Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Скачати 300.78 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Дата15.09.2012
Розмір300.78 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

"Податкова система"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, М.Ю. Абрамчук .– Суми: Вид-во СумДУ, 2006.–25с.


Кафедра фінансів

^ 1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи


Курсова робота є самостійною роботою, видом науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з даної дисципліни, розвитку навичок самостійної роботи з вибраної теми, опануванні умінням аргументувати власну точку зору, узагальнювати, систематизувати й аналізувати статистичні, фінансові та економічні показники і проводити розрахунки.

Студенту під час написання курсової роботи необхідно:

- опанувати специфічну економічну термінологію;

- забезпечити високий теоретичний рівень роботи на основі глибокого вивчення законів держави, постанов уряду, інструктивних, нормативних і методичних матеріалів;

- глибоко ознайомитися з науковою монографічною та періодичною літературою з вибраної теми дослідження, визначити дискусійні питання, а також висвітлити наявні проблеми;

- раціонально поєднувати теоретичні положення з аналізом цифрового матеріалу, уміти проводити розрахунки, аналізувати цифровий матеріал, виявити динаміку, фактори впливу на результати;

- уміти розібратися у виробничих ситуаціях, що виникають на практиці, доповнити роботу плановими і фактичними даними з діяльності конкретних суб'єктів господарювання і державних структур;

- забезпечити стиль подання матеріалу, правильно оформити роботу.

^ Виконання курсової роботи складається з ряду етапів:

1 Отримання завдання на курсову роботу. Ознайомлення з темою курсової роботи. Рекомендована тематика курсових робіт наведена в додатку А (тема вибирається згідно з номером студента за списком групи).

2 Добору і аналізу літератури за темою роботи, ознайомлення з нею і складання попереднього плану роботи.

3 Консультації з керівником, затвердження остаточного плану роботи. Опрацювання основних теоретичних положень роботи.

4 Добору статистичного матеріалу і його оброблення, проведення розрахунків.

5 Написання тексту роботи згідно з вимогами до її оформлення.

6 Подання роботи на розгляд керівника.

7 Ознайомлення із зауваженнями керівника, виправлення помилок, підготовка до захисту і захист курсової роботи.

^ 2 Основні вимоги до змісту та структури

курсової роботи


Курсова робота складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, розрахункової частини, висновків, списку літератури, додатків.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить основні дані про курсову роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за чітко визначеною формою. Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку Б.

Зміст подають на початку курсової роботи після титульного аркуша. Він містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, розділів, за­гальних висновків, переліку посилань, додатків та ін. Приклади оформлення змісту наведено в додатку В.

Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або подавати їх за іншою редакцією, по­слідовністю і підпорядкованістю порівняно із заголовками в тексті не можна.

Заголовки необхідно розмістити один під одним. Заголо­вок кожного наступного ступеня зміщують на три – п'ять знаків вправо відносно заголовка попереднього.

У вступі обґрунтовуєть­ся актуальність теми роботи, її практична значущість; визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилося.

Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним. Достатньо в межах однієї сторінки коротко викласти сутність проблеми дослідження, соціальну значущість проблеми дослідження, вирішен­ня якої має важливе значення в умовах України, доцільність роботи, її відмінність порівняно з відо­мими рішеннями проблеми.

Після обґрунтування актуальності теми курсової роботи у вступі висвітлюється об'єкт, предмет, мета та завдання дослідження. При з’ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослі­дження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка є джерелом необхідної інформації. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт.

Мета дослідження – це остаточний результат, на який спрямоване дослідження. Вона повинна бути пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також із шля­хами його досягнення.

Завдання дослідження формулюються у формі переліку дій: "вивчити...", "проаналізувати...", "встановити..., виясни­ти..., обґрунтувати..." та ін. Формулювати завдання слід яко­мога ретельніше, оскільки послідовність їх вирішення становитиме зміст розділів і підрозділів курсової роботи. Це важли­во і тому, що назви таких розділів мають відпові­дати конкретним завданням і результатам дослідження.

Завершується написання вступу до курсової роботи визначенням методів дослідження. У найбільш загальному розумінні метод – це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як пізнавати? Викладаючи методи дослідження, необхідно зазначити, для розв’язання яких саме задач роботи використовувався той чи інший метод.

Таким чином, загальний обсяг вступу становить 2-3 сторінки тексту. При цьому необхідно звернути увагу на конкретність викладення окремих позицій вступу та змістовність їх формулювань.

Основна частина курсової роботи складається з двох розділів. Кожен з розділів основної частини обов’язково має бути поділений на 2-4 підрозділи. Перший розділ роботи обов'язково повинен мати список літератури з теми дослідження. Його можна подати під назвами: "Розвиток ідеї...", "Теоре­тичні засади...", "Наукові основи...", "Розвиток уявлень про...", "Становлення та розвиток..." та ін.

В огляді літератури студент накреслює основні етапи роз­витку наукової думки за своєю проблемою. Огляд літератури має виявити глибокі знання студента зі спеціальної літератури, його вміння систематизу­вати джерела, критично їх оцінювати, відокремлювати суттє­ве, оцінювати попередньо зроблене іншими дослідниками, ви­значати головне в сучасному стані проблеми. Матеріали ог­ляду слід систематизувати в певній логічній послідовності.

Оскільки курсова робота присвячується порівня­но вузькій темі, то огляд робіт попередників слід робити з питань вибраної теми. Всі більш-менш цінні публікації, що мають пряме відношення до теми курсової роботи, треба назвати і критично оцінити.

Стисло, критич­но висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати ті питання, що залишилися невирішеними, і висловити свою точку зору на розв'язання проблеми. Доцільно закінчити цей розділ коротким резюме щодо необхідності проведення до­сліджень у даній галузі.

Обсяг першого розділу роботи не повинен перевищувати 30% загального обсягу основної частини роботи, тобто 6-8 сторінок тексту.

Другий розділ присвячений методикам дослідження та їх практичній апробації. Цей розділ є стрижневим і демонструє не тільки рівень досліджень, а й уміння студента кваліфіковано проводити теоретичне обґрунтування вибраних методик, аналізувати умови їх застосування. Тут має бути розкрито одну або декілька методик вирішення поставлених завдань дослідження.

Написання цього розділу доцільно супроводжувати рисунками, таблицями, формулами. Рисунки та схеми дозволяють більш наглядно розкрити сутність питань, що розглядаються. У таблицях, як правило, подаються статистичні дані, що використовуються під час аналізу розвитку проблеми в динаміці. Формули дозволяють викласти методику розрахунків окремих показників та результатів.

У цьому розділі курсової роботи слід провести практичні розрахунки за результатами теоретичних досліджень роботи. Результати проведених розрахунків необхідно проаналізувати з урахуванням особливостей загального стану економіки, характеру діяльності суб'єкта господарювання тощо та сформулювати конкретні рекомендації щодо їх поліпшення.

Обсяг другого розділу основної частини роботи повинен складати 12-14 сторінок тексту.

Вимоги до змісту та структури розрахункової частини курсової роботи наведені в розділі 3 даних методичних вказівок.

У висновках треба підвести підсумки вивчення теми, сформулювати висновки і пропозиції. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних поло­жень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в ре­зультаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практич­ного функціонування економічних систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до висновків – не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зробле­них у розділах.

У висновках необхідно наголосити на тому, що мету дослі­дження досягнуто, а всі поставлені завдання вирішено. Приблизний обсяг висновків – 1 - 2 сторінки тексту.

Перелік посилань становить одну із суттє­вих частин курсової роботи і відбиває самостійну творчу роботу студента. Під час складання переліку посилань слід зважати на певні правила. Використані джерела рекомендується розміщувати в по­рядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумера­цією. Однак це не виключає інші способи, зокрема, абетковий – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів, він найзручніший для користування. У такому випадку джерела розміщують у такій послідовності: закони України, укази Президента України, декрети та постанови Кабінету Міністрів України, інша вітчизняна література (в абетковому порядку), зарубіжна література (в абетковому порядку).

Кількість використаних джерел зале­жить від теми і завдань курсової роботи. Не слід враховувати до списку ті роботи, на які немає поси­лань у тексті курсової роботи і які фактично не були використані, а також енциклопедичні словники, науково-популярні кни­ги, газети.

Недостатня кількість джерел може свідчити про верхо­глядство автора, поверховість курсової роботи; надмірність дже­рел свідчить про її компілятивний характер. Оптимальну кількість джерел можна визначити через зіставлення з обсягом роботи. Вважається, що на одну сторінку основного тексту курсової роботи має бути одне джерело. Тобто кількість джерел має відпо­відати обсягу роботи ± 25 % (18 - 25 джерел).

Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов'язково повинен дати посилання на те, звідки взя­то наведені матеріали. Це дасть змогу керівнику роботи відокреми­ти власні думки студента від запозичених. Використання чужих ідей, думок, концепцій, фактів без відповідних посилань на першоджерела, називають плагіа­том, що не допускається.

Додатки не є обов'язковим елементом курсової роботи і не належать до основного її обсягу. Однак додатки підви­щують рівень довіри до результатів роботи, свідчать про їх достовірність.

Додатки обов'язково роблять тоді, коли теоретичний або емпіричний матеріал надто великий. При цьому даються відповідні посилання. Якщо є необхідність, до додатків вміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: статистичну звітність; проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції і методики, опис алгоритмів та програм розв’язання задач на ЕОМ; ілюстрації допоміжного характеру тощо.

^ 3 вимоги та методичні ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової частини роботи


У розрахунковій частині курсової роботи студенти розв’язують задачі, вихідні дані до яких вибираються залежно від порядкового номера студента за списком групи, а також останнього та передостаннього номерів залікової книжки. При цьому буква "m" відповідає передостанній цифрі номера залікової книжки, а буква "n" – останній цифрі номера залікової книжки, " k" – цифра порядкового номера студента за списком групи.

Задача 1

Скласти податкову накладну №14 МП "ВІТ", виписану ВАТ "Фарма­цевтична фабрика" на основі рахунку №11 від 10.12.2005 р. за встановлення 5 шт. світильників РК-31 на суму 1200 + N0 грн (без ПДВ).

Довідкові дані

Порядковий номер

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

Номер свідоцтва платника ПДВ

1

МП "ВІТ"

145783225781

26717900

2

ВАТ "Фармацевтична фабрика"

234567891012

26718301


Задача 2

Заповнити Книгу придбання та Книгу продажу товарів (робіт, послуг) МП "ВІТ" на основі таких даних, з урахуванням операцій, відображених у задачі 1

Порядковий номер

Зміст господарських операцій

Сума, грн

1

Прийнято до оплати рахунок № 125 від 19.12.2005 р. Тернопільського РЕС за спожиту електроенергію в листопаді. До рахунку додають податкову накладну №116 від 19.12.2005р.

720

+ n0

2

Прийнято до оплати рахунок №90 від 20.12.2005 р. з ВАТ "Ватра" за отримані 92 шт. заготовок до світильника РК-31. До рахунку додають податкову накладну №170 від 20.12.2005 р.

3900

+ n00

3

Виставлено рахунок №10 від 7.12.2005 р. МП "БОК" за відпущені 10 шт. світильників РК-31. Виписана податкова накладна №12 від 07.12.2005 р.

1860

+ n00

4

На розрахунковий рахунок МП "ВІТ" м. Тернополя надійшов аванс від ТОВ "Спецтехприлад" за встановлення дворіжкової траверзи. На суму авансу виписана податкова накладна №13 від 8.12.2005 р.

12600

+ n00

5

Прийнято до оплати рахунок №30 від 01.12.2005 р. ВАТ "Текстерно" за 1000 м. тканини. До рахунку додають податкову накладну №190 від 01.12. 2005 р.

8000

+ n00

6

Виставлено рахунок №12 від 1 1.12.2005 р. за реалізовані ТОВ "Орбіта" траверзи триріжкові - 22 шт. На основі рахунку виписана податкова накладна №15 від 11.12.2005 р.

840

+ m0

7

Прийнято до оплати рахунок №178 від 18.12.2005 р. ВАТ "АТП-1961" м. Тернополя за перевезення траверз. До рахунку додають податкову накладну №145 від 18.12.2005 р.

420

+ m0

8

Із розрахункового рахунку перерахований аванс 20.12.2005 р. ВАТ "Світло" за 100 м. мідного дроту. Від заводу отримана податкова накладна №700 від 20.12.2005 р.

660

+ m0

9

Виставлено рахунок №13 від 23.12.2005 р. за реалізований токарний верстат ТОВ "Імпульс" (м. Тернопіль), ціна продажу якого становить (виписана податкова накладна №16 від 23.12.2005 р.)

4200

+ m00

10

Прийнято до оплати рахунок №111 міськтелекому за телефонні переговори за листопад від 2.12.2005 р. До рахунку додають податкову накладну №1900 від 2.12.2005 р.

90

+ m0

Довідкові дані

Порядковий номер

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

1

МП "ВІТ" (м. Тернопіль)

145783225781

2

^ ВАТ "ВАТРА"

211334457891

3

Тернопільський міськтелеком

123456789101

4

ТОВ "Орбіта" (Львів)

234567891012

5

МП "Бок" (Луцьк)

145678910123

6

Тернопільський РЄС

156789101234

7

ТОВ "Спецтехприлад"

167891012345

8

ВАТ "АТП-1961" (Тернопіль)

178910123456

9

ВАТ "Текстерно"

189101234567

10

ТОВ "Імпульс" (Тернопіль)

191012345678

11

ВАТ "Світло" (Донецьк)

187654321091


Задача 3

Визначити суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет МП "ВІТ" (м. Тернополя), на основі даних задач 1 і 2.


Задача 4

Скласти податкову декларацію з податку на додану вартість на основі даних задач 1-3.


Задача 5

На основі вихідних даних ТОВ "Спецтехприлад":

- скласти Книгу обліку придбання товарів (робіт, послуг) та Книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг);

- визначити суму ПДВ до сплати в бюджет і скласти податкову декларацію з ПДВ.

Вихідні дані

Порядковий номер

Назва підприємства

Номер свідоцтва платника ПДВ

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

Юридична адреса

1

ТОВ "Спецтехприлад"

25679054

167891012345

м. Тернопіль, вул.Бічна, 3

2

ТОВ "Фенікс"

21232590

121732811511

м. Тернопіль, вул.Карпенка, 17

3

ТОВ "Інфотехцентр"

23286143

131534821614

м. Тернопіль, вул.Шашкевича, 3.

4

ВАТ "Метал"

22134204

121283421218

м. Тернопіль, вул.Сагайдачного, 11


Господарські операції за звітний період

Порядковий номер

Зміст господарських операцій

Сума, грн

1

Виставлено рахунок №2020 від 9.01.2005 р. ТОВ "Фенікс" за виконані БМР (вартість робіт без ПДВ) (виписана податкова накладна №13 від 9.01.2005 р.

ПДВ

Всього до оплати

30000

+ n00


?

?

2

Надійшла згідно з платіжним дорученням №10 від 10.01.2005 р. попередня оплата від ТОВ "Інфотехцентр" за монтаж обладнання, виписана податкова накладна №14 від 10.01 2005 р.

в т.ч. ПДВ.

24000

+ n00


?

3

Отримано згідно з платіжним дорученням №14 від 11.01.2005 р. кошти на розрахунковий рахунок від ТОВ "Фенікс"

36000

+ n00

4

Проведено згідно з виставленим об'єднанням "Укрпошта" рахунком №11 від 12.01.2005 р. передплату газети "Все про бухгалтерський облік"

350

+ m0

5

Отримана сума відшкодування за понесені застраховані збитки

3000

+ n00

6

Перераховано ВАТ "Метал" згідно з платіжним дорученням №19 від 13.01.2005 р. грошові кошти за сталь круглу, яка ще не отримана,

в т.ч. ПДВ

6000

+ n00


?

7

Списують витрати на відрядження, підтверджені відповідними документами

760

+ m0

8

Отримано від ВАТ "Метал" за податковою накладною №18 від 17.01.2005 р. сталь круглу, що попередньо оплачена на суму,

в т.ч. ПДВ

6000

+ n00


?

9

За рішенням арбітражного суду отримано від МП "Вікторія" штрафи за несвоєчасну оплату виконаних робіт

3000

+ n00

10

Нарахована амортизація за основними засобами

4200

+ m0


Задача 6

На основі наведених даних необхідно:

а) заповнити податкову накладну;

б) обчислити суми податкового зобов'язання та податкового кредиту;

в) визначити суму ПДВ, яку треба сплатити в бюджет;

г) заповнити відповідний додаток до податкової накладної.

1 Підприємство МП "Термокомпозит" 5 серпня відвантажило 100 шт. колб для виготовлення термосів "Сузір'я" СП "Електроприлад" на суму 1700 + k0 грн (у т.ч. ПДВ - ? грн). Частина колб виявилася нестандартною і за домовленістю сторін вартість усієї партії було зменшено на 13%.

2 Здійснене коригування зайво нарахованого ПДВ - 36,79 + k грн.

3 1 вересня МП "Термокомпозит" придбало за податковою накладною матеріали вартістю 21560 + k00 грн (у т.ч. ПДВ), попередньо вже сплачені (у II кварталі).

4 Прийнято 11 вересня до оплати рахунок підрядної організації за проведений капітальний ремонт обладнання на суму (в т.ч. ПДВ) 18000 + n00 грн. До рахунку додають податкову накладну.

Довідкові дані

Порядковий номер

Назва підприємства

Номер свідоцтва платника

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

Юридична особа

1

МП 'Термокомпозит"

21809113

233311245678

м. Тернопіль, вул. Винниченка, 8

2

СП "Електроприлад"

33111819

001113149915

м Львів, вул. Дністровська, 5

Примітка. Остання податкова накладна виписана за номером 62.

Задача 7

Розрахувати суму валових доходів за IV квартал 2005 р., враховуючи зазначені дані:

- від перерахунку іноземної валюти отримано позитивну різницю - 3333 + k0 грн;

- відпущено зі складу матеріали на потреби заводоуправління - 1270 + k0 грн;

- безкоштовно отримано матеріали за звичайними цінами - 5800 + n00 грн;

- відвантажено покупцям ще неоплачену продукцію (в тому числі ПДВ) 11240 + n00 грн;

- за рішенням арбітражного суду отримано штрафи за несвоєчасну оплату - 3150 + m0 грн;

- нараховано винагороду працівникам підприємства - 890 + k грн;

від перерахунку іноземної валюти отримано негативну різницю - 4120 + k грн;

- проведено добровільний аудит (в т. ч. ПДВ - ? грн.) - 9600 + n0 грн;

- від перерахунку дебіторської заборгованості отримано позитивну різницю - 1840 + k0 грн;

- отримано дохід від торгівлі борговими зобов'язаннями - 4150 + n0 грн.

Примітка. Розрахунок здійснити у відомості валових доходів.


Задача 8

Розрахувати суму валових витрат за І квартал 2005 р., використо­вуючи такі дані:

- суму акцептованих (попередньо неоплачених) рахунків постачальників за сировину, матеріали, паливо (в т. ч. ПДВ) - 25600 + n00 грн;

- суму відрахувань до Пенсійного фонду за І квартал - 6250 + k0 грн;

- суму коштів, добровільно перерахованих до Державного бюджету України у межах 4% - 1480 + m0 грн;

- суму перерахованого ПДВ до Державного бюджету у І кварталі - 12150 + m00 грн;

- суму дебіторської заборгованості, що залишилася непогашеною і списується з балансу відповідно до законодавства - 670 + m0 грн;

- суму витрат на оплату праці за І квартал - 23150 + n00 грн;

- балансову вартість матеріалів на складі у незавершеному виробництві та залишках готової продукції на початок кварталу перевищує їх балансову вартість на кінець того самого звітного кварталу – 18350 + k00 грн;

- у грудні проведено компенсацію за фактично відпрацьований час — 720 + k0 грн.

Примітка. Розрахунок здійснити у відомості валових витрат.


Задача 9

На основі наведених даних зробити розрахунок і заповнити відпо­відні рядки до декларації про прибуток підприємства.

- сукупний валовий доход СП "Ватра-Шредер" за III квартал 2005р. становить 390000 + n000 грн;

- доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів, - 40000 + m00 грн;

- загальна сума валових витрат – 200000 + n000 грн;

- витрати, які виключають зі складу валових витрат, - 30000 + m00 грн;

- амортизаційні відрахування - 90000 + k00 грн;

- амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування, - 18000 + k00 грн;

Визначити: а) скоригований валовий дохід; б) оподатковуваний при­буток; в) податок на прибуток.


^ 4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ курсових РОБІТ


4.1 Загальні вимоги до оформлення


Курсову роботу оформляють на окремому аркуші білого паперу формату А4 (210х297 мм) з одного боку. Рамка не потрібна. Курсову роботу виконують машинним способом за допомогою комп'ютерної техніки або в рукописному варіанті чорною пастою.

Курсову роботу виконують з розрахунку 35-40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення і висотою букв і цифр не менше 1,8 мм. При виконанні роботи на ЕОМ доцільно використовувати шрифт TNR, кегль 12-14.

Текст роботи потрібно розміщувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці чи між рядками виправленого зображення машинним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Структурні елементи "ЗМІСТ", "вступ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ" не нумерують, а їх назви є заголовками структурних елементів. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів необхідно розмішувати всередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів роботи треба починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Абзацний відступ повинний бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати п'ятьом літерам.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку розділу не допускаються.

Відстань між заголовком і наступним чи попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Відстань між рядками заголовка, а також між двома заголовками беруть такими самими, як і в тексті.

Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщений тільки один рядок тексту.

Сторінки роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, додатки враховують у загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Оформлена курсова робота повинна бути підшита у пластиковий швидкозшивач.


^ 4.2 Нумерація структурних елементів роботи


Розділи, підрозділи, пункти роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання роботи і позначаються арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і т.д.


^ 4.3 Оформлення ілюстрацій


Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) потрібно розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути подані посилання в роботі.

За необхідності під ілюстрацією поміщають пояснювальні дані. Ілюстрації повинні мати назву. Назва ілюстрації позначається словом "Рисунок ...", що разом з назвою ілюстрації поміщають після пояснювальних даних.

Ілюстрації потрібно нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, "Рисунок 3.1 - Схема розміщення", що означає другий рисунок третього розділу.

Якщо ілюстрація не поміщається на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації поміщають на першій сторінці, а пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними зазначають: "Рисунок..., Лист...".


^ 4.4 Оформлення таблиць


Цифровий матеріал оформляють, як правило, у вигляді таблиць.

Таблицю потрібно розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, чи на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи.

Нижче наведений приклад оформлення таблиці.


Таблиця _________ – _____________________________________

(номер) (назва таблиці)

Показник

Заголовок графи

Заголовок графи

підзаголовок

підзаголовок

підзаголовок

підзаголовок

Боковик

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу, можна не проводити, якщо їх відсутність не затрудняє користування таблицею.

Допускається розміщати таблицю уздовж довгої сторони аркуша.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, поміщаючи одну частину під інший, чи поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці поміщають її голівку і боковик. При розділі таблиці на частини допускається її голівку і боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків. При цьому нумерацію виконують арабськими цифрами графи і (чи) рядка першої частини таблиці.

Слово "Таблиця ____" зазначають один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ___" із зазначенням номера таблиці та її назви.

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Графу "Номер по порядку" у таблицю не вписують. За необхідності нумерації даних порядкові номери потрібно зазначити в першій графі (боковику) таблиці, безпосередньо перед їх назвою.

Заголовки граф таблиці друкують великими літерами, а підзаголовки - маленькими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть маленькими літерами з першої великої. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф зазначають в однині. За відсутності окремих даних у таблиці потрібно ставити прочерк (тире).


^ 4.5 Оформлення формул


Формули розміщують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули в роботі (за винятком формул, наведених у додатку) потрібно нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що належать до формули, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані в формулі.

Пояснення значення кожного символа і числового коефіцієнта варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Наприклад,

, (1.3)де М1, М2 - математичне очікування;

середньоквадратичні відхилення.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. Під час переносу формули знаку операції множення застосовують знак “х”.

Формули, що використовуються одна за одною, і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад

f1(x,y) = S1 і S1 S1max, (2.1)

f2(x,y) = S2 і S2 S2max. (2.2)


^ 4.6 Оформлення посилань на літературу


Посилання на літературу в тексті пояснювальної записки потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеними двома квадратними дужками, наприклад, "... у роботах [1-7]...". Якщо посилання дається на джерела з великою кількістю сторінок (монографії, підручники), то треба зазначити номер сторінки, на якій міститься інформація, на яку посилаються, наприклад, "... у роботі [18, с. 145]...".

У переліку посилань їх назви та реквізити потрібно наводити мовою оригіналу згідно з діючими стандартами за бібліографічним описом. Приклади оформлення бібліографічного опису різноманітних літературних джерел у переліку посилань наведені у відповідних методичних вказівках.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки власної роботи, або роботи інших авторів, зазначають їх номери. При посиланнях треба писати: "...у розділі 3...", "...дивися 2.1...", "...по 3.3.4...", "...відповідно до 2.3...", "...на рис. 1.3...", "...на рисунку 1.3...", "...у таблиці 3.2...", "...(див. табл. 3.2)...", "...за формулою (3.1)...", "...у рівняннях (1.23) – (1.25)...", "...у додатку Б...".


^ 4.7 Оформлення додатків


Додатки варто оформляти як продовження роботи на її наступних сторінках, розміщувати додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожен додаток повинний починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі сторінки по центру малими літерами з першої великої. Над заголовком повинне бути слово "Додаток" і велика літера, що позначає його. Позначати додатки необхідно літерами українського алфавіту, за винятком, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

За необхідності текст додатка може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які варто нумерувати в межах кожного додатка аналогічно тексту, наведеному в змісті роботи. При цьому перед кожним номером проставляють позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г. Таблиці, рисунки і формули нумеруються в межах кожного додатка, наприклад, рисунок А.2 – другий рисунок додатка А.

Якщо як додаток використовується документ, що має самостійне призначення (бланки балансів, звітів і т.п.), його поміщають без змін. При цьому перед ним поміщають чистий аркуш, на якому посередині по центру друкують (пишуть) слово "ДОДАТОК" і його заголовок.

Сторінки додатків, враховуючи попередній аркуш, нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок курсової роботи. Усі додатки повинні бути перелічені в змісті роботи із зазначенням їх позначень і заголовків.

Додаток А

(обов’язковий)

^ Перелік тем курсових робіт


1 Податковий механізм і система оподаткування підприємств.

2 Становлення і розвиток податкової системи України.

3 Вплив податків на прибуткову частину бюджету.

4 Державні фонди соціального страхування: формування і напрями використання фінансових ресурсів.

5 Місцеві податки і збори як джерело формування доходів місцевих бюджетів.

6 Економічна суть і функції податків.

7 Непрямі податки.

8 Позабюджетні фонди, генезис, формування, призначення.

9 Податок з доходів громадян як джерело формування доходів бюджету.

10 Податковий кодекс України. Переваги і недоліки.

11 Податкова система України в умовах розвитку ринкових відносин.

12 Податковий механізм і податкове законодавство в Україні.

13 Основні шляхи удосконалення податкової системи України.

14 Порядок складання податкової звітності.

15 Реформування податкової системи України.

16 Патентування підприємницької діяльності.

17 Оподатковування юридичних осіб – суб'єктів підприємництва.

18 Оподатковування суб'єктів підприємництва – фізичних осіб

19 Оподатковування за спрощеною системою.

20 Оподатковування доходів фізичних осіб.

21 Податок на додану вартість.

22 Суть і проблеми ліцензування підприємницької діяльності.

23 Роль, значення і механізм стягування митного збору в Україні.

24 Завдання, функції і цілі податкового кодексу в Україні.

25 Облік платників податків і надходжень до бюджету.

26 Державне мито: види, роль і значення в оподаткуванні.

27 Земельний кодекс України: роль і значення.

28 Спрощена система оподаткування, роль, значення і механізм стягування.

29 Оподаткування лізингових операцій.

30 Акцизний збір.

^ Продовження додатка А


31 Стимулююча функція податкових пільг у розвитку підприємства.

32 Оподаткування прибутку підприємств.

33 Наукові концепції податкових систем.

34 Пенсійний фонд України: формування і напрямки використовування ресурсів.

35 Податкова система зарубіжних країн.

36 Особливості оподаткування малого бізнесу.

37 Система податкових органів як невід'ємна частина податкової системи.


Додаток Б

(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра фінансів


курсова РОБОТА

з дисципліни "Податкова система"


НА ТЕМУ

«Становлення і розвиток податкової системи України»


Керівник роботи ________________ С.М. Коваленко

(підпис)


Студент ________________ Л.А. Семенов

(підпис)


Група Ф-11


Номер залікової книжки 01051235


Суми 2006


Додаток В

(довідковий)

Приклад оформлення змісту


ЗМІСТ

С.

Вступ................................................................................................................

5

^ 1 Суть та значення податків у складі державних доходів.....................

7

1.1 Економічна сутність податків та їх еволюція....................................

7

1.2 Функції податків...................................................................................

10

1.3 Принципи та елементи оподаткування...............................................

12

^ 2 Роль податків у формуванні дохідної частини бюджету....................

17

2.1 Прямі та непрямі податки....................................................................

17

2.2 Значення податків.................................................................................

19

2.3 Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної

частини державного бюджету..................................................................

23

^ 3 Розрахункова частина..............................................................................

31

Висновки........................................................................................................

36

^ Список літератури.........................................................................................

38

Додаток А Податкова декларація.................................................................

40

Додаток Б Звіт про фінансові результати.....................................................

42^

СПИСОК літературИ

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

 2. Закон України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №2І. - Ст. 130.

 3. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,2000.

 4. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.посібник. - К.: Вища школа,1997.

 5. Бюджет і фінансова політика України / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова. - К.: Наукова думка, 1997. - 301 с.

 6. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. / За загальною редакцією С.М.Ониська. - 3-тє видання Львів: Магнолія плюс, 2005.

 7. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. - К.: ЦУЛ, 2002. - 460с.

 8. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогіна .- К КНЕУ, 1998 (2001). - 368с.

 9. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - Київ, 2000 .

 10. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2003. - 304 с.

 11. Білик М.Д., Золотько І.Л. Податкова система України. - К.: КНЕУ, 2000.

 12. Про податки і збори населенню України: Посібник / Азаров М.Я., Бондаренко Г.І., Мельник П.В., Лєкарь С.І., Зайцев В.І., Макаров Д.В., Тарангул Л.Л. - Ірпінь, 2000. - 182 с.

 13. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки: Підручник.-К.: Інститут економіки НАН України, 2000. - 217с.

 14. http://www.rada.gov.ua


Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

"Податкова система"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Укладачі:

Тетяна Олександрівна Кірсанова

Ігор Миколайович Кобушко

Марина Юріївна Абрамчук


Редактор Н.О. Кравченко

Відповідальний за випуск В.Н. Боронос


Підп. до друку __.__.2006, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фінансового менеджменту (для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "міжнародна економіка" для студентів заочної форми навчання для спеціальності напряму 0501-"економіка та підприємництво"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconВ. В. Жван Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної І заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи