Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання icon

Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
НазваМетодичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
методичні вказівки

до виконання обов‘язкового домашнього завдання

з дисципліни

Місцеві фінанси”


для студентів спеціальності 6.050100 “Фінанси”

всіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання з дисципліни “Місцеві фінанси” / Укладачі Н.В. Котенко, Т.О. Ілляшенко, К.В. Ілляшенко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.
^

Кафедра фінансівЗміст


С.

1 Загальні положення ............................................................... 4

 1. Мета та завдання обов‘язкового домашнього завдання (ОДЗ).... 4

 2. Організація виконання ОДЗ............................................................. 5

2 Основні етапи, вказівки та вимоги до оформлення ОДЗ........................... 5

 1. Зміст ОДЗ .......................................... 5

 2. Основні етапи роботи студентів над ОДЗ....................................... 6

2.3Вимоги до оформлення ОДЗ............................................................ 12

З Тематика і структура ОДЗ .......................................... 14

Перелік рекомендованої літератури .......................................... 17

Додаток А .......................................... 19

Додаток Б........................................................................................................... 21

Додаток В........................................................................................................... 22

Додаток Д........................................................................................................... 23

Додаток Е ............................................ 27

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Відповідно до навчального плану з дисципліни «Місцеві фінанси» студенти 5-го курсу спеціальності «Фінанси» всіх форм навчання СумДУ виконують обов‘язкове домашнє завдання.


  1. ^ Мета та завдання обов‘язкового домашнього завдання (ОДЗ)


ОДЗ з дисципліни «Місцеві фінанси» є самостійною творчою роботою студентів.

Метою написання ОДЗ є:

 • оволодіння навичками самостійного бюджетного планування;

 • засвоєння основних методів цього планування;

 • навчання добору необхідного матеріалу з літературних, статистичних та інших джерел, систематизація його й відповідні висновки.

В ОДЗ з дисципліни «Місцеві фінанси» необхідно враховувати соціально-економічні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві на сучасному етапі, нові підходи в економіці, в публічних фінансах, в системі управління місцевим господарством. Особливу увагу необхідно приділяти новим соціально-економічним проблемам, які виникли у зв'язку з проголошенням державної незалежності України, реформами бюджетного сектору (прийняття Бюджетного кодексу України), володіти основними поняттями.

З урахуванням зазначених тенденцій необхідно акцентувати увагу на останніх змінах бюджетного та податкового законодавства, можливості впровадження результатів світового досвіду в сфері муніципальних фінансів.

Студент готує ОДЗ на одну з тем із запропоно­ваного викладачем переліку. Студент має право (з дозволу викладача) самостійно обирати тему, яка не передбачена цими рекомендаціями.

Під час виконання ОДЗ і особливо при їх захисті студенти набувають необхідне уміння для підготовки виступів і доповідей на практичних (семінарських) заняттях, участі в дискусіях і наукових конференціях.


  1. ^ Організація виконання ОДЗ


Основною формою організації виконання ОДЗ є самостійна робота студента. Викладач консультує студента в аудиторний час за розкладом. Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття-консультації та звітувати про виконаний обсяг роботи.

ОДЗ має бути виконано в зазначений термін (визначений викладачем та повідомлений студентам) і подано викладачеві на перевірку. Оцінювання ОДЗ відбувається за результатами його захисту на практичних (семінарських, індивідуальних, консультаційних) заняттях, перед комісією, перед іспитом чи заліком, після її перевірки. Можливий достроковий захист ОДЗ. При незадовільній оцінці ОДЗ повертається студентові для доопрацювання або видається нове завдання.

Успішне виконання ОДЗ багато в чому залежить від правильної організації його підготовки і написання, а також дотримання основних вимог, які до нього висуваються.


^ 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ, ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ОДЗ


2.1 Зміст ОДЗ


Загальними вимогами до ОДЗ є: чіткість і логічна послідовність викладення матеріалу; переконливість аргументації; стислість, конкретність і точність формулювань; конкретність викладення результатів роботи та правильність висновків.

ОДЗ повинно містити (послідовно розміщені в роботі):

 • титульний аркуш;

 • бланк рецензії (для рецензії викладача);

 • зміст;

 • перелік скорочень (за необхідності);

 • вступ;

 • основну частину містить мінімум два розділи (аналіз сучасного стану, пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення) та задачі;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (за умови наявності).


2.2 Основні етапи роботи студентів над ОДЗ


1-й етап - вибір теми;

2-й етап - узгодження і (якщо необхідно!) коректування обраної теми з викладачем, обговорення принципової логічної структури роботи;

3-й етап - складання попереднього списку літератури і первинного варіанта плану роботи;

4-й етап - подання первинного варіанта плану і затвердження його викладачем;

5-й етап - робота з підібраною літературою, складання виписок і конспектів прочитаного, уточнення плану роботи;

6-й етап - написання вступу: необхідно зазначити актуальність проблематики, виокремити цілі і задачі дослідження, визначити предмет і об'єкти дослідження, віддзеркалити опрацьованість тематики в науковій літературі і т.п.;

7-й етап - написання основного тексту ОДЗ;

8-й етап - вирішення задач за обраним варіантом;

9-й етап - формулювання висновку, перевірка адекватності висновків цілям і задачам, виокремленим у вступі;

10-й етап - розроблення додатків (за необхідності);

11-й етап - оформлення ОДЗ в цілому відповідно до вимог, що висуваються, і здача її викладачеві у встановлені терміни.


2.2.1 Вибір теми ОДЗ і складання плану


Важливим етапом самостійної роботи студента над ОДЗ є вибір теми і складання її плану. Студенту слід пам'ятати, що від вибору теми і того, наскільки правильно складений план, багато в чому залежить і якість виконуваного ОДЗ.

Після вибору теми і узгодження її з викладачем студент може розпочати підбір основної і додаткової літератури з тематики ОДЗ.

Основна література - це навчальна література (підручники, навчальні посібники) і офіційні документи (конституція, кодекси, закони, укази, постанови і т.п.).

Додаткова література - це монографії, колективні роботи, журнальні і газетні статті, різні довідники, енциклопедії і т.п. Додаткова література обов'язково повинна бути наявна в списку. Важливо опрацювати якомога більше додаткової літератури, у тому числі іноземною мовою, оскільки від використання різних джерел залежатиме якість ОДЗ.

Підібрану літературу спочатку необхідно детально продивитися (в книгах - ознайомитися зі змістом, прочитати анотацію, передмову; при первинному ознайомленні з книгою корисно також швидко продивитися текст, розглянути ілюстрації, таблиці, діаграми, додатки, науково-довідковий матеріал) і скласти попередній план ОДЗ, який надалі у міру опрацювання літератури уточнюватиметься і доповнюватиметься.


2.2.2 Підготовка тексту і оформлення ОДЗ


Після того як вивчена і законспектована вибрана література, студент уточнює план роботи і розпочинає написання тексту і оформлення ОДЗ.

Перед студентом не стоїть задача у своєму ОДЗ відкрити якісь нові наукові положення у галузі фінансів. Він повинен у процесі викладення питань теми показати здатність осмислено користуватися літературою, розуміти методологію викладення матеріалу, уміти обробити фактичний матеріал, зробити правильні висновки і узагальнення, пов'язати теорію з практикою сучасної дійсності.

Складаючи текст ОДЗ, студент повинен прагнути до його самостійного викладення, допускаючи і використання цитат з джерел, які підтверджують написане студентом. Кількість цитат у тексті повинна бути обмежена необхідністю підтвердження того або іншого положення, а не мати характеру суцільного тексту. При використанні цитат необхідно вказувати посилання на використане джерело.

Посиланнями на джерело повинні бути оформлені прямі цитати з тексту використаних видань, а саме: чиясь думка, вислів, наведені факти, зокрема статистичні матеріали, таблиці, порівняльні дані і т. п., а також матеріали, розміщені в Internet з відповідними адресами. Посилання можуть бути зроблені в самому тексті в дужках відразу після цитати, що наводиться, або цифрового матеріалу. Використання наукового цитування із застосуванням правильно оформлених посилань збагачує контрольну роботу і робить явним хід роботи автора над літературою, вироблення його власної думки з основних питань теми.

Дослівне викладення прочитаної літератури є неприпустимим, оскільки суперечить самому значенню ОДЗ, не створює умов для отримання знань, вироблення переконань, розвитку здібностей, привчає до обману.

Іноді студент стикається з таким положенням, коли у різних авторів немає єдиної точки зору з даного питання. Дуже добре у такому разі навести вислови декількох авторів, що мають різні позиції, і описати своє ставлення до них. Спробувати дати аргументований виклад власного розуміння даного питання.

Зібраний фактичний і цифровий матеріал треба систематизувати, тобто звести його в таблиці, діаграми, графіки і схеми. Їх можна давати як в тексті по ходу викладення того або іншого питання, так і в кінці контрольної роботи як додаток. Весь цифровий і фактичний матеріал, що наводиться в ОДЗ, повинен бути оформлений посиланнями.

Усі розділи ОДЗ повинні бути логічно взаємопов'язані, кожен попередній повинен скласти наукову базу для наступного. Цей зв'язок необхідно оформити і стилістично.

Працюючи над основною частиною ОДЗ, варто пам'ятати, що проведене дослідження може стати частиною подальшої науково-дослідної роботи.

Тема ОДЗ видається студентові викладачем. Тема ОДЗ може бути запропонована студентом крім зазначеного списку, але вона обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем. Ігнорування даної вимоги може призвести до повернення вже виконаного ОДЗ, без його рецензування та відповідно його незарахування.

Тема ОДЗ розкривається на основі вивчення основної і додаткової літератури, а не тільки на базі матеріалів підручників і навчальних посібників. У списку використаної літератури повинно бути не менше 5 назв різних джерел (монографій, журнальних і газетних статей, довідників, підручників, навчальних посібників і офіційних документів).

ОДЗ обов'язково повинно містити план, що включає: вступ, основну частину, висновок, список використаної літератури, додаток (за необхідності).

Текст повинен мати характер самостійного викладу відповідно до плану роботи. Не допускається дослівне переписування матеріалів з того або іншого джерела.

Розмір ОДЗ не повинен бути надмірно великим. Проте не приймається від студента робота на декількох сторінках. Оптимальний обсяг - 12-15 сторінок стандартного формату А4 сторінок машинописного тексту через 1,5 (півтора) міжрядкові інтервали чи 12-18 сторінок рукописного тексту у зошиті. Допускається написання тексту ОДЗ від руки на стандартних аркушах для машинопису.

Кінцевий термін здачі ОДЗ викладачеві для перевірки і рецензії - не пізніше, ніж за три тижні до дня початку поточної залікової сесії.

Рецензія на ОДЗ - це, з одного боку, форма контролю і оцінки виконаної студентом роботи з боку викладача, а з іншої - форма надання допомоги студенту в глибокому оволодінні курсом і конкретно матеріалом з даної теми. Рецензія несе в собі і велику виховну, і організуючу роль в самостійній роботі студента.

Форма рецензії наведена в додатку А. Вона передбачає, що інтегральна оцінка студента за ОДЗ складається з двох частин: оцінки за відповідність роботи формальним вимогам, що висуваються, і оцінки за зміст, і може бути основою для кінцевої оцінки, що виставляється викладачем.


2.2.3 Робота студента з рецензією і захист ОДЗ


Захист ОДЗ є важливим етапом виконання даної наукової роботи. Одержавши через деякий час назад своє ОДЗ з рецензією викладача, студент починає готуватися до її захисту, тобто демонстрації знань теми, уміння відстоювати викладений матеріал, аргументувати свої висновки і пропозиції.

Рецензія містить попередню оцінку, яка може змінитися в той або інший бік залежно від результатів захисту ОДЗ. При роботі з рецензією студент особливу увагу повинен приділяти аналізу відмічених недоліків, методичним порадам викладача з їх усунення, звернувши увагу і на посторінкові зауваження рецензента.

Якщо текст ОДЗ є дослівним переписуванням матеріалу з джерела, то за таку роботу виставляється оцінка „незадовільно", і студент повинен написати і подати інше ОДЗ, але вже на нову тему. У решті випадків студент, якщо є істотні зауваження, допрацьовує його і з'являється на захист.

Захист ОДЗ повинен відбутися у термін до початку поточної сесії. Процедура захисту припускає усну форму відповідей студента на питання, що задаються викладачем з теми ОДЗ. На розсуд викладача процедура захисту ОДЗ може мати характер двосторонньої взаємодії (викладач - студент, а може бути і публічною - відбуватися в студентській групі, можливо, в деяких випадках із залученням інших викладачів кафедри).

На захисті студент повинен стисло викласти зміст своєї роботи, поставлені в ній проблеми, навести відомості про джерела, на основі яких вона написана. Студент повинен наперед продумати відповіді на найзагальніші питання, які можуть бути задані, а також відповіді до спеціальних питань, що стосуються конкретно теми його дослідження.

Можна зазначити такі приблизні найзагальніші запитання, на які повинен відповісти кожен студент у процесі захисту своєї роботи:

 1. у чому полягає актуальність вашої теми дослідження;

 2. яким чином відображений у вашому дослідженні зв'язок з актуальними проблемами економіки України;

 3. які цілі і задачі ви ставили в своєму науковому дослідженні? Що ви хотіли довести? Що нового ви виявили у додатковому матеріалі, що вивчався вами, порівнянно з навчальною літературою;

 4. які висновки і пропозиції за темою даного дослідження ви зробили; який основний підсумок вашої роботи?

Якщо студент добре підготувався до захисту і дав вичерпні відповіді на запитання, врахував зауваження, що містяться у рецензії, а, можливо, відповів і на додаткові запитання викладача, то остаточна оцінка ОДЗ може бути підвищена порівнянно з первинною (попередньою) оцінкою, відображеною у рецензії.

Загальні критерії оцінки ОДЗ:

оцінка „незадовільно" - ставиться за роботу, переписану з одного (двох) джерел;

оцінка „задовільно" - ставиться за ОДЗ, в якій недостатньо повно висвітлені головні питання теми, робота написана на основі дуже невеликої кількості джерел, причому застарілих;

оцінка „добре" - ставиться за роботу, написану на достатньо високому теоретичному рівні, яка повною мірою розкриває план ОДЗ, правильно оформлену;

оцінка „відмінно" - ставиться за роботу, яка характеризується використанням великої кількості літературних джерел, глибоким аналізом матеріалу, творчим підходом до його викладу, зокрема до демонстрації дискутивності даної проблематики.


2.3 Вимоги до оформлення ОДЗ


Виконання ОДЗ згідно з вимогами є допуском до складання диференційованого заліку з дисципліни.

ОДЗ виконується в зошитах (можливим є варіант друкування контрольної роботи на аркушах формату А4). Розмір роботи повинен складати 12-15 сторінок. Загальні вимоги до підготовки тексту та оформлення ОДЗ див. у п. 2.2.2 „Підготовка тексту та оформлення ОДЗ".

Приклад оформлення титульного аркуша ОДЗ наведений у додатку Б.

Приклад оформлення змісту наведений у додатку В.

У „Вступі" студент повинен відобразити мету і основні задачі роботи, актуальність дослідження, описати предмет та об'єкт дослідження.

Основна частина ОДЗ складається мінімум із двох розділів: теоретичне питання та задачі. У свою чергу, теоретичне питання може бути поділене на декілька розділів. У даній частині роботи необхідно розкрити основний зміст теми, показати ступінь дослідженості даної проблеми, її дискутивність, дати своє розуміння з приводу даних питань. Показати особливості вирішення даних питань в Україні. При вирішенні задач необхідно обґрунтувати (пояснити) хід вирішення задачі та показати навички, які було отримано при вивченні теоретичного матеріалу.

У „Висновках" студент повинен відобразити відповіді на ті питання та проблеми, що були поставлені у вступі, запропонувати шляхи вирішення та перспективи розвитку.

Далі у роботі необхідно написати перелік використаної літератури. Приклад оформлення переліку використаної літератури наводиться в додатку Г.

У кінці роботи додається рецензія.

Якщо робота здана невчасно або виконана із суттєвими недоліками, студент не допускається до диференційованого заліку!!!

У рецензії викладачем ставиться попередня оцінка за виконане ОДЗ, яка впливає на оцінку зі складання диференційованого заліку.

Загальні критерії оцінки ОДЗ див. у п. 2.2.3 „Робота студента з рецензією і захист ОДЗ".


^ З ТЕМАТИКА І СТРУКТУРА ОДЗ


ОДЗ з дисципліни „Місцеві фінанси" складається з двох завдань:

   1. написання теоретичного питання (перелік питань наведений у додатку Д);

   2. розв'язання задачі (вихідні дані наведені у додатку Е).Для розв’язання задачі варто використовувати формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195, таким чином, як запропоновано в додатку Ж.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.

 2. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч.посібник, 2006. – 264с.

 3. Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та Європейських країн. – К.: НДФІ, 2007. – 299с.

 4. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. – К.:Атіка, 2003. – 672 с.

 5. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560с.

 6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч.посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487с.

 7. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / Кол.авт.: В.І.Антипов, Л.К. Воронова, Н.В.Воротіна та ін. За заг.ред.проф. П.В.Мельника. – К.:Хрінком Інтер,2003. – 416с.

 8. Законодательство Украины о местном самоуправлении: Сборник нормативных актов. – Харьков: ООО»Одиссей», 2002. – 484с.

 9. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (Історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384с.

 10. Муніципальне право України: Підручник/ Кол.авт.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 591с.

 11. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектору: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 488с.

 12. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов: Учебник для вузов. – М.,1996. – 319с.

 13. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Навч.посібник для судентів екон. спец. вузів. – К.,1997.

 14. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)//Київ.нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000.

 15. Місцеві фінанси: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. / М.А.Гапонюк, В.П.Яцюта, А.Є. Буряченко та ін. – К.:КНЕУ, 2002. – 184с.

 16. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 344с.

 17. Лучка А.В., Малиняк Б.С. Бюджетний процес на місцевому рівні: Навчально-методичний комплекс для студентів вищих економічних навчальних закладів) – Тернопіль, 2006. – 164с.

 18. Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент: Навч. посібник/ За ред.д.е.н., проф. А.Ф. Мельник. – Тернопіль, 2005.

 19. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій: Монографія. – Тернопіль, 2007. – 288с.

^ ДОДАТОК А

(обов'язковий)


Форма рецензії на ОДЗ


РЕЦЕНЗІЯ НА ОБОВ‘ЯЗКОВЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Вимоги до роботи

Відповідність вимогам

достатня

Часткова

невідповід­ність

1

2

3

4

1 Відповідність роботи варіанта завдання

Так

Так

Так

2 Повнота виконання завдання

Так

Так

Так

3 Якість оформлення

Так

Так

Так

3.1 Правильність оформлення таблиць

Так

Так

Так

3.2 Правильність оформлення рисунків

Так

Так

Так

3.3 Правильність оформлення формул

Так

Так

Так

4 Якість розрахунків

Так

Так

Так

4.1 Правильність вибору методів/формул рішень

Так

Так

Так

4.2 Наявність пояснень до використаних у формулах позначень

Так

Так

Так

4.3 Правильність розрахунків і зазначених розмінностей показників розрахункових формул

Так

Так

Так

5 Якість аналізу

Так

Так

Так

5.1 Наявність коментарів до розрахунків

Так

Так

Так

5.2 Наявність висновків за результатами розрахунків

Так

Так

Так

5.3 Аргументованість висновків за результатами розрахунків

Так

Так

Так

6 Інші зауваження


^ ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 3 РОБОТИ

А) Робота допускається до співбесіди

Так

Б) Робота допускається до співбесіди з доопрацюванням зауважень рецензії

Так

В) Робота не допускається до співбесіди

Так

^ ПОВТОРНИЙ ВИСНОВОК ДЛЯ НЕЗАРАХОВАНИХ РОБІТ

А) Робота допускається до співбесіди

Так

В) Робота не допускається до співбесіди

Так

^ ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

Приклад оформлення титульного аркуша ОДЗ


Міністерство освіти і науки України
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи