Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки icon

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " соціальне страхування " для напряму підготовки
НазваМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " соціальне страхування " для напряму підготовки
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи студентів


з дисципліни


СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ”


для напряму підготовки 0501 зі спеціальності

7.0501.04 « ФІНАНСИ ».


для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів ФПФ


ЗАТВЕРДЖЕНО

редакційно-видавничою

радою університету.

Протокол № від . . 2006р.^ Укладачі: Козін Едуард Геннадійович, к.е.н., доцент

Савченко Костянтин Вікторович, асистент

Похилько Світлана Василівна, асистент


Кафедра фінансів


Суми Вид-во СумДУ 2006


Индивидуальные самостоятельные занятия студентов состоят в изучении законодательной и нормативной базы дисциплины необходимой для выполнения обязательного домашнего задания ( ОДЗ ), а также в изучении отдельных разделов теоретического курса недостаточно освещенных в лекционных занятиях

ЦЕЛЬЮ самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Социальное страхование» является:

- освоение знаний в организации и финансовом обеспечении социального

страхования в Украине.

- изучение студентами общих принципов и методов проведения

социального страхования.

- знакомство с условиями и видами общеобязательного государственного

социального страхование соответственно избранной теме контрольной

работы ;

ЗАДАЧАМИ самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Социальное страхование» является:

- изучение сущности и принципов организации проведения

общеобязательных государственных видов социального страхования,

- изучение условий социального страхования на случай временной потери

трудоспособности, на случай безработицы,

- изучение условий пенсионного страхования и социального страхования

от несчастного случая на производстве .

ПРЕДМЕТ дисциплины:

- финансовые отношения, которые возникают в процессе формирования и

использование фондов социального страхования.


В результате самостоятельной работы по изучению дисциплины

студент должен ЗНАТЬ:

- общетеоретические основы проведения социального страхования,

- финансовый механизм деятельности фондов социального страхования.

студент должен УМЕТЬ:

- применить полученные знания в практической деятельности;

- применить полученные знания для организации и проведение

социального страхования;

- применить полученные знания для проведения соответствующих

расчетов платежей, страховых выплат, пособий и компенсаций;


Тема 1 Сутність соціального страхування.

1. Передмова

2. Необхідність та економічний зміст соціального страхування

3. Становлення та розвиток соціального страхування


1 Конституция Украины, ст. 46

2 Закон Украины – Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании. Ведомости Верховной Рады Украины , №23,1998.

^ 9 Юрий С.И., Шаварина М.П., Шаманская Н.В. Социальное страхование: Учебник. - К.:

Кондор.- 2004..с.7-28


«Соціальне страхування» як навчальна дисципліна дає студен­там теоретичні знання та практичні навики із розрахунку страхо­вих виплат та палання соціальних послуг, управління рухом гро­шових коштів у системі страхових фондів і здійснення державного фінансового контролю за їх цільовим використанням. Чим більше держава набирає соціально-орієнтованих рис, тим більше їй по­трібно фінансових ресурсів і тим ретельніше вона повинна регу­лювати грошові стосунки, які забезпечують соціальні гарантії на­селення.

Соціальне страхування є важливою складовою соціального захисту населення. Саме в умовах трансформації економічних підвалин суспільства відповідне страхування забезпечує не тільки грошові виплати у разі настання страхових випадків, а й ство­рює правові та економічні умови для стимулювання ефективної праці. Якраз у цьому періоді створюється нова система грошо­вих стосунків, необхідність якої об'єктивно випливає із функцій демократичної держави з соціально орієнтованою економікою ринкового типу.

Соціальне страхування передбачає такі важливі види еконо­мічної підтримки громадян, як: грошові виплати, компенсація, витрати на лікування, реабілітацію, перепідготовку та переква­ліфікацію, а також профілактику. Таке страхування здійснюється одночасно з соціальною допомогою та соціальним забезпечен­ням як важливими формами соціального захисту громадян, од­нак відрізняється від них джерелами формування фінансових ресурсів, принципами їх організації, видами та формами виплат грошових коштів.

^ Відповідно до правових актів Міжнародної організації праці (МОП) основою сучасного соціального захисту є дев'ять основ­них видів соціальної допомоги:

- медичне обслуговування;

- допомога за умови хвороби, безробіття, старості, у зв'язку з нещасними

випадками на виробництві;

- родинна допомога;

- допомога за умови вагітності та пологів;

- допомога за інвалідністю;

- допомога у разі втрати годувальника.

На сьогодні функціонують чотири моделі соціального захи­сту:

- соціально-демократична модель скандинавських країн (держава бере на

себе значну долю відповідальності за со­ціальний захист населення);

- модель неоліберальна (США) (проблеми щодо соціально­го захисту між

підприємцями і найманими працівниками розв'язуються переважно за

участі профспілок);

- модель неоконсервативна (Німеччина) заснована на зміша­ному державно

приватному розв'язанні соціальних проблем (відповідальність окремого

підприємця замінена системою обов'язкової колективної відповідальності

під контролем держави);

- система Беверіджа (Англія, Ірландія) (головним завданням держави є захист

мінімальних доходів громадян
Розглянувши ці моделі можна дійти висновку, що система соціального захисту населення в Україні найбільшою мірою відповідає німецькій моделі.

Слід виокремити основні складові со­ціального захисту населення України:

 1. соціальне забезпечення;

 2. соціальна допомога;

 3. соціальне страхування.

Соціальне забезпечення — це надання певним категоріям гро­мадян соціальних виплат за рахунок коштів бюджетів.

^ Система соціальної допомоги також побудована на фінансуванні за рахунок податків, інших надходжень до державного бюджету. Однак ці кошти направляються не фізичним особам, а підприєм­ствам і організаціям як компенсація недоотриманих доходів. Со­ціальна допомога надається у формі житлових субсидій, різного роду пільг і зорієнтована на індивідуальну потребу громадянина.

^ Соціальне страхування — це важлива складова частина со­ціального захисту населення, центром якого є людина та її по­треби, а якість їх задоволення впливає на соціально-економіч­ний розвиток держави.

^ Соціальне страхування створює умови для відтворення робочої сили та захисту громадян у разі настан­ня певних страхових випадків: втрати працездатності, втрати го­дувальника, безробіття, нещасного випадку на виробництві, до­гляду за дитиною, вагітності та пологів тощо.

^ Необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами:

 • наявністю громадян, котрі не беруть участі у суспільно ко­рисній

праці, а тому не можуть утримувати себе за рахунок заробітної плати;

 • наявністю громадян, котрі є дієздатними, але не мають мож­ливості її

реалізувати.

Система соціального страхування включає в себе соціальні, економічні, фінансові та правові аспекти.

Контрольні запитання

1. Визначте місце соціального страхування в системі соціального за­хисту населення.

2. Поясніть співвідношення категорій: соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальна

допомога.

3. Яка сутність соціального страхування ?

4. Що собою являють соціальні, економічні та правові аспекти со­ціального страхування?

5. Назвіть функції, властиві соціальному страхуванню.

6. Визначте особливості соціального страхування.

7. Яке місце займає соціальне страхування у фінансовій системі Украї­ни та його роль ?

8. Як зароджувалося соціальне страхування ?

9. Назвіть принципи системи соціального страхування Бісмарка.

10. Які принципи соціального забезпечення запропонував Беверідж ?

11. Які етапи розвитку соціального страхування в СРСР?

12. У чому проявлялися особливості соціального забезпечення в СРСР?


Тема 2 Державне регулювання соціального страхування


1. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування

2. Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового

державного соціального страхування


1 Конституция Украины, ст. 46

2 Закон Украины – Основы законодательства Украины об общеобязательном

государственном социальном страховании. Ведомости Верховной Рады Украины ,

23,1998.

9 Юрий С.И., Шаварина М.П., Шаманская Н.В. Социальное страхование: Учебник. - К.:

^ Кондор.- 2004..с.30-56


Державне регулювання — це важливий елемент управління соціальним страхуванням, формуванням та використанням коштів державних соціальних фондів.

Метою державного регу­лювання у сфері загальнообов'язкового державного соціально­го страхування є:

 • проведення єдиної політики держави в цій сфері;

 • забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'яз­кове

державне соціальне страхування;

 • створення умов для ефективного функціонування системи

соціального страхування;

 • забезпечення дотримання суб'єктами соціального страху­вання

вимог законів, інших нормативно-правових актів;

 • адаптація системи соціального страхування до міжнародних

стандартів.

Державне регулювання соціального страхування полягає у:

 • розробці та прийнятті системи законодавчих, нормативно-

правових актів, що регламентують відносини в цій сфері;

 • щорічному перегляді та затвердженні розмірів страхових внесків,

норм, нормативів з урахуванням поточної еконо­мічної та

соціальної ситуації;

 • перегляді видів та розмірів соціальних виплат з метою

по­кращення матеріального забезпечення громадян;

 • встановленні обов'язкової вимоги щодо створення страхо­вих.

резервів з метою забезпечення своєчасності та повноти

соціальних виплат;

 • державному фінансовому контролі за дотриманням законо­давства

щодо формування доходів соціальних страхових фондів та

цільового використання їх коштів;

 • контролі та нагляді за діяльністю центральних і територіаль­них

органів державних фондів, їх взаємодією з іншими суб'єктами.


^ Фінансовий механізм регулювання соціального страхування — це сукупність фінансових методів, форм та важелів управління фінансовими ресурсами, що призначені для матеріального за­безпечення громадян у разі настання страхових випадків.

Фінансові методи відображають вплив фінансів на процеси, які відбуваються у сфері соціального страхування. їх дія вияв­ляється в ході формування та використання бюджетів страхових фондів. Фінансові методи діють за допомогою фінансових ва­желів. Усі елементи фінансового механізму повинні бути на­цілені на виконання основних функцій управління, а саме: пла­нування, прогнозування, оперативного управління, регулюван­ня, контролю, нагляду.

Правове забезпечення виявляється у встановленні правових засад відносин, що мають місце у сфері соціального страхуван­ня.


Склад фінансового механізму регулювання соціального страхування


^ Фінансові методи
Планування, прогнозування, формування бюджету фонду. оперативне управління, перерозподіл, регулювання, використання коштів, контроль, нагляд


^ Фінансові важелі
Страхові внески, доходи, пільги, фінансові санкції, страхові тарифи, бюджет фонду, матеріальне забезпечення, виграти^ Правове забезпечення

Укази Президента України, Закони України, постанови Кабінету Міністрів України та правлінь фондів, накази міністерств
^ Нормативне забезпечення

Інструкції, методичні розробки, норми
Інформаційне забезпечення

Інформація про платників внесків, отримувачів допомог, рух грошей тощо


В Україні найбільшого розвитку і відповідного правового оформлення набуло обов'язкове державне соціальне страхуван­ня.

^ Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — це си­стема прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання со­ціального захисту, що включає матеріальне забезпечення гро­мадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Право на забезпечення державним соціальним страхуванням мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, осо­би без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні.

^ Державне соціальне страхування, залежно від страхового випадку, поділяється на такі види:

- пенсійне страхування;

- страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими народженням і похованням;

- медичне страхування;

- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, що спричинили втрату працездат­ності;

- страхування на випадок безробіття.
^ Загальнообов'язкове державне соціальне страхування

здійснюється за такими принципами:

 • законодавчого визначення умов і порядку здійснення дер­жавного соціального страхування;

 • обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, громадян — суб'єктів підприємницької діяль­ності;

 • надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо;

 • обов'язковості фінансування страховими фондами витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та со­ціальних послуг у обсягах, передбачених законами з окре­мих видів страхування;

 • солідарності та субсидування;

 • державних гарантій реалізації застрахованими громадяна­ми своїх прав;

 • забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий
  мінімум, встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які с основним джерелом існування;

 • цільового використання коштів загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування;

 • паритетності представників усіх суб'єктів загальнообов'яз­кового державного соціального страхування в управлінні ним.


Контрольні запитання

1. Що таке фінансовий механізм регулювання соціального страху­вання?

2. Які складові фінансових методів?

3. У чому виражається правове, нормативне та інформаційне забез­печення регулювання?

4. Яка правова база соціального страхування в Україні?

5. Що таке загальнообов'язкове державне соціальне страхування?

6. Які види державного соціального страхування виділяють залеж­но від страхового випадку?

7. Назвіть принципи організації загальнообов'язкового державно­го соціального страхування.

8. Які є суб'єкти та об'єкти державного соціального страхування?

9. Перерахуйте основні категорії соціального страхування.

10. Які види матеріального забезпечення та соціальних послуг надаються за державним соціальним страхуванням?


Тема 3 Соціальне страхування з тимчасової втрати

працездатності

1. Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового державного

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими народженням та

похованням

2. Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності

2.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

2.2 Платники страхових внесків та їх реєстрація

2.3 Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування та строки сплати

2.4 Права, обов'язки та відповідальність страхувальників

2.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП

3. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для

розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням

4. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з

тимчасової втрати працездатності

4.1. Загальні положення

4.2. Допомога на період тимчасової непрацездатності

4.3. Допомога з вагітності та пологів

4.4. Допомога при народженні дитини

4.5. Допомога із догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

4.6. Допомога на поховання

4.7. Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне

лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей,

придбаних за рахунок коштів ФССТВП

5. Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати

працездатності


^ 5. Закон Украины - Об общеобязательном государственном социальном страховании в

связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными

рождением и погребением. Ведомости Верховной Рады Украины , №14, 2001

9 Юрий С.И., Шаварина М.П., Шаманская Н.В. Социальное страхование: Учебник. - К.:

^ Кондор.- 2004..с.200-246


Правові, організаційні та фінансові засади соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності визначаються Зако­ном України «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та ви­тратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001р. №2240-111.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'яз­ку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле­ними народженням та похованням, передбачає матеріальне за­безпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (до­ходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням ди­тини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також на­дання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціально­го страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП).

Джерелами формування коштів загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахо­ваних осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законом;

 1. суми, не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до актів законодавства;

 2. благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

 1. асигнування із Державного бюджету України;

 2. інші надходження відповідно до законодавства.

Кошти ФСС ТВП не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. При їх невикористанні у поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працез­датності та витратами, зумовленими народженням та похован­ням, щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встанов­люється Верховною Радою України для роботодавців і застрахо­ваних осіб.

Розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 17 січня 2002 р. № 2980-11 складає:

- для роботодавців - 2,9% від суми фактичних витрат на опла­ту праці найманих працівників.

- для найманих працівників – 1,0% - 0,5%, а для найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах та в організаці­ях УТОГ та УТОС - 0,25% від суми оплати праці (згідно із Зако­ном України «Про внесення змін до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування» від 6 лютого 2003 р. № 492-ІV).

- для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому держав­ному соціальному страхуванні на добровільних засадах - 3,4% від суми оподатковуваного доходу.

Страхові внески на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності нараховуються в межах граничної суми заробіт­ної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України, в розрахунку на кожну застраховану особу і складає 4100 грн.( ст.93 Закону України „Про державний бюджет України на2005р.”)

Для розрахунку соціаль­них виплат визначається середня заробітна плата. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р.

№ 1266.

Розрахунко­вим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настан­ням страхового випадку, протягом якого застрахована особа пра­цювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.

Розрахунковим періодом для застрахованих осіб є останні 6 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Якщо застрахована особа працювала та сплачу­вала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески менш як 6 календарних місяців, середня заробітна плата обчис­люється за фактично відпрацьовані календарні місяці, за які сплачено страхові внески.

Середньоденна заробітна плата (доход) обчислюється шляхом розподілу нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески:
- на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді


по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням, і

по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві й професійному захворюванні (крім розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам), і для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
- на кількість календарних днів за розрахунковий період (без обліку святкових і неробочих днів, установлених законодавством)


по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, для осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють за своїм розсудом (робота вдома, страховий агент й ін.), і для добровільно застрахованих осіб по всіх видах загальнообов'язкового державного соціального страхування.
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуван­ням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата­ми, зумовленими народженням і похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

 1. допомога з тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

 2. допомога з вагітності та пологів;

 3. допомога при народженні дитини;

 4. допомога на період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 5. допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безро­бітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

 6. забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на сана­торно-курортне лікування застрахованим особам та членам їхніх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній ро­боті з дітьми).

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуван­ням з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, та членам коопера­тивів, призначаються та надаються за основним місцем роботи за рахунок сплачених ними страхових внесків.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності є органом, який здійснює:

 • керівництво та управління загальнообов'язковим держав­ним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими народжен­ням і похованням;

 • провадить збір і акумуляцію страхових внесків й інших
  коштів, призначених для фінансування матеріального забез­печення та соціальних послуг;

 • забезпечує надання допомоги та соціальних послуг, а також здійснює контроль за використанням коштів.

ФСС ТВП є некомерційною самоврядною організацією.

Дер­жава виступає гарантом надання матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам та стабільної діяльності ФСС ТВП, який має права юридичної особи з дня реєстрації ста­туту у спеціально уповноваженому центральному органі вико­навчої влади. Він не може провадити будь-яку іншу діяльність використовувати страхові кошти не за цільовим призначен­ням. Діяльність ФСС ТВП регулюється Законом та статутом, який затвер­джується правлінням.


^ Контрольні запитання

1. Що передбачає загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання з тимчасової

втрати працездатності?

 1. За якими принципами здійснюється страхування з тимчасової втрати

працездатності?

 1. Хто належить до суб'єктів соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності?

 1. Які особи підлягають загальнообов'язковому державному соціаль­ному

страхуванню з тимчасової втрати працездатності?

 1. Які є джерела формування коштів соціального страхування з тим­часової втрати

працездатності?

 1. Хто належить до платників обов'язкових внесків до ФСС ТВП?

 2. Який порядок реєстрації платників страхових внесків?

 3. Які розміри внесків на соціальне страхування з тимчасової втра­ти

працездатності?

 1. Який порядок нарахування страхових внесків?

 1. У які строки здійснюється сплата страхових внесків?

 2. Які права та обов'язки мають страхувальники?

 3. Яка відповідальність покладається на страхувальників?

 4. Яким чином провадиться контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП?

 5. Як здійснюється матеріальне забезпечення за страхуванням з

тимчасової втрати працездатності?

 1. Які умови та порядок надання допомоги з тимчасової непраце­здатності?

 2. Який порядок обчислення середньої заробітної плати для роз­рахунку виплат

за соціальним страхуванням?

 1. Як нараховується та виплачується допомога із вагітності та по­логів?

 1. Який порядок надання допомоги при народженні дитини?

 2. Які умови та порядок надання допомоги із догляду за дитиною до досягнення

нею трирічного віку?

 1. Яким чином надається допомога на поховання?

 2. Який порядок планування, обліку та видачі путівок на санатор­но-курортне

лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей?

 1. Як здійснюється управління соціальним страхуванням з тимча­сової втрати

працездатності?

 1. Які функції Правління ФСС ТВП?

 2. Які повноваження Виконавчої дирекції ФСС ТВП?


Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

1. Страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійних захворювань: завдання, принципи та особливості

2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та

повноваження

3. Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійних захворювань

3.1 Джерела формування доходів ФССНВВ

3.2 Платники страхових внесків

3.3 Страхові внески та тарифи

3.4 Обов'язки та відповідальність платників

3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ

4. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання

нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

4.1 Загальні положення

4.2 Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

4.3 Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної

працездатності потерпілого

4.4 Щомісячна страхова виплата

4.5 Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду

4.6 Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його

на легшу роботу

4.7 Страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації

4.8 Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого

4.9 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі

втрати годувальника

4.10 Відшкодування витрат на поховання потерпілого

4.11 Інші види матеріального забезпечення та соціальні послуги


3. Закон Украины – Об общеобязательном государственном социальном страховании

от несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании, которые

привели к потере трудоспособности. . Ведомости Верховной Рады Украины ,

46-47,1999

9 Юрий С.И., Шаварина М.П., Шаманская Н.В. Социальное страхование: Учебник. - К.:

^ Кондор.- 2004..с.248-290


Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охоро­на життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяль­ності.

^ Завданнями страхування від нещасного випадку є:

 • проведення профілактичних заходів, спрямованих на усу­нення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, за­побігання нещасним випадкам на виробництві, професій­ним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

 • відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на ви­робництві від нещасних випадків або професійних захворю­вань;

 • відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахо­ваним і членам їхніх сімей.

Основними принципами страхування від нещасного випад­ку є:

 • паритетність держави, представників застрахованих осіб та ро­ботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

 • своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;

 • обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які за­безпечують себе роботою самостійно та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;

 • надання державних гарантій реалізації застрахованими гро­мадянами своїх прав;

 • обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;

 • формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;

 • диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та профе­сійної захворюваності на кожному підприємстві;

 • економічна зацікавленість суб'єктів страхування в по­ліпшенні умов безпеки праці;

 • цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд со­ціального страхування від нещасних випадків – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затвер­джується її правлінням.

^ До джерел доходів бюджету ФСС НВВ належать:

 • внески роботодавців: для підприємств — з віднесенням на валові витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

 • капіталізовані платежі у випадках ліквідації страхувальників;

 • доход, одержаний від тимчасово вільних коштів ФСС НВВ на депозитних рахунках;

 • кошти, одержані від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

 • добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству.

^ Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від не­щасного випадку.

Сума страхових внесків страхувальників до ФСС НВВ повин­на забезпечувати:

- фінансування заходів, спрямованих на вирішення планових завдань;

- створення резерву коштів для забезпечення його стабільно­го функціонування;

- покриття витрат, пов'язаних із здійсненням соціального страхування від нещасного випадку.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

 • для роботодавців — у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витра­ти на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в на­туральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці»;

— для добровільно застрахованих осіб — у відсотках від мінімальної заробітної плати.

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми за­робітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхо­вих виплат ( 4100 грн.).

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприє­мства проводиться ФСС НВВ відповідно до Порядку визначен­ня страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві та професійного захворювання, що за­тверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про вне­сення змін до порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб­ництві та професійного захворювання» № 985 від 27 червня 2003 р. страхові тарифи диференційовані за галузями економіки та ви­дами робіт за професійним ризиком виробництва.

У разі настання страхового випадку ФСС НВВ зобов'язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:

1) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

 1. одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної пра­цездатності потерпілого;

 2. щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого
  заробітку потерпілого;

 3. грошову суму за моральну шкоду за наявності факту запо­діяння цієї шкоди потерпілому;

 4. виплату потерпілому в розмірі його середньомісячного за­робітку при тимчасовому переведенні його на легшу роботу;

 5. виплату потерпілому під час його професійної реабілітації;

 6. одноразову допомогу в разі смерті потерпілого;

 7. щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї пра­во в разі смерті потерпілого;

 8. витрати на поховання потерпілого.

ФСС НВВ також фінансуються пенсії по інвалідності внас­лідок нещасного випадку на виробництві або професійного за­хворювання та пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який по­мер внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе­сійного захворювання, які призначаються та виплачуються відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХИ.

ФСС НВВ фінансує інші витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, по­бутове обслуговування, протезування, лікування, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК.


Контрольні запитання

1. Які завдання страхування від нещасного випадку на виробництві?

2. На яких принципах ґрунтується соціальне страхування від нещас­ного випадку на виробництві?

3. Хто підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві?

4. Які джерела формування доходів ФСС Н ВВ?

5. Кого відносять до платників страхових внесків?

6. Який порядок реєстрації платників страхових внесків?

7. Яким чином розраховуються страхові внески платників?

8. Що таке страхові тарифи і як вони застосовуються?

9. Які строки та порядок сплати страхових внесків?

10. Які обов'язки та відповідальність платників страхових внесків?

11. Як здійснюється контроль за надходженням коштів?

12. Що зобов'язаний здійснити ФСС НВВ у разі настання страхо­вого випадку?

13. Які умови для призначення страхових виплат потерпілому при нещасному

випадку на виробництві або професійному захворю­ванні?

14. Який порядок розрахунку середньої заробітної плати при ви­значенні розміру страхових

виплат?

15. У яких випадках страхова виплата буде припинена або не буде надаватися?

16. Які види страхових виплат у разі нещасного випадку на вироб­ництві або професійного

захворювання можуть призначатися по­терпілому?

17. Який порядок призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою не­працездатністю

до відновлення працездатності або встановлення інвалідності?

18. Як призначається одноразова допомога у разі стійкої втрати посесійної

працездатності?

19. Які умови і порядок призначення щомісячної грошової суми в разі втрати працездатності?

20. Який розрахунок грошової суми за моральну (немайнову) шкоду?

21. Як визначити виплату потерпілому при тимчасовому переведенні його на легшу роботу?

22. Чи здійснюються виплати потерпілому під час його професій­ної реабілітації?

23. Який механізм визначення щомісячної страхової виплати осо­бам, які мають

на неї право у разі смерті потерпілого?

24. Як визначити одноразову допомогу у разі смерті потерпілого?

25. Чи обмежуються витрати на поховання потерпілого?

26. Яким чином здійснюється управління соціальним страхуванням від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворю­вання?

Тема 5 Соціальне страхування на випадок безробіття


1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття

2. Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття

2.1. Джерела формування доходів бюджету ФСС ВБ

2.2. Платники страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку

2.3. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття

2.4. Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків

2.5. Звітність платників страхових внесків

2.6. Контроль за сплатою страхових внесків

2.7. Відповідальність платників страхових внесків

3. Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття

3.1. Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг

3.2. Допомога з безробіття: умови, розмір і тривалість виплати

3.3. Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та

тривалість виплати

3.4. Матеріальна допомога у період професійної підготовки,

перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного

3.5. Матеріальна допомога з безробіття

3.6. Одноразова матеріальна допомога

3.7. Допомога на поховання урази смерті безробітного або особи, яка

перебувала на його утриманні

4. Забезпечення незастрахованих осіб

5. Управління страхуванням на випадок безробіття


4. Закон Украины – Об общеобязательном государственном социальном

страховании на случай безработицы. . Ведомости Верховной Рады Украины,

22, 2000

9 Юрий С.И., Шаварина М.П., Шаманская Н.В. Социальное страхование: Учебник.

- К.: Кондор.- 2004..с.248-290

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випа­док безробіття — система прав, обов'язків і гарантій, яка перед­бачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалеж­них від застрахованих осіб обставин та надання соціальних по­слуг.

Для управління соціальним страхуванням на випадок безро­біття, збору та акумуляції страхових внесків, контролю за викорис­танням коштів, здійснення виплат матеріального забезпечення та надання соціальних послуг з 1 січня 2001 р. запроваджена система загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, почав функціонувати Фонд загальнообов'яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ФСС ВБ).

Основними напрямами діяльності ФСС ВБ є управління соціальним страхуванням на випадок безробіття, збір і акумуляція страхових внесків, контроль за використанням коштів, виплата матеріально­го забезпечення та надання соціальних послуг, виконання інших функцій згідно з статутом.

Держава є гарантом забезпечення за­страхованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг.

^ Законодавство про страхування на випадок безробіття скла­дається з:

- Основ законодавства України про загальнообов'язко­ве державне соціальне страхування;

- Закону України «Про загаль­нообов'язкове державне соціальне страхування на випадок без­робіття» (визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття),

- Закону України «Про зайнятість населен­ня» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відно­сини у сфері страхування на випадок безробіття, а також міжна­родних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування на випадок безробіття» джерелами формування коштів ФСС ВБ є:

- страхові внески страхувальників — роботодавців, застрахо­ваних осіб, що сплачують на умовах і в порядку, передбаче­них законодавчими актами;

- асигнування Державного бюджету України;

- суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Зако­ну України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закону України «Про зайнятість населення», інших законів до підприємств, уста­нов, організацій та фізичних осіб за порушення встановле­ного порядку сплати страхових внесків та використання коштів ФСС ВБ, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накла­дених на посадових осіб та громадян за такі порушення;

- доход, одержаний від тимчасово вільних коштів ФСС ВБ, у тому числі резерву коштів, на депозитному рахунку;

- благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

- інші надходження відповідно до законодавства України.
Плат­никами страхових внесків є:

 • роботодавці;

 • наймані працівники;

 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих

спілок, творчі працівники, які не є членами твор­чих спілок);

 • фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не

використовують найману працю;

 • фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з ци­вільно-

правовими угодами;

Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно для роботодавців та застрахованих осіб одночасно із затвердженням Державного бюджету України на поточний рік.

Згідно із Законом України «Про державний бюджет України на 2006р. », встановлено такі розміри внесків на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на випадок безробіття:

— для роботодавців — 1,6 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на ви­плату основної та додаткової заробітної плати, інші заохо­чувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці»;

— для найманих працівників — 0,5 % від суми оплати праці, що включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в на­туральній формі);

— для осіб, які беруть участь в загальнообов'язковому дер­жавному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, забезпечують себе роботою са­мостійно, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в си­стемі загальнообов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають

— 2,4 % від суми оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України.

^ Видами матеріального забезпечення при соціальному страхуванні на випадок безробіття є:

 1. допомога з безробіття, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

 2. допомога з часткового безробіття;

 3. матеріальна допомога у період професійної підготовки, пе­репідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

 4. матеріальна допомога з безробіття,

 5. одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебува­ють на його утриманні;

 6. допомога на поховання у разі смерті безробітного або осо­би, яка перебувала на його утриманні.

Видами соціальних послуг є:

 • професійна підготовка або перепідготовка, підвищення
  кваліфікації та профорієнтація;

 • пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та
  фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

 • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з праце­влаштуванням.Управління ФСС ВБ здійснюється на паритетній основі дер­жавою, представниками застрахованих осіб і роботодавців че­рез правління та виконавчу дирекцію.

^ Контрольні запитання

 1. За якими принципами здійснюється загальнообов'язкове держав­не соціальне

страхування на випадок безробіття?

 1. Які особи підлягають страхуванню на випадок безробіття?

 2. За рахунок яких надходжень формується бюджет ФСС ВБ?

 3. Дайте характеристику платників страхових внесків.

 4. Який порядок реєстрації роботодавців — юридичних осіб?

 1. Які розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття?

 1. Який порядок обчислення і строки сплати страхових внесків?

 2. Як проводиться контроль за сплатою страхових внесків?

 3. Яку відповідальність несуть платники страхових внесків?

 1. На які цілі використовуються кошти бюджету ФСС ВБ?

 2. Які умови, розмір і тривалість виплати допомоги з безробіття

за­страхованим особам?

 1. Які умови надання, розмір та тривалість виплати допомоги з

ча­сткового безробіття?

 1. Який розмір та тривалість виплати матеріальної допомоги у пе­ріод

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення ква­ліфікації

безробітного?

 1. Які умови надання та тривалість виплати матеріальної допомо­ги з безробіття?

 2. Дайте характеристику одноразової матеріальної допомоги.

 3. На яких підставах надається допомога на поховання у разі смерті

безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні?

 1. Дайте характеристику соціальних послуг, що надаються ФСС ВБ.

18. Які органи здійснюють управління страхуванням на випадок безробіття?
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхування " для напряму підготовки
Шихов А. К. Страхування: Учеб посібник для вузів. М.: Юнити дана, 2000 – 431 с. 3-24
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " соціальне страхування" для студентів напряму підготовки 0501 зі спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки для практичних занять студентів з дисципліни " соціальне страхування " для напряму підготовки
Методика проведения практического занятия на тему: «Сущность, принципы и роль социального страхования»
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки
Метою вивчення дисципліни " Страхові послуги " є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства основи зовнішньоекономічної діяльності методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни \" соціальне страхування \" для напряму підготовки iconКонспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування» для студентів напряму підготовки
Соціальне страхування: Конспект лекцій / Укладачі: П. В. Тархов, В. М. Боронос, Е. Г. Козін, К. В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи