Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Скачати 229.62 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Дата15.09.2012
Розмір229.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2569 Методичні вказівки

до організації самостійної роботи

з дисципліни "Аудит"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, В.І. Лисиця .– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 26 с.


Кафедра фінансів
^ 1 загальні методичні вказівки

Структура курсу "Аудит" включає в себе:

Загальний обсяг – 108 годин:

Аудиторні заняття – 54 години. З них лекції – 38 годин, практичні заняття – 16 годин.

Самостійна робота студента – 54 години.

Форма підсумкового контролю – залік.


Основні теми лекцій:

 1. Сутність і зміст аудиту.

 2. Методологія аудиту та аудиторські стандарти.

 3. Загальна технологія аудиту.

 4. Методика проведення аудиторської перевірки.

 5. Аудит страхової діяльності.

 6. Аудит банківської діяльності.


Перелік тем практичних занять:

 1. Ознайомлення з міжнародними та українськими аудиторськими стандартами.

 2. Складання договору на проведення аудиторської перевірки. Вивчення порядку складання плану-програми аудиту.

 3. Вивчення основних прийомів аудиторської перевірки статутних документів та формування статутного капіталу підприємств.

 4. Вивчення основних прийомів аудиторської перевірки складання балансу та відображення в ньому активів підприємства.

 5. Вивчення порядку складання аудиторського звіту за результатами аудиторської перевірки.

 6. Види аудиторських висновків і порядок їх складання.


Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися із сучасною науково-методичною літературою з тематики, що розглядається в курсі, дослідити законодавчо-нормативну базу та ознайомитися з міжнародним досвідом управління та побудови аудиторських перевірок. При цьому необхідно використовувати практичний досвід за місцем постійної роботи, застосовувати для проведення розрахунків сучасні прикладні програмні продукти, використовувати глобальну мережу INTERNET для пошуку необхідної інформації.

При виникненні запитань з матеріалу курсу під час самостійної роботи слід звертатися за консультацією до викладача. При цьому доцільно заздалегідь підготувати запитання, ознайомитися з основними підходами до їх вирішення, що подані в літературних джерелах. Особливу увагу слід зосередити на розгляді спірних моментів, з приводу яких були виявлені розбіжності.


^ 2 методичні вказівки ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1 Сутність і зміст аудиту


Запитання для самоконтролю:


 1. Що таке аудит? Мета та основні завдання аудиту?

 2. Коли розпочався розвиток аудиту в Україні?

 3. Які перспективи розвитку аудиту в Україні?

 4. Що розуміється під стандартами аудиту?

 5. Що таке робочі стандарти аудиту?

 6. Ким і коли затверджено національні нормативи аудиту, скільки їх є?

 7. Що таке добровільний аудит?

 8. Дайте характеристику обов'язкового аудиту.

 9. Чим відрізняється внутрішній аудит від зовнішнього?

 10. Що спільного у аудиту і ревізії?

 11. Які відмінності між аудитом і ревізією?

 12. Дайте визначення предмета аудиту.

 13. Що належить до об'єктів аудиту?

 14. Що таке метод аудиту?

 15. Які методи належать до загальнонаукових методів аудиту?

 16. Які Ви знаєте власні й методичні прийоми аудиту?

 17. У чому полягає сутність інвентаризації?

 18. У чому полягає сутність суцільного способу перевірки документів.

 19. Які господарські операції підлягають суцільній перевірці?

 20. Якими нормативними актами регулюється аудиторська діяльність?


Тема 2 Методологія аудиту та аудиторські стандарти


Запитання для самоконтролю:


 1. Порядок формування Аудиторської палати України.

 2. Сертифікація аудиторської діяльності.

 3. Основні принципи професійної етики аудитора.

 4. Права аудиторів.

 5. Обов'язки аудиторів.

 6. Відповідальність аудиторів.

 7. Що розуміється під Реєстром суб'єктів аудиторської діяльності?

 8. На кого покладені функції щодо ведення Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності?

 9. Який документ видається суб'єктам аудиторської діяльності після включення їх до Реєстру?

 10. Які дані записуються до Реєстру про суб'єктів аудиторської діяльності?^

Тема 3 Загальна технологія аудиту


Запитання для самоконтролю:


 1. Які основні причини перекручень фінансової звітності?

 2. Чим відрізняються помилки від обману?

 3. Які є рівні матеріальності помилок і пропусків?

 4. Які є два основні види неточностей?

 5. Які є відмінності між помилками і шахрайством?

 6. Маніпуляція обліковими записами.

 7. Невідповідне відображення записів у регістрах обліку.

 8. Незвичайні операції.

 9. У чому полягає сутність аудиторських доказів?

 10. Які фактори впливають на достовірність аудиторських доказів?

 11. Які є джерела аудиторських доказів?

 12. Які є основні процедури отримання аудиторських доказів?

 13. Що містить у собі аудиторський звіт?

 14. З яких частин складається аудиторський звіт?

 15. Що зазначається у вступній частині аудиторського звіту?

 16. Що включає аналітична частина аудиторського звіту?

 17. Як називається третя частина аудиторського звіту?

 18. Що таке аудиторський висновок?

 19. Які є основні елементи аудиторського висновку?

 20. Що пишеться у заголовку аудиторського висновку?

 21. Яка інформація подається у вступній частині висновку?

 22. Що включає розділ "Масштаб перевірки"?

 23. Що записується у розділі "Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність"?

 24. Як оформляється розділ "Дата аудиторського висновку"?

 25. Хто підписує аудиторський висновок?

 26. Що вказується у розділі "Адреса аудиторської фірми"?

 27. Які Ви знаєте види аудиторських висновків?

 28. У разі виконання яких умов складається позитивний висновок?

 29. Які стверджувальні формулювання містить позитивний висновок?

 30. Що записується в умовно-позитивному висновку?

 31. Як Ви розумієте негативний аудиторський висновок?

 32. В якому випадку робиться відмова від надання висновку аудитора?^

Тема 4 Методика проведення аудиторської перевіркиЗапитання для самоконтролю


 1. Планування аудиту.

 2. Програма аудиту.

 3. Початкова, дослідна і завершальна стадії аудиту.

 4. Які є етапи аудиту?

 5. Які є процедури аудиту?

 6. Яка послідовність аудиторської перевірки?

 7. Під впливом яких факторів виникає ризик невиявлення помилок?

 8. Якими нормативними документами і національними нормативами аудиту регулюється узагальнення результатів аудиторської перевірки?

 9. Хто встановлює ліміт залишку готівки в касі?

 10. Хто проводить інвентаризацію готівки в іноземній валюті під час аудиту каси?

 11. Які документи використовує аудитор під час документальної ревізії касових операцій?

 12. В який спосіб перевіряють касові операції?

 13. Що є джерелом даних для аудиту операцій на рахунках у банку?

 14. Який порядок аудиту грошових коштів у дорозі?

 15. Методика аудиторської перевірки розрахунків із підзвітними особами.

 16. Аудит витрат на відрядження.

 17. Які є джерела аудиту операцій з обліку основних засобів?

 18. Які ви знаєте методи амортизації основних засобів?

 19. Методика аудиту нематеріальних активів.

 20. Якими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку керується аудитор під час перевірки матеріальних цінностей?

 21. На які аномальні явища може натрапити аудитор під час перевірки операцій з матеріальними цінностями?

 22. Яка методика аудиторської перевірки операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами?

 23. Яка методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками?

 24. У чому полягає сутність аудиторської перевірки розрахунків за претензіями?

 25. Мета аудиту розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

 26. Які ви знаєте різновиди власного капіталу, до якого класу рахунків вони належать?

 27. Яка методика аудиту статутного капіталу?

 28. Яким нормативним документом слід керуватись аудитору під час перевірки правильності розподілу прибутку між власниками підприємства?

 29. Яка методика аудиту довгострокових позик і векселів?

 30. Які умови передбачено кредитним договором між банком і підприємством? Що при цьому цікавить аудитора?

 31. Яка послідовність аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками?

 32. Які документи вивчає аудитор під час перевірки розрахунків за податками і платежами? У чому сутність аудиту при цьому?

 33. Якими нормативно-правовими актами керується аудитор під час перевірки розрахунків з оплати праці?
^
Тема 5,6 Аудит страхової та банківської діяльностіЗапитання для самоконтролю


 1. Що зазначається у договорі про надання аудиторських послуг, не пов'язаних з аудитом?

 2. Які є види аудиторських послуг, не пов'язані з аудитом?

 3. Який порядок написання завершального звіту на консультаційні послуги?

 4. Який порядок оцінювання вартості об'єктів інвентаризації та оренди?

 5. У який строк здійснюється оцінка майна об'єктів приватизації чи оренди?

 6. Чи підлягають спільні підприємства обов'язковому аудиту?

 7. Що може бути внеском у статутний капітал акціонерних товариств?

 8. Що таке цінні папери?

 9. Що входить до складу цінних паперів?

 10. Що таке вексель за змістом?

 11. Що таке інвестиції?

 12. Аудиторський контроль інвестицій.

 13. Яка структура банківської системи України?

 14. Які є об'єкти аудиту комерційного банку?^ 3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


1. Аудит це:

А. Підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.

Б. Перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів.

В. Ведення та відновлення бухгалтерського обліку у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання.


^ 2. Чим регулюється аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю?

А. Закон України «Про аудиторську діяльність».

Б. Кодекс законів про працю.

В. Господарський кодекс.

Г. Міжнародні стандарти аудиту.

Д. Національні нормативи аудиту.


^ 3. Що таке сертифікат?

А. Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.

Б. Річна форма звітності, за якою звітують всі аудиторські фірми, що занесені до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності.

В. Офіційний документ, який засвідчує рівень знань і надає право громадянину України на здійснення аудиту.


^ 4. Що таке аудиторський висновок?

А. Офіційний документ, який засвідчує рівень знань і надає право громадянину України на здійснення аудиту.

Б. Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.

В. Річна форма звітності, за якою звітують усі аудиторські фірми, що занесені до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності незалежно від організаційно-правової форми господарювання та форми власності.


^ 5. На початковій стадії аудиторського процесу:

А. Складаються нагромаджувальні відомості порушень, аналітичні таблиці та графіки.

Б. Здійснюється перевірка безпосередньо на підприємстві.

В. Визначається об’єкт аудиту та здійснюється організаційно-методична підготовка.

^ 6. Завершальна стадія аудиторського процесу полягає в:

А. Узагальненні та реалізації результатів аудиту.

Б. Групуванні виявлених недоліків, складанні нагромаджу- вальної відомості порушень, складанні аналітичних таблиць та графіків.

В. Наданні висновку.


^ 7. Яким документом потрібно керуватися для формування правильного уявлення про стан справ на підприємстві:

А. Законом про аудиторську діяльність та Законом про бухгалтерський облік та фінансову звітність.

Б. Нормативом №9 «Планування аудиту».

В. Міжнародним стандартом аудиту №310 «Знання бізнесу».


^ 8. Організаційно-методична підготовка аудиту полягає в:

А. Визначенні об’єкта аудиту.

Б. Формуванні бригади, виданні наказу про призначення керівника перевірки, попередньому вивченні стану підприємства, складанні програми, плану-графіка, робочого плану аудитора.

В. Групуванні виявлених недоліків, складанні нагромаджу вальних відомостей порушень, складанні аналітичних таблиць та графіків.


^ 9. Дослідна стадія аудиторського процесу полягає в:

А. Перевірці безпосередньо на підприємстві.

Б. Попередньому вивченні стану підприємства.

В. Групуванні виявлених недоліків.


^ 10. Із яких складових складається аудиторський ризик?

А. Ризику бізнесу, ризику контролю та ризику помилок.

Б. Ризику замовника, ризику контролю та ризику невиявлення.

В. Властивого ризику, ризику контролю та ризику не виявлення.


^ 11. Властивий ризик – це:

А. Ризик, пов’язаний із функціонуванням системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві.

Б. Ризик, пов’язаний із притаманними аудиту обмеженнями, в результаті деякі можливі суттєві помилки залишаться невиявленими аудитором.

В. Ризик, пов’язаний з підприємницькою діяльністю.


^ 12. Який ризик належить до внутрішнього стосовно підприємства, що перевіряється?

А. Ризик контролю.

Б. Ризик не виявлення.

В. Властивий ризик.


^ 13. Який ризик належить до зовнішнього стосовно аудиторського підприємства?

А. Ризик контролю.

Б. Ризик не виявлення.

В. Властивий ризик.


^ 14. Якщо при попередньому оцінюванні виявиться, що властивий ризик та ризик контролю низький, який рівень ризику невиявлення може дозволити аудитор?

А. Низький.

Б. Середній.

В. Високий.


^ 15. Маніпуляція обліковими записами – це:

А. Зумисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок чи сторнуючих записів із метою перекручення даних обліку та звітності.

Б. Оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів у бухгалтерському обліку і записів у реєстрах бухгалтерського обліку.

В. Ненавмисне або навмисне відображення фінансової інформації в системі рахунків у неповному обсязі, в оцінці, яка відрізняється від прийнятих норм.


^ 16. Які з названих причин виникнення помилок та шахрайства є внутрішньогосподарськими:

А. Можливість банкрутства у зв’язку з кризовим станом.

Б. Значні інвестиції у кризові галузі діяльності.

В. Особливості дислокації (місцезнаходження) суб’єкта господарювання.

Г. Наявність незвичайних операцій.

Д. Зміни договірних відносин.


^ 17. За що несе відповідальність аудитор?

А. За виявлення абсолютно всіх факторів шахрайства та помилок, які можуть істотно вплинути на достовірність фінансової звітності підприємства.

Б. За правильність використаних під час аудиту процедур перевірки та за остаточну думку в аудиторському висновку, який складається за результатами перевірки.

В. Відповідальність за фінансову звітність підприємства разом з відповідальністю за попередження та виявлення фактів шахрайства й помилок.


^ 18. Аудитор матеріально відповідає:

А. (в межах умов підписаного договору) за порушення, які пов’язані з невідповідним використанням ним своїх обов’язків і стали причиною матеріальних збитків клієнта.

Б. За невиявлені помилки у фінансових звітах підприємства, що перевіряється.

В. За відповідність облікових даних даним фінансової звітності клієнта.


^ 19. Проблему класифікації перекручень вирішує:

А. Аудитор.

Б. Правоохоронні органи.

В. Суд.


20. Які із складових аудиторського ризику не залежать від аудитора?

А. Властивий ризик та ризик контролю.

Б. Ризик не виявлення.

В. Ризик контролю та ризик невиявлення.


^ 21. Ризик контролю – це:

А. Ризик, пов’язаний із функціонуванням системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві.

Б. Ризик, пов’язаний з притаманними аудиту обмеженнями, в результаті деякі можливі суттєві помилки залишаться невиявленими аудитором.

В. Ризик, пов’язаний з підприємницькою діяльністю.


^ 22. Невідповідне відображення записів у реєстрах обліку – це:

А. Навмисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок чи сторнуючих записів із метою перекручення даних обліку та звітності.

Б. Оформлення наперед неправильних або фальсифікованих документів у бухгалтерському обліку і записів у реєстрах бухгалтерського обліку.

В. Ненавмисне або навмисне відображення фінансової інформації в системі рахунків у неповному обсязі, в оцінці, яка відрізняється від прийнятих норм.


^ 23. Які з названих причин виникнення помилок та шахрайства є зовнішніми:

А. Наявність незвичайних операцій.

Б. Залежність від обмеженого кола партнерів.

В. Галузеві особливості технології виробництва.

Г. Галузеві особливості виробничої діяльності.


^ 24. За що несе відповідальність керівництво підприємства?

А. За виявлення абсолютно всіх факторів шахрайства та помилок, які можуть істотно вплинути на достовірність фінансової звітності підприємства.

Б. За правильність використаних під час аудиту процедур перевірки та за остаточну думку в аудиторському висновку, який складається за результатами перевірки.

В. Відповідальність за фінансову звітність підприємства разом з відповідальністю за попередження та виявлення фактів шахрайства й помилок.


^ 25. Що входить в обов’язки аудитора при виявленні помилок та шахрайства?

А. Внести зміни у фінансову звітність підприємства.

Б. Повідомити про знайдені ним порушення податкові та правоохоронні органи.

В. Відобразити їх сутність у звіті та повідомити про виявлені порушення керівництво підприємства.


^ 26. За якими ознаками класифікують перекручення, що мають місце у фінансовій звітності:

А. Ненавмисні перекручення.

Б. Навмисні перекручення.

В. Приховані перекручення.


^ 27. Аудитор користується ПСБО 11 для:

А Підтвердження реальності розміру зобов’язань у фінансовій звітності підприємства.

Б Визнання і оцінки реальності дебіторської заборгованості.

В Порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів.


^ 28. Скільки форм фінансової звітності визначено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

А. 5.

Б. 4.

В. 2.


^ 29. Коефіцієнт швидкої ліквідності:

А. Розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Б. Розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

В. Розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.


^ 30. Аналіз ліквідності підприємства:

А. Здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємств від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Б. Здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити, яка частина власного капіталу вкладена в оборотні засоби.

В. Здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання.


^ 31. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами:

А. Розраховується як співвідношення залучених і власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Б. Розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність.

В. Розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.


^ 32. Підприємства, що розташовані в населених пунктах, де є банки і готівка здається в банки, повинні здавати готівку:

А. На наступний день за днем надходження готівки в касу.

Б. Не рідше одного разу на 5 робочих днів.

В. Щоденно (в день надходження готівки в касу).


^ 33. Ліміти залишку готівки в касі встановлюються підприємствам:

А. Установами обслуговуючих банків.

Б. Самостійно.

В. Податковою інспекцією.


^ 34. За перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі до підприємства застосовують штраф:

А. У однократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки.

Б. У двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки.

В. У п’ятикратному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки.


^ 35. Операції на рахунках у банку підлягають:

А. Вибірковій перевірці.

Б. Суцільній перевірці.

В. Оперативній перевірці.

.

36. Сума надходжень у касу підприємства за період дорівнює:

А. Сальдо по дебету за рахунком Каса.

Б. Оборот по дебету за рахунком Каса.

В. Оборот по кредиту за рахунком Каса.


^ 37. Яким записом буде підтверджено використання грошей на відрядження на семінар загальногосподарського призначення:

А. Д91 К372.

Б. Д92 К372.

В. Д372 К30.


^ 38. Про яку господарську операцію свідчить запис Д207 К372:

А. Затверджено авансовий звіт за придбання сировини і матеріалів.

Б. Затверджено авансовий звіт за придбання запасних частин.

В. Затверджено авансовий звіт за придбання малоцінних швидкозношуваних предметів.


^ 39. Коли потрібно повернути недовикористані підзвітні суми, що були видані на відрядження:

А. До закінчення 3-го банківського дня після повернення.

Б. Не пізніше 10 робочих днів з дня видачі готівки під звіт.

В. Не пізніше 2 робочих днів, включаючи день одержання готівки.


^ 40. Ліміт каси встановлюють на підставі розрахунку:

А. Середньоденного одержання готівки в касу.

Б. Середньоденної видачі із каси.

В. Середньоденного одержання або середньоденної видачі за рішенням керівника.


^ 41. Які із цих аудиторських процедур не є обов’язковими?

А. Інвентаризація каси.

Б. Перевірка дотримання Положення про ведення касових операцій.

В. Документальна перевірка прибуткових і видаткових касових ордерів.


^ 42. Сума надходжень на розрахунковий рахунок підприємства за період дорівнює:

А. Сальдо по дебету рахунку «Рахунки в банках».

Б. Оборот по дебету рахунку «Рахунки в банках».

В. Оборот по кредиту рахунку «Рахунки в банках».


^ 43. До необоротних активів підприємства належать:

А. Основні засоби.

Б. Нематеріальні активи.

В. Поточні фінансові інвестиції.

Г. Відстрочені податкові активи.


^ 44. На якому рахунку відображається придбання нематеріальних активів:

А. Д12.

Б. Д154.

В. Д11.


45. Яка вартість основних засобів використовується при підрахунку валюти балансу:

А. Ринкова.

Б. Залишкова.

В. Первинна.


^ 46. Як визначити річну суму амортизації основних засобів при методі прискореного зменшення залишкової вартості:

А. Добуток залишкової вартості на норму амортизації, що визначається за формулою .

Б. Добуток залишкової вартості на норму амортизації, що визначається за формулою .

В. Добуток амортизованої вартості на норму амортизації, що визначається за формулою

.


^ 47. Як знайти залишкову вартість нематеріальних активів:

А. Різниця між залишком по рахунку 12 та залишком по рахунку 134.

Б. Різниця між оборотом по рахунку 12 та оборотом по рахунку 134.

В. Залишок по рахунку 12.


^ 48. Де у бухгалтерському обліку відображають уцінку об’єктів основних засобів:

А. У складі витрат звітного періоду (інших витрат) на рахунку 97.

Б. У складі собівартості реалізації на рахунку 90.

В. У складі адміністративних витрат на рахунку 92.


^ 49. Про нарахування амортизації нематеріальних активів свідчить запис:

А. Д12 К133.

Б. Д23 К133.

В. Д133 К12.


50. До первинної вартості основних засобів не включаються:

А. Вартість їх перевезення.

Б. Вартість, сплачена посередникам за посередницькі послуги.

В. Вартість відсотків за кредитом, наданим для придбання основних засобів.


^ 51. Під запасами розуміють активи, які:

А. Утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством.

Б. Утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності.

В. Утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, здавання в оренду, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Г. Перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва.


^ 52. Що не належать до складу запасів підприємства:

А. Малоцінні та швидкозношувальні предмети.

Б. Товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

В. Інші малоцінні необоротні матеріальні активи.

Г. Незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою та складанням деталей, вузлів, виробів і незакінчених процесів.


^ 53. Які витрати не належать до собівартості запасів?

А. Витрати на оплату посередницьких послуг, пов’язаних з пошуком і придбанням запасів.

Б. Відсотки за користування кредитом.

В. Витрати на збут.


^ 54. За якою вартістю оцінюються запаси при їх придбанні:

А. За ціною продажу.

Б. За середньозваженою вартістю.

В. За фактичною собівартістю.


^ 55. Метод ЛІФО:

А. Базується на припущенні, що запаси відпускаються у виробництво у послідовності, зворотній їх надходженню на підприємство.

Б. Ґрунтується на припущенні, що ті одиниці запасів, що були придбані першими, першими і вибувають.

В. Базується на застосуванні підприємствами середнього відсотка торговельної націнки товарів.


^ 56. На якому рахунку обліковують витрати на виробництво продукції:

А. 23.

Б. 26.

В. 901.


57. За якою формулою відшкодовують збитки від виявлених нестач від розкрадання або знищення матеріальних цінностей:

А. Сз=(Пв*І+ПДВ+Аз)*2.

Б. Сз=(Пв*І+ПДВ+Аз).

В. Сз=(Пв*І+ПДВ)*3.


^ 58. Метод нормативних витрат використовують для:

А. Оцінки запасів при придбанні.

Б. Оцінки готової продукції.

В. Оцінки товарів у роздрібній торгівлі.


59. Метод ФІФО:

А. Застосовується для тих запасів, які використовують для виконання спеціальних замовлень і проектів.

Б. Базується на припущенні, що запаси відпускаються у виробництво у послідовності, зворотній їх надходженню на підприємство.

В. Ґрунтується на припущенні, що ті одиниці запасів, що були придбані першими, першими і вибувають.


^ 60. Які витрати не включають до прямих витрат:

А. Вартість сировини та матеріалів.

Б. Відрахування на соціальні фонди.

В. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень.


4 СПИСОК рекомендованОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

 2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.

 3. Закон України "Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - С. 88.

 4. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 2 березня.

 5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV // Нове діло.–2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.

 6. Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13- 20 жовтня.

 7. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.

 8. Международные нормативы аудита: Сб. с коммент. - М.: Аудит-трейнинг, 1992. - Вып. 5.

 9. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

 10. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

 11. Аудит Под ред. проф. В.И. Подольского. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 431с.

 12. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. - 573 с.

 13. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

 14. Давыдов Г.М. Аудит. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 2001.

 15. Загородиш AT., Вознюк ГЛ., Смоєженко Т.С. Фінансовий словник. - Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 1996. - 384 с.

 16. Курсом реформ - облік 2000: Навч.-практ. посіб. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000. - 256 с.

 17. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 192 с.

 18. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.

 19. Усач В.Ф. та ін. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. - Львів: Каменяр, 1998. - 134 с.

 20. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. - М.: ИФРА-М, 1995.

 21. http://www.rada.gov.ua


Навчальне видання


Методичні вказівки

до організації самостійної роботи

з дисципліни "Аудит"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Укладачі: Тетяна Олександрівна Кірсанова,

Ігор Миколайович Кобушко,

Віра Іванівна Лисиця


Відповідальний за випуск В.М. Боронос

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання І.М. Кобушко


Підп. до друку 17.02.2009, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.02.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconХарківська національна академія міського господарства національна економіка методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Національна економіка: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 0305 «Економіка та підприємництво»...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
«Облік І аудит» та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501– «Економіка та підприємництво»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconН. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»,...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.– Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» 030509 «Облік І аудит» І слухачів другої вищої...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Системи технологій» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит", 0501. 07 „Економіка підприємства", 0502. 01 „Менеджмент організацій", 0504. 00 „Туризм")
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи (для студентів спеціальностей 0501. 06 „Облік І аудит”, 0501. 07 „Економіка...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Аудит\" для студентів напряму 0501 \"Економіка І підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 050106 «облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи