Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання icon

Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
НазваМетодичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання
Сторінка2/3
Дата15.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
^

Сумський державний університет

Кафедра фінансів
ОБОВ‘ЯЗКОВЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯз дисципліни МІСЦЕВІ ФІНАНСИ


номер залікової книжки 01234567

Виконав студент гр. ФЗ-31

І.І.Іванов

Перевірила Н.П. Петрова

Дата подання роботи на рецензування «___»____________________20__р.

Оцінка за роботу ________________________


Суми 200__^ ДОДАТОК В

(довідковий)


Приклад оформлення змісту ОДЗ


Зміст


Вступ 3

1 Види міжбюджетних трансфертів 4

2 Особливості визначення розмірів міжбюджетних трансфертів 5

3 Порядок та практика надання міжбюджетних трансфертів 7

4 Задача 10

Висновки 14

Перелік використаної літератури 15

^ ДОДАТОК Г

(довідковий)


Приклад оформлення переліку використаної літератури


Перелік використаної літератури


       1. Батанов О.В.Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук/ 12.00.02. — К., 2000. — С. 13.

       2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542 // Голос України. – 2001. - № 129. – 24 липня.

       3. Місцеві фінанси: Підручник / За ред.. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.

       4. Моменець О.С. Міжбюджетні відносини як інструмент активізації регіонального розвитку //Фінанси України . – 2001. - №12.

       5. Моніторинг соціально-скономічного розвитку ре­гіонів України за 2001 рік //Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України //Департамент регіональної політики. Державний науково-дослідпицький інститут інформатизації та моделювання економі­ки. - К., 2002.

       6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 /www.rada.gov.ua.^ ДОДАТОК Д

(обов‘язковий)


Теми для виконання ОДЗ


 1. Бюджетне законодавство і його роль у процесі функціонування місцевих фінансів.

 2. Взаємозв‘язок місцевих та державних фінансів.

 3. Громадські послуги та їх роль у виконанні органами місцевого самоврядування своїх функцій.

 4. Державна регіональна фінансова політика.

 5. Історія виникнення вчення про місцеві фінанси.

 6. Компетенції місцевих органів влади в сфері фінансів.

 7. Місцеві фінанси: сутність, дослідницькі прийоми і характерні особливості.

 8. Поняття місцевих фінансів та їх функції.

 9. Регіональна фінансова політика в іноземних країнах.

 10. Світові тенденції в напрямку децентралізації економіки.

 11. Територіальна громада: поняття, функції та правовий статус.

 12. Фінансові аспекти адміністративно-територіальної реформи в Україні.

 13. Функції місцевих фінансів.

 14. Інвестиційна привабливість регіонів.

 15. Управління інвестиціями в регіональний розвиток.

 16. Фінансові аспекти державного регулювання регіональної економіки.

 17. Інвестиційні функції місцевих органів влади.

 18. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.

 19. Бюджет розвитку місцевих бюджетів: структура доходів і видатків.

 20. Бюджет розвитку органів місцевого самоврядування: проблеми формування і використання.

 21. Бюджетний процес на місцевому рівні.

 22. Горизонтальний і вертикальний аналіз витрат місцевого бюджету (на прикладі...).

 23. Горизонтальний і вертикальний аналіз доходів місцевого бюджету (на прикладі...).

 24. Аналіз прихованого та наявного дефіциту чи профіциту місцевого бюджету (на прикладі…).

 25. Динамічний аналіз основних статей доходів і витрат місцевого бюджету (на прикладі...).

 26. Доходи місцевих бюджетів: поняття і структура.

 27. Запозичення органів місцевого самоврядування – сучасний стан та проблеми розвитку.

 28. Затвердження та виконання місцевих бюджетів.

 29. Інститут самостійних місцевих бюджетів.

 30. Комунальний кредит та його форми.

 31. Механізм управління видатками місцевих бюджетів.

 32. Місцеві запозичення, їх склад та нормативно-правове регулювання.

 33. Муніципальні позички як джерело фінансування інвестиційних проектів.

 34. Податок на землю та його вплив на доходи місцевого бюджету.

 35. Поняття, форми і нормативно-правове регулювання комунального кредиту.

 36. Порядок складання проектів місцевих бюджетів.

 37. Програмно-цільовий метод формування місцевого бюджету.

 38. Система місцевих бюджетів, її склад і нормативно-правове регулювання.

 39. Система місцевих бюджетів, її трансформація в умовах ринкової економіки.

 40. Структура видатків місцевих бюджетів.

 41. Гарантії щодо виконання боргових зобов‘язань, що надаються органами місцевого самоврядування.

 42. Формування цільових фондів органів місцевого самоврядування.

 43. Економічні місцеві фонди коштів: територіальні дорожні фонди.

 44. Економічні місцеві фонди коштів: фонди охорони навколишнього середовища.

 45. Соціальні місцеві фонди коштів: фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 46. Соціальні місцеві фонди коштів: фонд сприяння зайнятості населення.

 47. Соціальні місцеві фонди коштів: фонд соціального страхування.

 48. Соціальні місцеві фонди коштів: фонд соціального захисту інвалідів.

 49. Галузеві місцеві фонди коштів: регіональні відділення інвестиційного фонду.

 50. Економічні місцеві фонди коштів: валютні фонди.

 51. Цільові фонди місцевого самоврядування.

 52. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні поточного бюджетного періоду.

 53. Вертикальні і горизонтальні фіскальні дисбаланси та їх менеджмент.

 54. Закордонний досвід фінансового вирівнювання.

 55. Механізм бюджетного регулювання на місцевому рівні.

 56. Міжбюджетні фінансові відносини в зарубіжних країнах.

 57. Особливості бюджетного регулювання на місцевому рівні.

 58. Поняття бюджетних трансфертів та їх правове регулювання

 59. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин.

 60. Фінансова автономія місцевих органів влади, її оцінка та аналіз.

 61. Житлово-комунальні послуги.

 62. Комунальна власність: історія виникнення і нормативно-правове регулювання.

 63. Особливості фінансів житлово-комунального господарства.

 64. Проблеми формування комунальної власності в Україні.

 65. Тарифи та ціни на житлово-комунальні послуги в Україні, особливості визначення на сучасному етапі розвитку житлово-комунального господарства України.

 66. Тарифи та ціни на комунальні послуги в Україні, особливості визначення на сучасному етапі розвитку житлово-комунального господарства України.

 67. Фінанси комунальних підприємств.

 68. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі в іноземних країнах.

 69. Фінансові аспекти житлово-комунальної реформи.

 70. Місцеве оподаткування: зарубіжний досвід.

 71. Місцеві податки та збори та їх вплив на дохідну частину місцевого бюджету.

 72. Особливості функціонування спеціальних економічних зон.

 73. Аудит органів місцевого самоврядування.

 74. Державне казначейство і його представницькі органи на місцях.

 75. Касове виконання місцевих бюджетів.

 76. Контроль і ревізія фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

 77. Місцеве фінансове планування.

 78. Місцеві фінансові органи та їх функції.

 79. Особливості обліку та звітності виконання місцевих бюджетів.

 80. Особливості обліку, аналізу і аудиту діяльності комунальних підприємств.

^ ДОДАТОК Е

(обов‘язковий)


Вихідні дані для розв‘язання задачі


Розрахувати трансферт бюджету міста N (міста обласного значення) на 2008 рік. Коригувальний коефіціент ^ Р визначається за цифрами номера залікової книжки

Р=lm,n

де l,m,n –відповідно остання, передостання та третя цифри.


Таблиця 1 – Вихідні дані для розв‘язання задачі

Показник

Значення

Прогнозний обсяг доходів з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами (тис.грн)

32826677

Чисельність наявного населення міста N (тис. чол.) за станом на:

01.01.2005


322,4

01.01.2006

296,5

01.01.2007

293,6+Р

Чисельність наявного населення України (тис. чол.) за станом на:
01.01.2005

47318,9+Р

01.01.2006

46958,7

01.01.2007

46667,6

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавалися місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)
2005

76 788,3

2006

92 405,6+Р

2007

132 750,7

Фактичні надходження доходів (з урахуванням пільг, що надавались місцевими органами влади), що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до усіх місцевих бюджетів (тис. грн)
2005

12381139,9

2006

15260 776,0

2007

21406 865,7

Розрахункові показники доходів, що враховуються при визначенні обсягу трансфертів, до бюджету міста N (тис. грн)
2005

77734,5

2006

92 345,8

2007

133854,7+Р

Обсяг коштів, що передаються з бюджету міста N до державного бюджету в 2007році (тис.грн)

3200,0+Р

Розрахунковий обсяг видатків усіх місцевих бюд­жетів на утримання органів управління на 2008рік — тис. грн

1226 374,2
Продовження таблиці 1

Показник

Значення

Чисельність наявного населення усіх міст респуб­ліканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на 1 січня 2007року — тис. чол.

20 737,1


Загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на 2008 рік — тис. грн

14 720 989,1


Загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я на 2008 рік згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"тис. грн


18445,3


Чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) — тис. чол.


309,2Загальна чисельність наявного населення, що проживає в містах республіканського Автономної Республіки Крим та об­ласного значення, районах і частково обслуговується заклада­ми загальнодержавного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державному лікувально-оздоров­чому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.

1204


Чисельність наявного населення, що проживає в місті N і частково обслуговується закладами загальнодержав­ного значення, підпорядкованими МОЗ, Мінтрансу, Мінпалив­енерго, Державному лікувально-оздоровчому управлінню та Національній академії наук — тис. чол.

51,3+Р


Фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у місті N дошкільними закладами

0,7

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дити­ну дошкільного віку — тис. грн

1,31544


Кількість дітей віком від 0 до 6 років міста N станом на 1 січня 2007 року – чол.

16873+Р

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня — грн

0,95311

Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

53583+Р

Кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста N – чол.

813+Р

Кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку – чол.

62+Р


Кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, без кількості вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв), з посиленою військо­во-фізичною підготовкою – чол.

135-Р


Кількість учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту – чол.

Р*10Продовження таблиці 1

Показник

Значення

Кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – чол.

69+Р

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання – чол.

125+Р

Кількість одиноких непрацездатних громадян України, які по­требують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

1095,66


Прогнозний обсяг видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома по усіх місцевих бюд­жетах — тис. грн

758 413,4


Кількість одиноких непрацездатних громадян міста N, які потребують соціальної допомоги вдома, за станом на 01.01.2007 — тис. чол.

1,049+Р/10


Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Рес­публіки Крим та обласного значення або району у розрахунку на одного жителя — грн

8,06

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на душу наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці — грн

5,49

^ ДОДАТОК Ж

(довідковий)


Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами


^ 1 Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів .

Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету міста обласного значення формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

Розрахунок обсягу таких доходів проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до бюджету за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді в наслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевої ради.

Розрахунок прогнозованого обсягу доходів, закріплених за місцевим бюджетом , проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, за такою формулою

, (Ж.1)

де - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми), який розраховується за формулою

, (Ж.2)

де , (Ж.3)

де . (Ж.4)

- попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (розрахованого за методом екстраполяції);

- індекс адміністративно-територіальної одиниці, розрахований за методом екстраполяції;

, , , - індекс відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, розрахованого за формулою

(Ж.5)

і т.д.,

де - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

, , ,, , - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

, , , , , - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базового періоду;

, , ,, , - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим).

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку нарощують
обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання (SD(izak)) визначається за такою формулою:при

при (Ж.6)

при ,

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за формулою

, (Ж.7)

де - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів) у поточному році, закріплених за бюджетом адміністративно-територіальної одиниці, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, розрахований Мінфіном на рік, що передує планованому з урахуванням змін;

- усереднений коефіцієнт зростання обсягу доходів місцевих бюджетів, збільшений на індекс-дефлятор, значення якого на 2008 рік для бюджетів міст обласного значення - 145,6;

- коефіцієнт, що дорівнює індексу-дефлятору на прогнозований рік.

Для недопущення зміни прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами , визначається за такою формулою

, (Ж.8)

де - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період;

- обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, який розраховується за формулою:

(Ж.9)

при або при.

(Ж.10)

при або при та або при ,

де - обсяг доходів, що враховується при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів на 2008 рік без податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, за питомою вагою якого розподіляється обсяг доходів, необхідний для відновлення балансу загального ресурсу місцевих бюджетів;

- обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення балансу загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

, (Ж.11)

де - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами з урахуванням показника стимулювання на прогнозований період;

- обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу для кожної адміністративно-територіальної одиниці.

^ 2 Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів


Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня - освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (V(i)), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, складає суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

, (Ж.12)

де - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;
- розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;

- розрахунковий обсяг видатків на освіту;

- розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

- розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

- розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

- розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

- розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів;


^ 2.1 Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста обласного значення на утримання органів управління (V(ymi)) визначається за такою формулою


, (Ж.13)

де - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, з бюджетів міст обласного значення, який визначається за такою формулою


, (Ж.14)

де - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний період;

- додатковий обсяг видатків бюджету міста обласного значення згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

- частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткового коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів. На 2008 рік дорівнює 0,38787;

- коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста;

- чисельність наявного населення міста обласного значення
станом на 1 січня 2007 р.;

- коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня 2007 року. Для решти міст розмір дорівнює 1.


Таблиця 1 - Розмір коригувального коефіцієнта для міст обласного значення на 2008 рік

Чисельність наявного населення міста обласного значення станом на 1 січня 2008 року, тис. осіб

Коригувальний коефіцієнт

Понад 1500

0,64

1101-1500

0,68

1001-1100

0,73

701-1000

0,77

501-700

0,82

401-500

0,87

351-400

0,91

301-350

0,96

251-300

1

201-250

1,05

151-200

1,09

101-150

1,14

81-100

1,19

31-80

1,23

До 30

1,27
1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Логістика» / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання та самостійної роботи з дисципліни «Управління захистом комерційної...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи