Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси»
Скачати 277.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси»
Дата15.09.2012
Розмір277.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з курсу «Бухгалтерський облік»


для студентів спеціальності 7.050104. «Фінанси»

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДу

2006


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л.Б. Рябушка. – Суми: Вид-во СумДу,2006.- 22 с.


Кафедра фінансів


1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Метою виконання курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань студентів з даної дисципліни, розвиток навичок самостійної творчої роботи, досягнення вміння аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

У результаті підготовки до написання курсової роботи студенти повинні:

- ЗНАТИ основи теорії та організації бухгалтерського обліку на підприємствах; законодавчі та нормативні акти, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, системи та форми бухгалтерського обліку, методологію та методику ведення обліку власного капіталу, необоротних активів підприємства, запасів і зобов’язань;доходів, витрат та фінансових результатів; документи фінансової звітності підприємств різної організаційної форми та форми власності.

- ВМІТИ використовувати Міжнародні та Національні стандарти бухгалтерського обліку, відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, правильно і грамотно оформляти документацію бухгалтерської звітності підприємств, складати фінансову, податкову та статистичну звітність, орієнтуватися в процесі організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різної організаційної форми та форми власності.

Курсова робота характеризується єдністю цілей і задач. У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати високий рівень знань, виявити уміння і навички у виконанні планово-економічних розрахунків, уміння грамотно і системно розв’язувати задачі. Курсова робота складається з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині необхідно висвітлити теоретичний аспект запропонованої теми, відмітити все нове, що є в науковій літературі, провести аналіз податкового і бухгалтерського законодавств, визначити існуючі проблеми і позначити шляхи їх вирішення. Практична частина курсової роботи полягає у розв’язанні наскрізної задачі за всім курсом бухгалтерського обліку. Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4. Робота оформляється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також з урахуванням діючого стандарту ДСТУ 3008-95. Курсова робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в такій послідовності:

 1. титульний аркуш;

 2. розгорнутий план роботи;

 3. практична частина (методичні вказівки до її виконання та умови наскрізної задачі наведені в розділі 2);

 4. перелік посилань.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

 1. ознайомлення з темою теоретичної частини курсової роботи;

 2. добору та аналізу літератури за запропонованою темою, складання попереднього плану курсової роботи;

 3. консультації з викладачем, затвердження остаточного плану курсової роботи;

 4. написання тексту теоретичної частини роботи згідно з вимогами до її оформлення;

 5. розв’язання наскрізної задачі практичної частини роботи;

 6. подання роботи для перевірки викладачу;

 7. ознайомлення із зауваженнями викладача, виправлення помилок (за їх наявності), повторного подання курсової роботи;

 8. захисту курсової роботи

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить основні дані про роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за встановленою формою за допомогою ЕОМ. Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А.

Тематика теоретичної частини курсової роботи наведена в додатку Б. Вибір теми здійснюється згідно з порядковим номером студента за списком групи. Студент може вибирати і іншу тему курсової роботи, погодивши її з викладачем.

Теоретична частина курсової роботи обов’язково має містити огляд літератури із запропонованого питання. В огляді літератури студент повинен відмітити основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, систематизувати інформаційні джерела, критично їх оцінити, відокремити найбільш суттєві положення, визначити головне в сучасному стані проблеми. Матеріали теоретичної частини слід систематизувати в певній логічній послідовності. Критично висвітлюючи роботи попередників автор, повинен назвати ті питання, що залишаються невирішеними. Доцільно закінчити цей розділ висновками щодо необхідності проведення досліджень в даній галузі та запропонувати своє бачення вирішення існуючих проблем.

Загальний обсяг теоретичної частини роботи повинен складати не менше 25 сторінок формату А4.

Перелік посилань становить одну із суттєвих частин курсової роботи і відбиває самостійну творчу роботу студента. Перелік посилань складається з такої послідовності:

1 Закони України.

2 Укази Президента України.

3 Декрети і Постанови Кабінету Міністрів України.

4 Положення, накази, інструкції, а також інші нормативні документи.

5 Спеціальна література і статті в періодичних виданнях.

Перелік посилань повинен містити не менше, ніж 15 джерел, з обов’язковим використанням нормативно-правових джерел, що стосуються вибраної теми. Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов’язково повинен дати посилання на те, звідки взято наведені матеріали. Робота повинна бути виконана акуратним розбірливим почерком або роздрукована на принтері. Роботи, що не відповідають цим вимогам, повертаються на доопрацювання без перевірки.

Загальний обсяг роботи разом з практичною частиною повинен складати: 35—40 аркушів рукописного тексту, або 30—35 аркушів (А.4) машинописного або комп'ютерного тексту.


 1. ^ ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  1. Загальні вказівки до виконання практичної частини


Виконання практичної частини курсової роботи здійснюється в такій послідовності:

 1. записується умова наскрізної задачі згідно з варіантом, який вибирається, таким чином: студенти, чий номер у списку групи є непарним, вибирають 1-й варіант задачі, а студенти, номер яких у списку групи є парним, вибирають 2-й варіант задачі;

 2. на підставі початкових даних складається баланс на початок звітного періоду;

 3. складається журнал господарських операцій;

 4. проставляється кореспонденція рахунків у журналі реєстрації господарських операцій;

 5. складаються розрахункові відомості заробітної плати:

 • працівників, зайнятих виробництвом продукції;

 • працівників управління цехом;

 • адміністративного персоналу;

 1. після визначення розмірів всіх нарахувань та відрахувань із заробітної плати працівників підприємства ці суми проставляють у журнал реєстрації господарських операцій;

 2. відкриваються схеми рахунків і записуються у них початкові сальдо. Кожну господарську операцію із журналу господарських операцій розносять у схеми рахунків. Розраховують обороти і кінцеві сальдо з кожного рахунка, визначаючи та заповнюючи невідомі суми в журналі господарських операцій із закриття звітного періоду та визначення фінансових результатів діяльності підприємства;

 3. складається оборотна відомість;

 4. складається шахова відомість;

 5. складається баланс за формою №1.2.2 Умови наскрізної задачі для виконання практичної частини курсової роботи


Вихідні дані:

на підприємстві станом на 1.10.200N року є такі залишки господарських засобів та джерел їх утворення:

грн

Господарські засоби і джерела їх утворення

Варіант

І

ІІ

1 Основні засоби


10807,73

10974,40

2 Знос основних засобів


1000,00

1209,49

3 Сировина і матеріали


541,96

346,40

4 Паливо


4,36

4,36

5 Запасні частини


957,98

1,19

6 Незавершене виробництво


10950,89

4079,75

7 Витрати майбутніх періодів


377,43

579,51

8 Каса


3,78

0,11

9 Розрахунковий рахунок


13745,09

10557,56

10 Короткострокові депозити в банку

9000,00

10500,00

11 Розрахунки з покупцями і замовниками

6772,69

15280,47

12 Розрахунки з виданих авансів

261,94

261,94

13 Розрахунки з Фондом соціального страхування з безробіття (переплата)

1,40

1,21

14 Розрахунки з ПДВ (переплата)


802,15

205,91

15 Розрахунки з податку на прибуток (переплата)

617,74

237,95

16 Розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності

0,25

0,30

17 Розрахунки з Пенсійним фондом (зобов’язання)

1,71

-

18 Розрахунки з підзвітними особами (кредиторська заборгованість)

21,72

-

19 Розрахунки з персоналом за іншими операціями (видані позички працівникам)

8300,00

3761,00

20 Статутний фонд


10626,13

10626,13

21 Нерозподілений прибуток


51717,00

44955,84

22 Нематеріальні активи


221,67

-Підприємством за жовтень 200N року здійснені такі господарські операції:


Номер по порядку

Зміст операції

Д

К

Варіант

I

II

1

Отримані від постачальника основні засоби1050,00

1120,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ210,00

224,00

3

Відображено вартість посередницьких послуг, пов'язаних із придбанням основних засобів115,00

230,00

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ23,00

46,00

5

Оплачено придбані основні засоби із

розрахункового рахунка1260,00

1344,00

6

Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення118,00

170,10

7

Оприбутковані матеріали від постачальників53,10

81,20

8

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ10,62

16,24

9

Оприбутковані МШП від постачальників450,00

300,00

10

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ90,00

60,00

11

Оплачено придбані виробничі матеріали і МШП із розрахункового рахунка603,72

457,44
Нарахована заробітна плата:

12

Працівникам, зайнятим виробництвом продукції, а саме:

Іванов В.О. –

Петров М.І. –

Сидоров М.О. –

Кудряшов О.П. –
3000,00

750,00

650,00

925,00

675,00


2700,00

700,00

600,00

725,00

675,00

13

Працівникам апарату управління цехом:

Кедрін В.О. –

Миронов П.Г. –

Смирнова А.І. –
2200,00

1000,00

725,00

475,00


2500,00

1200,00

730,00

570,00

14

Працівникам адміністративно-управлінського персоналу:

Кравченко М.О. –

Голуб В.І.
2000,00


1200,00

800,00


1700,00


1100,00

600,00
Розраховано нарахування на фонд заробітної плати
У Пенсійний фонд:

15

Працівникам, зайнятим виробництвом продукціївизначити

визначити

16

Працівникам апарату управління цехомвизначити

визначити

17

Працівникам адміністративно-управлінського персоналувизначити

визначити
На соціальне страхування з тимчасової непрацездатності:

18

Працівникам,

зайнятим виробництвом продукціївизначити

визначити

19

Працівникам апарату управління цехомвизначити

визначити

20

Працівникам адміністративно-управлінського персоналувизначити

визначити
На страхування з безробіття:визначити

визначити

21

Працівникам, зайнятим виробництвом продукціївизначити

визначити

22

Працівникам апарату управління цехомвизначити

визначити

23

Працівникам адміністративно-управлінського персоналувизначити

визначити
На страхування від нещасних випадків на виробництві (клас ризику 15)

24

Працівникам, зайнятим виробництвом продукціївизначити

визначити

25

Працівникам апарату управління цехомвизначити

визначити

26

Працівникам адміністративно-управлінського персоналувизначити

визначити
Нараховані утримання із заробітної плати:

27

У Пенсійний фондвизначити

визначити

28

На соціальне страхування з безробіттявизначити

визначити

29

Прибутковий податоквизначити

визначити

30

Соціальне страхування з тимчасової непрацездатностівизначити

визначити

31

Отримано гроші з банку за чеком для виплати заробітної плативизначити

визначити

32

Виплачена з каси заробітна платавизначити

визначити

33

Депоновано суми вчасно невиплаченої заробітної плати директора

Кравченко М.О.визначити

визначити

34

Повернення грошей на розрахунковий рахунок з касивизначити

визначити

35

Видано позичку працівникові підприємства з каси500

300

36

Отримана на розрахунковий рахунок дебіторська заборгованість від покупців6000

15000

37

Отримано грошові кошти на відрядження з каси підприємства300

100

38

Затверджено авансовий звіт з відрядження директора підприємства300

100

39

Отримано готову продукцію на склад з цеху10000

2000

40

Реалізовано продукцію покупцям15000

15000

41

Нараховане податкове зобов'язання з ПДВ2500

2500

42

Списано собівартість реалізованої продукції7000

1000

43

Отримані грошові кошти за відвантажену продукцію15000

15000

44

Закриваємо рахунок 90

45

Закриваємо рахунок 91

46

Закриваємо рахунок 92

47

Закриваємо рахунок 70

48

Закриваємо рахунок 79 – визначаємо фінансовий результатДодаток А

(обов’язковий)

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Бухгалтерський облік”


НА ТЕМУ

„Облік запасів”


Викладач ____________________ В.М. Петрова

(підпис)


Студент ____________________ М.О. Миронов

(підпис)


Група Ф32


Варіант за списком 23


Суми 2006


Додаток Б

(обов’язковий)

^ Перелік тем теоретичної частини курсової роботи

(тема вибирається згідно з номером студента за списком групи)


1 Система бухгалтерського обліку в Україні.

2 Основні принципи та вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 1. Бухгалтерський облік, його суть і значення.

 2. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів.

 3. Облік надходження необоротних активів та витрат на їх утримання.

 4. Амортизація основних засобів.

 5. Облік оренди необоротних активів.

 6. Організація та особливості обліку фінансових інвестицій.

 7. Загальні принципи обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

 8. Облік вибуття необоротних активів.

 9. Правові засади регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

 10. Облік доходів, витрат та результатів операційної діяльності.

 11. Облік доходів, витрат та результатів фінансових операцій та іншої звичайної діяльності.

 12. Облік доходів, витрат і результатів від надзвичайних подій та за будівельними контрактами.

 13. Облік розрахунків за податками і платежами.

 14. Облік податку на прибуток.

 15. Облік податку на додану вартість.

 16. Організація підготовки і подання фінансових звітів.

 17. Баланс як форма фінансової звітності.

 18. Організація підготовки та подання звіту про фінансові результати.

 19. Методика складання звіту про власний капітал.

 20. Визначення, класифікація та визнання запасів.

 21. Облік запасів.

 22. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.

 23. Облік фінансових інвестицій.

 24. Облік дебіторської заборгованості.

 25. Облік власного капіталу.

 26. Визнання, оцінка, класифікація та облік зобов’язань.

 27. Облік поточних зобов’язань.

 28. Облік довгострокових зобов’язань.

31 Облік наявносі та руху нематеріальних активів.

32 Облік зносу та нарахування амортизації основних фондів.

33 Облік ремонту основних фондів.

34 Інвентаризація та переоцінка основних засобів.

35 Економічний характер, методика та техніка складання фінансової звітності.

36 Облік придбання запасів та формування їх собівартості.

37 Порядок розрахунків з постачальниками.

38 Облік наявності та руху запасів на складах і в бухгалтерії

39 Інвентаризація запасів.

40 Облік МШП на складах і в бухгалтерії

41 Методика розрахунку зносу МШП та порядок їх списання.

42 Документальне оформлення та облік використання відпрацьованого часу.

43 Документальне оформлення та облік використання основної заробітної плати.

44 Документальне оформлення та облік використання додаткової заробітної плати.

45 Документальне оформлення та облік невикористаного робочого часу.

46 Облік розрахунків із робітниками.

47 Склад та класифікація витрат на виробництво.

48 Облік матеріальних витрат для виробництва продукції.

49 Склад та облік прямих витрат.

50 Склад, облік та розподіл непрямих витрат.

51 Облік та оцінка незавершеного виробництва.

52 Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

53 Нормативний метод обліку витрат на виробництво.

54 Облік наявності та руху напівфабрикатів у виробництві.

55 Облік витрат на допоміжному виробництві.

56 Документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції.

57 Облік відвантаженої продукції, зроблених робіт, послуг.

58 Облік реалізації продукції.

59 Облік реалізації робіт, послуг.

60 Облік розрахунків із підзвітними особами.

61 Облік нематеріальних активів.

62 Облік капітальних інвестицій.

63 Облік поточної та довгострокової дебіторської заборгованості.

64 Облік оборотних активів.

65 Облік наявності та руху грошових коштів у касі.

66 Облік наявності та руху грошових коштів на рахунках у банку.

67 Облік витрат і доходів майбутніх періодів.

68 Облік валютних коштів та розрахункових операцій.

69 Облік вексельних операцій.

70 Облік цінних паперів.

71 Порядок формування та облік уставного капіталу на підприємствах різної форми власності.

72 Порядок формування та облік пайового капіталу.

73 Порядок формування та облік додаткового капіталу

74 Склад та порядок формування власного капіталу підприємства.

75 Порядок розрахунку фінансових результатів та використання прибутку.

76 Принципи побудови фінансового обліку на підприємстві.

77 Принципи побудови управлінського обліку на підприємстві.

78 Принципи побудови податкового обліку на підприємстві.

79 Методика складання фінансової звітності підприємства.

80 Методика складання податкової звітності підприємства.

81 Методика складання статистичної звітності.

82 Порядок нарахування та сплати податків на підприємстві.

83 Склад та порядок обліку довгострокових зобов’язань.

84 Склад та порядок обліку поточних зобов’язань.

85 Загальна економічна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

86 Історія обліку, теорії обліку та її критичний аналіз.

87 Етичні та психологічні аспекти роботи бухгалтера.

88 Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх розвиток.

89 Первинний облік: аналіз складу та напрямки розвитку.

90 Сутність інформаційних систем розвитку бухгалтерського обліку.

91 Технологія та організація процесу аналізу.

92 Використання інформації первинного обліку в процесі аналізу.

93 Загальні принципи організації обліку на підприємствах з іноземними інвестиціями.

94 Облік імпорту, експорту товарів, робіт та послуг.

95 Облік товарообмінних (бартерних) операцій.

96 Особливості обліку в бюджетних організаціях.

97 Особливості обліку в сфері торгівлі.

98 Облік орендних операцій.

99 Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною.

100 Порівняльний аналіз систем бухгалтерського обліку різних країн світу.Список рекомендованої літератури


1. Алексеева А. Учет вексельных операций // Дебет. Кредит. - 2001.-№2.-С.48.

2. Бондарева О. Рух грошових коштів у руслі звітності – 2004//Бухгалтерія.-2005.-№5(31січня).-С.76-88.

3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2002.-С.617-680.

4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ЖІТІ,2001.-С.414-425.

5. Бутинець Ф.Ф.Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2002.-592с.

6. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2002.-С.297-340.

7. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад.

Я. Кавторєва, Ф. Федорченко. – 10-те вид., перероб. і доп. – Харків.: Фактор, 2004. – 524 с.

8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ за ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс – Клуб”, 2001. – 832 с.

9. БДО Баланс-Аудит// www. Bdo.com. ua.

10. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

11. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

12. Городянська Л. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві // Бухгалтерський облік та аудит. - 2003. №6. -С.26-36.

 1. Гура Н. Облік основних засобів у житлово-комунальному господарстві // Бухгалтерський облік та аудит. - 2004. - №6. - С.37-42.

 2. Гурский О.С. Расчеты векселями// Бухгалтер 2002.- №6.- С.46.

15. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в поизводственных и торговых предприятиях: Учеб. пособ. – Киев: А.С.К., 2002. – 623 с.

16. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку 2001: Навчальний посібник/За редакцією М.В.Кужельного.-К.:А.С.К.,2001.-С.225-231.

17. Грачева Р. Денежные средства. Расчеты.-К.: Баланс,2001, С. 70-191.

18. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине. - К.; 2002. – 847 с.

19. Загородній А.Г.Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник.-К.: Т-во ”Знання”, КОО,2003.-С.143-149.

20. Закон України від 16.07.99р. №996-XIV”Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, із змінами та доповненнями.

21. Закон Украины «О налоге на прибыль предприятий» № 287/97 ВР от 22.05.97г. (с изменениями и дополнениями).

22. Закон Украины «О лизинге» № 723/97 ВР от 18.12.97г. (с изменениями и дополнениями).

23. Закон Украины «Про отпуска» от 15.11.1996 г. № 504/96 (с изменениями и дополнениями).

24. Закон Украины “О сборе на обязательное социальное страхование» № 2212 –3 от 11.01.2001г.

25. Законом Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22.05.03. №889-1V.

26. Зубілевич С., Мельохіна О. Особливості підготовки фінансової звітності за 2004 рік//Бухгалтерський облік і аудит.-2005.-№1.-С.17-24.

27. Зміни та доповнення до порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок//Все про бухгалтерський облік.-2004.-№56(14червня).-С.20-22.

28. Иванов С. Учет операций с векселями// Дебет. Кредит. - 2001.- № 31.- С.38.

29. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. – СПб.:Питер. – 2001.

30. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-К.: Вища школа,2003.-С.167-172.

31. Кужельный М.В. Теория бухгалтерского учета К.: КНЕУ.- 2001.- 334с.

32. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.:КНЕУ,2001.-С.282-300.

33. Кирсанова Т.А., Рябушка Л.Б. Финансы в системе бухгалтерского учета: Учебное пособие / Под. ред.проф.

В.Н. Бороноса. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2006. – 183 с.

34. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник.-К.: Вид-во „Центр навчальної літератури”,2003.-С.449-490.

35. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.-К.: Вид-во „Центр учбової літератури”,2003.-С.169-175.

36. Массаковський В., Кононенко Т. Концепція обліку в Україні// Бухгалтерський облік і аудит.-2004.-№11.-С.8-14.

37. Матвєєва В. Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування.-2-ге вид.-Харків.:Фактор,2002.-688с.

38. Михайленко Д. Опротестование векселей// Бухгалтер 1999.- №8.- С.59.

39. Наказ Мінфіну України від 22.11.2004р. №731”Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 зі змінами та доповненнями.

40. Національні стандарти бухобліку в Україні.- Львів.: Інтелект.-2000.- 444с.

41. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ:Центр навчальної літератури, 2004. – 464с.

42. Павлюк І.Облік придбання, іншого надходження і будівництва основних засобів // Бухгалтерський облік та аудит. - №11.- 2003.- С.31-38.

43. Партин Г. О. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики. : Навч. посібник. Київ. „Знання”. – 2000.

44. Пархоменко В. Річна фінансова звітність

// Бухгалтерський облік і аудит.-2005.-№1.-С.2-16.

45. Пархоменко В. Складання квартальної фінансової звітності// Бухгалтерський облік і аудит.-2004.-№3.-С.3-8.

46. Пархоменко В. Документальное обеспечений основ бухгалтерського учета // Бухгалтерський учет и аудит. - №3. – 2005. –С.11-15.

47. Петрова С. Бухгалтерський облік: нормативні документи//Вісник податкової служби україни.-2004.-№43(листопад).-С.44-48.


Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з курсу

«Бухгалтерський облік»

для студентів спеціальності 7.050104. «Фінанси»

заочної форми навчання


Укладачі: В. І. Лисиця,

Л. Б. Рябушка


Редактор Н.В. Лисогуб


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Підп. До друку .2006

Формат 60x84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк.. обл..-вид.арк..

Тираж 200пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДУ при сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу політичної економії мають полегшити студентам процес самостійного виконання та правильного оформлення роботи
«Економіка підприємства», 050104 «Фінанси», 050100 «Маркетинг» заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Банківські операції" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4 І оформлюється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи