Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Скачати 150.88 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Дата15.09.2012
Розмір150.88 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки


до виконання курсової роботи з дисципліни

„Ринок фінансових послуг”


для студентів спеціальності

7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д.Г. Михайленко, К.В. Савченко, С.В.Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ,2006.- 21 с.


Кафедра фінансів


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ


Курсова робота є самостійною письмовою роботою. Метою виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” є поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань студентів з даної дисципліни, розвиток навичок самостійної творчої роботи, досягнення вміння аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники тощо.

Курсова робота складається з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині необхідно висвітлити теоретичний аспект запропонованої теми, спробувати якнайкраще описати нові розробки, що з'явилися в науковій літературі, провести аналіз фінансового, податкового і бухгалтерського законодавств, визначити існуючі проблеми і накреслити шляхи їх вирішення. Практична частина курсової роботи полягає у розв’язанні запропонованих задач за курсом ринку фінансових послуг.

Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4. Робота оформляється згідно з методичними вказівками кафедри фінансів, а також з урахуванням діючого стандарту ДСТУ 3008-95.

Курсова робота повинна містити такі основні структурні елементи, розміщені в такій послідовності:

1) титульний аркуш;

2) розгорнутий план роботи;

3) практична частина (методичні вказівки до її виконання та умови задач наведені у розділі 2 цих методичних вказівок);

4) перелік посилань.

^ Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

 1. ознайомлення з темою теоретичної частини курсової роботи;

 2. добору та аналізу літератури за запропонованою темою, складання попереднього плану курсової роботи;

 3. консультації з викладачем, затвердження остаточного плану курсової роботи;

 4. написання тексту теоретичної частини роботи згідно з вимогами до її оформлення;

 5. розв’язання запропонованих задач практичної частини роботи;

 6. подання роботи для перевірки викладачу;

 7. ознайомлення із зауваженнями викладача, виправлення помилок (за їх наявності), повторного подання курсової роботи;

 8. захисту курсової роботи.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і містить основні дані про роботу та її автора. Титульний аркуш заповнюється за встановленою формою (можливо за допомогою ЕОМ). Приклад титульного аркуша наведено в додатку А.

Тематика теоретичної частини курсової роботи наведена в додатку Б. Вибір теми здійснюється згідно з порядковим номером студента за списком групи. Студент може вибрати і іншу тему курсової роботи, узгодивши її з викладачем.

Теоретична частина курсової роботи обов’язково має містити огляд літератури за запропонованою проблематикою. В огляді літератури студент повинен накреслити основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, систематизувати інформаційні джерела, критично їх оцінити, відокремити найбільш суттєві положення, визначити головне в сучасному стані проблеми. Матеріали теоретичної частини слід систематизувати в певній логічній послідовності. Критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен спробувати накреслити ті питання, що залишаються невирішеними. Доцільно закінчити цей розділ висновками щодо необхідності проведення досліджень в даній галузі та запропонувати своє бачення вирішення існуючих проблем.

Загальний обсяг теоретичної частини роботи повинен становити не менше 20 сторінок формату А4.

Перелік посилань становить одну із суттєвих частин курсової роботи і відбиває самостійну творчу роботу студента. Перелік посилань складається в такій послідовності:

 • Закони України;

 • Укази Президента України;

 • Декрети і Постанови Кабінету Міністрів України;

 • Положення, накази, інструкції, а також інші нормативні документи;

 • Спеціальна література і статті в періодичних виданнях.

Перелік посилань повинен містити не менше ніж 15 джерел, з обов’язковим використанням нормативно-правових джерел, що стосуються вибраної теми.

Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує роботи інших авторів, то він обов’язково повинен дати посилання на те джерело, звідки взято наведені матеріали.

Робота повинна бути виконана акуратним розбірливим почерком або у друкованому вигляді. Роботи, що не відповідають вимогам до виконання та оформлення, повертаються на доопрацювання без попередньої перевірки.

Загальний обсяг роботи разом з практичною частиною повинен складати: 35—40 аркушів рукописного тексту або 30—35 аркушів (А4) машинописного або комп'ютерного тексту.


^ 2 ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. Загальні вказівки до виконання практичної частини


Виконання практичної частини курсової роботи здійснюється в такій послідовності:

 1. записується умова відповідного завдання згідно з порядковим номером та цифрами залікової книжки;

 2. на підставі початкових умов наводиться або виводиться формула (за необхідності формули) для подальшого розрахунку;

 3. наводиться практичний розрахунок для отримання відповіді;

 4. на підставі проведених розрахунків робиться висновок.


2.2 Умови задач для виконання практичної частини курсової роботи


1 Визначити дохідність вкладень у дисконтну облігацію, якщо:

 • ціна облігації дорівнює (порядковий номер студента (-ки) * 200000) грн;

 • номінальна вартість дорівнює (порядковий номер * (220000+остання цифра залікової книжки*10000)) грн;

 • термін дії облігації – (остання цифра залікової книжки (якщо 0, то п’ять)) років.


2 Визначити поточну вартість облігації, якщо:

 • номінальна вартість облігації – (три останні цифри залікової книжки*5000000) грн;

 • купонна ставка – (4*остання цифра залікової книжки (якщо 0, то 20 %)) відсотків річних;

 • періодичність сплати купона – 2 рази на рік;

 • середньоринкова дохідність – 14 %.


3 Розрахувати дохідність купонної облігації, якщо:

 • номінальна вартість облігації – (дві останні цифри залікової книжки*500000) грн;

 • купонна ставка – (10+остання цифра залікової книжки студента)% річних;

 • термін дії облігації – (10 - остання цифра залікової книжки студента) років;

 • період сплати відсотків - раз на квартал;

 • ціна придбання – (дві останні цифри залікової книжки*400000) грн.


4 Обчислити дохідність векселя, якщо:

 • сума погашення за векселем – (дві останні цифри залікової книжки*1400000) грн;

 • період погашення – (30- (порядковий номер, але не більше 24))*10 днів;

 • дисконт за векселем – (дві останні цифри залікової книжки студента*180000) грн.


5 Банк надає кредит розміром (порядковий номер * 1000000) грн на умовах погашення однаковими платежами (ануїтет) протягом (3+остання цифра залікової книжки) років. Визначити суму платежу, щоб дохідність цієї операції для банку склала (12-остання цифра залікової книжки) % річних, якщо:

а) погашення відбувається один раз на рік;

б) періодичність платежів становить два рази на рік.


6 Визначити необхідну дохідність цінних паперів підприємства, якщо:

 • безризикова ставка доходу – 6 % річних;

 • середня дохідність подібних цінних паперів (8+остання цифра залікової книжки студента) % річних;

 • бета-коефіцієнт ризику визначається, виходячи з того, що: середня ринкова дохідність за останні чотири періоди складала:

  • 1-й період – (10+порядковий номер) %;

  • 2-й період – (10+порядковий номер + остання цифра залікової книжки студента (якщо 0, то 5))%;

  • 3-й період – (12+порядковий номер - остання цифра залікової книжки студента (якщо 0, то 5))%;

  • 4-й період – (16+порядковий номер)%,

а дохідність цінного паперу за ці періоди дорівнювала:

 • 1-й період – (12+порядковий номер)%;

 • 2-й період – (14+порядковий номер + передостання цифра залікової книжки студента (якщо 0, то 5))%;

 • 3-й період – (11+порядковий номер + передостання цифра залікової книжки студента (якщо 0, то 5))%;

 • 4-й період – 25 %.

7 За трьома різними акціями А, Б, В розрахувати відповідні коефіцієнти кореляції та ризик портфеля цих акцій

Таблиця 7.1 – Вихідні дані

Стан економіки

Вірогідність

Норма прибутку за акцією, %

А

Б


В

Значне піднесення

0,1

18+ОЦЗ

10+номер пор

11

Незначне піднесення

0,2

13+ОЦЗ

8+0,5*номер пор

5

Стагнація

0,3

5+ОЦЗ

4+0,25*номер пор

9

Незначна рецесія

0,3

0

2

12

Значна рецесія

0,1

-2-ОЦЗ

1-0,25*номер пор

15

ОЦЗ – остання цифра залікової книжки; номер пор. – порядковий номер за списком.

8 Розрахувати коефіцієнт кореляції та визначити оптимальну структуру портфеля з двома акціями

Таблиця 8.1 – Вихідні дані

Період

Норма прибутку, %

А

В

1

1+ОЦЗ

5+0,5*номер пор

2

7+ОЦЗ

10+0,5*номер пор

3

11+ОЦЗ

12+0,5*номер пор

4

4+ОЦЗ

5+0,5*номер пор

5

6+ОЦЗ

1+0,5*номер пор

6

9+ОЦЗ

-1+0,5*номер пор

7

12+ОЦЗ

3+0,5*номер пор

8

10+ОЦЗ

7+0,5*номер пор

9

16+ОЦЗ

15+0,5*номер пор

10

3+ОЦЗ

6+0,5*номер пор

^ 2.3 Допоміжні методичні рекомендації до виконання практичних завдань

1 Номінальна вартість дисконтної облігації пов’язана з номінальною вартістю, виходячи з принципу дисконтування майбутньої вартості під час зведення її до поточної вартості грошей

,

де Ц – ціна облігації;

d – дохідність облігації;

n – кількість років до погашення.

Звідси за необхідності визначення дохідності використовується формула

.


2 Для визначення дохідності купонної облігації використовується модель дисконтування грошового потоку від володіння купонною облігацією із зведенням його до ціни облігації (поточної вартості)

.

Для знаходження дохідності вкладення в купонну облігацію використовується метод підбору значення (можливо з використанням таблиць поточної вартості та ануїтета).


3 Для вексельної угоди використовують формулу

,

де дисконт – це різниця між номіналом векселя та його ціною (Ц) придбання (реалізації);

КД – кількість днів до погашення векселя.


4 За виплати боргу однаковими частками (ануїтет) використовуємо модель зведення майбутнього грошового потоку до сьогодення

.

При пошуку дохідності можливо використовувати скорочену формулу для знаходження поточної вартості ануїтета

.

Якщо кількість виплат перевищує одну на рік, формула видозмінюється

,

де к – кількість виплат на рік.


5 Для визначення необхідної дохідності цінних паперів підприємства використовується рівняння з моделі оцінки капітальних активів (МОКА)

,

де di – необхідна дохідність і-го цінного паперу;

drf – безризикова ставка дохідності;

dm – середньоринкова дохідність цінних паперів;

- бета-коефіцієнт ризику і-го цінного паперу.


Для розрахунку бета-коефіцієнту ризику конкретного цінного паперу використовують формулу

,

де n – кількість періодів спостереження;

dit - дохідність і-го цінного паперу в період t;

- середня дохідність і-го цінного паперу за весь час;

dmt – середньоринкова дохідність у періоді t;

- середня дохідність ринкового портфеля за весь час.


6 Для визначення кореляції між доходністю за двома акціями (k, l) використовують формулу

,

де cork,l – кореляція між доходністю за двома акціями k та l;

pi – вірогідність настання і-ї події;

Rki, Rli – значення доходності для і-ї події за акціями;

mk, ml – очікувані середні значення доходності за акціями;

δk, δl – середньоквадратичні відхилення доходності за акціями

n – кількість спостережень.


Ризик портфеля визначається за формулою

,

де xi, xj – частка відповідного різновиду акцій в портфелі;

δi, δj – ступінь ризику за акціями.


7 З метою зменшення ризику портфеля частка відповідних акцій (А) в ньому може бути розрахована за формулою

.

^ ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^ КАФЕДРА ФІНАНСІВ


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Ринок фінансових послуг”


НА ТЕМУ

„Назва теми”


Викладач ____________________ В.М. Петрова

(підпис)


Студент ____________________ М.О. Миронов

(підпис)


Група (номер групи)


Варіант за списком (номер)

Номер залікової книжки (номер)


Суми 200_


^ ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

Перелік тем теоретичної частини курсових робіт

(тема вибирається згідно з номером студента за списком групи)


1 Характеристика державного регулювання фінансових операцій в Україні.

2 Сутність та характеристика фінансового механізму України.

3 Сутність та становлення фінансового ринку України.

4 Сутність, види та регулювання валютних операцій в Україні.

5 Значення та структура ринку капіталів в Україні.

6 Характеристика ринку цінних паперів України.

7 Можливості здійснення та регулювання операцій з інструментами власності в Україні.

8 Характеристика та динаміка здійснення операцій з облігаціями в Україні.

9 Правове забезпечення та сутність операцій з векселями в Україні.

10 Характеристика та можливості розширення операцій з похідними фінансовими інструментами в Україні.

11 Завдання та засади діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Продовження додатка Б

12 Завдання та засади діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

13 Поняття, сутність та оцінка фінансового ризику.

14 Характеристика фондових індексів та їх значення на українському фінансовому ринку.

15 Сутність рейтингових оцінок на ринку цінних паперів України.

16 Характеристика способів оцінки вартості ризикових цінних паперів.

17 Сутність та механізм формування портфеля цінних паперів.

18 Методи портфельного управління на ринку цінних паперів.

19 Сутність та принципи застосування моделі оцінки фінансових активів.

20 Сутність та значення арбітражного ціноутворення.

21 Визначення дохідності інструментів фінансового ринку.

22 Основні суб’єкти фінансового ринку України.

23 Законодавче забезпечення функціонування ринку цінних паперів в Україні.

24 Сутність та мета використання ф’ючерсних контрактів.

25 Значення, види та визначення ціни опціонів.

26 Сутність та можливості розвитку трастових операцій в Україні.

Продовження додатка Б

27 Значення фінансових інновацій та напрямки розвитку фінансового ринку.

28 Зміст та можливості диверсифікації діяльності на фінансовому ринку.

29 Значення та способи хеджування фінансових операцій.

30 Правове регулювання емісійних операцій приватних компаній.


^ ДОДАТОК В

(довідковий)

Список літератури

 1. Алавердов А.Р. Финансовый менеджмент в банке: Учебно-практическое пособие. – М.: МЭСИ, 1997.

 2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые операции. – М.: Финансы и статистика, 1991.- 254с.

 3. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 270 c.

 4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту/ Пер. з англ. – Київ: Молодь, 1997. – 1000с.

 5. Маслова С.О. Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2003. – 344с.

 6. Ринок фінансових послуг і фінансова звітність в Україні/ За редакцією канд. екон. наук С.Ф. Голови. – Дніпропетровськ: ТОВ Баланс-Клуб, 2001.

 7. Ченг Ли, Финнерти Джозеф. Финансы корпораций/ Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686с.

 8. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: Дело, 1992.

 9. Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг: Пособие.- М.: ГУ ВШЭ, 1999.- 144 c.

 10. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. Финансовый менеджмент/ Пер. с англ. – М.: Гриф, 1996.

Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни

„Ринок фінансових послуг”

для студентів

спеціальності

7.050104 «Фінанси»

заочної форми навчання


Укладачі: Д. Г. Михайленко, К.В. Савченко,

С.В. Похилько


Редактор Т.Г.Чернишова

Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Підп. до друку , поз.

Формат 60×84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 200 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050104 «ФІНАНСИ»

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладачі: Д.Г.Михайленко,

К.В. Савченко,

С.В. Похилько


Відповідальний за випуск В.М.Боронос


Декан факультету О.І.Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, Н. А. Антонюк....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи