Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" icon

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Скачати 395.89 Kb.
НазваМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Сторінка1/5
Дата15.09.2012
Розмір395.89 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2568 Методичні вказівки

для практичних занять

з дисципліни "Аудит"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, В.І. Лисиця.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 33 с.


Кафедра фінансів
вступ


Мета і завдання викладання дисципліни

Метою викладання дисципліни «Аудит» є вивчення студентами основних положень теорії і практики проведення аудиту на підприємствах. Студенти повинні отримати спеціальні знання з методології та методики організації аудиторських перевірок на виробничих підприємствах, у страхових та банківських установах, якісного проведення економічного аналізу, а також використанно фінансової звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.


^ Місце дисципліни у навчальному процесі

Вивченні дисципліни "Аудит" спирається на знання, отримані у результаті вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", а також є основою для вивчення таких дисциплін, як "Фінансовий аналіз" та "Фінансова санація і банкрутство". Базовими для викладання "Аудиту" є такі питання: аудиторські стандарти, аудиторська перевірка, аудиторські докази, аудиторські висновки. На вхідний контроль виносяться такі питання: суть та призначення бухгалтерського обліку; регістри та рахунки бухгалтерського обліку; призначення та форми фінансової звітності; призначення та основні статті балансу.


^ 1 загальні методичні вказівки


Структура курсу "Аудит" включає в себе:

Загальний обсяг – 108 годин:

Аудиторні заняття – 54 години, з них лекції – 38 годин, практичні заняття – 16 годин.

Самостійна робота студента – 54 години.

Форма підсумкового контролю – залік.


Основні теми лекцій:

  1. Сутність і зміст аудиту.

  2. Методологія аудиту та аудиторські стандарти.

  3. Загальна технологія аудиту.

  4. Методика проведення аудиторської перевірки.

  5. Аудит страхової діяльності.

  6. Аудит банківської діяльності.

2 ПЕРЕЛІК практичних занять


Тема 1 Ознайомлення з міжнародними та українськими аудиторськими стандартами
1.1 Тести

Тема 2. Складання договору на проведення аудиторської перевірки. Вивчення порядку складання плану-програми аудиту
2.1 Задачі
2.2 Тести

Тема 3 Вивчення основних прийомів аудиторської перевірки статутних документів та формування статутного капіталу підприємств
3.1 Задачі
3.2 Тести

Тема 4 Вивчення основних прийомів аудиторської перевірки складання балансу та відображення в ньому активів підприємства
4.1 Задачі
4.2 Тести

Тема 5 Вивчення порядку складання аудиторського звіту за результатами аудиторської перевірки
5.1 Задачі
5.2 Тести

Тема 6 Види аудиторських висновків і порядок їх складання
6.1 Задачі
6.2 Тести


^ 3 методичні вказівки ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1 Ознайомлення з міжнародними та українськими аудиторськими стандартами


Робота аудитора проводиться відповідно до документів, об'єднаних у дві групи:

а) державні законодавчі акти;

б) аудиторські стандарти (нормативи) та інші регулятиви.

За дорученням ради Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) Комітет міжнародної аудиторської практики (КМАП) займається випуском міжнародних нормативів аудиту і супутніх робіт. У кожній країні має здійснюватися локальне регулювання міжнародних нормативів відповідно до практики, що склалася під час аудиту фінансової інформації. Таке регулювання може відображатися у національних нормативах.

Нормативи щодо послуг аудиторів КМАП видає у двох серіях: міжнародні нормативи аудиту (МНА); міжнародні нормативи супутніх з аудитом робіт (МНА/СР). Аудит проводиться для того, щоб сформувати об'єктивну думку про систему обліку і фінансову звітність підприємства.

Аудиторські стандарти потрібні тому, що вони дають змогу підтримувати аудиторську діяльність на відповідному рівні, змушують аудитора постійно підвищувати свій науковий і професійний рівень.

Під стандартами аудиту розуміють основні принципи, яких слід дотримуватися під час аудиторських перевірок. Це допомагає аудиторам у виконанні їхніх обов'язків. Аудиторськими стандартами передбачені вимоги до висновків, у яких мають відображатися такі професійні якості, як незалежність і компетентність.

Особливе значення надається стандартам висновків. У них насамперед викладається інформація про те, що баланс і фінансова звітність подані відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності. Кожний стандарт характеризується лаконічністю. Загальні вимоги до структури стандарту мають включати: вступ, основний зміст, практичну спрямованість.

Робочі стандарти - це правила, якими керується аудитор під час перевірки: підготовка до перевірки, збір достовірних даних, оцінка засобів внутрішнього аудиту. Інформація, подана в аудиторському звіті, має бути чіткою і зрозумілою, необхідною, компетентною, правдивою, об'єктивною.

Рішенням Аудиторської палати України (АПУ) № 73 від 18.12.1998 р. затверджено 32 національних нормативи аудиту.

Відповідно до ст. 14 "Повноваження АПУ" розділу III "АПУ" Закону України "Про аудиторську діяльність" затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правом АПУ і обов'язковим для дотримання підприємствами й організаціями. У національних нормативах аудиту переважно використовується термінологія стандартів аудиторів Міжнародної федерації дипломованих бухгалтерів, у зв'язку з чим можуть бути розбіжності з термінами чинного законодавства та нормативно-правовими актами України.


    1. ^ Тести1. Знайдіть відповідне визначення або відповідь на питання

Питання
Відповідь

1

Аудиторська фірма

А

Сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання прибутку

2

Аудиторський висновок

Б

Визначається керівництвом підприємства, де працює внутрішній аудитор, або відповідно до плану

3

Мета аудиту

В

База даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи-підприємці

4

Хто або що обумовлює коло питань, що вирішує внутрішній аудит

Г

Визначається керівництвом підприємства, де працює аудитор. Переважають питання аудиту збереження майна і недопущення збитків

5

Об’єкт перевірки при внутрішньому аудиті

Д

Аудиторською палатою

6

Кому подається звітність при внутрішньому аудиті

Є

Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні

7

Ким визначається перелік послуг, які можуть надавати аудитори

Ж

Лише за умови підтвердження його аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України

8

Хто має право на здійснення аудиторської діяльності в Україні

З

Керівництву підприємства або аудиторському відділу

9

Чи дійсний аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні установі, організації або суб’єкту господарювання України

І

Юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність

10

Реєстр аудиторських фірм

К

Аудиторські фірми та сертифіковані аудитори, які включені до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів
2.

Чим регулюється аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю?

А

Закон України «Про аудиторську діяльність».

Б

Кодекс законів про працю.

В

Господарський кодекс.

Г

Міжнародні стандарти аудиту.

Д

Національні нормативи аудиту.
3.

Проведення аудиту є обов’язкове для:

А

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств – емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету.

Б

Перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників.

В

Обов’язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності суб’єктів господарювання з річним господарчим обігом більше ніж двісті п’ятдесят неоподаткованих мінімумів.

Г

Емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
4.

Аудит – це:

А

Підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.

Б

Перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил внутрішніх положень суб’єктів господарювання згідно з вимогами користувачів.

В

Ведення та відновлення бухгалтерського обліку у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання.
5.

Що таке сертифікат?

А

Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.

Б

Річна форма звітності, за якою звітують усі аудиторські фірми, що занесені до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності.

В

Офіційний документ, який засвідчує рівень знань і надає право громадянину України на здійснення аудиту.


^ Тема 2 Складання договору на проведення аудиторської перевірки. Вивчення порядку складання плану-програми аудиту


2.1 Задачі

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. П. Косяк методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Облік І аудит» та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501– «Економіка та підприємництво»
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconХарківська національна академія
Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни „Біржева діяльність” (для студентів 4 курсу денної та...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconН. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»,...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconВ. Г. Федорова «потенціал підприємства: формування та оцінювання» Методичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 050106 «облік...
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconОрганізація виробництва
Організація виробництва: Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни (для слухачів другої вищої освіти, напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи