Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Сторінка1/4
Дата15.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни

Місцеві фінанси”


для студентів спеціальності 6.050100 “Фінанси”

заочної форми навчання та слухачів ФПФ


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Місцеві фінанси” / Укладачі: Н.В. Котенко, Т.О. Ілляшенко, К.В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.
^

Кафедра фінансівПрактичне заняття 1


Формування і використання коштів місцевих бюджетів як визначальна мета органів місцевого самоврядування в Україні


Мета заняття – засвоїти механізм формування і використання коштів місцевих бюджетів, управління їх збалансованістю, та дослідити організацію процесу фінансового вирівнювання через надання міжбюджетних трансфертів.


Питання для обговорення:


 1. Система місцевих бюджетів

  1. Дайте визначення поняттям бюджет, бюджетна система, бюджетний устрій, місцевий бюджет.

  2. Охарактеризуйте складові та структуру системи місцевих бюджетів.

  3. Вкажіть основні ознаки спеціального фонду місцевого бюджету та його переваги порівняно із загальним фондом.

  4. Що таке місцевий бюджетний період, та на який термін він може бути призначений за різних обставин?

  5. Охарактеризуйте принципи формування бюджетної системи в Україні.
 1. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

  1. Визначте поняття місцеві фінансові ресурси та охарактеризуйте їх складові.

  2. Дайте класифікацію доходів місцевих бюджетів за різними ознаками.

  3. Коштами яких цільових фондів можуть розпоряджатися органи місцевого самоврядування?

  4. Які бюджети мають право на отримання власних доходів? Перерахуйте ці доходи.
 1. Видатки місцевих бюджетів

  1. Що таке видатки місцевих бюджетів та на які види вони поділяються?

  2. На основі яких принципів та критеріїв і на які групи здійснюється розмежування видатків між місцевими бюджетами?

  3. Перерахуйте основні види видатків місцевих бюджетів, які не враховуються при визначення обсягів між бюджетних трансфертів.

  4. На основі яких показників відбувається планування видаткової частини місцевого бюджету?
 1. Доходи та видатки бюджету розвитку місцевого бюджету

  1. Вкажіть основні причини відокремлення інвестиційних та поточних бюджетних видатків.

  2. Чим відрізняється бюджет розвитку місцевого бюджету від поточного бюджету? Вкажіть на основні переваги та недоліки бюджету розвитку.

  3. Визначте склад доходів та видатків бюджету розвитку місцевого бюджету та їх структуру.

  4. Яка існує практика застосування бюджету розвитку в сучасній системі місцевих фінансів України.
 1. Дефіцит та профіцит місцевих бюджетів. Управління ними

  1. Як за Бюджетним кодексом визначається дефіцит місцевого бюджету за загальним та спеціальним фондами? Що є основною умовою прийняття місцевого бюджету з дефіцитом?

  2. Які існують регламентовані нормами права дієві механізми управління дефіцитом місцевих бюджетів? Охарактеризуйте їх.

  3. Дайте визначення поняттям бюджетне запозичення та бюджетна позичка. Вкажіть на основні особливості їх впровадження в рамках бюджетного процесу на місцевому рівні.

  4. За яких умов органи місцевого самоврядування можуть вступати у фінансово-кредитні взаємовідносини з суб‘єктами підприємницької діяльності, і як це впливає на місцевий бюджет?
 1. Використання резервного фонду МБ

  1. Чи вповноважені органи місцевого самоврядування створювати резервні фонди відповідних місцевих бюджетів? Якщо так, то вкажіть, яким чином це відбувається.

  2. За якими напрямами можуть використовуватися кошти з резервного фонду місцевого бюджету?

  3. Вкажіть переваги та недоліки формування резервних фондів коштів місцевих бюджетів?

  4. Який орган приймає рішення стосовно виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету за тих чи інших обставин?
 1. Поняття та типи міжбюджетних відносин

  1. Дайте визначення поняттю міжбюджетних відносин, вкажіть на суб‘єкт, об‘єкт та причини виникнення міжбюджетних відносин в Україні.

  2. Охарактеризуйте основні типи міжбюджетних відносин.

  3. Які інструменти бюджетного регулювання традиційно використовують в Україні?

  4. Що таке регулюючі доходи місцевого бюджету? Як вони впливають на систему між бюджетних відносин?

 2. Системи між бюджетних трансфертів

  1. Які основні вимоги до побудови системи міжбюджетних трансфертів були сформульовані Дж. Мак-Мастером?

  2. Дайте визначення поняттю грант. Які основні види грантів ви знаєте?

  3. Які види міжбюджетних трансфертів визначає Бюджетний кодекс України?

  4. Яким чином проходить процес визначення та затвердження між бюджетних трансфертів в Україні? Які органи влади приймають в ньому участь?

  5. Дайте визначення поняттю дотації. Охарактеризуйте відомі вам види дотацій.

  6. Що таке субвенція? Які існують умови надання субвенцій?

  7. Охарактеризуйте передбачені Бюджетним кодексом України види субвенцій між різними рівнями бюджетної системи.

  8. Які існують бюджетні субсидії? Чи використовуються бюджетні субсидії в Україні?


Практичні вправи:


Завдання 1.1 Необхідно зазначити, до якого бюджету зараховуються названі нижче доходи:

 1. кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарсь­кого призначення, що перебувають у комунальній власності об­ласті;

 2. надходження від реалізації комунального майна міста;

 3. надходження від податку на прибуток підприємств комуна­льної власності міста з районним поділом;

 4. надходження в розмірі 25 % від загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території селища;

 5. надходження від відчуження частки державного майна;

 6. надходження від комунального податку, що справляється на території міста районного значення;

 7. суми процентів за користування тимчасово вільними бю­джетними коштами міста державного значення;

 1. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності територіальної грома­ди міста Києва;

 1. надходження від продажу комунального майна району;

 1. надходження від податку з реклами, що справляється на те­риторії міста обласного значення;

 2. плата за землю, що справляється на території району міста державного значення.


Завдання 1.2 Необхідно вказати, до якого бюджету треба віднести такі видатки:

 1. утримання дитячих садків комунальної власності району в місті;

 2. утримання державної пожежної охорони в місті Канів;

 3. утримання поліклініки районного управління охорони здо­ров'я;

 4. утримання Національної академії наук України;

 5. утримання обласного суду;

 6. утримання Академії аграрних наук України;

 7. видатки на проведення виборів народних депутатів України;

 8. утримання дитячого садка, що належить підприємству Мі­ністерства промислової політики;

 9. утримання Київського економічного технікуму КНЕУ;

 10. поповнення книжкового фонду районного Будинку культури;

 11. будівництво загальноосвітньої школи-інтернату в сільській місцевості.


Завдання 1.3 Необхідно зазначити, як розподіляються між окремими видами місце­вих бюджетів такі видатки:

 1. утримання апарату обласних і районних рад;

 2. харчування дітей у школах;

 3. утримання судово-медичної експертизи;

 1. виплата заробітної плати працівникам місцевої пожежної охорони;

 1. утримання первинної амбулаторно-поліклінічної допомоги;

 1. утримання загальноосвітньої середньої школи сільської мі­сцевості;

 1. утримання місцевої бібліотечної справи;

 2. утримання місцевих будинків культури;

 3. утримання шкіл-інтернатів;

 1. утримання органів місцевого самоврядування;

 2. утримання і розвиток місцевої музейної справи.Ситуаційні завдання::


Задача 1.1 Планування дохідної частини місцевого бюджету.


Розрахувати річний прогнозований обсяг доходів загального фонду бюджету району міста, виходячи з показників попереднього року, та одержаних даних від підприємств, організацій, установ, і записати результати в табл. 3.1. Визначити відхилення пропозицій району міста від контрольних показників, одержаних від Головно­го фінансового управління міської державної адміністрації.


Таблиця 1.1 - Розрахунок надходжень доходів до бюджету району у місті на наступний бюджетний рік


Код

Доходи місцевого бюджету

Контрольні

показники,

тис. грн

Пропозиції району міста,

тис. грн

Відхилення, тис. грн

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

11010000Податок на доходи фі­зичних осіб

261 999,0

Визначити

Визначити

Норматив відрахувань, %

12,9

Визначити

ВизначитиПродовження табл.1.1
Сума надходжень

33 797,9

Визначити

Визначити

14060300

Плата за державну ре­єстрацію суб’єктів під­приємницької діяльно­сті, що справляється виконавчими органами місцевих рад

290,0

Визначити

Визначити

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгі­влі алкогольними на­поями та тютюновими виробами

1 050,0

Визначити

Визначити

14070000

Плата за торговий па­тент на деякі види підприємницької дія­льності

5 405,0

Визначити

Визначити

16050000

Єдиний податок у час­тині, що належить від­повідним бюджетам

9 900,0

Визначити

Визначити

22090000

Державне мито в час­тині, що належить від­повідним бюджетам

1 420,0

Визначити

Визначити

23000000

Надходження штрафів

100,0

Визначити

Визначити
Разом (без податку на доходи фізичних осіб)

Визначити

Визначити

Визначити

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів оїбюджетних трансфертів

11020200

Податок на прибуток підприємств комуналь­ої власності

2 400,0

Визначити

Визначити

12020000

Податок з власників автотранспортних засобів, самохідних машин і механізмів

1600,0

Визначити

Визначити

14060100

Податок на промисел

40,0

Визначити

Визначити

13050000Плата за землю

29 616,0

Визначити

Визначити

Норматив відрахувань, %

40

Визначити

Визначити

Сума надходжень

11 846,4

Визначити

Визначити

16010000

Місцеві податки і збори

5 300,0

Визначити

Визначити

21040000

Надходження до бюд­жету сум відсотків бан­ків за користування тим­часово вільними кош­тами

175,0

Визначити

Визначити

22080000

Плата за оренду май­нових комплексів, що перебувають у кому­нальній власності

250,0

Визначити

Визначити

24060300

Інші надходження

3 094,0

Визначити

Визначити


Продовження табл.1.1

Разом(без плати за землю)

Визначити

Визначити

Визначити

Усього доходів (загальний фонд)

Визначити

Визначити

Визначити


Для визначення прогнозованого обсягу доходів бюджету ра­йону міста необхідно здійснити розрахунки кожного виду дохо­дів на підставі даних таблиць 1.2—1.11.

Необхідно також розрахувати рівень виконання районного бюджету району міста в розрізі доходів та прогнозний показник надходжень до бюджету. Використати прогнозний показник над­ходжень для розрахунку фінансовим управлінням доходів бю­джету району міста на наступний бюджетний рік.


Таблиця 1.2 – Розрахунок надходження податку на прибуток


Показники

Поточний бюджетний рік

Прогноз

на наступний

бюджетний

рік

Затверджені

рішенням

про місцевий

бюджет

Очікуване

виконання за рік

Очікуваний

рівень виконання, %

1 Прибуток, отриманий підприємствами комуна­льної власності, тис. грн

12 333,0

13 330,0

Визначити

12 900,0

2 Пільги, які згідно з

чинним законодавством, ураховуються у змен­шенні прибутку, тис. грн

1 200,0

2 550,0

Визначити

2 250,0

3 Оподатковуваний прибуток, тис. грн

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

4 Умовна ставка податку, %

25

25

Визначити

25

5 Сума податку па при­буток, тис.грнВизначити
6 Пільги, які згідно з чинним законодавством, ураховуються у змен­шенні податкового зо­бов'язання, тис. грн

890,0

884,0

Визначити

782,0

7 Сума податку на при­буток, який надходить до місцевого бюджету, тис. грн

Визначити

Визначити

Визначити

ВизначитиТаблиця 1.3 - Розрахунок надходжень плати за землю


Показники

Сума

1 Загальна площа землі, яка оподатковується, тис. га

1,70

2 Середня ставка податку, грн /1 га

21 667,50

3 Площа землі, яка оподатковується за середньою ставкою , тис. га

0,43

4 Сума сплати за землю, розрахована за серед­ньою ставкою, тис. грн

Визначити

5 Грошова оцінка вартості решти земель району міста, тис. грн

2 751772,5

6 Сума плати за землю, стягнена згідно з їх гро­шовою оцінкою(1% від суми грошової оцінки) , тис. грн

Визначити

7 Розмір наданих пільг, тис. грн

8 451,70

8 Сума плати за землю, яка надійде до міського бюджету, тис. грн

Визначити

9 Норматив відрахувань до бюджету району міста, %

40

10 Сума плати за землю, яка надійде до бюджету району міста, тис. грн

ВизначитиТаблиця 1.4 – Розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб


Показники

Поточний бюджетний рік

Прогноз

на наступний

бюджетний

рік

Затверджені

рішенням

про місцевий

бюджет

Очікуване

виконання

за рік

Очікуваний

рівень виконання, %

1 Фонд оплати праці робітників, службовців, працівників малих під­приємств та галузі сіль­ського господарства, тис. грн

1125000,0

1159000,0

Визначити

1 186 000,0

2 Умовна середня ста­вка нарахування подат­ку, %

13

13

Визначити

13

3 Сума податку на до­ходи, тис. грн

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

4 Податок з доходів від підприємницької діяль­ності та інших доходів, тис. грн

41090,8

40 526,0

Визначити

30 900,0

5 Фіксований податок — усього, тис. грн

718,2

720,0

Визначити

600,0

6 Разом податок на до­ходи фізичних осіб, тис. грн

Визначити

Визначити

Визначити

Визначити

7 Норматив відрахувань до бюджету району міста, %

12,9

12,9

Визначити

12,9


Продовження табл. 1.4

8 Сума податку на доходи фізичних осіб, яка надійде до бюджету району міста, тис. грн

Визначити

Визначити

Визначити

ВизначитиТаблиця 1.5 – Розрахунок надходжень податку на промисел


Показники

Сума

1 Кількість платників податку на промисел, громадян

983

2 Кількість разів здійснення діяльності протягом року

1,13

3 Кількість придбаних одноразових патентів протя­гом року, шт.

Визначити

4 Середня вартість задекларованих товарів одним платником, грн

360,00

5 Ставка податку, %

10

6 Середня вартість патенту , грн

Визначити

7 Сума податку, тис. грн

ВизначитиТаблиця 1.6 - Розрахунок надходжень єдиного податку для суб‘єктів малого підприємництва


Показники

Сума, тис. грн

1 Сума податку, сплачена юридичними особами

3 900,0

2 Сума податку, сплачена фізичними особами

6 000,0

Разом

ВизначитиТаблиця 1.7 – Розрахунок надходжень податку з власників транспортних засобів


Показники

Сума, тис. грн

1 Надходження податку:

з юридичних осіб

з фізичних осіб


569,0

1 030,0

2 Пільги з податку:

з юридичних осіб

з фізичних осіб


0

0

3 Сума податку, що зараховується до доходів бюджету

ВизначитиТаблиця 1.8 – Розрахунок надходжень плати за торговий патент


Показники

Сума, тис. грн

1 Плата за придбання торгового патенту на здійснення

роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами

476,0

2 Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій у роздрібній торгівлі, сплачена юридичними особами

1 945,0

3 Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними ціннос­тями

365,0

4 Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з падання послуг у сфері грального бізнесу

540,0

5 Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами

42,0

6 Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське хар­чування), сплачена фізичними особами

115,0

7 Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами

1 410,0

8 Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське хар­чування), сплачена юридичними особами

489,0

9 Плата за придбання пільгового торгового патенту на

здійснення торговельної діяльності

6,0

10 Плата за придбання короткотермінового торгового па­тенту на здійснення торговельної діяльності

0,0

11 Плата на придбання спеціального торгового патенту па здійснення торговельної діяльності

0,0

12 Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг

0,0

13 Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фі­зичними особами

12,0

14 Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами

200,0

15 Плата за придбання торгового патенту на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, сплачена фізичними особами

0,0

16 Усього плати за торговий патент на деякі види під­приємницької діяльності

ВизначитиТаблиця 1.9 – Розрахунок надходжень місцевих податків і зборів


Показники

Поточний бюджетний рік

Прогноз

на наступний

бюджетний

рік, тис. грн

Затверджені рішенням

про місцевий бюджет, тис. грн

Очікуване

виконання

за рік,

тис. грн

Очікуваний

рівень виконання, %

1 Податок з реклами

404,4

412,2

Визначити

424,035

2 Комунальний податок

1 873,0

1 871,0

Визначити

1 871,5

3 Готельний збір

489,350

499,15

Визначити

497,325

4 Збір за паркування ав­томобіля

23,9

25,855

Визначити

26,175

5 Ринковий збір

1 552,3

1625,79

Визначити

1 620,95

6 Збір за видачу ордера на квартиру

14,345

15,0

Визначити

13,0875

7 Збір за право використан­ня місцевої символіки

648,7

648,7

Визначити

680,55

8 Збір за право проведення місцевих аукціонів

2,135

2,1

Визначити

2,0175

9 Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів тор­гівлі та сфери послуг

94,6

92,55

Визначити

99,360

10 Разом місцевих податків і зборів

Визначити

Визначити

Визначити

ВизначитиТаблиця 1.10 – Неподаткові надходження


Показники

Поточний бюджетний рік

Прогноз на наступний бюджетний рік, тис. грн

Затверджені рішенням

про місцевий бюджет, тис. грн

Очікуване

виконання

у поточному

році, тис. грн

Рівень

виконання

щодо плану, %

1 Плата за державну ре­єстрацію суб'єктів під­приємницької діяльності

248,0

245,0

Визначити

290,0

Продовження табл.1.10

2 Плата за ліцензії на право роздрібної торгі­влі алкогольними на­поями та тютюновими виробами

1 038,8

1 075,3

Визначити

1 050,0

3 Надходження до бюд­жету сум відсотків банків за користування тим­часово вільними бюд­жетними коштами

160,0

175,0

Визначити

162,5

4 Плата за оренду кому­нального майна

250,0

250,0

Визначити

200,0

5 Державне мито

1 380,0

1 430,0

Визначити

1420,0

6 Адміністративні штра­фи та інші санкції

175,6

114,0

Визначити

100,0

7 Інші надходження

108,0

100,5

Визначити

Визначити


На основі наведених вище показників визначити рівень вико­нання бюджету поточного року в частині неподаткових надхо­джень. Визначити суму інших надходжень, скориставшись дани­ми табл. 1.11.


Таблиця 1.11 – Розшифрування доходів за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження»


Показники

Сума, тис. грн

1 Погашення фінансової допомоги минулих років

57,5

2 Повернення коштів для відновлення бюджетних видатків

35,5

3 Інші платежі

1,0

Разом

Визначити  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Мета заняття –засвоїти сутність місцевих фінансів через визначення їх поняття, історичних етапів розвитку, функцій та стандартів...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" icon3. грошові надходження підприємств
...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні рекомендації щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінанси 1” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до проведення курсу практичних занять
Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»,...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \" Місцеві фінанси\" для студентів спеціальності 050100 \"Фінанси\" iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи