структура грошових потоків на підприємстві. Найбільш ефективне їх використання і принципи управління

19 Визначення беззбиткового обсягу виробництва

Поняття беззбиткового виробництва. Принципи визначення беззбиткового обсягу виробництва. Управління постійними та змінними витратами підприємства

20 Методи прогнозування банкрутства підприємства

Основні методи фінансового прогнозування банкрутства на підприємстві, їх оцінка та ефективність застосування. Шляхи запобігання банкрутству

21 Організаційне і фінансове забезпечення ліквідаційних процедур на підприємстві

Фінансово – юридичні аспекти ліквідаційних процедур на підприємстві

22 Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації під-приємств

Основні напрямки реструктуризації під-приємств. Фінансово – юридичні аспекти реструктуризації підприємств

23 Ризик і його вплив на вартість грошей у часі

Принципи визначення та види ризику в господарській діяльності і його вплив на вартість грошей у часі

24 Облік інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту

Визначення інфляції та її врахування під час проведення фінансових операцій. Врахування зміни вартості грошей у часі при фінансовому плануванні на підприємствах

25 Політика підприємства при використанні прибутку

Основні напрямки розподілу прибутку підприємства і пошук найбільш раціональних з них. Аналіз факторів, що враховуються при розподілі прибутку

26 Ефект фінансового левериджу

Визначення ефекту фінансового левериджу. Вплив значення ефекту фінансового левериджу на фінансово – господарську діяльність підприємства в цілому

27 Оперативне планування надходжень і використання коштів підприємства

Види оперативного планування на підприємстві. Визначення найбільш ефективних методів використання коштів

28 Принципи управління фінансовими ризиками підприємства

Поняття фінансових ризиків. Види фінансових ризиків на підприємстві, шляхи їх зменшення

29 Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень

Визначення структури капіталу. За рахунок яких джерел фінансового ринку підприємство може формувати свої капіталовкладення. Теорії оптимізації структури капіталу і їх порівняльна характеристика

30 Управління коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями

Структура коштів і короткострокових фінансових вкладень на підприємстві. Найбільш ефективне їх використання і принципи управління

Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

"Фінансовий менеджмент"

для студентів спеціальностей

7.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск зав. кафедри фінансів канд. екон. наук, проф. В.М. Боронос


Редактор Н.А. Гавриленко


Комп'ютерне верстання О.О. Захаркіна


Підп. до друку 23.09.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум.друк.арк. 1,63. Обл.-вид.арк. 1,53.

Тираж 300 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №3062 від 17.02.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14


Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


методичні вказівки

до організації самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

"Фінансовий менеджмент"

для студентів спеціальностей

7.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладачі Л.С. Захаркіна

О.О. Захаркін

І.Д. Скляр


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Директор ІЗДВН В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Ключові слова:


Фінансовий менеджмент, капітал, акція, облігація, портфель цінних паперів, управління активами, управління пасивами, реорганізація, фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" / Укладачі В. М....
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconГ. Г. Фесенко Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Етика та естетика” (для студентів 2 курсу денної форми...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни “Основи економічної теорії” (для студентів 1 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи